Самогла‍сны стїхи‍рныхъ подо‍бновъ

From www.PSALTIKI.info
Jump to: navigation, search

Contents:

Ἦχος πρῶτος — Гла‍съ пе‍рвый

Подо́бенъ «Всехва‍льнїи мꙋ‍ченицы»

И‍‍сто‍чникъ: мꙋ‍чениченъ о҆кто́иха

самогла‍сенъ совреме‍нный бг‌ослꙋже‍бный

(нериѳми‍ческїй) переводъ

риѳми‍ческїй переводъ

(сѣрафі‍мовъ)

1.1

1.2

2

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

Πανεύφημοι μάρτυρες ὑμᾶς,

οὐχ ἡ γῆ κατέκρυψεν,

ἀλλ᾿ οὐρανὸς ὑπεδέξατο·

ὑμῖν ἠνοίγησαν,

Παραδείσου πύλαι,

καὶ ἐντὸς γενόμενοι,

τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς ἀπολαύετε,

Χριστῷ πρεσβεύοντες,

δωρηθῆναι ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν,

τὴν εἰρήνην

καὶ τὸ μέγα ἔλεος.

Прехва́льнїи мч҃нцы, ва́съ

ни землѧ̀ потаи́ла є҆́сть,

но не́бо прїѧ́тъ вы̀,

и҆ ѿверзо́шасѧ

ва́мъ ра̑йскїѧ двє́ри,

и҆ внꙋ́трь бы́вше,

дре́ва живо́тнагѡ наслажда́етесѧ,

хрⷭ҇то́ви моли́тесѧ,

дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ

ми́ръ

и҆ ве́лїю млⷭ҇ть.

Всехва‍льнїи мꙋ‍ченики ва‍съ,

и‍‍ землѧ‌ не скры‍ла є‍‍‍сть,

но небеса‌ воспрїѧ‍ша вы‌

и‍‍ ва‍мъ ѿве‍рзлисѧ

две‍ри ра‍ѧ па‍ки

и‍‍ въ негѡ‌ воше‍дше вно‍вь,

ѿ дре‍ва жи‍зни при‍снѡ вкꙋша‍ете,

Христꙋ‌ моли‍тесѧ,

дарова‍ти дꙋша‍мъ на‍шимъ ми‍ръ

благода‍тный

и‍‍ ми‍лость вели‍кꙋю.

Стїхо‍вны стїхи‍ры Трїемъ Свѧти‍телємъ (30 і‍‍анꙋа‍рїѧ)

1 στιχηρόν
и‍‍схо‍дникъ - восстано‍вленъ

и‍‍‍зъ словѣ‍нскагѡ перевода‌

(сѣрафі‍момъ ст҃ого‍рцемъ)

совреме‍нный бг‌ослꙋже‍бный

(нериѳми‍ческїй) переводъ

риѳми‍ческїй переводъ

(сѣрафі‍мовъ)

1.1

1.2

2

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

Τοὺς μύστας τοῦ Πνεύματος ὁμοῦ

τὰς τοῦ Λόγου σάλπιγγας

Θεοῦ τὰ ἔνθεα κάτοπτρα

ἀνευφημήσωμεν

σήμερον ἀξίως

τὸν Μέγαν Βασίλειον,

τὸν θεῖον καὶ πυρφόρον Γρηγόριον,

τὸν ῥέοντα ἡμῖν,

τὰ χρυσόῤῥοα διδάγματα,

Ἰωάννην,

ἀληθῶς, χρυσόστομον.

Таи́нники дх҃о́вныѧ вкꙋ́пѣ,

словє́сныѧ трꙋбы̑

бж҃їѧ, ꙳ бж҃е́ствєннаѧ зерца̑ла

восхва́лимъ

дне́сь досто́йнѡ,

вели́каго васі́лїа,

бжⷭ҇твеннаго и҆ ѻ҆гнедохнове́ннаго григо́рїа,

точа́щаго златострꙋ̑йнаѧ

ᲂу҆чє́нїѧ на́мъ

і҆ѡа́нна,

и҆́стиннѡ златоꙋ́стаго.

Таи‍нники Дꙋ‍ха, вкꙋ‍пѣ ва‍съ,

трꙋбы сло‍ва бо‍жїѧ,

зерца‍ла Бо‍га чистѣ‍йшїѧ,

ны‍нѣ восхва‍лимъ вси‌

ꙗ‍‍‍кѡ подоба‍етъ,

вели́каго васі́лїа,

Григо‍рїѧ боже‍ственна па‍стырѧ

и‍‍ то‍чащаго на‍мъ

златострꙋ‍йныѧ оу‍‍че‍нїѧ,

І‍‍ѡа‍нна,

златоꙋ‍ста и‍‍‍стиннѡ.

2 στιχηρόν

Сті́хъ: Восхва́лѧтсѧ преподо́бнїи во сла́вѣ, и҆ возра́дꙋютсѧ на ло́жахъ свои́хъ.

1.1

1.2

2

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

Κρηπίς ἡ τῆς πίστεως, ὁ νοῦς,

ὁ θεῖος καὶ ἄγρυπνος,

ὁ ποταμὸς ὁ χρυσόῤῥοος,

οἱ παμφαέστατοι

καὶ σεπτοὶ φωστήρες,

τῆς Τριάδος πρόμαχοι,

δοχεῖα τῶν χαρίτων τοῦ Πνεύματος,

οἱ στύλοι ἄσειστοι,

Ἐκκλησίας τὰ στηρίγματα,

ἐπαξίως

ἐν ὕμνοις αἰνείσθωσαν.

Степе́нь вѣ́ры, ᲂу҆́мъ

бж҃е́ственный и҆ бо́дрый,

рѣка̀ златострꙋ́йнаѧ

всесвѣтлѣ́йшїи

и҆ честні́и свѣти̑льницы,

трⷪ҇цы побѡ́рницы,

прїѧ́тєлища бл҃года́тей дх҃а,

столпѝ непоколе́бленнїи,

цр҃кве ᲂу҆тверждє́нїѧ,

досто́йнѡ

пѣ́сньми да восхва́лимъ.

Степе‍нь вѣ‍ры, тре‍звенности пꙋ‍ть,

боже‍ственный, бо‍дрый оу‍‍‍мъ,

златоточа‍щїй и‍‍сто‍чниче,

ѽ всесвѣтлѣ‍йшїи

и‍‍ честны‍ѧ ѕвѣ‍зды

Пресвѧты‍ѧ Тро‍ицы

побѡ‍рницы и‍‍ Дꙋ‍ха вмѣсти‍лища,

столпи‌ недви‍жимы,

оу‍‍твержде‍нїѧ церко‍вныѧ

вси‌ досто‍йнѡ

да въ пѣ‍снѣхъ восхва‍лимъ ва‍съ.

