Difference between revisions of "1/УМИЛЕНИЕ"

From www.PSALTIKI.info
< 1
Jump to: navigation, search
m
m
Line 1: Line 1:
 
<p class="mart"><span id="rd" style="color:red;">глⷭ҇</span> <span id="rd" style="color:red;">𝂨</span><span id="rd" style="color:red;">𝂮</span>        Ди<span id="rd" style="color:red;">𝃃</span></p>
 
<p class="mart"><span id="rd" style="color:red;">глⷭ҇</span> <span id="rd" style="color:red;">𝂨</span><span id="rd" style="color:red;">𝂮</span>        Ди<span id="rd" style="color:red;">𝃃</span></p>
<blockquote><span id="br" style="color:red;">ⰽⰽⰽ</span>𝁕<span id="bl" style="color:blue;">𝃞</span>ⱏ‍‍‍‍ ⰱⰱⱁ 𝁇ⰳⱁ 𝃛‍𝁇<span id="bl" style="color:blue;">𝃦</span>ⱃⱁ 𝁆ⰴ‍ⰻ 𝁆ⱌ‍ⱑ𝃛 𝁑ⱄⱏⱏⱘ 𝁇ⰿ‍ⰻ 𝃛‍𝁉ⰾⰵ 𝁑ⱀ‌ⰺ 𝁆ⰵ‍ⰿⱏⱏ𝃛 𝁆<span id="bl" style="color:blue;">𝃞</span>ⱊ‍‍ⱃⰻ 𝁑ⱊ‌ⰰ 𝁑𝁿ⰴⰵⰿⱏⱏ <span id="rd" style="color:red;">𝂥</span><span id="rd" style="color:red;">𝂭</span><span id="rd" style="color:red;">𝃪</span> 𝁆ⰲ‍‍ⱄⰻ 𝁇ⰳ‍‍ⱃⱑⱈ 𝁇<span id="bl" style="color:blue;">𝃦</span>ⰿ‍ⰻ 𝁆ⱉ‍ⰱ 𝁆ⱃⰵ 𝁆ⰿ‍ⰵ 𝃛‍‌𝁆𝁉𝁿<span id="bl" style="color:blue;">𝃤</span>ⱀ‍‍ⰵⱀ 𝁑ⱀ‌ⰺ𝃛 𝁑𝁿ⰻ‌‌ <span id="rd" style="color:red;">𝂥</span><span id="rd" style="color:red;">𝂭</span><span id="rd" style="color:red;">𝃪</span> 𝁆ⱍⱙ 𝁆ⰴ‍ⱁ 𝁇𝁐<span id="bl" style="color:blue;">𝃦</span>ⱅ‍‍‍ⰲⱁⱃ 𝁆ⱀ‍ⱙ 𝁆ⱓ 𝁆ⰵⰵ 𝁑ⱕ‌‌ 𝁇ⰻ 𝁉ⰽⱁ 𝁑ⱀⱙ 𝁆ⱘ 𝁑ⰿⰻ 𝃛‍𝁑‍ⰾ‌ⰵ 𝁇𝃰‍<span id="rd" style="color:red;">𝂏</span>ⰵ 𝁑ⱀⰻ𝃛 𝁑𝁿ⱕ‌‌ <span id="rd" style="color:red;">𝂥</span><span id="rd" style="color:red;">𝂭</span><span id="rd" style="color:red;">𝃬</span> 𝁆ⱉ‍ⰱ𝃛 𝁆ⰾⱁ 𝁇ⰱ‍ⱖ 𝁉ⰸⰰ 𝁑ⱓ‌ 𝁆ⱋ‍ⰵ 𝁑ⰻ‌‌ 𝁆ⰲⱁ 𝁇ⱊⰺ 𝁉<span id="bl" style="color:blue;">𝃤</span>ⱓ‌ 𝁑ⱋⰵ 𝁆ⱄⱁ 𝁑ⱄⰾⰵ 𝃛‍‌𝁉𝁆𝁿ⰸⰰ 