Πανήγυρις Ἁγ‍ίων ἀναργ‍ύρων Κοσμᾶ κ‍ Δαμιανοῦ - Ἰουλίου Α´

From www.PSALTIKI.info
Jump to: navigation, search

«Κύριε ἐκέκραξα» ὑπὸ Ἰακώβου Πρωτοψάλτου + ἦχος 𝂫𝂤𝂰 πα𝃅

𝁆𝂅𝂅𝃣𝂵𝝴 𝃰𝝴‌‌‌ 𝝟𝝟𝁘𝁇𝃏𝞄𝁆𝞄 𝁑𝞄‌‌ 𝃛‍‍𝁇𝂅𝂅𝞄 𝁇𝁜𝞄𝃛
𝁇