Ἱ.Μ. Ἁγίου Παντελεήμονος - Πανήγυρις Ἁγ‍ίου Παντ‍‍‌ελεήμονος

From www.PSALTIKI.info
Jump to: navigation, search

Contents:

Ἑσπέρια στιχηρὰ προσόμοια· Ὁ ἐξ ὑψίστου κληθείς · ἦχ‌ος‍ 𝂨𝂮     𝁑𝁕   Βου

1-2𝝾𝝾𝝾𝁆𝃤 𝁆𝝴‍𝝿 𝁆𝝰 𝁇𝁿𝝽𝝸 𝁇𝂏𝁜𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝃰𝝸‌‌‌ 𝁆𝁿𝞈‍𝞁 𝁘𝁆𝁑𝝹‍‍𝝺𝝶 𝁉𝁇𝁿𝝷‍‍𝝴𝝸𝞁   𝁑‌𝝿𝝿𝝰 𝁑𝝰‌𝝼 𝁑𝁿𝞃‌𝝴 𝁇𝃰𝂏𝝺‍𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝁕𝝶 𝁇𝃰‍𝝶 𝁇𝝶 𝁕𝁿𝝻‍‍𝞈𝝼 𝂩𝃪 𝁇𝁐𝃦𝝾 𝁆𝞃‍𝝴 𝁆𝁿𝞃‍𝝾 𝁑𝞅‌𝝸 𝃰𝝸‌‌‌ 𝁇𝁚𝝺‍𝝰 𝁑𝝰‌‌𝝼 𝁘𝁑𝁑𝝷‍‍𝞀𝞈 𝁘𝁆𝁑𝃤𝝿‍‍𝝾𝝼 𝁘𝁆𝁑𝝿‍𝝰 𝁆𝞂𝝸 𝃰𝝸‌‌𝝼 𝁇𝁿𝝴‍𝞅 𝁉𝁿𝝶‌    𝁑‌𝝿‍‍𝝺𝞈   𝁑𝞈‌‌‌ 𝁘𝁆𝁑𝞂‍‍𝝰𝞁   𝂩𝃪 𝁑𝃣𝞃𝝶𝝼 𝁇𝞃‍‍𝞈𝝼 𝁇𝞇‍𝞄 𝁇𝁿𝞆‍‍𝞈𝝼 𝁆𝝴 𝁆𝝿𝝸 𝁇𝁚𝝻𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁘𝁑𝁑𝝺‍‍𝝴𝝸 𝁇𝁿𝁚𝝰 𝁓𝂏𝝰‌‌‌ 𝁑‌𝝰‌𝝼 𝁇𝝹𝝰𝝸 𝃰𝝰𝝸‍‌‌‌ 𝁇𝁿𝞃‍‍‍𝞈𝝼 𝁑‌𝞂𝞈 𝃰𝞈‌‌‌ 𝁉𝁿𝝻𝝰 𝁑‌𝁓‍𝂏𝂅𝞃‍‍𝞈𝝼   𝂣𝃩  𝁆𝞃‍‍𝝶𝝼 𝁇𝃤𝝷‍𝝴 𝁇𝞀‍𝝰 𝁇𝁿𝝿‍𝝴𝝸𝁆𝃰𝁠𝝴𝝸 𝁘𝁑𝁑𝝰‍𝝼 𝁘𝁑𝁑𝝴 𝁇𝝿𝝸 𝃰𝝸‌‌‌ 𝁉𝝳‍𝝴𝝸 𝁑‌𝝴‌𝝸 𝁉𝁇𝁿𝝹‍𝝼𝞄 𝁘𝁑𝁑𝝻‍𝝴 𝁘𝁆𝁑𝂅𝝼‍‍‍𝝾𝞁   𝂩𝃪 𝁇𝁐𝃦𝞃‍𝝾  𝁆𝞃‍𝝴 𝁆𝁿𝞃‍‍𝝶𝝼 𝁑𝞅‌𝝴 𝃰𝝴‌‌‌ 𝁇𝁚𝞀‍𝞈 𝁑𝞈‌‌ 𝁘𝁑𝁑𝝼𝞄 𝁘𝁆𝁑𝃤𝝻‍‍𝝾𝝼 𝁘𝁆𝁑𝝹‍‍‍𝝺𝝶 𝁆𝞂‍𝝸 𝃰𝝸‌𝝼 𝁇𝁿𝝴 𝁉𝁿𝝿‍‍𝝺𝝾𝞄 𝁘𝁑𝁑𝞃‍𝝶 𝁘𝁆𝁑𝂅𝞂‍‍‍𝝰𝞁   𝂩𝃪 𝁑‌𝃣𝞃‍𝝶𝞁 𝁇𝝰 𝁇𝞀‍𝝴 𝁇𝁿𝞃‍‍𝝶𝞁 