ТОРЖЕСТВО ХИЛАНДАРСКІѦ ЛАѴРЫ - СВѦТАГѠ САВВЫ

From www.PSALTIKI.info
< 1‎ | ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Revision as of 00:06, 6 July 2018 by Root (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

И‍‍збра‍нный ѱало‍мъ свт. Са‍ввѣ + гла‍съ 𝂳 ни‌‌

ⰚⰚ𝁆𝃢ⱁ 𝁆‍‍ⰲ‍ⱄⰵ𝃛‍‍𝁇𝃣𝂅𝂅ⰾ‍ⰵ 𝁘𝁆ⰵ𝁆𝂏𝁛‍‍ⰵ𝃛 𝁆𝁛𝁿ⰵ 𝁑𝃢𝁿ⰵ‌‌ 𝁇ⰵ 𝃰ⰵ‌‌‌ 𝁉𝁿ⰵ‌ 𝁑‌ⰵ‌‌ 𝁇𝁑𝃰𝂏𝁠ⰵ 𝁑ⱊⱁ 𝁑Ⰲⱄⰵ 𝁉𝁿ⰾⰵ 𝁑‍ⰵ‌‌ 𝁑ⰵⱀ 𝁇𝁿ⱀ‍‍‍ⱑⰹ 𝂨𝃯 𝁆Ⰰ‍ⰾ 𝁆ⰾ‍ⰻ 𝁇𝃱‍𝁚ⰾ‍ⱙ 𝁑ⱙ‌‌ 𝁑ⱙ‌‌ 𝁇𝃳ⱙ𝁘𝁑𝁿ⰺ‌‌ 𝁓‍𝂏ⰺ‌‌‌𝁇𝂏𝁜ⰺ 𝁆𝂅𝂅ⰰ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝂨𝃯
1.ⰨⰨ𝁆𝃛𝃞 𝁇𝃰𝂏ⱄ‍‍ⰾⱖ 𝁑ⱖ‌ 𝁑ⱎⰻ 𝁑ⰻ‌‌ 𝁑𝁿ⱅⰵ 𝁇𝃰𝂏ⱄⰺ 𝁑ⰺ‌‌ 𝁇𝃢ⱕ 𝃰ⰰ‌‌‌ 𝁇𝃰𝁚ⰲ‍ⱄⰻ 𝁑ⱔ‌‌ 𝁑ⰰ‌‌ 𝁇ⰸ‍‍ⱖ 𝁇𝃰‍ⱖ 𝁇𝁜ⱖ 𝃛⁠⁠⁠⁠𝁑𝂅𝂅ⱌⱖ 𝂨𝂭𝃬 𝁕ⰲ‍‍ⱀⱙ 𝃛⁠⁠⁠𝁇𝃳𝁚‍𝁿ⱎ‍ⰻ 𝁑𝁿ⰻ‌‌ 𝁑ⱅ‌ⰵ 𝃰ⰵ‌‌‌ 𝁇ⰲ‍ⱄⰻ 𝁆ⰶ‍‍ⰻ 𝁉𝁆𝁿ⰲ‍ⱙ 𝁑‌ⱋⰺ 𝁑ⰺ‌‌ 𝁑𝁿ⰻ‌ 𝁑ⱊ‌ⱁ 𝁇ⰲ‍ⱄⰵ 𝁇𝃰𝁚ⰾⰵ 𝁑ⰵ‌‌ 𝁑ⰵⱀ 𝁑𝁿ⱀⱑ 𝃰𝃵ⱑ‌‌ 𝁇𝃰𝂏ⱑ 𝁑ⱑ‌𝁉𝁆𝁠ⱑ 𝁑‌ⱑ‌ 𝁑𝂏ⱑ‌‌ 𝁇𝁿𝁛ⱑ 𝁑𝁿ⱑⰹ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠ 𝂨𝃯
ⰓⰓ𝁇𝃰𝃱𝃢ⰰ‍ 𝁇𝃰ⰴ‍‍ⱙⰹ 𝁘𝁆𝁑𝂅𝂅ⱄⱕ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝂨𝃬𝂭 𝁉𝃱𝁿𝃦Ⱄ‍ⰰⰲ 𝁑ⰲ‌ⱁ 𝁑ⱁ‌‌ 𝁑ⰲ‌ⰵ 𝃰ⰵ‌‌‌ 𝁇𝃰𝂏ⰾ‍ⰻ 𝁑ⰻ‌‌ 𝁑ⰽ‌ⱁ 𝃰ⱁ‌‌‌ 𝁇𝃰𝁚ⰻ 𝁑ⰿⰵ 𝁑ⰵ‌‌ 𝁘𝁆𝁿ⱀ‍ⰻ 𝁓𝂏ⰻ‌‌ 𝁇𝂏𝁜ⰻ 𝁑ⰻ‌ 𝁆𝁿ⱅ‍ⰵ 𝂨𝂭𝃬 𝁖𝃞ⱔ‌ 𝁑ⰽ‌ⱉ 𝁇𝃢ⱄⱁ 𝁇ⰲ‍‍ⰵⱃ 𝁇𝃰𝁚ⱎ‍ⰰ 𝁑ⱓ‌‌ 𝁑ⱋⰵ 𝁇ⱊ‍ⰰ 𝁇𝃲𝂏𝁚‍ⰰ 𝁑𝁕ⰿ‍‍ⱕ 𝁑‌ⰰ‍ⱅⱐ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝁑‌𝁿ⰴ‍‍ⱀⰵⱄⱐ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝁇ⱅ‍‍ⰲⱁ 