Τὰ αὐτόμελα τῶν στιχηρῶν

From www.PSALTIKI.info
< 1‎ | ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΑ
Revision as of 06:31, 21 December 2019 by Root (talk | contribs) (Μέλος σύντομον κατὰ τὴν ἁγιορειτικὴν προφορικὴν παράδοσιν (Ἱ.Μ.Γρηγορίου)· ἦχ‌ος‍ 𝂣𝂮       πα𝂺)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Contents:

Ἦχος πρῶτος

Πανεύφημοι μάρτυρες·

Πηγή: μαρτυρικὸν τῆς ὀκτωήχου·

1.1

1.2

2

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

Πανεύφημοι μάρτυρες ὑμᾶς,

οὐχ ἡ γῆ κατέκρυψεν,

ἀλλ᾿ οὐρανὸς ὑπεδέξατο·

ὑμῖν ἠνοίγησαν,

Παραδείσου πύλαι,

καὶ ἐντὸς γενόμενοι,

τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς ἀπολαύετε,

Χριστῷ πρεσβεύοντες,

δωρηθῆναι ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν,

τὴν εἰρήνην

καὶ τὸ μέγα ἔλεος.

Μέλος σύντομον κατὰ τὴν ἁγιορειτικὴν προφορικὴν παράδοσιν (Ἱ.Μ.Γρηγορίου)· ἦχ‌ος‍ 𝂣𝂮       πα𝂺

𝝿𝝿𝝿𝁆𝃣𝝰 𝃛 𝁉𝁐𝁿𝝼‍‍𝝴𝞄 𝁑‍𝞅𝝶 𝁑𝝻𝝾𝝸 𝁇𝁚𝝻‍‍𝝰𝞀 𝁑𝞃𝞄 𝁑𝞀𝝴𝞁 𝁇𝞄 𝁇𝁿𝝻‍‍‍𝝰𝞁 𝁑𝝾‍𝞄𝞆 𝁇𝝶 𝁇𝁚𝝲‍𝝶 𝁑𝝹𝝰 𝁑𝞃𝝴 𝁑𝝹‍𝞀𝞄 𝃛𝁑𝂅𝂅𝞇‍𝝴𝝼 𝂣𝃩 𝁑𝝰‍𝝺𝝺‌𝃛 𝁇𝝾‍𝞄 𝁇𝞀‍𝝰 𝁇𝃰𝝼‍‍𝝾𝞁 𝁆𝞄 𝁆𝝿‍𝝴 𝁑𝝳𝝴 𝁑𝝽𝝰 𝁑𝞃𝝾 𝁇𝃱𝞄‍ 𝁇𝁚𝝻‍𝝸𝝼 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝝼𝝾𝝸 𝁑𝝲𝝶 𝁆𝁿𝞂‍‍𝝰𝝼 𝂣𝃩 𝁇𝃱𝝿‍‍𝝰 𝁇𝞀‍𝝰 𝁉𝝳‍‍𝝴𝝸 𝁕𝞂‍‍𝝾𝞄 𝁆𝝿‍𝞄 𝃰𝞄‌‌‌ 𝁆𝁿𝝺‍‍𝝰𝝸 𝁑𝝹𝝰𝝸‌‌ 𝁇𝝴‍𝝼 𝁇𝁚𝞃‍‍‍𝝾𝞁 𝁑𝝲𝝴 𝁑𝝼‌𝝾 𝁑𝝻‌𝝴 𝃛𝁑𝂅𝂅𝝼𝝾𝝸 𝂣𝃩 𝁉𝁐𝞃‍𝝾𝞄𝃛 𝁑𝝽𝞄 𝁑𝝺‌𝝾𝞄 𝁑𝞃𝝶𝞁 𝁇𝝵‍‍𝞈 𝁆𝝶 𝃰𝝶𝞁 𝁆𝝰 𝁆𝝿‍𝝾 𝁑𝝺‍𝝰𝞄 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝞃𝝴 𝁇𝞆𝞆‍‍𝞀𝝸 𝁇𝃳𝁚‍𝞂‍‍‍𝞃𝟂 𝁑𝝿𝞀𝝴 𝁑𝞂‍𝝱𝝴𝞄 𝁑𝝾‌𝝼 𝁑𝁿𝞃‍𝝴𝞁 𝂣𝃩 𝁑𝃞𝝳𝞈 𝁆𝞀‍𝝶 𝁇𝁿𝝷‍𝝶 𝁆𝁿𝝼‍‍𝝰𝝸 𝁇𝞃‍‍‍𝝰𝝸𝞁 𝁇𝞇‍‍𝞄 𝁑𝃢𝞆‍‍𝝰𝝸𝞁 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝁿𝝻‍𝞈𝝼 𝂨𝃯 𝁇𝁐𝃣𝞃‍‍‍𝝶𝝼 𝁆𝝴‍𝝸 𝁕𝞀‍𝝶 𝁇𝃲𝝶 𝁇𝝶 𝁑𝁿𝝼𝝶𝝼 𝁆𝝹𝝰𝝸 𝁇𝞃‍𝝾 𝁕𝝻‍𝝴 𝁑𝝲𝝰 𝁇𝃳𝁚‍𝝴 𝁑𝝴‌ 𝁘𝁑𝝺𝝴 𝁑𝝴‌ 𝁆𝂅𝂅𝝾‍𝞁