𝁆𝁿𝞃‍‍𝝶𝝼 𝁆𝁿𝝰‍𝝼 𝁆𝁿𝞃‍𝝸 𝁕𝁿𝝳‍𝝾 𝁇𝁿𝁚𝞂𝝸 𝁓𝂏𝝸‌‌‌ 𝁑‌𝝸𝝼 𝁇𝝹𝝰𝝸 𝃰𝝰𝝸‍‌‌‌ 𝁇𝁿𝁛𝝴𝞄 𝁑𝞂‌𝝴 𝃰𝝴‌‌‌ 𝁉𝁿𝝱‍𝝴𝝸 𝁑‌𝁓‍𝂅𝂏𝝰𝞁   𝂣𝃩   𝁆𝝰‍𝝼 𝁇𝃤𝞃‍𝝸 𝁇𝝻𝝸 𝁇𝁿𝞂‍‍𝝷𝝸𝁆𝃰𝁠𝝸 𝁘𝁑𝁑𝝰‍𝝼 𝁘𝁑𝁑𝝻‍‍𝝰𝞀 𝁇𝞃‍𝞄 𝃰𝞄‌‌𝞁 𝁇𝁿𝝴‍𝞄 𝁉𝁿𝞀𝝰 𝁘𝁑𝁑𝝻𝝴 𝁘𝁆𝁑𝂅𝝼‍‍𝝾𝞁   𝂩𝃪 𝁇𝃱𝃣𝞂‍‍‍𝞃𝝴 𝁆𝁿𝞅‍𝝰 𝁕𝁿𝝼𝝶 𝁇𝃰𝁚𝞅‍𝝾 𝁑𝝾‌ 𝁑𝝾‌ 𝁘𝁆𝁑𝂅𝂅𝞀‍‍‍𝝾𝞁 𝁉𝁿𝝹𝝰𝝸‌ 𝁘𝁑𝁑𝝰 𝁘𝁆𝁑𝝶‍𝞃 𝁇𝃰𝂏𝞃‍𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁇𝁿𝞃‍‍𝝾𝞁 𝂣𝃩 𝁇𝃤𝞂‍‍𝞃𝞀𝝰 𝁇𝞃𝝸 𝁇𝃰𝞈 𝁑𝁿𝞃𝝶𝞁 𝁘𝁑𝁑𝂏𝝳‍𝝴𝝸   𝁇𝝴𝝸 𝁉𝁿𝞆‍‍‍𝝷𝝴𝝸𝞁 𝁑𝃰𝃞𝂏𝞃𝝾𝞄 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁑𝁕𝁿𝝷𝝷‍𝝴 𝁇𝁿𝃤𝝾𝞄 𝁇𝃰𝂏𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁉𝁿𝝻𝞈 𝁘𝁑𝁑𝞈‍𝝼 𝁇𝃰𝂏𝝾𝝾 𝁑𝝾‌𝝼 𝁇𝁿𝃦𝝸 𝁆𝝹‍𝝴 𝃰𝝴‌‌‌ 𝁆𝁚𝞃‍𝝴 𝁑𝝴‌𝞄 𝁑𝝴‌‌ 𝃰𝝴‌‌‌ 𝁆𝃰𝂑𝞂‍𝞈 𝁘𝁆𝞈 𝁑𝂏𝞈‌ 𝁉𝁆𝁿𝃤𝞂‍‍𝝰𝝸 𝁘𝁑𝁑𝝰‍𝝸 𝁆𝝹𝝰𝝸 𝁆𝞅‍‍𝞈 𝁇𝁚𝞃𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝝸‌‌ 𝁑‍𝞂𝝰𝝸 𝁇𝃰𝂏𝞃‍𝝰 𝁑𝝰‌𝞁 𝁇𝃰𝞇‍𝞄 𝁇𝃰𝞆‍‍𝝰𝞁 𝁘𝁑𝁑𝝶 𝁘𝁆𝁑𝂅𝂅𝝻‍‍‍𝞈𝝼    𝂩𝃪
3.𝝾𝝾𝝾𝁆𝃤 𝁆𝝸 𝁆𝝰 𝁇𝁿𝝻‍𝝰 𝁇𝂏𝁜𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝃰𝝰‌‌‌ 𝁆𝁿𝞃‍‍𝞈𝝼 𝁘𝁆𝁑𝞃‍‍𝝶𝝼 𝁉𝁇𝁿𝞆‍𝝰 𝁑‌𝞀‌𝝸 𝁑𝝸‌𝝼 𝁑𝁿𝝳‌𝝴 𝁇𝃰𝂏𝝳𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝁕𝝲‍‍𝝻𝝴 𝁇𝃰‍𝝴 𝁇𝝴 𝁕𝁿𝝼‍𝝾𝞁 𝂩𝃪 𝁇𝁐𝃦𝝾 𝁆𝞃‍𝝴 