𝁇𝃲𝂏ⱁ 𝁕𝃵ⱁ 𝁇𝁿ⱓ 𝂩𝃪 𝁇𝃱𝁿ⱍ‍‍ⰰ 𝁇𝂏𝁜ⰰ 𝁑ⰰ‌‌ 𝁑ⰰ‌‌ 𝁑𝁿ⰴⰰ 𝁇𝃰𝂏ⱅ‍‍ⰲⱁ 𝁑ⱁ‌‌ 𝃛 𝁇𝁿ⱕ 𝂨𝃬𝂭⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝁕ⰻ‍ⰸ 𝃛 𝁇𝃰𝃱ⰱ‍‍‍ⱃⰰⱀ 𝁑‌𝁿ⱀⱖⰹ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝁇Ⱄ‍ⰵ 𝃰ⰵ‌‌‌ ⁠⁠⁠⁠𝁇𝃰𝂏ⰵ 𝁑ⰵ‌‌ 𝁑𝂏ⰵ‌ⱃⰱ 𝁉𝁆𝁿ⱄⰽⰺ 𝁑‌𝁕ⱀ‍ⰰ 𝁇𝂏𝁜ⰰ 𝁑ⰰ‌‌ 𝃛 𝁆𝁿ⱃ‍‍‍ⱁⰴⱏ 𝂨𝃬𝂭⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝁖ⰾⰻ 𝃛 𝁇𝁎𝁿𝁚ⰽⱙ 𝁑𝁿ⰵⱅⱏ 𝁑‌ⰻ‌‌ 𝁑ⰻ‌‌ 𝁑ⰲ‌ⰵ 𝁇ⱄⰵ 𝁇𝃰𝂏ⰾ‍ⰻ 𝁑ⰻ‌ 𝁑𝂏ⰻⱅ 𝁆𝁿ⱄ‍ⱕ 𝂩𝃪 𝁕𝁿ⱊ‍ⱁ 𝁇𝃲𝂏ⱁ 𝁇ⱁ 𝁇𝃰𝂏ⱕ 𝁑ⰰ‌‌ 𝁑Ⱚ‌‌ⱃⰺ𝁓‍𝂏⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝁆ⱄ‍‍ⱅⱙ 𝃰ⱙ‌‌ 𝁇𝃰𝂏ⱙ 𝁑ⱙ‌‌ 𝁑𝂏ⱙ‌‌ 𝁘𝁆𝁿Ⰱ‍ⱁ 𝁓𝂏ⱁ‌‌ 𝁇𝂏𝁜ⱁ 𝁑ⱁ‌‌𝁆𝁿ⰳ‍ⱙ 𝁇𝃲𝂏ⱙ 𝁑ⱙ‌‌ 𝁑𝂏ⱙ‌‌ 𝁇𝃣𝁿ⱙ 𝁇𝃲𝂏ⱙ 𝁑ⱙ‌‌ 𝁑𝂏ⱙ‌‌ 𝁇𝃢𝁿ⱙ𝁉𝁆𝁠ⱙ‌ 𝁑‌ⱙ‌‌ 𝁑𝂏ⱙ‌‌ 𝁇ⱙ 𝁇𝁆𝃰𝂏𝁠ⱙ 𝁕𝁿ⱙ 𝂨𝃯 𝁇𝃣Ⰰ‍ⰾ 𝁆ⰾ‍ⰻ 𝁇𝃱‍𝁚ⰾ‍ⱙ 𝁑ⱙ‌‌ 𝁇𝁑𝃰ⱙ 𝁘𝁑𝁿𝃢‍ⰺ‌‌ 𝁓‍𝂏ⰺ‌‌ 𝁇𝂏𝁜ⰺ 𝁑ⰺ‌‌ 𝁆𝁿ⰰ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝂨𝃯
2.ⱘⱘⱘ𝁆𝃛𝃢 𝁇ⱄ‍‍ⱅⰰ 𝃰ⰰ‌‌ 𝁇𝃰ⰿ‍ⱁ 𝁘𝁕ⱕ 𝁑𝂏ⰰ‌‌𝁇𝃰𝂏𝁠ⰰ 𝁑ⰰ‌‌ 𝁑ⱘ‌‌ 𝁇𝃳𝁚‍ⱄ‍ⱅⰰ 𝁑ⰰ‌‌ 𝁑ⰿ‌‌‌ⱁ𝁓𝂏 𝁇𝂅𝂅𝂅ⱕ 𝂨𝃯 𝁆ⰲ‍‍ⱁⰸ 𝁆ⰳ‍ⰾⰰ 𝁇𝃱‍𝃣𝁿‍𝁚‌ⰳ‍ⱁ 𝁑𝁿ⰾⱓⱅⰟ 𝁉𝁑𝁿ⱊⱃⰵ 𝁑‌𝁕𝁿ⰿ‍ⱙ 𝁇𝃲𝂏ⱙ 𝁇𝃰𝂏ⱙ‍ⰴⰴ⁠⁠⁠⁠⁠𝃛 𝁘𝁑 𝁑𝂅ⱃ‍‍‍ⱁⱄⱅⱐ 𝂣𝃩 𝁇𝃢ⰻ𝃛 𝁆ⱊ‍ⱁ 𝁆ⱙ 𝁇𝃳𝁿𝁚‍ⱍⰵ 𝁑𝁿ⱀ‌ⰺ 𝁑𝁿ⰵ‌‌ 𝁇𝁆𝃰𝂏ⱄⰵ 𝁑‌ⰵⱃⰴ 𝁑𝁿ⱌ‌ⰰ 𝁑‌𝁿ⰿⱁ 𝁇𝃲𝂏ⱁ 𝁇ⰵ 𝁉𝁿ⰳⱁ 𝁓𝂏ⱁ‌‌ 𝁇ⱁ 𝁘𝁑𝁿ⱃ‌ⰰ 𝁓‍𝂏ⰰ‌‌ 𝁇𝂏𝁜ⰰ𝁑ⰰ‌‌ 𝁆𝁿ⰸ‍‍ⱙ 𝃰𝃵ⱙ‌‌ 𝁇𝃰𝂏ⱙ 𝁑ⱙ‌‌𝁉𝁆𝁠ⱙ‌ 𝁑‌ⱙ‌‌ 𝁑𝂏ⱙ‌‌ 𝁇𝁿𝁛ⱙ 𝁑𝁿ⱙⰿⱏ⁠ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ 𝂨𝃯