𝁑ⰰ‌‌𝃛 𝁑𝁿ⰿⰻ <span id="rd" style="color:red;">𝂥</span><span id="rd" style="color:red;">𝂭</span><span id="rd" style="color:red;">𝃪</span> 𝁆ⰲⰲ‍‍ⰾⰰ 𝃛‍𝁇𝁐<span id="bl" style="color:blue;">𝃦</span>ⰴ‍ⱖ 𝁆ⱍⰻ 𝁆ⱌ‍ⰵ𝃛 𝁑ⱊⱃⰺ 𝁇ⰻ 𝁇𝁚ⰿ‍ⰻ 𝁑ⰿⱁ 𝃛‍𝁘𝁑ⰾ‌ⰵ𝁆<span id="rd" style="color:red;">𝁛‍</span>ⰵ 𝁑ⱀ‌ⰺ𝃛 𝁆𝁿ⰵ <span id="rd" style="color:red;">𝂥</span><span id="rd" style="color:red;">𝂭</span><span id="rd" style="color:red;">𝃬</span> 𝁆ⱀⰵ 𝁇ⰴⱁ 𝁇𝁚ⱄ‍‍‍ⱅⱁⰹ 𝁑ⱀⱖⱈⱏⱏ 𝃛‍‌𝁉𝁑𝁿<span id="bl" style="color:blue;">𝃤</span>ⱃ‍‍ⰰⰱⱏ 𝁑ⱅⱅⰲⱁ𝃛 𝁑𝁿ⰻ‌ⱈⱏⱏ <span id="rd" style="color:red;">𝂥</span><span id="rd" style="color:red;">𝂭</span><span id="rd" style="color:red;">𝃪</span> 𝁇𝃱<span id="bl" style="color:blue;">𝃦</span>ⰻ‍ 𝁆ⱊⱁ 𝃛‍‌𝁉ⰴ‍‍ⰰⰶⰴⱐⱐ 𝁑ⱀⰰⰿⱏⱏ 𝁇ⱊ‍‍ⱃⱁ𝃛 𝁆ⱄⱕ 𝃰ⰰ‌‌‌ 𝁆𝁿ⱋ‍‍ⰻⰿⱏⱏ <span id="rd" style="color:red;">𝂥</span><span id="rd" style="color:red;">𝂭</span><span id="rd" style="color:red;">𝃮</span><span id="rd" style="color:red;">𝂞</span> 𝃛‍𝁆𝁚<span id="bl" style="color:blue;">𝃤</span>ⰲⰵ 𝁑ⰾ‌ⰺ 𝁑ⱓ‌‌𝃛 𝁉𝁆ⰿ‍ⰻ 𝁑ⰻ‌ 𝁑<span id="rd" style="color:red;">𝂏</span>ⰻ‌ 𝁇𝃰ⰻ 𝁕𝂅𝂅ⰾ‍‍ⱁⱄⱅⱐⱐ</blockquote><blockquote><br>
+
<blockquote><span id="br" style="color:red;">ⰽⰽⰽ</span>𝁕<span id="bl" style="color:blue;">𝃞</span>ⱏ‍‍‍‍ ⰱⰱⱁ 𝁇ⰳⱁ 𝃛‍𝁇<span id="bl" style="color:blue;">𝃦</span>ⱃⱁ 𝁆ⰴ‍ⰻ 𝁆ⱌ‍ⱑ𝃛 𝁑ⱄⱏⱏⱘ 𝁇ⰿ‍ⰻ 𝃛‍𝁉ⰾⰵ 𝁑ⱀ‌ⰺ 𝁆ⰵ‍ⰿⱏⱏ𝃛 𝁆<span id="bl" style="color:blue;">𝃞</span>ⱊ‍‍ⱃⰻ 𝁑ⱊ‌ⰰ 𝁑𝁿ⰴⰵⰿⱏⱏ <span id="rd" style="color:red;">𝂥</span><span id="rd" style="color:red;">𝂭</span><span id="rd" style="color:red;">𝃪</span> 𝁆ⰲ‍‍ⱄⰻ 𝁇ⰳ‍‍ⱃⱑⱈ 𝁇<span id="bl" style="color:blue;">𝃦</span>ⰿ‍ⰻ 𝁆ⱉ‍ⰱ 𝁆ⱃⰵ 𝁆ⰿ‍ⰵ 𝃛‍‌𝁆𝁉𝁿<span id="bl" style="color:blue;">𝃤</span>ⱀ‍‍ⰵⱀ 𝁑ⱀ‌ⰺ𝃛 