Τὰ ἀπόστιχα στιχηρὰ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν (30 Ἰανουαρίου)

1.1

1.2

2

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

Τοὺς μύστας τοῦ Πνεύματος ὁμοῦ

τὰς τοῦ Λόγου σάλπιγγας

Θεοῦ τὰ ἔνθεα κάτοπτρα

ἀνευφημήσωμεν

σήμερον ἀξίως

τὸν Μέγαν Βασίλειον,

τὸν θεῖον καὶ πυρφόρον Γρηγόριον,

τὸν ῥέοντα ἡμῖν,

τὰ χρυσόῤῥοα διδάγματα,

Ἰωάννην,

ἀληθῶς, χρυσόστομον.

1.1

1.2

2

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

Κρηπίς ἡ τῆς πίστεως, ὁ νοῦς,

ὁ θεῖος καὶ ἄγρυπνος,

ὁ ποταμὸς ὁ χρυσόῤῥοος,

οἱ παμφαέστατοι

καὶ σεπτοὶ φωστήρες,

τῆς Τριάδος πρόμαχοι,

δοχεῖα τῶν χαρίτων τοῦ Πνεύματος,

οἱ στύλοι ἄσειστοι,

Ἐκκλησίας τὰ στηρίγματα,

ἐπαξίως

ἐν ὕμνοις αἰνείσθωσαν.

1.1

1.2

2

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

Τοῦ Πνεύματος ὄργανα, βροντῆς

τῆς θείας αἱ σάλπιγγες,

αἱ ἀστραπαὶ τοῦ κηρύγματος,

οἱ λύχνοι πάμφωτοι,

οἱ χρυσοὶ φωστῆρες

τοῦ Θεοῦ, τρισμάκαρ

Βασίλειε, Γρηγόριε πάνσοφε,

χρυσὲ καὶ πάντιμε

Ἰωάννη, τοὺς τιμῶντας ὑμᾶς,

τοῦ σωθῆναι,

Χριστὸν ἱκετεύσατε.

Τὸ αὐτὸ αὐτόμελον, μέλος ἀργόν·

Τῶν οὐρανίων ταγμάτων·

Πηγή: θεοτοκίον τῆς ὀκτωήχου, τῇ Κυριακῇ ἑσπέρας·

1.1

1.2

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

Τῶν οὐρανίων ταγμάτων

τὸ ἀγαλλίαμα,

τῶν ἐπὶ γῆς ἀνθρώπων,

κραταιὰ προστασία,

ἄχραντε Παρθένε,

σῶσον ἡμᾶς,

τοὺς εἰς σὲ καταφεύγοντας,

ὅτι ἐν σοὶ τὰς ἐλπίδας μετὰ Θεόν,

Θεοτόκε ἀνεθέμεθα.

Μέλος σύντομον κατὰ τὴν ἁγιορειτικὴν προφορικὴν παράδοσιν (Ἱ.Μ.Γρηγορίου)· ἦχ‌ος‍ 𝂣𝂮       πα𝂺

Τὸ αὐτὸ αὐτόμελον, μέλος ἀργόν·

Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος·

Πηγή: τὸ πρῶτον στιχηρὸν τῆς ἑορτῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου (15 Αὐγούστου)·

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

3.1

3.2

4.1

4.2

5.1

5.2

6.1

6.2

Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος!

ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς,

ἐν μνημείῳ τίθεται,

καὶ κλίμαξ πρὸς οὐρανόν,

ὁ τάφος γίνεται.

Εὐφραίνου Γεθσημανῆ,

τῆς Θεοτόκου τὸ ἅγιον τέμενος.

Βοήσωμεν οἱ πιστοί,

τὸν Γαβριὴλ κεκτημένοι ταξίαρχον·

Κεχαριτωμένη χαῖρε,

μετὰ σοῦ ὁ Κύριος,

ὁ παρέχων τῷ κόσμῳ

διὰ σοῦ τὸ μέγα ἔλεος.

Τὸ αὐτὸ αὐτόμελον, μέλος ἀργόν·

Νεφέλην σε φωτός·

Πηγή: θεοτοκίον τῆς ὀκτωήχου, τὸ ἀπόστιχον μικροῦ ἑσπερινοῦ·

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Νεφέλην σε φωτὸς

ἀϊδίου, Παρθένε,

ὁ Προφήτης ὠνόμασεν·

ἐν σοὶ γὰρ ὡς ὑετὸς

ἐπὶ πόκον, καταβὰς

ὁ Λόγος τοῦ Πατρός,

καὶ ἐκ σοῦ ἀνατείλας,

τὸν κόσμον ἐφώτισε,

τὴν πλάνην κατήργησε,

Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν.

Αὐτὸν ἱκετεύουσα

ἐκτενῶς, Παναγία

δεόμεθα,

μὴ παύσῃ ὑπὲρ ἡμῶν,

τῶν ἀληθῆ Θεοτόκον

ὁμολογούντων σε.