ⰓⰓ𝁇𝃰𝃱𝃢ⰰ‍ 𝁇𝃰ⰴ‍‍ⱙⰹ 𝁘𝁆𝁑𝂅𝂅ⱄⱕ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ 𝂨𝃬𝂭 𝁉𝃱𝁿𝃦Ⰼ‍ⱅ 𝁑‌ⱍ‌ⰵ ⁠𝁑ⰵ‌ 𝁑‌𝁿ⱀ‍‍ⰰⱎⱏ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝁇Ⱄ‍ⰰ 𝃰⁠⁠ⰰ‌‌ 𝁇ⰰ 𝃰ⰰ‌ⰲ 𝃛‍‍𝁉ⰲⱁ 𝁑‌𝂅𝂅ⱁ‌‌𝃛 𝁉𝁆𝃢𝂴‌‌ⱁ ⁠⁠⁠𝁘𝁑𝁑ⱁ‌ 𝁇𝂅𝂅𝂅ⱁ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝂧𝃯𝂞⁠⁠⁠⁠𝁉𝁕𝁑𝁿ⱔ 𝁑‌𝁕ⰽ‍ⱉ 𝁑ⱉ‌ 𝁇𝁿ⱀ‍ⰰ 𝁇𝃰𝂏ⱅ‍ⰵ 𝁑ⰵ‌‌ 𝃛𝁇𝁿ⰱ‍ⱑ 𝂨𝃬𝂭 𝁆ⱄ‍‍ⰾⱁ 𝃛 𝁇𝃳𝁚‍ⰲⰰ 𝁑ⰰ‌‌ 𝁘𝁑𝁑ⱊ‍‍ⱃⱁ 𝁘𝁑𝁑ⱃⱁ 𝁇ⰽⰰ 𝃰ⰰ‌‌‌ 𝁇𝃳𝁚‍ⰻ‌ 𝁑ⰻ‌‌ 𝁑ⱌ‌‌‌ⰰ𝁓‍𝂏 𝁇𝁿ⱃⱕ 𝂩𝃪 𝁇ⱄⱁ 𝁇ⰲ‍ⰵⱃ 𝁇ⱎ‍ⰻ 𝃰ⰻ‌‌ 𝁉𝁿𝁚ⰻ‌𝁑‍𝂏ⰻ‌‌ 𝁘𝁆𝁿ⱎ‍ⰰ𝁓𝂏ⰰ‌‌ 𝁇𝂏𝁜ⰰ 𝁑ⰰ‌‌ 𝁆𝁿ⱄ‍ⱕ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝂨𝃬𝂭 𝁕ⰱ‍ⱁ 𝁇ⰳ‍ⰰ 𝁇𝃳𝁚‍ⱅⰻ 𝁑ⰻ‌‌ 𝁑ⱎ‌‌ⰻ𝁓‍𝂏 𝁇𝁿ⰱ‍ⱁ 𝁑ⱊ‌ⰰ 𝁇ⱍⰵ 𝁆ⰲ‍‍ⱄⱑ 𝁇𝃲𝂏ⱑ‍‍ⱈⱏ 𝁕𝁿ⱊ‍‍ⱃⰵ 𝁇𝃳𝁚‍ⰿ‍ⱙ 𝁑ⱙ‌ⰴ 𝁑‌ⱃ‌ⱁⱄ 𝁑‌ⱅ‌ⰺ 𝁑𝁿ⱓ‌‌ 𝁇𝃰𝂏ⰻ 𝁑ⰻ‌‌ 𝁇𝃰𝁚ⱃⰰ 𝁑ⰸⱙ 𝁑ⱙ‌‌ 𝁑𝁿ⰿⱁ 𝁇𝃲𝂏ⱁ 𝁑ⱁ‌‌ 𝁑𝂏ⱁ‌‌ 𝁇𝁿ⱁ 𝁇𝃲𝂏ⱁ 𝁑ⱁ‌‌ 𝁑𝂏ⱁ‌‌ 𝁇𝁿ⱁ𝁉𝁆𝁠ⱁ‌ 𝁑‌ⱁ‌‌ 𝁑𝂏ⱁ‌‌ 𝁇ⱁ𝁇𝁆𝃰𝂏𝁠ⱁ 𝁕𝁿ⱁ‍‍ⰿⱏ ⁠⁠⁠⁠𝂨𝃯 𝁇𝃣Ⰰ‍ⰾ 𝁆ⰾ‍ⰻ 𝁇𝃱‍𝁚ⰾ‍ⱙ 𝁑ⱙ‌‌ 𝁇𝁑𝃰ⱙ 𝁘𝁑𝃢𝁿ⰺ‌‌ 𝁓𝂏ⰺ‌‌ 𝁇𝂏𝁜ⰺ 𝁑ⰺ‌‌ 𝁆𝂅𝂅ⰰ ⁠⁠𝂨𝃯
4.ⰃⰃ𝁇𝁐𝁿𝃢ⱁ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠ 𝁉𝁆𝁠ⱁ‌ 𝁑‌ⱁ‌𝁑𝂏ⱁ‌‌ 𝁆ⱄ‍‍ⱊⱁ 𝁇𝃲ⱁ 𝁇𝃰𝂏ⱁ 𝁘𝁑‌‌ⰴⰻ𝁑𝃦𝂅𝂅ⰻ‌𝂨𝃬𝂭 𝁆ⰲ‍‍ⱁⰸ 𝁆ⰾⱓ 𝁇𝁐𝁚ⰱ‍ⰻ 𝁑‍ⰻⱈⰟ 𝁑‌ⰱⰾⰰ 𝁑ⰳ‌ⱁ 𝁇𝃰𝁚ⰾ‍ⱑ 𝁑ⱊ‌ⰺ 𝁑ⰺ‌‌ 𝁑𝁿ⰵ‌‌ 𝂨𝂭𝃬 𝁉𝁆𝃢ⰴⱁ 𝁑‌ⱁ‌‌ 𝁑𝂏ⱁ‌‌ 𝁇ⰿ‍ⱙ 𝃰ⱙ‌‌‌ 𝁇ⱅ‍‍ⰲⱁ 𝃰ⱁ‌‌‌ 𝁇ⰵ‌ 𝃰ⰵ‌‌‌ 𝃛‍‍𝁉ⰳ‍ⱉ 𝁑‌𝂅𝂅ⱉ‌𝃛 𝁉𝁆𝁿𝂴‌ⱉ ⁠⁠⁠⁠𝁘𝁑𝁑‌ⱉ 𝃛 𝁇𝂅𝂅ⱉ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝂧𝂬𝃯𝂞 𝁕𝁑𝃦ⰻ 𝃛 𝁇ⰿ‍ⱑ 𝁇𝃲𝂏𝂏ⱑ 𝁑ⱑ‌ 𝁑𝁕ⱄ‍‍ⱅⱁ 𝁆ⱄⰵ 𝁇𝃣𝁚ⰾ‍ⰵ 𝁑ⰵ‌‌ 𝁘𝁑𝁑ⱀ‍ⰺ 𝁇𝁑𝃰𝂏ⱕ 𝁑ⰰ‌‌ 𝁑𝃢𝂏ⰰ‌‌ 𝁇𝃱‍𝁚ⱄ‍ⰾⰰ 𝁑ⰰ‌‌ 𝁑ⰲ‌ⱖ 𝁇𝃳𝁜‍ⱖ 𝁉𝁑𝁿ⱅ‍ⰲⱁ 𝁑‌𝁕ⰵ 𝁇𝂏𝁜ⰵ 𝁑ⰵ‌‌ 𝁆𝁿ⱕ 𝁇𝃱‍𝂏𝁜ⰰ 𝁑‌ⰰ‌‌ 𝁑ⰰ‌‌ 𝁑𝁿ⰰ‌‌ 𝁇𝃳𝂏 𝁜‍ⰰ𝁑𝃣𝁿ⰰ‌‌ 𝁉𝁑𝃞𝁿ⰰ‌ 𝁓𝂏𝂅ⰰ‌‌ 𝁇𝃲𝃢𝂏ⰰ 𝁑ⰰ‌‌ 𝁇𝂅𝂅ⰰ ⁠⁠⁠⁠𝂨𝃯