3 στιχηρόν

Сті́хъ: Сщ҃е́нницы твоѝ ѡ҆блекꙋ́тсѧ въ пра́вдꙋ, и҆ преподо́бнїи твоѝ возра́дꙋютсѧ.

1.1

1.2

2

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

Τοῦ Πνεύματος ὄργανα, βροντῆς

τῆς θείας αἱ σάλπιγγες,

αἱ ἀστραπαὶ τοῦ κηρύγματος,

οἱ λύχνοι πάμφωτοι,

οἱ χρυσοὶ φωστῆρες

τοῦ Θεοῦ, τρισμάκαρ

Βασίλειε, Γρηγόριε πάνσοφε,

χρυσὲ καὶ πάντιμε

Ἰωάννη, τοὺς τιμῶντας ὑμᾶς,

τοῦ σωθῆναι,

Χριστὸν ἱκετεύσατε.

Дх҃а ѻ҆рга́ны, гро́ма

бж҃е́ственнагѡ трꙋбы̑,

мѡ́лнїи проповѣ́данїѧ,

свѣ́щницы всесвѣ́тлїи,

златі́и и҆ свѣтоно́снїи

ѡ҆ бз҃ѣ, ꙳ треблаже́нне

васі́лїе, ꙳ григо́рїе всемꙋ́дре,

всезла́те и҆ всече́стне

і҆ѡа́нне, ꙳ чествꙋ́ющыѧ ва́съ

спастѝ

хрⷭ҇та̀ моли́те.

Свѧта‍гѡ ѻ‍‍рга‍ны Дꙋ‍ха вы‌

и трꙋбы‌ боже‍ственны,

благовѣща‍нїѧ мо‍лнїи,

свѣти‍ла свѣ‍тлїи

и златы‍ѧ свѣ‍щи

Божества‌, блаже‍ннїи:

Васи‍лїе, Григо‍рїе, мꙋ‍дрїи,

злата‍ѧ про‍повѣдь‌:

Іѡа‍нне, на‍съ всѣ‍хъ чтꙋ‍щихъ тѧ‌

сохрани‍ти,

моли‍тесѧ Го‍сподꙋ.

Простра‍нный подо́бенъ «Всехва‍льнїи мꙋ‍ченицы»

Подо́бенъ «Небе́сныхъ чинѡ́въ»

И‍‍сто‍чникъ: бг҃оро́диченъ ѻ҆кто́иха, недѣ́ли ве́чера

самогла‍сенъ совреме‍нный бг‌ослꙋже‍бный

(нериѳми‍ческїй) переводъ

риѳми‍ческїй переводъ

(сѣрафі‍мовъ)

1.1

1.2

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

Τῶν οὐρανίων ταγμάτων

τὸ ἀγαλλίαμα,

τῶν ἐπὶ γῆς ἀνθρώπων,

κραταιὰ προστασία,

ἄχραντε Παρθένε,

σῶσον ἡμᾶς,

τοὺς εἰς σὲ καταφεύγοντας,

ὅτι ἐν σοὶ τὰς ἐλπίδας μετὰ Θεόν,

Θεοτόκε ἀνεθέμεθα.

Нбⷭ҇ныхъ чинѡ́въ

ра́дованїе,

на землѝ человѣ́кѡвъ

крѣ́пкое предста́тельство,

пречⷭ҇таѧ дв҃о,

сп҃си́ ны,

и҆̀же къ тебѣ̀ прибѣга́ющыѧ:

ꙗ҆́кѡ на тѧ̀ ᲂу҆пова́нїе по бз҃ѣ

бцⷣе, возложи́хомъ.

Чинѡ‍въ небе‍сныхъ ѿра‍да

и‍‍ ликова‍нїе,

и‍‍ на земли‌ люде‍й всѣ‍хъ

застꙋпле‍нїе тве‍рдо,

Дѣ‍во непоро‍чна

Ты‌ на‍съ спаси‌,

всѣ‍хъ къ Тебѣ‌ прибѣга‍ющихъ:

ꙗ‍‍‍кѡ на Тѧ‌ всѧ‌ наде‍жды по Бо‍зѣ мы‌

возложи‍хомъ, Богоро‍дице.

Простра‍нный подо́бенъ «Небе́сныхъ чинѡ́въ»

Подо́бенъ «Ѽ ди‍вное чю́до»

И‍‍сто‍чникъ: пе́рваѧ стіхи́ра Оу҆спе́нїю

самогла‍сенъ совреме‍нный бг‌ослꙋже‍бный

(нериѳми‍ческїй) переводъ

риѳми‍ческїй переводъ

(сѣрафі‍мовъ)

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

3.1

3.2

4.1

4.2

5.1

5.2

6.1

6.2

Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος!

ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς,

ἐν μνημείῳ τίθεται,

καὶ κλίμαξ πρὸς οὐρανόν,

ὁ τάφος γίνεται.

Εὐφραίνου Γεθσημανῆ,

τῆς Θεοτόκου τὸ ἅγιον τέμενος.

Βοήσωμεν οἱ πιστοί,

τὸν Γαβριὴλ κεκτημένοι ταξίαρχον·

Κεχαριτωμένη χαῖρε,

μετὰ σοῦ ὁ Κύριος,

ὁ παρέχων τῷ κόσμῳ

διὰ σοῦ τὸ μέγα ἔλεος.

Ѽ ди́вное чꙋ́до!

и҆сто́чникъ жи́зни

во гро́бѣ полага́етсѧ,

и҆ лѣ́ствица къ нб҃сѝ

гро́бъ быва́етъ:

весели́сѧ, геѳсїма́нїе,

бг҃оро́диченъ ст҃ы́й до́ме.

возопїе́мъ вѣ́рнїи,

гаврїи́ла и҆мꙋ́ще чинонача́льника:

бл҃года́тнаѧ, ра́дꙋйсѧ,

съ тобо́ю гдⷭ҇ь,

подаѧ́й мі́рови

тобо́ю ве́лїю ми́лость.

ѽ чꙋде‍съ преди‍вныхъ чꙋ‍дное!

Се исто‍чникъ жи‍зни

въгро‍бѣ полага‍етсѧ

и лѣ‍ствицей въ небеса‌

се‍й гро‍бъ ꙗвлѧ‍етсѧ.

Свѣти‍сѧ до‍ме свѧты‍й,

ѽ Геѳсима‍нїѧ, до‍мъ Богоро‍дицы!

Воскли‍кнемъ вѣ‍рнїи вси‌‍

мы‌ Гаврїи‍ла ѡбрѣ‍тше нача‍льникомъ:

Преблагослове‍нна, ра‍дꙋй[сѧ],

Бо‍гъ Госпо‍дь съТобо‍-о-ю,

Подаю‍щїй тобо‍ю

ми‍ръ и ми‍лость мі‍рꙋ ве‍лїю.

