ΒΙΒΛΟΣ:About

From www.PSALTIKI.info
Jump to: navigation, search

Πάντες δι᾽ ὅσους ἡ Ψαλτικὴ εἶναι ὡς δευτέρα ἀναπνοή, μυστικὴ πνευματικὴ ἄθλησις, πηγὴ ἐμπνεύσεως, ὁδηγὸς πρὸς τὴν θεωρίαν καὶ φάρμακον τῆς ψυχῆς


Ἐδῶ ἐπιστημονικῶς δημοσιεύονται καὶ συζητοῦνται τὰ θεόπνευστα μνημεῖα τῆς ψαλτικῆς τέχνης καὶ τὸ πᾶν συνδεόμενον μὲ τὰ μνημεῖα τῆς μουσικῆς.