ⰕⰕ𝁇𝃱𝃢ⱖ‍‍ 𝁇𝃲ⱖ 𝁇𝃰𝂏ⱖ 𝃛 𝁘𝁑𝁑𝂅ⰶ‍‍ⰵ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝂨𝃬𝂭 𝁆𝃦ⰲ‍‍ⱁⰸ 𝃛 𝁇ⰴ‍‍ⰲⰻ 𝃰𝃰𝁜𝂅ⰻ‌ 𝁑𝂏ⰳⰾⱏ 𝁘𝁆𝁿ⱗ 𝁓𝂏ⱗ‌‌‌ 𝁇𝂏𝁜ⱗ𝁑ⱗ‌‌ 𝁆𝁿ⱄ‍ⰻ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝂨𝂭𝃬 𝁇𝁆𝃰𝃢𝁚ⱄ‍‍ⰾⰰⰲ 𝁑‌ⱀ‌ⱙ 𝁑ⱙ‌‌ 𝁑ⱓ‌‌𝁇ⱉ 𝁉ⰱⰻ 𝁑‌ⰻ‌𝁑𝂏ⰻ‌‌ 𝁆𝁿ⱅ‍‍‍ⰵⰾⱐ ⁠𝂩𝃪𝁇𝃱𝃦Ⱚ‍‍ⰻ𝁆ⰾ‍‍ⰰⱀ 𝁇ⰴ‍ⰰ 𝁇𝃲𝁜𝂅ⰰ‌ 𝁑𝂏ⰰ‌ⱃ 𝁘𝁆𝁿ⱄ‍‍ⰽⱙ 𝁓𝂏ⱙ‌‌ 𝁇𝂏𝁜ⱙ𝁑ⱙ‌‌ 𝁆𝁿ⱓ 𝂨𝂭𝃬 𝁑𝃣ⱄ‌‌ⰵ 𝃰ⰵ‌‌‌ 𝁇𝁚ⰾ‍ⰵ 𝁑ⰵ‌‌ 𝁑ⱀ‌ⰺ 𝁑ⰺ‌‌ 𝁑𝁿ⰵ‌‌ 𝁇ⱀ‍ⰰ 𝃰ⰰ‌‌‌ 𝁉𝃢𝁿ⱃ‍ⱁ 𝁇𝁑𝁕𝃰ⰴ‍ⱙ 𝁉𝁑𝁿ⱅ‍ⰲⱁ 𝁑𝁕ⰵ 𝁇𝂏𝁜ⰵ 𝁑ⰵ‌‌ 𝁆𝁿ⰿ‍ⱙ 𝂨𝃯 𝁇𝁐𝃦ⰲ‍ⱁ ⁠⁠⁠⁠𝁇𝁆𝃰𝂏𝁠ⱁ 𝁘𝁑‍𝁑𝂏𝂅Ⱄ‍‍‍ⰲⱕ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝁇𝁿ⱅ‍ⱁ 𝁇𝃰𝂏ⰻ 𝁑ⰻ‌‌ 𝁇𝃰𝁚ⰿ‍ⰵ 𝁑ⰵ‌‌ 𝁑ⰵⱀ 𝁑𝁿ⱀⱑⰹ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ 𝂨𝂭𝃬 𝁇Ⰳ‍ⱁ 𝃰ⱁ‌‌‌ 𝁇ⱃⱑ 𝁇Ⰰ 𝃛‍‍𝁉ⱚ‍‍ⱉ 𝁑‌𝂅𝂅ⱉ‌𝃛⁠⁠ 𝁉𝁆𝃢𝁿ⱉ‌ ⁠⁠⁠⁠𝁘𝁑𝁑ⱉⱀ 𝁇𝂅𝂅𝂅ⱄ‍‍‍ⱅⱑⰹ 𝂧𝂬𝂞𝃯 𝁕𝁑𝃃‍𝃦ⱊ‍ⱁ 𝁇ⱈ‍‍ⰲⰰ 𝁇𝁚ⰾ‍ⰰ 𝁑ⰰ‌‌‌𝁓𝂏⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝃰ⰰ‌‌ 𝁉𝁿ⱄ‍ⰾⰰ 𝁘𝁑𝁑ⰰ‌ 𝁇𝁿ⰲ‍ⱖ 𝂥𝂭𝃬𝂽 𝁑‌𝃣ⱈⱃⰺ 𝃰ⰺ‌‌‌ 𝁇𝁚ⱄ‍‍ⱅⱁ 𝁑ⱁ‌‌ 𝁇𝁑𝃰ⰲ‍ⱖ 𝁇𝁑𝃰𝂏ⱕ 𝁑ⰰ‌‌‌𝁓𝂏𝂅 𝁇𝃰𝃢𝁚Ⱌ‍ⰵ 𝁑ⰵ‌‌ 𝁑ⰵⱃⰽ 𝁑𝁿ⰲ‌ⰻ 𝁇𝃲𝂗ⰻ 𝁓𝂏𝂏ⰻ‌‌ 𝁇𝃣𝁿ⰻ 𝁇𝃲𝂗ⰻ 𝁓𝂏𝂏ⰻ‌ 𝁇𝃢𝁿ⰻ𝁉𝁆𝁠ⰻ 𝁑‌ⰻ‌𝁑𝂏ⰻ‌ 𝁇ⰻ𝁆𝃰𝂏𝁠ⰻ 𝁕𝁿ⰻ 𝂨𝃯⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝁆Ⰰ‍ⰾ 𝁆ⰾ‍ⰻ 𝁇𝁐𝁚ⰾ‍ⱙ 𝁑‌ⱙ‌‌ 𝁇𝁑𝃰ⱙ 𝁘𝁑𝁿ⰺ‌‌‌𝁓‍𝂏 𝁇𝂏𝁜ⰺ 𝁑ⰺ‌‌ 𝁆𝂅𝂅ⰰ ⁠⁠⁠⁠𝂨𝃯