Подо́бенъ «Ѻ҆́блакъ тѧ̀ свѣ́та»

И‍‍сто‍чникъ: бг҃оро́диченъ ѻ҆кто́иха, стіхо́вна ма́лой вече́рни:

самогла‍сенъ совреме‍нный бг‌ослꙋже‍бный

(нериѳми‍ческїй) переводъ

риѳми‍ческїй переводъ

(сѣрафі‍мовъ)

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Νεφέλην σε φωτὸς

ἀϊδίου, Παρθένε,

ὁ Προφήτης ὠνόμασεν·

ἐν σοὶ γὰρ ὡς ὑετὸς

ἐπὶ πόκον, καταβὰς

ὁ Λόγος τοῦ Πατρός,

καὶ ἐκ σοῦ ἀνατείλας,

τὸν κόσμον ἐφώτισε,

τὴν πλάνην κατήργησε,

Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν.

Αὐτὸν ἱκετεύουσα

ἐκτενῶς, Παναγία

δεόμεθα,

μὴ παύσῃ ὑπὲρ ἡμῶν,

τῶν ἀληθῆ Θεοτόκον

ὁμολογούντων σε.

Ѻ҆́блакъ тѧ̀ свѣ́та

присносꙋ́щнагѡ дв҃о,

прⷪ҇ро́къ и҆менова̀:

и҆з̾ тебе́ бо ꙗ҆́кѡ до́ждь

на рꙋно̀ сше́дъ

сло́во ѻ҆́ч҃ее,

и҆ и҆з̾ тебѐ возсїѧ́вый,

мі́ръ просвѣтѝ,

пре́лесть ᲂу҆празднѝ

хрⷭ҇то́съ бг҃ъ на́шъ.

того̀ молѧ́щи

прилѣ́жнѡ прест҃а́ѧ,

мо́лимсѧ,

не преста́й ѡ҆ на́съ,

и҆̀же и҆́стиннꙋю бцⷣꙋ

и҆сповѣ́дающихъ тѧ̀.

ѽ Дѣ‍во, ѻ‍‍‍блакъ Тѧ‌

присносꙋ‍щнагѡ Свѣ‍та

гла‍съ проро‍ческїй нарече‌

въТѧ‍ бо ꙗ‍‍‍кѡ роса‌

на рꙋно‌ соше‍дшаѧ

Бо‍гъ-Сло‍во ѿ Ѻтца‌,

изъ тебе‌ Возсїѧ‍вый

ве‍сь мі‍ръ просвѣти‍-илъ е‍‍‍сть

и пре‍лесть разр‍шилъ е‍‍‍сть,

Христо‍съ Бо‍гъ Госпо‍-одь на‍шъ.

Того‌ оумолѧ‍юща,

Всесвѧта‍ѧ, прилѣ‍жнѡ,

мы‌ про‍симъ Тѧ‌,

ѡ на‍съ не преста‍й, моли‌,

всѣ‍хъ воспѣва‍ющихъ сꙋ‍щꙋ[ю]

Тѧ‌ Богоро‍дицꙋ.

Простра‍нный подо́бенъ «Ѻ҆́блакъ тѧ̀ свѣ́та»

Стїхи‍ры на подо‍бенъ «Ѻ҆́блакъ тѧ̀ свѣ́та»

Ἦχος δεύ‍τερος — Гла‍съ вторы‍й

Подо́бенъ «До́ме Е҆фра́ѳовъ»

И‍‍сто‍чникъ: стіхо́вна предпра́зднства Рождествꙋ‌ Хрісто́вꙋ.

самогла‍сенъ совреме‍нный бг‌ослꙋже‍бный

(нериѳми‍ческїй) переводъ

риѳми‍ческїй переводъ

(сѣрафі‍мовъ)

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

Οἶκος τοῦ Ἐφραθᾶ,

ἡ Πόλις ἡ Ἁγία,

τῶν Προφητῶν ἡ δόξα,

εὐτρέπισον τὸν οἶκον,

ἐν ᾧ τὸ θεῖον τίκτεται.

До́ме є҆ѵфра́ѳовъ,

гра́де ст҃ы́й,

прⷪ҇ро́кѡвъ сла́во,

ᲂу҆красѝ до́мъ,

въ не́мже бжⷭ҇твенный ражда́етсѧ.

До‍ме изъ Ефраѳы‌,

селе‍нїе свѧто‍е,

свѧты‍хъ проро‍кѡвъ сла‍во,

оукра‍си до‍мъ сво‍й въне‍мже

младе‍нецъ Бо‍гъ ражда‍етсѧ

Простра‍нный подо́бенъ «До́ме Е҆фра́ѳовъ»

Подо́бенъ «Е҆гда̀ ѿ дре́ва Тѧ̀ ме́ртва»

И‍‍сто‍чникъ: стіхо́вна Вели́кагѡ Пѧтка̀

самогла‍сенъ совреме‍нный бг‌ослꙋже‍бный

(нериѳми‍ческїй) переводъ

риѳми‍ческїй переводъ

(сѣрафі‍мовъ)

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

3.1

3.2

4.1

4.2

5.1

5.2

6.1

Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου σε νεκρόν,

ὁ Ἀριμαθαίας καθεῖλε,

τὴν τῶν ἁπάντων ζωήν,

σμύρνῃ καὶ σινδόνι σε

Χριστὲ ἐκήδευσε·

καὶ τῷ πόθῳ ἠπείγετο,

καρδίᾳ, καὶ χείλει,

σῶμα τὸ ἀκήρατον,

σοῦ περιπτύξασθαι·

ὅμως συστελλόμενος φόβῳ,

χαίρων ἀνεβόα σοι· Δόξα,

τῇ συγκαταβάσει σου Φιλάνθρωπε.

Є҆гда̀ ѿ дре́ва тѧ̀ мє́ртва,

а҆рїмаѳе́й снѧ́тъ

всѣ́хъ живота̀,

смѵ́рною и҆ плащани́цею тѧ̀

хрⷭ҇тѐ ѡ҆бви́въ,

и҆ любо́вїю подвиза́шесѧ,

се́рдцемъ и҆ ᲂу҆стна́ми

тѣ́ло нетлѣ́нное

твоѐ ѡ҆блобыза́ти.

ѻ҆ба́че ѡ҆держи́мь стра́хомъ,

ра́дꙋѧсѧ вопїѧ́ше тѝ: сла́ва

снизхожде́нїю твоемꙋ̀, чл҃вѣколю́бче.