𝝢𝝢𝁆𝃣𝝴 𝃛 𝁇𝃱‍𝞅‍𝝴 𝁆𝝺‍‍𝝶𝝼 𝁆𝝨‍𝝴 𝁆𝞅‍‍𝞈 𝁆𝞃‍𝝾𝁆𝃰𝂏𝁠𝝾‍𝞁 𝁑‌𝝰‌‌ 𝁑𝁕𝞲 𝁇𝃰𝝳‍𝝸 𝁕𝝾𝞄 𝁇𝝥‍‍𝝰𝞀 𝁆𝝷‍𝝴 𝃰𝝴‌‌‌ 𝁆𝁿𝝼𝝴 𝂨𝂭𝃬 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝝿𝞀𝝾 𝁇𝃰𝞅‍𝝶 𝁆𝞃‍‍𝝶𝞁 𝁑𝝾‌‌ 𝁆𝁚𝝼𝝾 𝁑𝝻‌𝝰 𝁑‌𝁿𝞂‌𝝴𝝼 𝂣𝃩 𝁆𝝴‍𝝼 𝃛 𝁉𝁐𝁿𝝨‍‍𝝾𝝸 𝁑‌𝝲‍𝝰𝞀 𝁑‌𝞈‌𝞁 𝁑𝞄‌‌ 𝁇𝝴 𝁇𝁿𝞃‍‍𝝾𝞁 𝂨𝂭𝃬 𝁕𝁑𝃞𝝴 𝁆𝝿‍𝝸 𝁑𝝿𝝾 𝁑𝁕𝝹‍‍𝝾𝝼 𝁇𝝹‍𝝰 𝁇𝞃‍𝝰 𝃛 𝁇𝃣𝝱‍‍𝝰𝞁 𝂣𝃩 𝁆𝝾 𝃛 𝁇𝃱‍𝁚𝝠‍𝝾 𝁑‌𝝲𝝾𝞁 𝁑‌𝞃‌𝝾𝞄 𝁇𝝥‍‍𝝰𝞃 𝁇𝁿𝞀‍‍𝝾𝞁 𝂨𝂭𝃬 𝁑𝝹𝝰𝝸‌‌‌ 𝁑𝝴‌𝝹 𝁇𝃰𝝨‍𝝾𝞄 𝁕𝝖 𝁇𝝼𝝰 𝁆𝞃‍𝝴𝝸 𝃰𝝴‌‌𝝸 𝃛 𝁆𝝺‍‍𝝰𝞁 𝂨𝂭𝃬 𝁇𝞃‍‍𝝾𝝼 𝃛 𝁘𝁆𝁑𝝹‍𝝾 𝁇𝞂‍‍‍𝝻𝝾𝝼 𝁆𝝴 𝁇𝁚𝞅‍‍𝞈 𝁑𝞃‌𝝸 𝃛𝁑‍𝞂𝝴𝝼 ⁠⁠⁠⁠ 𝂨𝂭𝃬 𝁑‍𝞃𝝶𝝼 𝃛 𝁉𝁿𝝿‍𝝺𝝰 𝁑‍𝝼‌‌𝝶𝝼 𝁑𝁕𝝹‍𝝰 𝁇𝃱‍𝞃‍‍𝝶𝞀 𝁆𝝲‍𝝶 𝃛 𝁆𝞂‍𝝴 𝂨𝂭𝃬 𝁕𝝬‍‍𝞀𝝸 𝃛 𝁇𝃰𝞂‍‍‍𝞃𝝾𝞁 𝁆𝝾 𝁑𝝝‌𝝴 𝁆𝁚𝝾‍𝞁 𝁑𝝶‌‌ 𝃛 𝁑‌𝝻‍𝞈𝝼 𝂣𝃩 𝁆𝝖‍𝞄 𝃛‍𝁇𝃱‍𝞃‍𝝾𝝼 𝁆𝝞 𝁇𝝹‍𝝴 𝃛 𝁇𝁚𝞃‍‍𝝴𝞄 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁑𝁿𝞂𝝰 𝂨𝂭𝃬 𝁑‌𝝴‌𝝹 𝁑𝞃‌𝝴 𝁇𝃰𝝼‍‍𝞈𝞁 𝁕𝝥‍𝝰 𝁇𝝼𝝰 𝁆𝝲𝝸 𝃰𝝸‌‌‌ 𝃛 𝁆𝝰 𝂨𝂭𝃬 𝁖𝃢𝝳𝝴 𝃛 𝁇𝃱‍𝁿‍𝁚‍‌𝝾 𝁑𝁿𝝻𝝴 𝁑‌𝃣𝝷𝝰 𝁉𝁐𝝻𝝶 𝁉𝁑𝁿𝝿‍‍𝝰𝞄 𝁑𝞂‌𝞰 𝁑𝁕𝞄 𝁇𝝿‍𝝴𝞀 𝁇𝝶 𝃛 𝁇𝁿𝝻‍‍𝞈𝝼 𝂨𝂭𝃬 𝁕𝞃‍‍𝞈𝝼 𝃛 𝁇𝝰 𝁇𝝺‍𝝶 𝃛‍𝁇𝁚𝝷‍𝝶 𝁑𝝝‌𝝴 𝁑𝝾‌‌ 𝃛‍𝁇𝞃‍𝝾 𝁆𝝹‍𝝾𝝼 𝁑𝝾‌‌ 𝃛 𝁆𝝻‍𝝾 𝁑𝝺𝝾 𝁇𝁿𝁚𝝲‍‍𝝾𝞄𝝼 𝁑𝁿𝞃‍𝞈𝝼 𝁑‌𝁿𝝨‌𝝴 𝂣𝃩

Τὸ αὐτὸ αὐτόμελον, μέλος ἀργόν·

Τὰ προσόμοια «Νεφέλην σε φωτός»

Ἦχος δεύ‍τερος

Οἶκος τοῦ Ἐφραθᾶ·

Πηγή: τὰ προεόρτια ἀπόστιχα τῶν Χριστουγέννων·

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

Οἶκος τοῦ Ἐφραθᾶ,

ἡ Πόλις ἡ Ἁγία,

τῶν Προφητῶν ἡ δόξα,

εὐτρέπισον τὸν οἶκον,

ἐν ᾧ τὸ θεῖον τίκτεται.

Τὸ αὐτὸ αὐτόμελον, μέλος ἀργόν·

Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου σε νεκρόν·

Πηγή: τὸ ἀπόστιχον τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς·

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

3.1

3.2

4.1

4.2

5.1

5.2

6.1

Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου σε νεκρόν,

ὁ Ἀριμαθαίας καθεῖλε,

τὴν τῶν ἁπάντων ζωήν,

σμύρνῃ καὶ σινδόνι σε

Χριστὲ ἐκήδευσε·

καὶ τῷ πόθῳ ἠπείγετο,

καρδίᾳ, καὶ χείλει,

σῶμα τὸ ἀκήρατον,

σοῦ περιπτύξασθαι·

ὅμως συστελλόμενος φόβῳ,

χαίρων ἀνεβόα σοι· Δόξα,

τῇ συγκαταβάσει σου Φιλάνθρωπε.