𝁆𝁿𝞃‍‍𝝶𝝼 𝁑𝝴‌‌ 𝃰𝝴‌𝞄 𝁇𝁚𝞂‍𝝴 𝁑𝝴‌ 𝁘𝁑𝁑𝝱‍‍𝝴𝝸 𝁘𝁆𝁑𝃤𝝰‍𝝼 𝁘𝁆𝁑𝝿‍‍𝝰𝝼 𝁆𝞃‍‍𝞈 𝃰𝞈‌‌𝝼 𝁇𝁿𝝿‍𝞀𝝾 𝁉𝁿𝝴‌ 𝁑‌𝝹‍𝞀𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁘𝁆𝁑𝝼‍‍‍𝝰𝞁   𝂩𝃪 𝁑𝃣𝞃𝝶𝞁 𝁇𝝻‍𝝶 𝁇𝞃‍‍𝞀𝝸 𝁇𝁿𝝹‍‍𝝶𝞁 𝁆𝝰‍𝝼 𝁆𝞃‍𝝴 𝁇𝁚𝞆‍𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁘𝁑𝁑𝝻‍𝝴 𝁇𝁿𝁚𝝼𝝾 𝁓𝂏𝝾‌‌‌ 𝁑‌𝝾‌𝞁 𝁇𝝷‍𝝴 𝃰𝝴‌‌‌ 𝁇𝁿𝝾 𝁑𝞂‌𝝴 𝃰𝝴‌‌‌ 𝁉𝁿𝝱‍𝝴𝝸 𝁑‌𝁓‍𝂏𝂅𝝰𝞁   𝂣𝃩  𝁆𝝹𝝰𝝸 𝁇𝃤𝝿‍𝝰 𝁇𝞃‍‍𝞀𝝸 𝁇𝁿𝝹‍𝝶𝁆𝃰𝁠𝝶‍𝝼 𝁘𝁑𝁑𝝻𝝸 𝁘𝁑𝁑𝞂𝝶 𝁇𝞂‍𝝰 𝃰𝝰‌𝞁 𝁉𝝳𝞄 𝁑‌𝞄𝞂 𝁉𝁇𝁿𝞂𝝴 𝁘𝁑𝁑𝝱‍‍𝝴𝝸 𝁘𝁆𝁑𝂅𝝰‍‍𝝼   𝂩𝃪𝁇𝁐𝃦𝞃‍𝝾  𝁆𝞃‍𝝴 𝁆𝁿𝞂‍𝝾𝞄 𝁑𝞃𝝶 𝃰𝝶‌𝝼 𝁇𝁚𝝴 𝁑𝝴‌𝝼 𝁘𝁑𝁑𝝷‍‍𝝴 𝁘𝁆𝁑𝃤𝝾‍𝝼 𝁘𝁆𝁑𝝰‍𝝸 𝁆𝝲‍‍𝝺𝝶 𝃰𝝶‌‌𝝼 𝁇𝁿𝝳‍𝝴 𝁉𝁿𝝳‍𝞈 𝁘𝁑𝁑𝞀𝝶 𝁘𝁆𝁑𝂅𝞃‍‍‍𝝰𝝸   𝂩𝃪 𝁑‌𝃣𝞃‍‍𝞈𝝼 𝁇𝞅‍‍𝞈 𝁇𝞃𝝸 𝁇𝁿𝞂‍‍𝝻𝝰 𝁆𝁿𝞃‍‍𝞈𝝼 𝁆𝁿𝝶 𝁆𝁿𝝰 𝁕𝁿𝝱‍‍𝞄𝞂 𝁇𝁿𝁚𝞂‍𝝾 𝁓𝂏𝝾‌‌ 𝁑‌𝝾𝞁 𝁇𝝾 𝃰𝝾‌‌‌ 𝁇𝁿𝁛𝞅𝞅‍‍𝞈 𝁑𝞃𝝾 𝃰𝝾‌‌‌ 𝁉𝁿𝝳‍𝝾 𝁑‌𝁓‍𝂅𝂏𝞃‍‍𝝶𝞁   𝂣𝃩   𝁆𝞃‍𝝾𝞄 𝁇𝃤𝝷𝝷‍𝝴 𝁇𝝾𝞄 𝁇𝁿𝝺𝝺‍𝝾𝁆𝃰𝁠𝝾 𝁘𝁑𝁑𝝲‍‍𝝾𝞁 𝁘𝁑𝁑𝝾 𝁇𝝻𝝻‍𝝴 𝃰𝝴‌‌‌ 𝁇𝁿𝝲‍𝝰 𝁉𝁿𝝺𝝾 𝁘𝁑𝁑𝝳‍𝞈 𝁘𝁆𝁑𝂅𝞀‍‍‍𝝾𝞁   𝂩𝃪 𝁇𝃱𝝷‍‍‍𝝴𝝸 𝁆𝁿𝝰 𝁕𝁿𝝿‍‍𝞀𝝾 𝁇𝃰𝁚𝃣𝝲‍‍𝝼𝞈 𝁑𝞈‌‌‌ 𝁑𝞈‌‌‌ 𝁘𝁆𝁑𝂅𝂅𝞂‍‍𝝴𝝸 𝁉𝁿𝝿‍𝞀𝝾 𝁘𝁑𝁑𝝴𝝸 𝁘𝁆𝁑𝝳‍𝞈 𝁇𝃰𝂏𝞈 𝁑𝞈‌𝞁 𝁇𝁿𝞂‍𝝾𝞄 𝂣𝃩 𝁆𝝿𝝿‍‍𝝰𝝼 𝁇𝃤𝞃‍𝝴 𝁇𝝺‍𝝴 𝁇𝃰𝝶 𝁑𝁿𝝻𝞈𝝼 𝁘𝁑𝁑𝂏𝞂𝝾   𝁇𝝾 𝁉𝁿𝞅𝝴 𝁑𝃰𝃞𝂏𝞃‍𝝶 𝁑𝝶‌𝝼 𝁑𝁕𝁿𝝺‍‍‍𝝰𝝻 𝁇𝁿𝃤𝝿‍‍𝞀𝝾 𝁇𝃰𝂏𝞃‍𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁉𝁿𝞃𝝰 