Съдре‍ва єгда‌ кре‍стнагѡ Тѧ снѧ‍тъ

изъ Арімаѳе‍и Іѡ‍сифъ

ме‍ртва, Тѧ всѣ‍хъ живота‌,

въсмѵ‍рнꙋ, въплащани‍цꙋ Тѧ

ѡбви‍въ Хрїсте‌ Бо‍же,

и сълюбо‍вїю тща‍шесѧ,

оустна‍ми и се‍рдцемъ,

пло‍ть Твою‌ нетлѣ‍ннꙋю,

ѡблобыза‍ти ю‌‌,

стра‍хомъ содержи‍мь оужаса‍сѧ,

съра‍достїю зва‌ тебе‌: сла‍ва,

Человѣколю‍бче, снизхожде‍нїю.

Простра‍нный подо́бенъ «Е҆гда̀ ѿ дре́ва Тѧ̀ ме́ртва»

Подо́бенъ «Кі́ими похва́льными вѣнца́ми»

И‍‍сто‍чникъ: вече‍рнѧѧ стїхи‍ра свв. а‍‍пп. Петра̀ и҆ Паѵ́ла

самогла‍сенъ совреме‍нный бг‌ослꙋже‍бный

(нериѳми‍ческїй) переводъ

риѳми‍ческїй переводъ

(сѣрафі‍мовъ)

1.1

1.2

2.1

2.2

3

4.1

4.2

5.1

5.2

6.1

6.2

Ποίοις εὐφημιῶν στέμμασιν,

ἀναδήσωμεν Πέτρον καὶ Παῦλον;

τοὺς διῃρημένους τοῖς σώμασι,

καὶ ἡνωμένους τῷ Πνεύματι,

τοὺς θεοκηρύκων πρωτοστάτας·

τὸν μέν, ὡς τῶν Ἀποστόλων προεξάρχοντα,

τὸν δέ, ὡς ὑπὲρ τοὺς ἄλλους κοπιάσαντα,

τούτους γὰρ ὄντως ἀξίως,

ἀθανάτου δόξης, διαδήμασι στεφανοῖ,

Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν,

ὁ ἔχων τὸ μέγα ἔλεος.

Кі́ими похва́льными вѣнцы̑

ᲂу҆вѧзе́мъ петра̀ и҆ па́ѵла,

раздѣлє́ныѧ тѣлесы̀,

и҆ совокꙋ́плєныѧ дꙋ́хомъ,

бг҃опроповѣ́дникѡвъ первостоѧ́тели;

ѻ҆́ваго ᲂу҆́бѡ ꙗ҆́кѡ а҆пⷭ҇лѡвъ преднача́льника:

ѻ҆́ваго же ꙗ҆́кѡ па́че и҆нѣ́хъ трꙋди́вшасѧ.

си́хъ бо вои́стиннꙋ досто́йнѡ

безсме́ртныѧ сла́вы вѣнцы̀ вѣнча́етъ

хрⷭ҇то́съ бг҃ъ на́шъ,

и҆мѣ́ѧй ве́лїю ми́лость.

Кі‍и вѣнцы‌ похва‍лъ сла‍вныѧ

оувѧзе‍мъ ва‍мъ, ѽ Пе‍тре и Паѵ‍ле!

Вы‌ раздѣлены‌ тѣлесы‌ єсте‌

дꙋ‍хомъ же вы‌ въ єдине‍нїи,

богопроповѣ‍дникѡвъ нача‍ла:

єди‍нъ, ꙗ‍‍‍кѡ предстоѧ‍тель всѣ‍хъ апо‍столѡвъ,

дрꙋгі‍й, ꙗ‍‍‍кѡ всѣ‍хъ ины‍хъ па‍че трꙋди‍лсѧ єсть,

си‍хъ бо вѣнча‍етъ досто‍йнѡ

оу престо‍ла, сла‍вы несконча‍емыѧ, вѣнцы‌,

Христо‍съ Вседержи‍тель Бо‍гъ,

имѣ‍ѧй бога‍тство ми‍лости.

Ἦχος τρίτος — Гла‍съ тре‍тїй

Подо́бенъ «Ве́лїѧ мꙋ‍ченикъ Твои́хъ» (и‍‍‍ли «Ве́лїѧ креста̀ Твоегѡ̀»)

И‍‍сто‍чникъ: мꙋ‍ченичнъ ѻ҆кто́иха, въ понедѣ́льникъ ве́чера, стїхо‍внаѧ стїхи‍ра.

самогла‍сенъ совреме‍нный бг‌ослꙋже‍бный

(нериѳми‍ческїй) переводъ

риѳми‍ческїй переводъ

(сѣрафі‍мовъ)

1.1

1.2

1.3

2

3.1

3.2

Μεγάλη τῶν Μαρτύρων σου Χριστὲ ἡ δύναμις·

ἐν μνήμασι γὰρ κεῖνται,

καὶ πνεύματα διώκουσι,

καὶ κατήργησαν ἐχθροῦ τὴν ἐξουσίαν,

τῇ πίστει τῆς Τριάδος,

ἀγωνισάμενοι, ὑπὲρ τῆς εὐσεβείας.

Ве́лїѧ мч҃нкъ твои́хъ хрⷭ҇тѐ си́ла:

во гробѣ́хъ бо лежа́ще

дꙋ́хи прого́нѧтъ,

и҆ ᲂу҆праздни́ша вра́жїю вла́сть,

вѣ́рою трⷪ҇ческою

подви́гшесѧ ѡ҆ бл҃гоче́стїи.

Вели‍ка Твои‍хъ мꙋ‍ченикѡвъ си‍ла, Го‍споди,

лежа‍щꙋ во гробѣ‍хъ и‍‍‍мъ

и бѣ‍сы изгонѧ‍ютсѧ,

сокрꙋши‍ли сꙋ‍ть врага‌ всю‌‌ вла‍сть и си‍лꙋ

за и‍‍‍стиннꙋю вѣ‍рꙋ,

ѡ благоче‍стїи подви‍гшесѧ пресла‍внѡ.

Простра‍нный подо́бенъ «Ве́лїѧ мꙋ‍ченикъ Твои́хъ»

Подо́бенъ «Крестоѡбра́знѡ» («Σταυροφανῶς Μωϋσῆς»).

И‍‍сто‍чникъ: ѻ҆кто́ихъ, въ Сре‍дꙋ, стїхо‍вна хвали‍тєнъ - Τῌ ΤΕΤΑΡΤῌ, Ἀπόστιχον τῶν Αἴνων.