Τὸ αὐτὸ αὐτόμελον, μέλος ἀργόν·

Ποίοις εὐφημιῶν στέμμασιν·

Πηγή: τὸ ἑσπέριον στιχηρὸν τῆς ἑορτῆς τῶν ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου (29 Ἰουνίου)·

1.1

1.2

2.1

2.2

3

4.1

4.2

5.1

5.2

6.1

6.2

Ποίοις εὐφημιῶν στέμμασιν,

ἀναδήσωμεν Πέτρον καὶ Παῦλον;

τοὺς διῃρημένους τοῖς σώμασι,

καὶ ἡνωμένους τῷ Πνεύματι,

τοὺς θεοκηρύκων πρωτοστάτας·

τὸν μέν, ὡς τῶν Ἀποστόλων προεξάρχοντα,

τὸν δέ, ὡς ὑπὲρ τοὺς ἄλλους κοπιάσαντα,

τούτους γὰρ ὄντως ἀξίως,

ἀθανάτου δόξης, διαδήμασι στεφανοῖ,

Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν,

ὁ ἔχων τὸ μέγα ἔλεος.

Ἦχος τρίτος

Μεγάλη τοῦ Σταυροῦ σου·

Πηγή: μαρτυρικὸν τῆς ὀκτωήχου, τῇ Δευτέρᾳ ἑσπέρας, τὸ ἀπόστιχον στιχηρόν·

1.1

1.2

1.3

2

3.1

3.2

Μεγάλη τῶν Μαρτύρων σου Χριστὲ ἡ δύναμις·

ἐν μνήμασι γὰρ κεῖνται,

καὶ πνεύματα διώκουσι,

καὶ κατήργησαν ἐχθροῦ τὴν ἐξουσίαν,

τῇ πίστει τῆς Τριάδος,

ἀγωνισάμενοι, ὑπὲρ τῆς εὐσεβείας.

Τὸ αὐτὸ αὐτόμελον, μέλος ἀργόν·

Σταυροφανῶς Μωϋσῆς·

Πηγαί: Ὀκτώηχος (1) τῇ Τετάρτῃ, τὸ ἀπόστιχον τῶν αἴνων· (2) τῇ Πέμπτῃ ἑσπέρας, τὸ ἀπόστιχον·

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

4.1

4.2

Σταυροφανῶς Μωϋσῆς, ἐν τῷ ὄρει,

χεῖρας ἐκτείνας πρὸς ὕψος,

τὸν Ἀμαλὴκ ἐτροποῦτο·

σὺ δὲ Σωτὴρ τὰς παλάμας ἁπλώσας,

ἐν τῷ Σταυρῷ τῷ τιμίῳ,

ἐνηγκαλίσω με σώσας,

τῆς δουλείας τοῦ ἐχθροῦ,

καὶ ἔδωκάς μοι σημείωσιν ζωῆς,

ἀπὸ τόξου φυγεῖν τῶν ἐναντίων μου.

Διὰ τοῦτο, Λόγε,

προσκυνῶ τὸν Σταυρόν σου τὸν τίμιον.

Τὰ προσόμοια «Σταυροφανῶς Μωϋσῆς»

Ἦχος τέταρτος

Ἔδωκας σημείωσιν·

Πηγή: τῇ Παρασκευῇ πρωί, τὸ σταυρώσιμον ἀπόστιχον τῶν αἴνων·

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

5.1

5.2

Ἔδωκας σημείωσιν,

τοῖς φοβουμένοις σε Κύριε,

τὸν Σταυρόν σου τὸν τίμιον,

δι᾿ οὗ ἐθριάμβευσας,

τὰς ἀρχὰς τοῦ σκότους,

καὶ τὰς ἐξουσίας,

καὶ ἐπανήγαγες ἡμᾶς,

εἰς τὴν ἀρχαίαν μακαριότητα·

διό σου τὴν φιλάνθρωπον,

οἰκονομίαν δοξάζομεν,

Ἰησοῦ παντοδύναμε,

ὁ Σωτὴρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Τὸ αὐτὸ αὐτόμελον, μέλος ἀργόν·

Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσι·

Πηγή: τὸ ἑσπέριον στιχηρὸν τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου (23 Ἀπριλίου)

1.1

1.2

1.3

2

3.1

3.2

4.1

4.2

5.1

5.2

6.1

Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσιν,

ἀθλοφόρε Γεώργιε,

συνελθόντες σήμερον, εὐφημοῦμέν σε·

ὅτι τὸν δρόμον τετέλεκας,

τὴν πίστιν τετήρηκας,

καὶ ἐδέξω ἐκ Θεοῦ,

τὸν τῆς νίκης σου στέφανον·

ὃν ἱκέτευε,

ἐκ φθορᾶς καὶ κινδύνων λυτρωθῆναι,

τοὺς ἐν πίστει ἐκτελοῦντας,

τὴν ἀεισέβαστον μνήμην σου.

Τὸ αὐτὸ αὐτόμελον, μέλος ἀργόν·

Ἤθελον δάκρυσιν ἐξαλείψαι·

Πηγή: Ὀκτώηχος, τὸ ἀπόστιχον τῇ Κυριακῇ ἑσπέρας·

1.1

1.2

2.1

2.2

3.1

3.2

4.1

4.2

Ἤθελον δάκρυσιν ἐξαλεῖψαι,

τῶν ἐμῶν πταισμάτων Κύριε τὸ χειρόγραφον,

καὶ τὸ ὑπόλοιπον τῆς ζωῆς μου,

διὰ μετανοίας εὐαρεστῆσαι σοι·

ἀλλ᾿ ὁ ἐχθρὸς ἀπατᾷ με,

καὶ πολεμεῖ τὴν ψυχήν μου·

Κύριε,

πρὶν εἰς τέλος ἀπόλωμαι, σῶσόν με.

Τὸ αὐτὸ αὐτόμελον, μέλος ἀργόν·

Ὁ ἐξ ὑψίστου κληθείς·

Πηγή: τὸ στιχηρὸν τῶν αἴνων τοῦ ἀποστόλου Παύλου (29 Ἰουνίου)·

1

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

5.1

5.2

Ὁ ἐξ ὑψίστου κληθείς, οὐκ ἀπ᾿ ἀνθρώπων,

ὅτε τὸ ἐπίγειον σκότος ἠμαύρωσε,

τοὺς ὀφθαλμούς σου τοῦ σώματος,

τῆς ἀσεβείας,

δημοσιεῦον τὴν σκυθρωπότητα,

τότε τὸ οὐράνιον, φῶς περιήστραψε,

σῆς διανοίας τὰ ὄμματα,

τῆς εὐσεβείας

ἀνακαλύπτον τὴν ὡραιότητα·

ὅθεν ἐπέγνως τὸν ἐξάγοντα,

φῶς ἐκ σκότους Χριστὸν τὸν Θεὸν ἡμῶν,

ὃν ἱκέτευε σῶσαι,

καὶ φωτίσαι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Τὸ αὐτὸ αὐτόμελον, μέλος ἀργόν·

Ἦχος πλάγ‍ιος Α´

Χαίροις ἀσκητικῶν·

Πηγή: τὸ ἀπόστιχον τοῦ Ὁσίου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου (5 Δεκεμβρίου)·

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

Χαίροις ἀσκητικῶν ἀληθῶς,

ἀγωνισμάτων τὸ εὐῶδες κειμήλιον·

σταυρὸν γὰρ ἐπ᾿ ὤμων ἄρας,

καὶ τῷ Δεσπότῃ Χριστῷ,

σεαυτὸν Παμμάκαρ ἀναθέμενος,

σαρκὸς κατεπάτησας,

τὸ χαμαίζηλον φρόνημα·

ταῖς ἀρεταῖς δέ,

τὴν ψυχὴν κατελάμπρυνας,

καὶ πρὸς ἔνθεον,

ἀνεπτέρωσας ἔρωτα.

Ὅθεν τὴν παναγίαν σου,

κυκλοῦντες πανεύφημε,

λάρνακα Σάββα τῆς θείας,

φιλανθρωπίας αἰτούμεθα,

τυχεῖν σαῖς πρεσβείαις,

καὶ τῷ κόσμῳ δωρηθῆναι

τὸ μέγα ἔλεος.

