Difference between revisions of "1/УМИЛЕНИЕ"

From www.PSALTIKI.info
< 1
Jump to: navigation, search
m
m
(3 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 4: Line 4:
  
 
<div class="score">
 
<div class="score">
<score raw vorbis>  
+
<score raw vorbis>
 +
#(set! paper-alist (cons '("my size" . (cons (* 6 in) (* 3 in))) paper-alist))
 +
 
 
\paper {
 
\paper {
 +
  #(set-paper-size "my size")
 +
 
 
   indent = 0\mm
 
   indent = 0\mm
 
   system-system-spacing #'basic-distance = #15
 
   system-system-spacing #'basic-distance = #15

Revision as of 10:38, 10 June 2019

глⷭ҇ 𝂨𝂮        Ди𝃃

ⰽⰽⰽ𝁕𝃞ⱏ‍‍‍‍ ⰱⰱⱁ 𝁇ⰳⱁ 𝃛‍𝁇𝃦ⱃⱁ 𝁆ⰴ‍ⰻ 𝁆ⱌ‍ⱑ𝃛 𝁑ⱄⱏⱏⱘ 𝁇ⰿ‍ⰻ 𝃛‍𝁉ⰾⰵ 𝁑ⱀ‌ⰺ 𝁆ⰵ‍ⰿⱏⱏ𝃛 𝁆𝃞ⱊ‍‍ⱃⰻ 𝁑ⱊ‌ⰰ 𝁑𝁿ⰴⰵⰿⱏⱏ 𝂥𝂭𝃪 𝁆ⰲ‍‍ⱄⰻ 𝁇ⰳ‍‍ⱃⱑⱈ 𝁇𝃦ⰿ‍ⰻ 𝁆ⱉ‍ⰱ 𝁆ⱃⰵ 𝁆ⰿ‍ⰵ 𝃛‍‌𝁆𝁉𝁿𝃤ⱀ‍‍ⰵⱀ 𝁑ⱀ‌ⰺ𝃛 𝁑𝁿ⰻ‌‌ 𝂥𝂭𝃪 𝁆ⱍⱙ 𝁆ⰴ‍ⱁ 𝁇𝁐𝃦ⱅ‍‍‍ⰲⱁⱃ 𝁆ⱀ‍ⱙ 𝁆ⱓ 𝁆ⰵⰵ 𝁑ⱕ‌‌ 𝁇ⰻ 𝁉ⰽⱁ 𝁑ⱀⱙ 𝁆ⱘ 𝁑ⰿⰻ 𝃛‍𝁑‍ⰾ‌ⰵ 𝁇𝃰‍𝂏ⰵ 𝁑ⱀⰻ𝃛 𝁑𝁿ⱕ‌‌ 𝂥𝂭𝃬 𝁆ⱉ‍ⰱ𝃛 𝁆ⰾⱁ 𝁇ⰱ‍ⱖ 𝁉ⰸⰰ 𝁑ⱓ‌ 𝁆ⱋ‍ⰵ 𝁑ⰻ‌‌ 𝁆ⰲⱁ 𝁇ⱊⰺ 𝁉𝃤ⱓ‌ 𝁑ⱋⰵ 𝁆ⱄⱁ 𝁑ⱄⰾⰵ 𝃛      𝁑𝁉ⰸⰰ 𝁑𝁿ⰿⰻ 𝂥𝂭𝃪 𝁆ⰲⰲ‍‍ⰾⰰ 𝃛‍𝁇𝁐𝃦ⰴ‍ⱖ 𝁆ⱍⰻ 𝁆ⱌ‍ⰵ𝃛 𝁑ⱊⱃⰺ 𝁇ⰻ 𝁇𝁚ⰿ‍ⰻ 𝁑ⰿⱁ 𝃛‍𝁘𝁑ⰾ‌ⰵ𝁆𝁛‍ⰵ 𝁑ⱀ‌ⰺ𝃛 𝁆𝁿ⰵ 𝂥𝂭𝃬 𝁆ⱀⰵ 𝁇ⰴⱁ 𝁇𝁚ⱄ‍‍‍ⱅⱁⰹ 𝁑ⱀⱖⱈⱏⱏ 𝃛‍‌𝁉𝁑𝁿𝃤ⱃ‍‍ⰰⰱⱏ 𝁑ⱅⱅⰲⱁ𝃛 𝁑𝁿ⰻ‌ⱈⱏⱏ 𝂥𝂭𝃪 𝁇𝃱𝃦ⰻ‍ 𝁆ⱊⱁ 𝃛‍‌𝁉ⰴ‍‍ⰰⰶⰴⱐⱐ 𝁑ⱀⰰⰿⱏⱏ 𝁇ⱊ‍‍ⱃⱁ𝃛 𝁆ⱄⱕ 𝃰ⰰ‌‌‌ 𝁆𝁿ⱋ‍‍ⰻⰿⱏⱏ 𝂥𝂭𝃮𝂞 𝃛‍𝁆𝁚𝃤ⰲⰵ 𝁑ⰾ‌ⰺ 𝁑ⱓ‌‌𝃛 𝁉𝁆ⰿ‍ⰻ 𝁑ⰻ‌ 𝁑𝂏ⰻ‌ 𝁇𝃰ⰻ 𝁕𝂅𝂅ⰾ‍‍ⱁⱄⱅⱐⱐ


Page 1Page 2Page 3


 
\paper {
 indent = 0\mm
 system-system-spacing #'basic-distance = #15
 score-system-spacing =
  #'((basic-distance . 20)
    (minimum-distance . 18)
    (padding . 2)
    (stretchability . 18))
}


\header {
tagline = " "
} 


\include "arabic.ly"
\score {
\relative do' { \time 2/4 mi4 fa \time 3/4 \tempo "Исон соль" sol sol sol \time 2/4 fa sol \time 3/4 lasb sol sol \time 2/4 \tempo "Унисон" sol fa mi2 mi4 \tempo "Исон соль" fa sol sol sol sol \time 3/4 \tempo "Исон ми" sol4( \appoggiatura lasb16 sol4) fa4 \time 2/4 mi2 \tempo "Унисон" mi4 mi \tempo "Исон соль" si' si si si lasb si do si si lasb \time 3/4 sol8( lasb si4) lasb sol2 sol4 \time 2/4 sol lasb si lasb lasb sol sol lasb \tempo "Исон ми" si lasb lasb | \break sol \time 4/4 fa mi2 mi4 \time 3/4 \tempo "Исон соль" si' si si \time 2/4 lasb si do si \time 3/4 lasb4( \appoggiatura si16 lasb4) sol4 \time 2/4 sol2 sol4 lasb si lasb \time 3/4 \tempo "Исон ми" sol4( \appoggiatura lasb16 sol4) fa4 \time 2/4 mi2 \tempo "Исон соль" sol4 sol \time 3/4 lasb sol lasb \time 2/4 lasb~ si si2 \time 3/4 \tempo "Исон ми" si4 lasb sol \time 2/4 sol( fa8 mi fa4 sol) mi2. } 
\addlyrics { кБо го ро ди це съу ми ле ни ем при па дем вси грех ми об ре ме нен ни и чу до твор ну ю Е я и ко ну У ми ле ни я об ло бы за ю ще и во пи ю ще со сле за ми Вла ды чи це при и ми мо ле ни е не до стой ных раб Тво их и по даждь нам про ся щим ве ли ю ми лость }


\layout {

    }
\midi { 
    \tempo 2 = 72
    }
}