И‍‍сто‍чникъ: ѻ҆кто́ихъ, въ четверто́къ ве́чера, стїхо‍внаѧ стїхи‍ра - Τῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΠΡΩΙ

самогла‍сенъ совреме‍нный бг‌ослꙋже‍бный

(нериѳми‍ческїй) переводъ

риѳми‍ческїй переводъ

(сѣрафі‍мовъ)

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

4.1

4.2

Σταυροφανῶς Μωϋσῆς, ἐν τῷ ὄρει,

χεῖρας ἐκτείνας πρὸς ὕψος,

τὸν Ἀμαλὴκ ἐτροποῦτο·

σὺ δὲ Σωτὴρ τὰς παλάμας ἁπλώσας,

ἐν τῷ Σταυρῷ τῷ τιμίῳ,

ἐνηγκαλίσω με σώσας,

τῆς δουλείας τοῦ ἐχθροῦ,

καὶ ἔδωκάς μοι σημείωσιν ζωῆς,

ἀπὸ τόξου φυγεῖν τῶν ἐναντίων μου.

Διὰ τοῦτο, Λόγε,

προσκυνῶ τὸν Σταυρόν σου τὸν τίμιον.

Крⷭ҇тоѡбра́знѡ мѡѷсе́й на горѣ̀

рꙋ́цѣ распросте́ръ къ высотѣ̀,

а҆мали́ка побѣжда́ше.

ты́ же сп҃се, дла̑ни распросте́ръ

на крⷭ҇тѣ̀ честнѣ́мъ,

ѡ҆б̾е́мъ мѧ̀ сп҃слъ є҆сѝ

ѿ рабо́ты вра́жїѧ:

и҆ да́лъ мѝ є҆сѝ зна́менїе живота̀

бѣжа́ти ѿ лꙋ́ка сопроти́вныхъ мѝ.

сегѡ̀ ра́ди сло́ве,

покланѧ́юсѧ крⷭ҇тꙋ̀ твоемꙋ̀ чⷭ҇тно́мꙋ.

Крестоѡбра‍знѡ проро‍къ Моѵсе‍-ей

рꙋ‍цѣ просте‍ръ на горѣ‌-ѣ

и побѣди‌ Амали‍ка:

Ты‌ же простры‍й свои‌ дла‍ни, Влады‍ко,

на дре‍вѣ кре‍стнѣмъ, честнѣ‍мъ,

мене‌ ѡбъѧ‍лъ єси‌, Спа‍се,

тѣ‍мъ изба‍вилъ ѿ врага‌:

и да‍лъ єси мнѣ Ты зна‍мѧ живота‌

да изба‍влюсѧ лꙋ‍ка сопроти‍вныхъ стре‍лъ,

сегѡ‌ ра‍ди, Сло‍ве,

прославлѧ‍ю свѧты‍й Твой, честнѣ‍йшїй Крестъ

Стїхи‍ры на подо‍бенъ «Крⷭ҇тоѡбра́знѡ»

Ἦχος τέταρτος — Гла‍съ четве‍ртый

Подо́бенъ «Да́лъ є҆сѝ зна́менїе»

И‍‍сто‍чникъ: кре́стнаѧ стіхи́ра ѻ҆кто́иха, въ пѧто́къ оу‍‍‍тра, стїхо‍вна хвали‍тєнъ.

самогла‍сенъ совреме‍нный бг‌ослꙋже‍бный

(нериѳми‍ческїй) переводъ

риѳми‍ческїй переводъ

(сѣрафі‍мовъ)

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

5.1

5.2

Ἔδωκας σημείωσιν,

τοῖς φοβουμένοις σε Κύριε,

τὸν Σταυρόν σου τὸν τίμιον,

δι᾿ οὗ ἐθριάμβευσας,

τὰς ἀρχὰς τοῦ σκότους,

καὶ τὰς ἐξουσίας,

καὶ ἐπανήγαγες ἡμᾶς,

εἰς τὴν ἀρχαίαν μακαριότητα·

διό σου τὴν φιλάνθρωπον,

οἰκονομίαν δοξάζομεν,

Ἰησοῦ παντοδύναμε,

ὁ Σωτὴρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Да́лъ є҆сѝ зна́менїе

боѧ́щымсѧ тебѐ гдⷭ҇и,

крⷭ҇тъ тво́й чⷭ҇тны́й,

и҆́мже посрами́лъ є҆сѝ

нача̑ла тьмы̀

и҆ вла̑сти,

и҆ возве́лъ є҆сѝ на́съ

на пе́рвое бл҃же́нство.

тѣ́мже твоѐ чл҃вѣколю́бное

смотре́нїе сла́вимъ,

і҆и҃се всеси́льне,

сп҃се дꙋ́шъ на́шихъ.

Зна‍менїе да‍лъ єси‌

Тебе‌ боѧ‍щимсѧ, Го‍споди,

Кре‍стъ свѧты‍й Твой, спаси‍тельный,

Кресто‍мъ побѣди‍лъ єси‌

всѧ‌‌ нача‍ла ѕло‍бы

и те‍мныѧ вла‍сти

и возврати‍лъ єси‌ всѣ‍хъ на‍съ

въ первонача‍льное состоѧ‍нїе.

Твое‌ благоꙋтро‍бное

мы‌ славосло‍вимъ смотре‍нїе,

Іисꙋ‍се, Всеси‍льный Бо‍гъ!

и Спаси‍тель Ты‌ на‍шихъ дꙋ‍шъ.

Простра‍нный подо́бенъ «Да́лъ є҆сѝ зна́менїе»

Подо́бенъ «Ꙗ҆́кѡ до́блѧ»

И‍‍сто‍чникъ: вече‍рнѧѧ стїхи‍ра влмч. Геѡ́ргїю

самогла‍сенъ совреме‍нный бг‌ослꙋже‍бный

(нериѳми‍ческїй) переводъ

риѳми‍ческїй переводъ

(Аѳана‍сїѧ Зѡгра‍фскагѡ)

1.1

1.2

1.3

2

3.1

3.2

4.1

4.2

5.1

5.2

6.1

Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσιν,

ἀθλοφόρε Γεώργιε,

συνελθόντες σήμερον, εὐφημοῦμέν σε·

ὅτι τὸν δρόμον τετέλεκας,

τὴν πίστιν τετήρηκας,

καὶ ἐδέξω ἐκ Θεοῦ,

τὸν τῆς νίκης σου στέφανον·

ὃν ἱκέτευε,

ἐκ φθορᾶς καὶ κινδύνων λυτρωθῆναι,

τοὺς ἐν πίστει ἐκτελοῦντας,

τὴν ἀεισέβαστον μνήμην σου.