𝁑𝁿ⰻ‌‌ <span id="rd" style="color:red;">𝂥</span><span id="rd" style="color:red;">𝂭</span><span id="rd" style="color:red;">𝃪</span> 𝁆ⱍⱙ 𝁆ⰴ‍ⱁ 𝁇𝁐<span id="bl" style="color:blue;">𝃦</span>ⱅ‍‍‍ⰲⱁⱃ 𝁆ⱀ‍ⱙ 𝁆ⱓ 𝁆ⰵⰵ 𝁑ⱕ‌‌ 𝁇ⰻ 𝁉ⰽⱁ 𝁑ⱀⱙ 𝁆ⱘ 𝁑ⰿⰻ 𝃛‍𝁑‍ⰾ‌ⰵ 𝁇𝃰‍<span id="rd" style="color:red;">𝂏</span>ⰵ 𝁑ⱀⰻ𝃛 𝁑𝁿ⱕ‌‌ <span id="rd" style="color:red;">𝂥</span><span id="rd" style="color:red;">𝂭</span><span id="rd" style="color:red;">𝃬</span> 𝁆ⱉ‍ⰱ𝃛 𝁆ⰾⱁ 𝁇ⰱ‍ⱖ 𝁉ⰸⰰ 𝁑ⱓ‌ 𝁆ⱋ‍ⰵ 𝁑ⰻ‌‌ 𝁆ⰲⱁ 𝁇ⱊⰺ 𝁉<span id="bl" style="color:blue;">𝃤</span>ⱓ‌ 𝁑ⱋⰵ 𝁆ⱄⱁ 𝁑ⱄⰾⰵ 𝃛      𝁑𝁉ⰸⰰ 𝁑𝁿ⰿⰻ <span id="rd" style="color:red;">𝂥</span><span id="rd" style="color:red;">𝂭</span><span id="rd" style="color:red;">𝃪</span> 𝁆ⰲⰲ‍‍ⰾⰰ 𝃛‍𝁇𝁐<span id="bl" style="color:blue;">𝃦</span>ⰴ‍ⱖ 𝁆ⱍⰻ 𝁆ⱌ‍ⰵ𝃛 𝁑ⱊⱃⰺ 𝁇ⰻ 𝁇𝁚ⰿ‍ⰻ 𝁑ⰿⱁ 𝃛‍𝁘𝁑ⰾ‌ⰵ𝁆<span id="rd" style="color:red;">𝁛‍</span>ⰵ 𝁑ⱀ‌ⰺ𝃛 𝁆𝁿ⰵ <span id="rd" style="color:red;">𝂥</span><span id="rd" style="color:red;">𝂭</span><span id="rd" style="color:red;">𝃬</span> 𝁆ⱀⰵ 𝁇ⰴⱁ 𝁇𝁚ⱄ‍‍‍ⱅⱁⰹ 𝁑ⱀⱖⱈⱏⱏ 𝃛‍‌𝁉𝁑𝁿<span id="bl" style="color:blue;">𝃤</span>ⱃ‍‍ⰰⰱⱏ 𝁑ⱅⱅⰲⱁ𝃛 𝁑𝁿ⰻ‌ⱈⱏⱏ <span id="rd" style="color:red;">𝂥</span><span id="rd" style="color:red;">𝂭</span><span id="rd" style="color:red;">𝃪</span> 𝁇𝃱<span id="bl" style="color:blue;">𝃦</span>ⰻ‍ 𝁆ⱊⱁ 𝃛‍‌𝁉ⰴ‍‍ⰰⰶⰴⱐⱐ 𝁑ⱀⰰⰿⱏⱏ 𝁇ⱊ‍‍ⱃⱁ𝃛 𝁆ⱄⱕ 𝃰ⰰ‌‌‌ 𝁆𝁿ⱋ‍‍ⰻⰿⱏⱏ <span id="rd" style="color:red;">𝂥</span><span id="rd" style="color:red;">𝂭</span><span id="rd" style="color:red;">𝃮</span><span id="rd" style="color:red;">𝂞</span> 𝃛‍𝁆𝁚<span id="bl" style="color:blue;">𝃤</span>ⰲⰵ 𝁑ⰾ‌ⰺ 𝁑ⱓ‌‌𝃛 𝁉𝁆ⰿ‍ⰻ 𝁑ⰻ‌ 𝁑<span id="rd" style="color:red;">𝂏</span>ⰻ‌ 𝁇𝃰ⰻ 𝁕𝂅𝂅ⰾ‍‍ⱁⱄⱅⱐⱐ</blockquote><blockquote><br>
 