𝁘𝁑𝁑𝝰 𝁇𝃰𝂏𝝶 𝁑𝝶‌𝝼 𝁇𝁿𝃦𝞄 𝁆𝝿‍𝝴 𝃰𝝴‌‌‌ 𝁆𝁚𝝳‍𝝴𝝸 𝁑𝝴‌𝝸 𝁑𝝽‌𝝰 𝃰𝝰‌‌‌𝞁 𝁆𝃰𝂑𝝿‍𝝰 𝁘𝁆𝝰 𝁑𝂏𝝰‌‌ 𝁉𝁆𝁿𝃤𝞂𝝸 𝁘𝁑𝁑𝝸‍𝝼 𝁆𝝴‍𝞄 𝁆𝞂‍𝝴 𝁇𝁚𝝱‍𝞈 𝁑𝞈‌‌ 𝁑𝞈‌‌𝞁 𝁑‍𝝿‌‌𝝾 𝁇𝃰𝂏𝝺𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁇𝃰𝞃‍‍𝝴𝞄 𝁇𝃰𝞂‍𝝰 𝁘𝁑𝁑𝝻‍𝝴 𝁘𝁆𝁑𝂅𝂅𝝼‍‍‍𝝾𝞁    𝂩𝃪
4.𝝾𝝾𝝾‍𝁆𝃤 𝁆𝝴‍𝝽 𝁆𝝰 𝁇𝁿𝞄 𝁇𝂏𝁜𝞄 𝁑𝞄‌‌ 𝃰𝞄‌‌‌ 𝁆𝁿𝝺‍‍‍𝞈𝝼 𝁘𝁆𝁑𝝿‍𝝶 𝁉𝁇𝁿𝝲‍‍𝞈𝝼 𝁑‌𝞃‌𝝾𝞄 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁑𝁿𝞂𝞈 𝁇𝃰𝂏𝞃‍𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝁕𝞀𝝸 𝁇𝃰‍𝝸 𝁇𝝸 𝁕𝁿𝝾𝞄 𝂩𝃪 𝁆𝞃‍‍𝞈𝝼 𝁇𝁐𝃦𝝷‍‍𝝴𝝸 𝁆𝁿𝞈‍𝝼 𝁑𝝸‌‌ 𝃰𝝸‌‌‌ 𝁇𝁚𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁘𝁑𝁑𝞂‍𝝴 𝁘𝁆𝁑𝃤𝞈‍𝝼 𝁘𝁆𝁑𝝰 𝁆𝝴𝝸 𝃰𝝴‌‌𝝸 𝁇𝁿𝞃‍‍𝝶𝝼 𝁇𝁚𝁿𝞆𝝰 𝁑‌𝁿𝞀𝝸𝝼 𝁑𝁿𝝰‌‌𝝼 𝁘‌‌𝁆𝁑𝂅𝞃‍‍‍‍𝝺𝞈𝝼   𝂩𝃪 𝁑𝃣𝝹𝝰𝝸‌‌‌ 𝁇𝝳‍𝝰 𝁇𝞇‍𝝸 𝁇𝁿𝝺‍‍𝞈𝞁 𝁆𝝰 𝁆𝞀‍𝞄 𝁇𝁚𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁘𝁑𝁑𝝻‍𝝴 𝁇𝁿𝁚𝝼𝝾 𝁓𝂏𝝾‌‌‌ 𝁑‌𝝾‌𝞁 𝁇𝝹𝝰𝝸‌ 𝃰𝝰𝝸‍‌‌‌ 𝁇𝁿𝝳𝝸 𝁑𝝰‌‌ 𝃰𝝰‌‌‌ 𝁉𝁿𝝼𝝴 𝁑‌𝁓‍𝂏𝂅𝝻‍‍𝞈𝝼   𝂣𝃩  𝁆𝞃‍‍𝝾𝝸𝞁 𝁇𝃤𝝿‍‍𝞀𝝾 𝁇𝞂𝝸 𝁇𝁿𝝾𝞄𝁆𝃰𝁠𝝾𝞄 𝁘𝁑𝁑𝞂‍𝝸 𝁘𝁑𝁑𝞂‍‍𝝾𝝸 𝁇𝝿‍𝝰 𝃰𝝰‌‌𝝻 𝁉𝝻𝝰 𝁑‌𝝰‌ 𝁉𝁇𝁿𝝹𝝰 𝁘𝁑𝁑𝞀𝝸 𝁘𝁆𝁑𝂅𝞂‍‍‍𝞃𝝴   𝂩𝃪𝁇𝁐𝃦𝝿‍‍𝝰𝝼  𝁆𝞃‍‍𝝰𝞁 𝁆𝁿𝞃‍‍𝝾𝞄𝞁 𝁑𝞃𝝶 𝃰𝝶‌𝝼 𝁇𝁚𝝴 𝁑𝝴‌𝝼 𝁘𝁑𝁑𝝳‍𝝾 𝁘𝁆𝁑𝃤𝝽‍‍𝝾𝝼 