Τὸ αὐτὸ αὐτόμελον, μέλος ἀργόν·

Ὅσιε Πάτερ·

Πηγή: τὸ ἑσπέριον στιχηρὸν τοῦ Ὁσίου Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου (11 Ἰαννουαρίου)·

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

4.1

4.2

5.1

5.2

6.1

6.2

Ὅσιε Πάτερ, θεοφόρε Θεοδόσιε·

μεγάλως ἠγωνίσω

ἐν τῇ προσκαίρῳ ζωῇ,

ἐν ὕμνοις καὶ νηστείαις καὶ ἀγρυπνίαις,

τύπος γενόμενος τῶν σῶν φοιτητῶν·

νῦν δὲ συγχορεύεις

μετὰ τῶν Ἀσωμάτων,

Χριστὸν ἀπαύστως δοξολογῶν,

τὸν ἐκ Θεοῦ Θεὸν Λόγον καὶ Λυτρωτήν,

τὸν ὑποκλίναντα

τὴν κάραν τῷ Προδρόμῳ,

καὶ ἁγιάσαντα τὴν φύσιν τῶν ὑδάτων.

Αὐτὸν ἱκέτευε, αὐτὸν δυσώπει Ὅσιε,

δωρηθῆναι τῇ Ἐκκλησίᾳ,

ὁμόνοιαν, εἰρήνην, καὶ μέγα ἔλεος.

𝝾𝝾𝝾𝁉𝁇𝃣 𝁑‍𝞂‌𝝸 𝁇𝝴𝃛 𝁇𝝿‍𝝰 𝁇𝞃‍‍𝝴𝞀

Ἦχος πλάγ‍ιος Β´

Ὅλην ἀποθέμενοι·

Πηγή: στιχηρὰ ἁγίων ἀναργύρων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ·

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

4.1

4.2

5.1

5.2

6.1

6.2

Τὸ αὐτὸ αὐτόμελον, μέλος ἀργόν·

Ἡ ἀπεγνωσμένη·

Πηγή: τὸ στιχηρὸν τῶν αἴνων τῆς Μεγάλης Τετάρτης·

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

4.1

4.2

5.1

5.2

6.1

6.2

Τὸ αὐτὸ αὐτόμελον, μέλος ἀργόν·

Τριήμερος ἀνέστης·

Πηγή: τὸ τέταρτον ἀναστάσιμον ἀπόστιχων·

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

4.1

4.2

5.1

5.2

6.1

6.2

Τὸ αὐτὸ αὐτόμελον, μέλος ἀργόν·

Αἱ Ἀγγελικαὶ·

Πηγή: τὸ στιχηρὸν τῶν αἴνων, τὰ προεόρτια τῶν Χριστουγέννων (20 Δεκεμβρίου), ποίημα ἁγίου Ῥωμανοῦ τοῦ Μελῳδοῦ·

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

4.1

4.2

5.1

5.2

6.1

6.2

Τὸ αὐτὸ αὐτόμελον, μέλος ἀργόν·

Ἦχος πλάγ‍ιος Γ´ (Βαρύς)

Οὐκ ἔτι κωλυόμεθα·

Πηγή:

Τὸ αὐτὸ αὐτόμελον, μέλος ἀργόν·

Σήμερον γρηγορεῖ ὁ Ἰούδας·

Πηγή: τὸ στιχηρὸν τῆς Μεγάλης Πέμπτης·

Τὸ αὐτὸ αὐτόμελον, μέλος ἀργόν·

Ἦχος πλάγ‍ιος Δ´

Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος·

Πηγή: σταυροθεοτοκίον τῆς Ὀκτωήχου·

Τὸ αὐτὸ αὐτόμελον, μέλος ἀργόν·

Κύριε, εἶ καὶ κριτηρίῳ·

Πηγή: τὸ πρῶτον ἀναστάσιμον ἀπόστιχον·

Τὸ αὐτὸ αὐτόμελον, μέλος ἀργόν·

Ὁ ἐν Ἐδὲμ Παράδεισος·

Πηγή: τὸ σταυρώσιμον ἀπόστιχον τῆς Ὀκτωήχου·

Τὸ αὐτὸ αὐτόμελον, μέλος ἀργόν·

Τί ὑμᾶς καλέσωμεν·

Πηγή: μαρτυρικὸν τῆς Ὀκτωήχου·

Τὸ αὐτὸ αὐτόμελον, μέλος ἀργόν·