</blockquote>
 
</blockquote>
  

Revision as of 03:47, 10 June 2019

глⷭ҇ 𝂨𝂮        Ди𝃃

ⰽⰽⰽ𝁕𝃞ⱏ‍‍‍‍ ⰱⰱⱁ 𝁇ⰳⱁ 𝃛‍𝁇𝃦ⱃⱁ 𝁆ⰴ‍ⰻ 𝁆ⱌ‍ⱑ𝃛 𝁑ⱄⱏⱏⱘ 𝁇ⰿ‍ⰻ 𝃛‍𝁉ⰾⰵ 𝁑ⱀ‌ⰺ 𝁆ⰵ‍ⰿⱏⱏ𝃛 𝁆𝃞ⱊ‍‍ⱃⰻ 𝁑ⱊ‌ⰰ 𝁑𝁿ⰴⰵⰿⱏⱏ 𝂥𝂭𝃪 𝁆ⰲ‍‍ⱄⰻ 𝁇ⰳ‍‍ⱃⱑⱈ 𝁇𝃦ⰿ‍ⰻ 𝁆ⱉ‍ⰱ 𝁆ⱃⰵ 𝁆ⰿ‍ⰵ 𝃛‍‌𝁆𝁉𝁿𝃤ⱀ‍‍ⰵⱀ 𝁑ⱀ‌ⰺ𝃛 𝁑𝁿ⰻ‌‌ 𝂥𝂭𝃪 𝁆ⱍⱙ 𝁆ⰴ‍ⱁ 𝁇𝁐𝃦ⱅ‍‍‍ⰲⱁⱃ 𝁆ⱀ‍ⱙ 𝁆ⱓ 𝁆ⰵⰵ 𝁑ⱕ‌‌ 𝁇ⰻ 𝁉ⰽⱁ 𝁑ⱀⱙ 𝁆ⱘ 𝁑ⰿⰻ 𝃛‍𝁑‍ⰾ‌ⰵ 𝁇𝃰‍𝂏ⰵ 𝁑ⱀⰻ𝃛 𝁑𝁿ⱕ‌‌ 𝂥𝂭𝃬 𝁆ⱉ‍ⰱ𝃛 𝁆ⰾⱁ 𝁇ⰱ‍ⱖ 𝁉ⰸⰰ 𝁑ⱓ‌ 𝁆ⱋ‍ⰵ 𝁑ⰻ‌‌ 𝁆ⰲⱁ 𝁇ⱊⰺ 𝁉𝃤ⱓ‌ 𝁑ⱋⰵ 𝁆ⱄⱁ 𝁑ⱄⰾⰵ 𝃛      𝁑𝁉ⰸⰰ 𝁑𝁿ⰿⰻ 𝂥𝂭𝃪 𝁆ⰲⰲ‍‍ⰾⰰ 𝃛‍𝁇𝁐𝃦ⰴ‍ⱖ 𝁆ⱍⰻ 𝁆ⱌ‍ⰵ𝃛 𝁑ⱊⱃⰺ 𝁇ⰻ 𝁇𝁚ⰿ‍ⰻ 𝁑ⰿⱁ 𝃛‍𝁘𝁑ⰾ‌ⰵ𝁆𝁛‍ⰵ 𝁑ⱀ‌ⰺ𝃛 𝁆𝁿ⰵ 𝂥𝂭𝃬 𝁆ⱀⰵ 𝁇ⰴⱁ 𝁇𝁚ⱄ‍‍‍ⱅⱁⰹ 𝁑ⱀⱖⱈⱏⱏ 𝃛‍‌𝁉𝁑𝁿𝃤ⱃ‍‍ⰰⰱⱏ 𝁑ⱅⱅⰲⱁ𝃛 𝁑𝁿ⰻ‌ⱈⱏⱏ 𝂥𝂭𝃪 𝁇𝃱𝃦ⰻ‍ 𝁆ⱊⱁ 𝃛‍‌𝁉ⰴ‍‍ⰰⰶⰴⱐⱐ 𝁑ⱀⰰⰿⱏⱏ 𝁇ⱊ‍‍ⱃⱁ𝃛 𝁆ⱄⱕ 𝃰ⰰ‌‌‌ 𝁆𝁿ⱋ‍‍ⰻⰿⱏⱏ 𝂥𝂭𝃮𝂞 𝃛‍𝁆𝁚𝃤ⰲⰵ 𝁑ⰾ‌ⰺ 𝁑ⱓ‌‌𝃛 𝁉𝁆ⰿ‍ⰻ 𝁑ⰻ‌ 𝁑𝂏ⰻ‌ 𝁇𝃰ⰻ 𝁕𝂅𝂅ⰾ‍‍ⱁⱄⱅⱐⱐ

 {  e4 f }