𝁘𝁆𝁑𝞂‍𝝾𝞄 𝁆𝝹𝝰𝝸 𝃰𝝰𝝸‍‌‌‌ 𝁇𝁿𝝿‍𝝰 𝁉𝁿𝝼‌𝝸 𝁘𝁑𝁑𝝴 𝁘𝁆𝁑𝂅𝞀‍‍‍𝝾𝝼   𝂩𝃪 𝁑‌𝃣𝝹𝝰𝝸‌‌ 𝁇𝞅‍‍𝞈 𝁇𝞃‍𝝾 𝁇𝁿𝞅‍𝝾 𝁆𝁿𝞀‍‍𝝾𝝼 𝁆𝁿𝝿‍𝝰 𝁆𝁿𝝼𝝶 𝁕𝁿𝝲‍𝞄 𝁇𝁿𝁚𝞀𝝸 𝁓𝂏𝝸‌‌‌ 𝁑‌𝝸𝝼 𝁇𝝿𝝸 𝃰𝝸‌‌ 𝁇𝁿𝁛𝞂‍‍‍𝞃𝞈𝞁𝁑‍𝞃‌‌𝝴 𝃰𝝴‌‌‌ 𝁉𝁿𝝺‍𝝾𝞄𝝼 𝁑‌𝁓‍𝂅𝂏𝞃‍‍𝝰𝞁   𝂣𝃩   𝁆𝞆‍𝝰 𝁇𝃤𝞀‍𝝸 𝁇𝞃‍𝝸 𝁇𝁿𝝷‍‍𝝴𝝸𝁆𝃰𝁠𝝴𝝸 𝁘𝁑𝁑𝝰 𝁘𝁑𝁑𝞃‍‍𝝾𝞄 𝁇𝞃𝝾𝞄 𝃰𝝾𝞄‌𝞁 𝁇𝁿𝝹‍𝝰 𝁉𝁿𝞃‍‍𝝰𝞄 𝁘𝁑𝁑𝝲‍𝝰 𝁘𝁆𝁑𝂅𝞂‍‍‍𝝾𝝼   𝂩𝃪 𝁇𝃱𝝷‍‍𝝴 𝁆𝁿𝝾 𝁕𝁿𝝻𝝸 𝁇𝃰𝁚𝃣𝝻‍𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝝶‌‌ 𝁘𝁆𝁑𝂅𝂅𝞃‍‍‍𝞈 𝁉𝁿𝝹𝝴 𝁘𝁑𝁑𝞆‍‍‍𝞀𝝶 𝁘𝁆𝁑𝝻‍𝝴 𝁇𝃰𝂏𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁇𝁿𝝼‍‍𝝾𝞁 𝂣𝃩 𝁆𝝿‍‍𝞀𝝾 𝁇𝃤𝞂‍‍𝞈 𝁇𝝼𝞄 𝁇𝃰𝝻𝝸 𝁑𝁿𝝰‌‌ 𝁘‌‌𝁑𝁑𝂏𝞂‍‍𝝰   𝁇𝝰 𝁉𝁿𝞅‍‍𝞈𝞁 𝁑𝃰𝃞𝂏𝝹𝝰𝝸 𝁑𝝰𝝸‍‌‌ 𝁑𝁕𝁿𝞆‍‍𝞀𝝶 𝁇𝁿𝃤𝞂‍‍𝞃𝝾 𝁇𝃰𝂏𝞃‍𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁉𝁿𝞃𝝸 𝁘𝁑𝁑𝝸 𝁇𝃰𝂏𝝶 𝁑𝝶‌𝝼 𝁇𝁿𝃦𝝳‍𝞄 𝁆𝞂‍𝞈 𝃰𝞈‌‌‌ 𝁆𝁚𝝿𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝞂‌𝝾 𝃰𝝾‌‌‌𝝼 𝁆𝃰𝂑𝝿‍𝝰 𝁘𝁆𝝰 𝁑𝂏𝝰‌‌ 𝁉𝁆𝁿𝃤𝞂𝝸 𝁘𝁑𝁑𝝸 𝁆𝝳‍𝞈 𝁆𝞀‍𝝶 𝁇𝁚𝝷‍𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝝶‌‌ 𝁑‍𝝼𝝰𝝸 𝁇𝃰𝂏𝞃‍‍𝝾𝝸 𝁑𝝾𝝸𝞁 𝁇𝃰𝞄 𝁇𝃰𝝻‍‍𝝼𝝾𝞄 𝁘𝁑𝁑𝞂‍𝝸 𝁘𝁆𝁑𝂅𝂅𝞂‍‍𝝴    𝂩𝃪

Ἕτερα προσόμοια· Ὡς γενναῖον ἐν μάρτυσι· ἦχ‌ος‍ 𝂨𝂮     𝁑𝁕   Βου