Ꙗ҆́кѡ до́блѧ въ мч҃ницѣхъ,

стрⷭ҇тоте́рпче геѡ́ргїе,

соше́дшесѧ дне́сь восхва́лимъ тѧ̀,

ꙗ҆́кѡ тече́нїе соверши́въ,

вѣ́рꙋ соблю́лъ є҆сѝ,

и҆ прїѧ́тъ ѿ бг҃а

побѣ́ды твоеѧ̀ вѣне́цъ:

є҆го́же молѝ,

ѿ тлѝ и҆ бѣ́дъ и҆зба́витисѧ,

вѣ́рою соверша́ющымъ

всечестнꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Ꙗ҆́кѡ до́блѧ свидѣ́телѧ,

страстоте́рпче геѡ́ргїе,

въ хра́мѣ дне́сь соше́дшесѧ, восхвалѧ́емъ тѧ̀,

ꙗ҆́кѡ бо пꙋ́ть соверши́лъ є҆сѝ

и҆ вѣ́рꙋ соблю́лъ є҆сѝ,

и҆ ѿ Бо́га ты̀ прїѧ́тъ

за побѣ́дꙋ вѣнча́нїе:

тѣ́мъ молѝ є҆го̀,

да и҆зба́витъ ѿ тлѣ́нїѧ и҆ бѣ́дъ на́съ,

соверша́ющихъ ᲂу҆се́рднѡ

тво́й ᲂу҆́бѡ пра́здникъ пресла́внѣйшїй.

Простра‍нный подо́бенъ «Ꙗ҆́кѡ до́блѧ»

Подо́бенъ «Хотѧ̀ слеза́ми»

И‍‍сто‍чникъ: стїховна ѻкто‍иха въ Недѣлю вечера.

самогла‍сенъ совреме‍нный бг‌ослꙋже‍бный

(нериѳми‍ческїй) переводъ

риѳми‍ческїй переводъ

(сѣрафі‍мовъ)

1.1

1.2

2.1

2.2

3.1

3.2

4.1

4.2

Ἤθελον δάκρυσιν ἐξαλεῖψαι,

τῶν ἐμῶν πταισμάτων Κύριε τὸ χειρόγραφον,

καὶ τὸ ὑπόλοιπον τῆς ζωῆς μου,

διὰ μετανοίας εὐαρεστῆσαι σοι·

ἀλλ᾿ ὁ ἐχθρὸς ἀπατᾷ με,

καὶ πολεμεῖ τὴν ψυχήν μου·

Κύριε,

πρὶν εἰς τέλος ἀπόλωμαι, σῶσόν με.

Хотѣ́хъ слеза́ми ѡ҆мы́ти

мои́хъ прегрѣше́нїй рꙋкописа́нїе гдⷭ҇и,

и҆ про́чее живота̀ моегѡ̀

покаѧ́нїемъ бл҃гоꙋгоди́ти тебѣ̀,

но вра́гъ льсти́тъ мѧ̀,

и҆ бо́ретъ дꙋ́шꙋ мою̀:

гдⷭ҇и,

пре́жде да́же до конца̀ не поги́бнꙋ, сп҃си́ мѧ.

Жа‍ждахъ слеза‍ми съ дꙋши‌ ѡмы‍ти

дѣ‍лъ мои‍хъ лꙋка‍выхъ, Бо‍же, рꙋкописа‍нїе.

и живота‌ моегѡ‌ ѡста‍токъ,

благоꙋгоди‍ти Ти‌ покаѧ‍нїемъ,

но искꙋша‍етъ и льсти‍тъ мѧ,

и бо‍ретъ вра‍гъ мою‌ дꙋ‍шꙋ:

Го‍споди,

ѿ поги‍бели ѕлы‍ѧ изба‍ви мѧ.

Простра‍нный подо́бенъ «Хотѧ̀ слеза́ми»

Подо́бенъ «Свы́ше зва́нъ»

И‍‍сто‍чникъ: хвали́тнаѧ стіхи́ра а҆п. Паѵ́лꙋ (29 Іꙋнїѧ)

самогла‍сенъ риѳми‍ческїй переводъ

(сѣрафі‍мовъ)

совреме‍нный бг‌ослꙋже‍бный

(нериѳми‍ческїй) переводъ

1

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

5.1

5.2

Ὁ ἐξ ὑψίστου κληθείς, οὐκ ἀπ᾿ ἀνθρώπων,

ὅτε τὸ ἐπίγειον σκότος ἠμαύρωσε,

τοὺς ὀφθαλμούς σου τοῦ σώματος,

τῆς ἀσεβείας,

δημοσιεῦον τὴν σκυθρωπότητα,

τότε τὸ οὐράνιον, φῶς περιήστραψε,

σῆς διανοίας τὰ ὄμματα,

τῆς εὐσεβείας

ἀνακαλύπτον τὴν ὡραιότητα·

ὅθεν ἐπέγνως τὸν ἐξάγοντα,

φῶς ἐκ σκότους Χριστὸν τὸν Θεὸν ἡμῶν,

ὃν ἱκέτευε σῶσαι,

καὶ φωτίσαι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

И‍‍‍же съ небе‍съ зва‍нъ, а не ѿ человѣ‍кѡвъ,

тьма‌ єгда‌ кроме‍шнаѧ о‍‍‍чи твои‌ покры‌,

да слепото‍ю тѣле‍сною

пꙋтѣ‍й ѕлоче‍стныхъ

бꙋ‍детъ посра‍млено тѣ‍мъ ѕловѣ‍рїе,

мо‍лнїѧ небе‍снаѧ, свѣ‍тъ ѡблиста‌ твои‌

оу‍‍‍мныѧ о‍‍‍чи дꙋше‍вныѧ,

благочести‍выхъ

пꙋтѣ‍й ꙗвлѧ‍ѧ благоѡбра‍зїе,

тѣ‍мже позна‌ ты‌ Изводѧ‍щаго,

свѣ‍тъ изъ тьмы‌ Вседержи‍телѧ Го‍спода,

ты‌ моли‍ да спасꙋ‍тсѧ

дꙋ‍ши на‍ши просвѣща‍емы.

Свы́ше зва́нъ бы́въ, а҆ не ѿ человѣ̑къ,

є҆гда̀ земна́ѧ тма̀ помрачѝ

ѻ҆́чи тѣлє́сныѧ,

нече́стїѧ

ѡ҆блича́ѧ сѣ́тованїе,

тогда̀ нбⷭ҇ный свѣ́тъ ѡ҆блиста̀

мы́сленнїи ѻ҆́чи,

благоче́стїѧ

ѿкрыва́ѧ красотꙋ̀.

тѣ́мже позна́лъ є҆сѝ и҆зводѧ́щаго

свѣ́тъ и҆зъ тмы̀, хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шего:

є҆го́же молѝ, спастѝ

и҆ просвѣти́ти дꙋ́шы на́шѧ.