6.ⰅⰅ𝁆𝃢 𝃛 𝁇𝃱‍ⰴ‍ⰻ𝁚 𝁓𝂏ⰻ‌‌ 𝁇ⱀ‍ⱁ 𝁇⁠⁠ⱊ‍‍ⱃⱁ 𝁇𝁿ⱄ‍‍‍ⰻⱈⱏ 𝁆ⱉ 𝃰ⱂ‌‌ 𝁇𝃰𝁚Ⰳ‍ⱁⱄ 𝁑ⱊ‌ⱁ 𝁑ⱁ‌‌ 𝁑𝁿ⰴ‌ⰰ ⁠𝂨𝃬𝂭 𝁇𝁚ⱅ‍ⱁ 𝁑ⱁ‌‌ 𝁘𝁑𝁑ⰲ‍‍ⰸⱖ 𝁇𝃰ⱋ‍ⱙ 𝁕𝁿ⱙ 𝂩𝃪 𝁇ⱗ 𝁇ⰶ‍ⰵ 𝁇𝁿ⰶ‍ⰻ 𝁇𝂏𝁜ⰻ 𝁑ⰻ‌‌ 𝁑ⱅ‌ⰻ‌‌ 𝁆𝃦𝁿ⰿ‍ⰻ 𝁇𝁿ⰲ‍‍‍ⱏⰴⱁ 𝁇𝃲𝂏ⱁ 𝁇𝃰𝂏ⱁ 𝁑ⰿⱙ 𝁑ⱙ‌‌ 𝁇𝁑𝃰Ⰳ‍ⱁⱄ 𝁘𝁑𝁿ⱊⱁ 𝁓𝂏ⱁ‌‌𝁇𝂏𝁜ⱁ 𝁑ⱁⰴ 𝁆𝁿ⱀ‍ⰻ𝂨𝃬𝂭⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝁑𝃣ⰲⱄⱕ 𝁑ⰰ‌‌ 𝁑‍𝁿ⰴ‍ⱀⰻ 𝁇ⰶ‍ⰻ 𝃰ⰻ‌‌ 𝁇ⰲ‍ⱁ𝁇𝃰𝂏𝁠ⱁ 𝁕𝁿ⱅ‍ⰰ 𝁇𝁑𝃰𝃢𝂏ⰿ‍ⱁ 𝁑ⱁ‌‌ 𝁑𝂏ⱁ‌‌ 𝁘𝁆𝁿ⰵ 𝁓𝂏ⰵ‌‌ 𝁇𝂏𝁜ⰵ 𝁑ⰵ‌‌ 𝁆ⰳ‍ⱉ𝁿 𝁇𝃲𝂏ⱉ 𝁑ⱉ‌‌ 𝁇𝁿ⱉ𝁉𝁆𝁠ⱉ 𝁑‌ⱉ‌ 𝁑𝂏ⱉ‌ 𝁇𝁿𝁛ⱉ 𝁑𝁿ⱉ‌ ⁠⁠⁠⁠ 𝂨𝃯
ⰕⰕ𝁇𝃱𝃢ⱑ‍‍ 𝁇𝃲ⱑ 𝁇𝃰𝂏ⱑ‍‍ⰿ 𝁘𝁑𝁑𝂅𝂏ⰶ‍‍ⰵ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ 𝂨𝃬𝂭 𝁇𝃳𝁚‍Ⱄⰰ 𝁑ⰰ‌ⰲ 𝁘𝁑𝁑ⰲ‍ⱁ 𝁇𝁿𝃦ⱄ‍‍ⰲⱕ 𝁇𝃰𝂏ⰰ 𝁑ⰰ‌‌ 𝁇𝃰𝁚ⱅ‍ⱑ 𝁑ⱑ‌ 𝁑ⱑⰹ 𝃛𝁑‌𝁿ⱎⰺⰹ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ 𝂨𝂭𝃬⁠⁠⁠⁠⁠ ⁠𝁆ⱉ 𝃛 𝁇𝃰𝂏ⱄ‍‍ⱅⰰ 𝁑ⰰ‌‌ 𝁑𝁿ⰲ‌ⰻ 𝁑‍𝃣ⰸ‌‌ⰵⰿ𝁓‍𝂏 𝁇𝁿ⱀ‍ⱁ 𝁇𝁿ⰵ 𝁉𝃢ⱌⰰ 𝁑ⰰ‌‌𝁑𝂏ⰰ‌ⱃ 𝃛 𝁆𝁿ⱄ‍‍‍ⱅⰲⱁ 𝂩𝃪 𝁆ⰻ‍ⰸ 𝃛 𝁇𝃱𝁿ⰱ‍‍‍‍ⱃⰰⰲⱏ⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝁇𝁑𝃰𝃣𝂏ⰶ‍ⰻ 𝁑ⰻ‌‌ 𝁑𝁕𝁿ⱅ‍‍ⰻ𝂣𝃩 𝁆ⰲ‍ⱁ 𝃰ⱁ‌‌‌ 𝁇𝁿Ⰱ‍ⱁ 𝁇𝁑𝃰𝂏ⰳ‍ⱁ 𝁑ⱁ‌‌ 𝁇𝁆𝃰𝁚ⰿ‍ⰰ 𝁑‌ⱅⰵ 𝁑ⱃ‌ⰺ 𝁑𝃢𝁿ⱓ‌‌ 𝁇ⰴ‍ⰰ 𝁇ⱃⱁ 𝁇𝁚ⰲⰰ 𝁑ⰰⱀ 𝁑ⱀⱁⰿⰟ 𝁇𝃳Ⰰ 𝁘𝁑𝁿ⱚ‌ⱉ𝁓‍𝂏 𝁇𝂏𝁜ⱉ𝁑ⱉ‌ 𝁆𝁿ⱀ‍‍ⱑ 𝁇𝃲𝂏ⱑ 𝁑ⱑ‌ 𝁑𝂏ⱑ‌ 𝁇𝃣𝁿ⱑ 𝁇𝃲𝂏ⱑ 𝁑ⱑ‌𝁑𝂏ⱑ‌ 𝁇𝃢𝁿ⱑ𝁉𝁆𝁠ⱑ 𝁑‌ⱑ‌ 𝁑𝂏ⱑ‌ 𝁇ⱑ 𝁇𝁆𝃰𝂏𝁠ⱑ 𝁕𝁿ⱑ‍ 𝂨𝃯 𝁆Ⰰ‍ⰾ 𝁆ⰾ‍ⰻ 𝁇𝃱‍𝁚ⰾ‍ⱙ 𝁑ⱙ‌‌ 𝁑ⱙ‌‌ 𝁇𝃳ⱙ 𝁘𝁑𝁿ⰺ‌‌ 𝁓𝂏ⰺ‌‌ 𝁇𝂏𝁜ⰺ 𝁆𝁿ⰰ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝂨𝃯
8.ⰂⰂ𝁇𝃱𝁿𝃢ⰵ‍ 𝁇𝃰𝂏ⰵ 𝁑ⰵ‌‌ 𝁑𝂏ⰵⱄⱐ 𝁇𝃱𝁿⁠⁠⁠⁠ⰴ‍‍‍‍ⰵⱀⱐ 𝂨𝃬𝂭 𝁉𝁆𝁿ⰿ‍ⰻ 𝁑‌ⰾⱙ 𝁑ⱙ‌ 𝁑𝁿ⰵⱅⱏ 𝁇ⰻ 𝁇ⰲ‍‍ⰸⰰ 𝁇ⰻ 𝁇𝃰𝂏𝁠ⰻ‍‍ⰿⱏ 𝁕𝁿𝃦ⰴ‍ⰰ 𝁇𝃰𝂏ⰵ 𝁑ⰵⱅⰟ 𝁆ⱊ‍‍ⱃⰰ 𝁇𝃲𝁜𝂅ⰰ 𝁑𝂏ⰰ‌‌ 𝁘𝁆𝁿ⰲ‍ⰵ 𝁓𝂏ⰵ‌‌ 𝁇𝂏𝁜ⰵ 𝁑ⰵ‌ⰴ 𝁆𝁿ⱀ‍‍ⱖⰹ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝂨𝃬𝂭 𝁕𝃢ⰻ 𝃛 𝁇𝃳𝁚‍ⱄⱑ 𝁑ⱑ‌ 𝁑ⱑ‌ 𝁇𝁜ⱑ 𝁇𝁑𝃰𝂏ⰿ‍ⱕ 𝁑ⰰ‌‌ 𝁑𝁕ⱗ 𝁇𝃲𝂏ⱗ 𝁇𝃲𝂏𝂏ⱗ 𝃛‍𝁑‍ⰳ‌‌ⱉ𝁓‍𝂏𝂏 𝁇𝁿ⱉ 𝂩𝃪𝃚 𝁕ⰲ‍ⱁ 𝁇ⰱ‍‍ⰾⰰ 𝁇ⰳⱁ 𝁇ⱄ‍ⰾⱁ 𝁇𝁚ⰲⰵ 𝁑ⰵ‌‌ 𝁑ⱀ‌ⰺ 𝁇ⰵ 𝁘𝁑𝁿ⰱⱙ𝁓‍𝂏ⱙ‌‌ 𝁇𝂏𝁜ⱙ 𝁑ⱙ‌‌ 𝁆𝁿ⰴ‍ⰵ 𝁇𝃱‍𝂏𝁜ⰵ 𝁑‌ⰵ‌‌ 𝁇𝃲𝁿ⰵ 𝁉𝁆𝁠ⰵ‌ 𝁑‌ⰵ‌‌ 𝁑𝂏ⰵ‌‌ 𝁇ⰵ 𝁇𝁆𝃰𝂏𝁠ⰵ 𝁕𝁿ⰵ‍‍ⱅⱏ ⁠⁠⁠⁠𝂨𝃯
ⰕⰕ𝁇𝃱𝁿𝃢ⰲ‍‍‍ⱁ 𝁇𝃲𝂏ⱁ 𝁇ⱁ 𝃰𝃵ⱁ‌‌‌ 𝁉ⰵ‌ 𝁑‌ⰵ‌‌𝁇𝁑𝁕𝃰𝂑ⱄ‍ⱑ 𝁘𝁆ⱑ 𝁑𝂏ⱑ‌ 𝁆𝃦𝁿ⰿ‍ⱕ 𝂨𝃬𝂭𝃃⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝁇Ⱄ‍ⰰ 𝁇𝃲ⰰ 𝁇𝃰𝂏ⰰ 𝁕𝁿ⰲ‍ⱁ 𝁕𝁑ⰲ‍‍ⱄⰵ 𝁆ⰱ‍‍ⰾⰰ 𝁇𝁐𝁚ⰶ‍ⰵ 𝁑‌ⰵ‌‌ 𝁑𝂅ⰵ‌‌ 𝁘𝁑𝁑ⰵ‌ⱀ 𝁇𝁿𝁛ⱀⰵ𝁑𝁿ⰵ‌‌ 𝂥𝂭𝃬𝂽 𝁆ⱊ‍ⱁ 𝃛 𝁇𝃣𝁚ⰿ‍ⰻ 𝁑ⰾ‌ⱁ 𝁑‌ⰲⰰⱀ 𝁑‌ⱀ‌ⱖ 𝁑‌𝁿ⰵ‌‌ 𝁇𝃢𝁿ⱅ‍ⱁ 𝁇𝃰𝂏ⰱ‍ⱁ 𝁑ⱁ‌‌ 𝁇𝁿ⱓ 𝂨𝃬𝂭 𝁇𝁿𝁛ⱈ‍‍ⰲⰰ 𝁑𝁿ⰾ‌ⱙ 𝁆ⱊ‍‍ⱃⰻ 𝁆ⱊ‍ⱑ 𝁇ⰲⰰ 𝁇𝃲𝂏ⰰ 𝁑ⱓ‌𝁑ⱙ‌‌ 𝁑‌ⱋⰵ𝁇𝁆𝃰𝂏𝁠ⰵ 𝁘𝁑Ⱅⱃⰻ𝁑𝂏𝂅ⰻ‌‌ 𝁇𝂏‍𝃦ⰻ 𝁇𝃰𝂏ⱄ‍‍ⰲ‍ⱕ𝁑ⰰ‌‌ 𝁇𝃰ⱅ‍ⱁ 𝁇𝁑𝃰ⰿ‍ⱙ 𝁘𝁑𝁿Ⰱⱁ 𝁓‍𝂏ⱁ‌‌ 𝁇𝂏𝁜ⱁ 𝁑ⱁ‌‌ 𝁆𝁿ⰳ‍ⱙ 𝂨𝂭𝃬𝃃 𝁆ⰲ‍ⱏ 𝁆ⱍ‍‍ⰵⱄⱅ 𝁇𝃰𝂏ⱀ‍ⰵ 𝁑ⰵⰿⰟ 𝁇𝁑𝃰ⱅ‍‍ⰲⱁ 𝁉𝁑𝃤𝁿ⰵⰿⱏ 𝁑𝁕ⱘ 𝁇𝂏𝁜ⱘ 𝁑ⱘ‌ 𝁆𝁿ⱄ‍ⱊⰵ 𝁇𝃲𝃦𝂏ⰵ 𝁇ⰵ 𝁇𝃰ⱀ‍ⰺ 𝁕𝁿ⰻ 𝁇𝃲𝂗𝁚‍ⰻ 𝁓𝂏ⰻ‌‌ 𝁑‌ⰻ‌‌ 𝁇𝃥𝁿𝁚ⰻ 𝁓𝂏𝂅ⰻ‌ 𝁑‌𝃢𝁿ⰻ‌𝁇𝃳𝂏𝁜‍ⰻ 𝁑ⰻ‌ 𝁑ⰻ‌‌ 𝁑ⰻ‌‌ 𝁑ⰻ‌‌ 𝁘𝁉𝁜𝂅ⰻ‌‌ 𝁑‌𝂏ⰻ‌‌ 𝁇𝃰ⰻ 𝁘𝁑𝁑𝂏𝂅ⰻ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ 𝂥𝂭𝃯𝃁 𝁆Ⰰ‍ⰾ 𝁆ⰾ‍ⰻ 𝁇𝃣ⰾ‍ⱙ 𝃰ⱙ‌‌‌ 𝁉𝁿𝁚‍ⱙ‌‌ 𝁑‍𝂏ⱙ‌‌ 𝁘𝁆𝃢𝁿ⰺ‌ 𝁓𝂏ⰺ‌‌ 𝁇𝂏𝁜ⰺ 𝁑ⰺ‌‌ 𝁆𝁿ⰰ ⁠⁠⁠⁠ 𝂨𝃯
10.ⰙⰙ𝁉𝁇𝃢 𝁑‌ⱂ‌ 𝁇ⰲ‍ⱁ 𝃰ⱁ‌‌‌ 𝁇ⱄ‍‍ⱅⱉ𝁇𝃰𝂏𝁠ⱉ 𝁑ⱉ‌ 𝁑ⱉ‌ 𝁑ⱉ‌𝃰ⱉ‌ⰽⰟ 𝁇𝃰ⱄ‍ⱁⰾⱀ 𝁕ⱌ‍ⰰ 𝁑ⰴⱁ 𝁉ⰸ‍ⰰ 𝁑ⰰ‌‌𝁑𝂏ⰰ‌‌ 𝁆𝁿ⱊ‍‍‍ⰰⰴⱏ 𝂩𝃪 𝁇𝃱𝁿𝃦ⱈ‍‍‍ⰲⰰ𝁇𝃲𝂏ⰰ 𝁇𝃰𝂏ⰰ‍‍ⰾⱐ 𝁘𝁑𝁑ⱀ‍ⱁ 𝁘𝁆𝁿ⰻ𝁓𝂏ⰻ‌‌ 𝁇𝂏𝁜ⰻ 𝁑ⰻ‌ 𝁆𝁿ⰿ‍ⱕ 𝁑𝃣Ⰳ‌‌ⱁ𝁓‍𝂏 𝁇𝃰𝃢𝁚ⱄ‍‍ⱊⱁ 𝁑ⱁ‌‌ 𝁑ⱁ‌‌ 𝁑𝁿ⰴⱀⰵ 𝁇𝃱‍𝂏𝁜ⰵ 𝁑‌ⰵ‌‌ 𝁇𝃲𝃦𝁿ⰵ 𝁇𝃱‍𝂏𝁜ⰵ 𝁑‌ⰵ‌‌ 𝁑ⰵ‌‌ 𝁑𝁿ⰵ‌‌ 𝁇𝃳𝂏𝁜‍ⰵ𝁑𝃣𝁿ⰵ‌‌ 𝂣𝂭𝃭 𝁕𝁿ⰵ 𝁇𝃳𝂏𝁜‍ⰵ 𝁑ⰵ‌‌ 𝁑ⰵ‌‌ 𝁑𝃢𝁿ⰵ‌‌ 𝁕𝁿ⰵ 𝁇𝃳𝂏𝁜‍ⰵ 𝁑‍ⰵ‌‌𝁇𝁆𝃰𝂏𝁠ⰵ 𝁕ⰵ 𝁘𝁆ⰵ𝁆𝂏𝁛‍‍ⰵ 𝁆𝂅𝂅ⰵⰵ⁠⁠⁠⁠𝂨𝃯