5.𝝰𝝰𝝰𝁆𝃤 𝁇𝝼‍‍𝝰𝞀 𝁇𝁿𝁚𝝲‍𝞄 𝁓𝂏𝞄‌‌‌ 𝁑‌𝞄‌‌ 𝁇𝞀‍𝞈 𝃰𝞈‌‌𝝼 𝁇𝁿𝝰 𝁇𝁚𝝲‍‍𝝺𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝞂𝝻𝝰 𝁇𝃰‍𝝰 𝁇𝝰 𝁕𝝹𝝰𝝸 𝁆𝝻‍‍𝝰𝞀 𝁇𝃰𝂏𝞃‍𝞄 𝁑𝞄‌‌ 𝁑𝞀𝞈 𝃰𝞈‌‌‌𝝼 𝁇𝁿𝞃‍𝝾 𝁉𝁿𝝹‍𝝰𝞄 𝁑‌𝞆‌𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝃛𝁘𝁆𝁑𝂅𝂅𝝻‍‍𝝰    𝂩𝃪𝃚 𝁇𝃱𝃦𝞃‍‍‍𝝾𝝼 𝁇𝝿𝝿‍‍𝝰𝝼 𝁇𝃰𝂏𝞃‍𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝝺‌𝝴 𝃰𝝴‌‌‌ 𝁇𝁚𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁘𝁑𝁑𝝻‍𝝾 𝁆𝃤𝁿𝁚𝝼𝝰 𝁓𝂏𝝰‌‌‌ 𝁑‌𝝰‌‌ 𝁇𝝴 𝃰𝝴‌𝞄 𝁇𝁿𝞅‍𝝶 𝁉𝁿𝝻𝝶 𝁘𝁑𝁑𝞂‍‍𝞈 𝃛𝁘𝁆𝁑𝂅𝝻‍‍‍𝝴𝝼    𝂩𝃪 𝁇𝃱‍‍𝟂𝃛 𝁆𝝳‍‍𝝰𝝸 𝃰𝝰‌𝝸𝞁 𝁉𝝰‌ 𝁕𝝰 𝁉𝁿𝞂‍‍𝝻𝝰 𝁑‌𝝰‌ 𝁑𝝰‌ 𝁑‌𝞃‍𝞈 𝃰𝞈‌‌‌𝝼 𝁇𝁿𝞅𝝸 𝁉𝁿𝝺𝝴 𝁑‌𝝾‌‌ 𝁑𝝾‌‌ 𝁑‍𝃢𝁿𝞀‍𝞃𝝾𝝸 𝁇𝂏𝁜𝝾𝝸𝁑𝝾‌𝝸 𝁑𝝾‌𝝸 𝁑𝁿𝝰‌𝞄 𝁇𝃱‍𝃣𝞃‍𝝾𝞄 𝃰𝝾𝞄‌‌ 𝁆𝁿𝞃‍‍𝝶𝝼 𝁕𝁑𝁿𝞄 𝁇𝃤𝁿𝝿‍𝝴 𝁇𝃰‍𝂏𝝴‍𝞀 𝁆𝝺‍‍‍𝝰𝝻 𝁆𝁿𝝿‍‍𝞀𝝾 𝁇𝂏‍𝝾 𝁆𝝾 𝁕𝝾‍𝝼 𝁇𝝼‍𝞄 𝃰𝞄‌‌𝝼 𝁉𝝿𝝰 𝁕𝝰 𝁉𝁿𝝼𝝶 𝁑‌𝝲𝞄 𝁑𝞄‌‌ 𝁑𝞀‌𝝸 𝃰𝝸‌‌‌ 𝁆𝝸‍𝝼 𝁕𝞅‍‍𝝰𝝸 𝁇𝁿𝝳‍‍‍𝞀𝞈𝞁   𝂩𝃪 𝁑‌𝝴𝝹 𝁇𝞃‍𝝴 𝁇𝃰𝂏𝝺‍𝝾𝞄 𝁑𝝾𝞄𝝼 𝁑𝞃‌𝝴 𝃰𝝴‌‌𝞁 𝁇𝁿𝝲‍𝝶 𝁉𝁿𝝷‍𝝾 𝁑‌𝝻𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑‌𝝼𝝾𝝸 𝁇𝃰‍𝁿𝝾𝝸 𝁕𝃰𝃢𝁚𝝿‍‍𝞀𝝴 𝁑‌𝞂‍𝝱𝞄 𝁑‌𝞄‌𝝼 𝁑‌𝁿𝝻‌𝝴 𝁇𝃰𝂏𝝲‍𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁇𝃤𝁿𝞂‍‍‍𝞃𝝾𝝼 𝁆𝝹𝝰𝝸 𝁇𝝿‍‍𝞀𝝾 