Простра‍нный подо́бенъ «Свы́ше зва́нъ»

Ἦχος πλάγ‍ιος Α´ — Гла‍съ пѧ‍тый (произво‍дный а‌‌ — плага‍льный)

Подо́бенъ «Ра́дꙋйсѧ по́стническихъ» (и҆́ли «Ра́дꙋйсѧ живоно́сный кре́сте»)

И‍‍сто‍чникъ: стїхи‍ра стіхо́вна прп. Са́ввѣ Ѡ‍‍свѧще́нномꙋ (и҆́ли стіхо́вна Крестовоздви́женїю)

самогла‍сенъ риѳми‍ческїй переводъ

(сѣрафі‍мовъ)

совреме‍нный бг‌ослꙋже‍бный

(нериѳми‍ческїй) переводъ

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

Χαίροις ἀσκητικῶν ἀληθῶς,

ἀγωνισμάτων τὸ εὐῶδες κειμήλιον·

σταυρὸν γὰρ ἐπ᾿ ὤμων ἄρας,

καὶ τῷ Δεσπότῃ Χριστῷ,

σεαυτὸν Παμμάκαρ ἀναθέμενος,

σαρκὸς κατεπάτησας,

τὸ χαμαίζηλον φρόνημα·

ταῖς ἀρεταῖς δέ,

τὴν ψυχὴν κατελάμπρυνας,

καὶ πρὸς ἔνθεον,

ἀνεπτέρωσας ἔρωτα.

Ὅθεν τὴν παναγίαν σου,

κυκλοῦντες πανεύφημε,

λάρνακα Σάββα τῆς θείας,

φιλανθρωπίας αἰτούμεθα,

τυχεῖν σαῖς πρεσβείαις,

καὶ τῷ κόσμῳ δωρηθῆναι

τὸ μέγα ἔλεος.

Пра‍зднꙋй, на ра‍мо взе‍мъ кре‍стъ Христо‍въ,

благоꙋха‍нное сокро‍вище по‍двигѡвъ,

ꙗви‍лсѧ безкро‍вный мꙋ‍ченикъ,

себѧ‌ Влады‍цѣ Христꙋ‌,

всеблаже‍нне, Бо‍гꙋ, посвѧти‍лъ єси‌.

плотскі‍ѧ попра‍лъ єси‌

мꙋдрова‍нїѧ стра‍стныѧ:

и добродѣ‍тель

возсїѧ‍ла въ дꙋши‌ твое‍й

и къ боже‍ственнымъ

воскрыли‍сѧ жела‍нїѧмъ.

Тѣ‍мже късвѧты‍мъ моща‍мъ твои‍мъ,

всехва‍льне, припа‍даѧ,

Са‍вво блаже‍нне, мы‌ про‍симъ,

благоꙋтро‍бныѧ по‍мощи,

моли‍сѧ ко Го‍сподꙋ,

мі‍рꙋ ра‍дость дарова‍ти

и ми‍лость ве‍лїю.

Ра́дꙋйсѧ, по́стническихъ вои́стиннꙋ

подвигѡ́въ благово́нный сосꙋ́де:

крⷭ҇тъ бо на ра́мо взе́мъ,

и҆ влⷣцѣ хрⷭ҇тꙋ̀

себѐ, всебл҃же́нне, возложи́въ,

пло́ти попра́лъ є҆сѝ

долꙋвлекꙋ́щее мꙋдрова́нїе:

добродѣ́тельми же

дꙋ́шꙋ просвѣти́лъ є҆сѝ,

и҆ къ бжⷭ҇твенномꙋ

впери́лсѧ є҆сѝ жела́нїю.

тѣ́мъ всесвѧтꙋ́ю твою̀

ѡ҆крꙋжи́вше ра́кꙋ,

всехва́льне са́вво, бжⷭ҇твеннагѡ

чл҃вѣколю́бїѧ про́симъ

полꙋчи́ти твои́ми моли́твами,

и҆ мі́рꙋ дарова́ти

ве́лїю ми́лость.

Простра‍нный подо́бенъ «Ра́дꙋйсѧ по́стническихъ»

Подо́бенъ «Преподо́бне ѻ҆́тче»

И‍‍сто‍чникъ: вече́рнѧѧ стіхи́ра прп. Ѳеодо‍сїю Кіновїа‍рхꙋ (11 їанꙋа‍рїѧ)

самогла‍сенъ риѳми‍ческїй переводъ

(сѣрафі‍мовъ)

совреме‍нный бг‌ослꙋже‍бный

(нериѳми‍ческїй) переводъ

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

4.1

4.2

5.1

5.2

6.1

6.2

Ὅσιε Πάτερ, θεοφόρε Θεοδόσιε·

μεγάλως ἠγωνίσω

ἐν τῇ προσκαίρῳ ζωῇ,

ἐν ὕμνοις καὶ νηστείαις καὶ ἀγρυπνίαις,

τύπος γενόμενος τῶν σῶν φοιτητῶν·

νῦν δὲ συγχορεύεις

μετὰ τῶν Ἀσωμάτων,

Χριστὸν ἀπαύστως δοξολογῶν,

τὸν ἐκ Θεοῦ Θεὸν Λόγον καὶ Λυτρωτήν,

τὸν ὑποκλίναντα

τὴν κάραν τῷ Προδρόμῳ,

καὶ ἁγιάσαντα τὴν φύσιν τῶν ὑδάτων.

Αὐτὸν ἱκέτευε, αὐτὸν δυσώπει Ὅσιε,

δωρηθῆναι τῇ Ἐκκλησίᾳ,

ὁμόνοιαν, εἰρήνην, καὶ μέγα ἔλεος.

Ѻ‍‍‍тче свѧты‍й, ѽ преподо‍бне Ѳеодо‍сїе:

ты‍ до‍брѣ подвиза‍сѧ

въ свое‍мъ земнѣ‍мъ житіи‌,

въ поще‍нїѧхъ и бдѣ‍нїѧхъ и моли‍твахъ,

ѻ‍‍‍бразъ ты‌ бы‍лъ єси‌ свои‍мъ (оу)ченикѡ‍мъ:

ра‍дость же ти ны‍нѣ

со а‍‍‍нгельскими чи‍ны,

Христа‌ пое‍ши на небеси‌,-

Бо‍жїе Сло‍во ѿ Бо‍га, — непрестаѧ‌,

и‍‍‍же Подкло‍ньшаго

главꙋ‌ свою‌ Предте‍чѣ,

и ѡсвѧти‍вшаго воднꙋ‍ю всю‌ приро‍дꙋ.

Того‌ моли‌ приле‍жнѡ ты‌ свѧты‍й оуго‍дниче,

дарова‍ти Вселе‍нской Це‍ркви,

єди‍нство, благовѣ‍рность и ми‍лость ве‍лїю.