ⰕⰕ𝁇𝃱𝃢ⱑ‍‍ 𝁇𝃲ⱑ 𝁇𝃰𝂏ⱑ‍‍ⰿ 𝁘𝁑𝁑𝃦𝂅𝂏ⰶ‍‍ⰵ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ 𝂨𝃬𝂭𝃃 ⁠⁠⁠⁠ 𝃛‍𝁆ⰱ‍ⱁ 𝁆ⰳ‍ⱁ 𝁆ⱊ‍ⱁ 𝃛 𝁆ⱄ‍‍ⱅⰰ 𝁇𝃲𝂏ⰰ 𝁑ⰲ‌ⰾⰵⱀ𝁓𝂏𝁇𝁿ⱀ‍ⰵ 𝂥𝂭𝃬𝂽 𝁇𝃱‍ⰼ 𝃰𝂑ⰼ‌‌ 𝁘𝁆ⰼ 𝁑𝂏ⰼⱅ 𝁆𝁿ⱍ‍ⰵ 𝁇𝁑𝃰𝂏ⱀ‍ⰰ 𝁑ⰰ‌ⱎⱏ𝁓𝂏𝂅 𝁇Ⱄ‍ⰰ 𝁇𝃲ⰰ 𝁇𝃰𝂉𝂏ⰰ‍ⰲ 𝃛‍𝁑‍ⰲ‌‌ⱁ𝁓‍𝂏𝂏 𝁇𝁿ⱁ 𝂧𝃚𝃯𝂬𝂞 ⁠⁠⁠𝁕𝁑𝃰𝂑𝃃ⱊ‍ⱙ 𝁘𝁆ⱙ 𝁑𝂏ⱙⱅⱐ 𝁆ⰲ‍ⱁⱄ 𝁇ⱊ‍ⱃⰺ 𝁇𝃰𝁚ⰵ‍‍ⰿⱏ 𝁑‌ⰴ‌ⰰ 𝁑ⰰ‌‌ 𝁑𝁿ⰶ‌ⰵ 𝁑ⰴ‌ⱁ 𝃰ⱁ‌‌‌ 𝁇𝃰𝂏Ⰳ‍ⱃⱁ 𝁑ⱁ‌‌ 𝁑𝁿ⰱ‌ⰰ 𝁑𝃤Ⰳ‌ⱁ 𝁑ⱁ‌‌ⱄ 𝁉𝁇ⱊⱁ 𝁑‌ⱁ‌‌ 𝁑𝂏ⱁ‌ⰴ 𝁆𝁿ⱀ‍ⱕ 𝂥𝂭𝃪 𝁆ⰻ 𝁇ⱉ 𝃛‍𝁇𝂽‍ⰱ‍ⰻ 𝁆ⱅ‍‍‍ⰵⰾⱐ 𝁆ⱗ 𝃛‍𝁆ⰴ‍ⰻ 𝁑ⱀⱁ 𝁇ⰻ 𝃛 𝁇𝃰𝂏ⰿ‍ⰵ 𝁑ⰵⱀⱀ⁠⁠⁠⁠⁠𝁑ⱀ‌ⰰ 𝁑ⰰ‌‌𝁑ⰳⱉ 𝁑ⱅ‌ⰵ 𝁇𝁿ⰱ‍ⱑ 𝁑ⰼ‌ 𝃰ⰼ‌ⱅ 𝁇𝃰𝂏ⱌ‍ⰰ 𝁑ⰰ‌‌ 𝁑𝁿ⰰ‌‌ 𝂩𝃪 𝁆ⰻ‍ⰸⰟ 𝁇ⱀ‍ⰵ 𝃛‍𝁉𝃦ⱕ 𝁑ⰶⰵ 𝁇ⰻ 𝃛 𝁇𝃳𝁚‍ⱊ‍ⰰ 𝁑ⰾⰻ 𝁑𝁿ⱌ‌ⱙ 𝁇ⰲ‍ⱁ 𝃰ⱁ‌ⱄ 𝁇𝃰𝂏ⱊ‍‍ⱃⰺ 𝁑ⰺ‌‌ 𝁑𝂏ⰺ‌‌ 𝁉𝁆𝁿ⱕⰾⱏ 𝁑‌𝁕ⱗ 𝁇𝂏𝁜ⱗ 𝁑ⱗ‌‌ 𝁆𝁿ⱄ‍ⰻ 𝂨𝃬𝂭 𝁕𝃢ⱘ‌ 𝁇ⱅ‍‍ⰲⰵⱃ 𝁇𝁚ⰴ‍ⰻ 𝁑ⰻ‌‌ 𝁑𝁿ⱅⰻ 𝁑ⱀ‌ⰰ 𝁇𝃲𝂏𝂏ⰰ 𝁑ⰰ‌‌ 𝁑𝁕𝁿ⱃ‍ⱁ 𝁇ⱁ 𝁇𝃳𝁜‍ⱁ 𝁑ⱁ‌‌ 𝁑ⱁ‌ⰴ 𝁘𝁆ⱄ‍ⰲⱁ𝁑𝂏𝂅ⱁ‌‌‌𝁇𝂗𝁠𝃲ⱁ‌ 𝁓𝂏𝂏ⱁ‌‌ 𝁇𝁿𝃣ⱁ 𝁇𝃲𝂗ⱁ 𝁓𝂏𝂏ⱁ‌‌ 𝁇𝁿𝃢ⱁ 𝁉𝁆𝁠ⱁ‌ 𝁑‌ⱁ‌‌ 𝁑𝂏ⱁ‌‌ 𝁇𝁿𝁛ⱁ 𝁑𝁿ⱁ‌ⰹ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝂨𝃯 𝁆Ⰰ‍ⰾ 𝁆ⰾ‍ⰻ 𝁇𝁐𝁚ⰾ‍ⱙ 𝁑‌ⱙ‌‌ 𝁘𝁑𝁑𝂏ⱙ‌ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝁇𝃳ⱙ 𝁘𝁑𝁿ⰺ‌‌ 𝁓𝂏ⰺ‌‌‌𝁇𝂏𝁜ⰺ 𝁑ⰺ‌‌ 𝁆𝁿ⰰ ⁠⁠⁠⁠ 𝂨𝃯