𝁉𝁿𝞂‍‍𝞃𝝰 𝁘𝁑𝁑𝞃‍𝝶𝝼 𝁘𝁑𝁑𝝿‍‍𝝺𝝾𝞄 𝁇𝁿𝃦𝁐𝞃‍‍𝝾𝞄𝝼  𝁆𝞃‍𝝴 𝃰𝝴‌‌𝞁 𝁇𝃰𝂏𝝿‍‍𝞀𝝾 𝁑𝝾‌𝞁 𝁑𝃰𝂏𝞃‍𝝾 𝁑𝝾‌𝝼 𝁇𝃰𝁚𝝹𝝹‍𝞃𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝁿𝞂𝞃‌𝝶 𝁇𝂏𝁜𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝝶𝝼 𝁇𝝿‍𝝰 𝃰𝝰‌𝞀 𝁉𝞀𝝶 𝁕𝝶 𝁉𝁿𝞂𝝸 𝁑‌𝝰‌ 𝁑𝝰𝝼 𝁑𝁿𝝴‌‌ 𝁇𝃰𝂏𝞂‍‍𝞆𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝁕𝝹‍𝝾 𝁇𝃰‍𝝾 𝁇𝝾 𝃛𝁆𝂅𝂅𝞃‍𝝰 𝂨𝂭𝃬 𝁕𝃢𝝿‍‍𝝾𝝺𝃛 𝁆𝝺‍‍𝝶𝝼 +⁠ 𝁆𝝰‍𝝼 𝁇𝁿𝁚𝝳‍‍𝞀𝝴𝝸 𝁓𝂏𝝴‌‌‌𝝸 𝁑‌𝝴‌𝝸 𝁇𝃰𝃤𝂏𝞈 𝁑𝞈𝞁 𝁇𝝰 𝃰𝝰‌‌‌ 𝁇𝃰𝝷‍‍𝝺𝝶 𝁘𝁑𝁑𝞂‍‍𝝰𝝼 𝁘𝁆𝁑𝂅𝂅𝞃‍‍‍𝝰     𝂩𝃪
6.𝝾𝝾𝝾‍𝞄𝞄𝞄‍ 𝁆𝃤 𝁇𝞀‍𝝰 𝁇𝁿𝁚𝝼‍𝝾 𝁓𝂏𝝾‌‌‌ 𝁑‌𝝾‌‌ 𝁇𝝷‍𝝴 𝃰𝝴‌‌𝝼 𝁇𝁿𝝶 𝁇𝁚𝝹‍‍𝝺𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝞂‌𝝸 𝁑𝝸‌𝞁 𝁑𝞂‌𝝾𝞄 𝁇𝃰‍𝝾𝞄 𝁇𝝾𝞄 𝁕𝝰 𝁆𝝷‍‍𝝺𝝾 𝁇𝃰𝂏𝞅‍𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝞀‌𝝴 𝃰𝝴‌‌‌ 𝁇𝁿𝝿‍‍𝝰𝝼 𝁉𝁿𝝴𝝼 𝁑‌𝝳𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝃛𝁘𝁆𝁑𝂅𝂅𝝽‍𝝴    𝂩𝃪𝃚 𝁇𝃱𝃦𝝹‍‍‍𝝰𝞃 𝁇⁠𝝰 𝁇𝃰𝂏𝝽𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝝰‌‌ 𝃰𝝰‌𝝼 𝁇𝁚𝝲‍𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁘𝁑𝁑𝝲‍𝝾 𝁆𝃤𝁿𝁚𝝼𝝴 𝁓𝂏𝝴‌‌‌ 𝁑‌𝝴‌𝝼 𝁇𝝰 𝃰𝝰‌‌‌ 𝁇𝁿𝝽𝝸 𝁉𝁿𝝰‌ 𝁘𝁑𝁑𝝲‍𝝰 