Прпⷣбне ѻ҆́ч҃е бг҃оно́се ѳеодо́сїе,

вельмѝ подвиза́лсѧ є҆сѝ

въ привре́меннѣй жи́зни,

въ пѣ́нїихъ и҆ поще́нїихъ и҆ бдѣ́нїихъ,

ѻ҆́бразъ бы́въ твои̑мъ ᲂу҆ченикѡ́мъ:

ны́нѣ же ликꙋ́еши

со безтѣле́сными,

хрⷭ҇та̀ непреста́ннѡ славосло́вѧ,

ѿ бг҃а бг҃а сло́ва и҆ и҆зба́вителѧ,

подкло́ншагѡ

главꙋ̀ прⷣте́чи,

и҆ ѡ҆свѧти́вшагѡ є҆стество̀ водно́е:

того̀ молѝ, томꙋ̀ помоли́сѧ, прпⷣбне,

дарова́ти цр҃кви

є҆диномы́слїе, ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

𝝾𝝾𝁉𝁇𝃣 𝁑‍𝞂‌𝝸 𝁇𝝴𝃛 𝁇𝝿‍𝝰 𝁇𝞃‍‍𝝴𝞀

Ἦχος πλάγ‍ιος Β´ — Гла‍съ шесты‍й (произво‍дный в‌ — плага‍льный)

Подо́бенъ «Всѐ ѿло́жше»

И‍‍сто‍чникъ: стїхи‍ра свв. Космы̀ и҆ Дамїа́на

самогла‍сенъ риѳми‍ческїй переводъ

(сѣрафі‍мовъ)

совреме‍нный бг‌ослꙋже‍бный

(нериѳми‍ческїй) переводъ

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

4.1

4.2

5.1

5.2

6.1

6.2

Простра‍нный подо́бенъ «Всѐ ѿло́жше»

Подо́бенъ «Ѿча́ѧннаѧ»

И‍‍сто‍чникъ: хвали́тна Вели́кой Среды̀

самогла‍сенъ риѳми‍ческїй переводъ

(сѣрафі‍мовъ)

совреме‍нный бг‌ослꙋже‍бный

(нериѳми‍ческїй) переводъ

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

4.1

4.2

5.1

5.2

6.1

6.2

Простра‍нный подо́бенъ «Ѿча́ѧннаѧ»

Подо́бенъ «Тридне́венъ воскре́съ є҆сѝ»

И‍‍сто‍чникъ: д‌ -ѧ воскре́снаѧ стіхо́вна

самогла‍сенъ риѳми‍ческїй переводъ

(сѣрафі‍мовъ)

совреме‍нный бг‌ослꙋже‍бный

(нериѳми‍ческїй) переводъ

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

4.1

4.2

5.1

5.2

6.1

6.2

Простра‍нный подо́бенъ «Тридне́венъ воскре́съ є҆сѝ»

Подо́бенъ «А҆́нгельскїи пред̾иди́те си̑лы»

И‍‍сто‍чникъ: хвали́тна предпра́зднествꙋ Рождества̀ Хрісто́ва — к҃ деке́мврїѧ — творе́нїе прп. Рѡма́на Сладкопѣ́вца

самогла‍сенъ риѳми‍ческїй переводъ

(сѣрафі‍мовъ)

совреме‍нный бг‌ослꙋже‍бный

(нериѳми‍ческїй) переводъ

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

4.1

4.2

5.1

5.2

6.1

6.2

Простра‍нный подо́бенъ «А҆́нгельскїи пред̾иди́те си̑лы»

Ἦχος πλάγ‍ιος Γ´ (Βαρύς) — Гла‍съ седьмы‍й (произво‍дный г‌ — варѵ‍с — ни‍зкїй)

Подо́бенъ «Не ктомꙋ‌ возбранѧ́еми»

И‍‍сто‍чникъ:

самогла‍сенъ риѳми‍ческїй переводъ

(сѣрафі‍мовъ)

совреме‍нный бг‌ослꙋже‍бный

(нериѳми‍ческїй) переводъ

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

4.1

4.2

5.1

5.2

6.1

6.2

Простра‍нный подо́бенъ «Не ктомꙋ‌ возбранѧ́еми»

Подо́бенъ «Дне́сь бди́тъ І҆ꙋ‍да»

И‍‍сто‍чникъ: стїхи‍ра Вели́кагѡ Четвертка̀

самогла‍сенъ риѳми‍ческїй переводъ

(сѣрафі‍мовъ)

совреме‍нный бг‌ослꙋже‍бный

(нериѳми‍ческїй) переводъ

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

4.1

4.2

5.1

5.2

6.1

6.2

Простра‍нный подо́бенъ «Дне́сь бди́тъ І҆ꙋ‍да»

Ἦχος πλάγ‍ιος Δ´ — Гла‍съ ѻ҆сьмы‍й (произво‍дный д‌ — плага‍льный)

Подо́бенъ «Ѽ пресла́внагѡ чꙋдесѐ»

И‍‍сто‍чникъ: крестобг҃оро́диченъ ѻ҆кто́иха

самогла‍сенъ риѳми‍ческїй переводъ

(сѣрафі‍мовъ)

совреме‍нный бг‌ослꙋже‍бный

(нериѳми‍ческїй) переводъ

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

4.1

4.2

5.1

5.2

6.1

6.2

Простра‍нный подо́бенъ «Ѽ пресла́внагѡ чꙋдесѐ»

Подо́бенъ «Го́споди, а҆́ще и҆ на сꙋди́щи»

И‍‍сто‍чникъ: а҃-ѧ воскре́снаѧ стіхо́вна

самогла‍сенъ риѳми‍ческїй переводъ

(сѣрафі‍мовъ)

совреме‍нный бг‌ослꙋже‍бный

(нериѳми‍ческїй) переводъ

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

4.1

4.2

5.1

5.2

6.1

6.2

Простра‍нный подо́бенъ «Го́споди, а҆́ще и҆ на сꙋди́щи»

Подо́бенъ «И҆́же во Е҆де́мѣ ра́й»

И‍‍сто‍чникъ: кре́стнаѧ стіхо́вна ѻ҆кто́иха

самогла‍сенъ риѳми‍ческїй переводъ

(сѣрафі‍мовъ)

совреме‍нный бг‌ослꙋже‍бный

(нериѳми‍ческїй) переводъ

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

4.1

4.2

5.1

5.2

6.1

6.2

Простра‍нный подо́бенъ «И҆́же во Е҆де́мѣ ра́й»

Подо́бенъ «Что̀ вы̀ нарече́мъ»

И‍‍сто‍чникъ: мꙋ‍чинеченъ ѻ҆кто́иха

самогла‍сенъ риѳми‍ческїй переводъ

(сѣрафі‍мовъ)

совреме‍нный бг‌ослꙋже‍бный

(нериѳми‍ческїй) переводъ

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

4.1

4.2

5.1

5.2

6.1

6.2

Простра‍нный подо́бенъ «Что̀ вы̀ нарече́мъ»