12.ⰓⰓ 𝁉𝃱‍𝃢𝁿ⱌ‍ⱖ 𝁑‌ⱅⰵ 𝁑ⰵ‌‌ 𝁇𝁿ⰲ‍ⱁ 𝁇𝁿ⱕ 𝁇𝃰𝁚ⰸ‍ⱖ 𝁑ⱖ‌‌ 𝁑ⱖ‌‌ 𝁑‌𝁿ⱌ‍ⱑⱈⰟ⁠⁠⁠⁠⁠⁠ 𝂩𝃪 𝃛‍𝁇𝁚ⱔ 𝁑ⰽⱉ 𝁑Ⰳ‌ⱁⱄ 𝃛 𝁉ⱊⱁ 𝁑‌ⱁⰴⱐ 𝁆ⰲ‍ⱁ 𝃰ⱁ‌‌ 𝁉𝁿𝁚‍ⱌⰰ 𝁑‍𝂏ⰰ‌‌ 𝁘𝁆𝁿ⱃ‍ⰻ 𝁓𝂏ⰻ‌‌ 𝁇𝂏𝁜ⰻ 𝁑ⰻ‌ 𝁆𝁿ⱄ‍ⱕ 𝂨𝃯𝁉𝁎𝁐𝁿𝃦‍ⰲⰵ⁠𝁘𝁑𝁑ⰾ‍‍ⰺⰹ 𝁘𝁑ⰻ‌‌ 𝁑‌‌𝃅ⰻ‌‌ 𝁇ⱄ‍‍ⱅⱃⰰ 𝃰ⰰ‌‌‌ 𝁉𝁿𝁚‍ⰰ‌ 𝁑𝂏ⰰ‌‌ 𝁘𝁆𝁿ⱎ‍ⰵ 𝁓𝂏ⰵ‌‌‌ 𝁇𝂏𝁜ⰵ 𝁑ⰵⱀⱏ 𝃛 𝁆𝁿ⰵ‍‍‍ⱄⱅⱐ 𝂥𝃬𝂽 𝁕𝃢ⱀ‍ⰰ𝃛 𝁇𝃳𝁚‍ⰲ‍‍ⱄⱑ 𝁑ⱑⱈⰟ 𝁉𝁑𝁿ⱉ‌ 𝁑‍𝁕𝁿ⰽ‍‍‍ⱃⰵⱄⱅⰟ 𝁇𝃣ⱗ 𝃰ⱗ‌‌ 𝁉𝁿𝁚ⱗ‌𝁑‍𝂏ⱗ‌‌ 𝁘𝁆𝃢𝁿ⰳ‍ⱉ 𝁓𝂏ⱉ‌‌ 𝁇𝂏𝁜ⱉ 𝁑ⱉ‌ 𝁆𝁿ⱉ 𝁇𝃱‍𝂏𝁜ⱉ 𝁑‍ⱉ‌ 𝁇𝃲𝁿ⱉ ⁠⁠⁠𝂨𝂭𝃬 𝁉𝃣𝁿ⱉ‌ 𝁓𝂏ⱉ‌‌ 𝁇𝃲𝁿ⱉ 𝂣𝂭𝃭 𝁑‍𝃢𝁿ⱉ‌‌ 𝁇𝃱‍𝂏𝁜ⱉ 𝁑‍ⱉ‌ 𝁑ⱉ‌ 𝁇𝁑𝃣𝁿ⱉ𝁚   𝃇 𝁓ⱉ‌‌𝂏⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝁑‍𝂺‍ⱉ‌ 𝁇𝁿𝁚𝃢ⱉ 𝁓𝂏ⱉ‌‌ 𝁑‍ⱉ‌ 𝁇𝃳𝂏𝁜ⱉ 𝁑𝁿ⱉ‌ ⁠⁠⁠ 𝂨𝃯
ⰕⰕ𝁇𝃱𝃢𝁿ⱑ‍‍ 𝁇𝃲𝂏ⱑ 𝁇𝃰𝂏ⱑ‍‍ⰿ ⁠𝃛‍‍𝁘𝁑𝁑𝂅𝂅ⰶ‍‍ⰵ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠ 𝂨𝂭𝃬𝃚 𝁆ⱅ‍‍ⱃⰵ 𝁆ⰱ‍‍ⰾⰰ 𝁇𝃳𝁚‍ⰶ‍ⰵ 𝁑ⰵ‌ⱀ 𝁑𝃦𝁿ⱀ‌ⰵ 𝁉𝃱𝁿Ⰼ‍ⱅ 𝁑‍ⱍ‌ⰵ 𝁑ⰵ‌‌ 𝁆Ⱄ‍ⰰ 𝁇𝃲ⰰ 𝁇ⰰ‍ⰲ 𝃛‍‍𝁉ⰲⱁ 𝁑‍𝂅𝂅ⱁ‌‌𝃛 𝁉𝁆𝃢𝂴‌ⱁ 𝁘𝁑𝁑ⱁ‌ 𝃛𝁇𝂅𝂅ⱁ 𝂧𝂬𝃯𝂞𝁕𝁑𝁖ⰿ‍ⱁ𝃛 𝁇𝃱𝃰ⰾ‍‍‍ⰻⱅ 𝁇𝃰ⰲⰰ 𝁑𝁿ⰿⰻ 𝁑‍ⱅⰲⱁ 𝃰ⱁ‌‌‌ 𝁉𝁇ⰻ‌ 𝁑‍ⰻ‌ 𝁑𝂏ⰻ‌ 𝁆𝁿ⰿ‍ⰻ ⁠⁠⁠⁠𝂨𝂭𝃬 𝁑‍ⰻ‌‌ 𝁇ⱀ‍ⱁ 𝁇𝃳𝁚‍ⱄ‍‍ⰾⰰⰲ 𝁑ⱀ‌ⱖ 𝁑𝁿ⰵ‌‌ 𝁑ⱉⰱ 𝁇ⱃⰰ 𝁇𝁚𝃣ⱅ‍ⱕ 𝁓𝂐ⰰ‌‌‌ 𝁑‍𝁕𝁿ⱅ‍‍ⱄⱕ 𝁇𝃢ⰲ‍‍Ⱏⰱⱑ 𝁇𝃲ⱑ 𝁇𝁜ⱑ‍ⰳ 𝁑‍𝃦𝁿ⱄ‍ⱅⰲⱁ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝂨𝂭𝃬⁠ 𝁆ⱊ‍ⱃⰵ𝁇𝁆𝃰𝂏𝁠ⰵ‍ⰴⰟ 𝁘𝁑𝁑𝂏𝂅ⰾ‍‍ⰻ ⁠⁠⁠⁠⁠𝁇𝁿ⱌⰵ 𝁇𝃰𝂏ⰵ 𝁑ⰵⰿⰟ 𝁇𝃰𝁚ⱄ‍ⰾⰰ 𝁑ⰰ‌‌ 𝁑ⰰ‌‌ 𝁑𝂅𝂅ⰲ‌ⱖ ⁠⁠⁠⁠⁠𝂨𝂭𝃬𝁑‍𝃣𝂅𝁜Ⰽ‌ⱃⰵ𝁑𝂏ⰵ‌‌‌ 𝁇𝃰𝂏ⰵ 𝁑ⰵ‌‌ 𝁑𝁕𝁿ⱄ‍‍ⱅⰰ 𝁇𝃰Ⱚ‍‍ⱃⰺ 𝁘𝁑𝃢𝁿ⱄⱅⱁ 𝁓‍𝂏ⱁ‌‌‌ 𝁇𝂏𝁜ⱁ 𝁑ⱁ‌‌ 𝁆𝁿ⰲⰰ 𝁇𝃲𝂏ⰰ 𝁑ⰰ‌‌ 𝁑𝂏ⰰ‌‌ 𝁇𝁿𝃣ⰰ 𝁇𝃲𝂏ⰰ 𝁑ⰰ‌‌ 𝁑𝂏ⰰ‌‌ 𝁇𝁿𝃢ⰰ𝁉𝁆𝁠ⰰ‌ 𝁑‍ⰰ‌‌ 𝁑𝂏ⰰ‌‌ 𝁇𝁿𝁛ⰰ 𝁑𝁿ⰰ‌‌ 𝂨𝃯𝁇𝁐Ⰰ‍ⰾ 𝁆ⰾ‍ⰻ 𝁉𝃱𝁿ⰾⱙ 𝁑‍ⱙ‌ 𝁑ⱙ‌ 𝁑𝃰𝂏ⰺ 𝁑ⰺ‌‌ 𝁑𝁕Ⰰ‍ⰾ 𝁑ⰾ‌ⰻ 𝁇𝃱‍𝁚ⰾ‍ⱙ 𝁑ⱙ‌‌ 𝁑𝃰𝂏ⰺ 𝁑ⰺ‌‌ 𝁑𝂏ⰺ‌‌ 𝃛‍𝁆𝂅𝂅ⰰ 𝁓𝃚‌𝂏ⰰ‌‌ 𝁇𝃲𝂏ⰰ 𝁇𝃲𝂗ⰰ 𝁕𝂏ⰺ 𝁘𝁇ⰰ 𝁑𝂐ⰰ‌‌ 𝁇𝃰𝂏ⰰ 𝁕ⰰ 𝁘𝁆ⰰ𝁆𝁛‍‍𝂏ⰰ 𝁆𝂅𝂅ⰰ ⁠⁠⁠⁠⁠𝂨𝃯