𝃛𝁘𝁆𝁑𝂅𝞂‍‍‍𝞃𝝴    𝂩𝃪 𝁇𝃱‍‍𝝶‍𝝼𝃛 𝁆𝝹𝝰𝝸 𝃰𝝰𝝸‍‌‌‌ 𝁉𝝿𝝸 𝁕𝝸 𝁉𝁿𝞂‍‍𝞃𝝾𝞄 𝁑‌𝝾𝞄‌ 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁑‌𝞂𝝰 𝃰𝝰‌‌ 𝁇𝁿𝞃‍‍‍𝝾𝝸𝞁 𝁉𝁿𝝿‍‍𝞀𝝰   𝁑‍𝝲‍𝝻𝝰 𝁑𝝰‌‌‌ 𝁑‍𝃢𝁿𝞂‌𝝸 𝁇𝂏𝁜𝝸𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝝸‌ 𝁑𝁿𝞃‍𝝾𝝸𝞁 𝁇𝃱‍𝃣𝝿‍𝝰 𝃰𝝰‌‌‌ 𝁆𝁿𝞂𝝸 𝁕𝁑𝁿𝞃‍‍𝝾𝝼 𝁇𝃤𝁿𝝴 𝁇𝃰‍𝂏𝝴 𝁆𝝺‍𝝴 𝁆𝁿𝝾 𝁇𝂏‍𝝾 𝁆𝝾 𝁕𝝾‍𝝼 𝁇𝝴 𝃰𝝴‌‌ 𝁉𝝿𝝸 𝁕𝝸 𝁉𝁿𝞆𝝴 𝁑‌𝞈‌ 𝁑𝞈‌𝝼 𝁑‍𝝳‌𝝰 𝃰𝝰‌‌‌ 𝁆𝝰 𝁕𝞇‍𝝸 𝁇𝁿𝝺‍‍‍𝞈𝞁   𝂩𝃪 𝁑𝝰𝝼 𝁇𝝰‍𝞀 𝁇𝃰𝂏𝝲‍𝞄 𝁑𝞄‌‌ 𝁑𝞀𝞈 𝃰𝞈‌‌‌𝞁 𝁇𝁿𝝸 𝁉𝁿𝞈‌ 𝁑‌𝝻‌𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑‌𝝼‌𝝾 𝁇𝃰‍𝁿𝝾𝞁 𝁕𝃰𝃢𝁚𝝼‍𝝾 𝁑‌𝞂𝝾 𝁑𝝾‌𝝼 𝁑‌𝁿𝝰‌‌ 𝁇𝃰𝂏𝝿‍𝝰 𝁑𝝰‌ 𝁇𝃤𝁿𝞂‍‍𝝰𝝼 𝁆𝝹𝝰𝝸 𝁇𝝿‍‍𝝰𝝼 𝁉𝁿𝞃‍𝝾𝝸 𝁘𝁑𝁑𝝰‍‍𝝸𝞁 𝁘𝁑𝁑𝝴‍𝝼 𝁇𝁿𝃦𝁐𝝷‍‍𝝺𝝸  𝁆𝞇‍𝝴 𝃰𝝴‌‌‌ 𝁇𝃰𝂏𝞂𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝃰𝂏𝝿‍‍𝞀𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁇𝃰𝁚𝞅‍‍‍𝝷𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝁿𝝼‌𝞈 𝁇𝂏𝁜𝞈 𝁑𝞈‌ 𝁑𝞈‌𝝼 𝁇𝞃‍𝝾𝞄 𝃰𝝾𝞄‌𝞁 𝁉𝝿𝝸 𝁕𝝸‍ 𝁉𝁿𝞂‍‍‍‍𝞃𝞈𝞁 𝁑‌𝝿‍𝞀𝝾 𝁑𝝾‌‌𝞂 𝁑‍𝁿𝝹‌𝝰 𝁇𝃰𝂏𝝺‍𝝾𝞄 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁑𝁕𝝻‍𝝴 𝁇𝃰‍𝝴 𝁇𝝴 𝃛𝁆𝂅𝂅𝝼‍𝝾𝞄𝞁 𝂨𝂭𝃬 𝁕𝃢𝞃‍𝝾𝃛 𝁆𝞂‍‍𝝾𝝼 𝁆𝝿‍‍𝝰𝝼 𝁇𝁿𝁚𝝰 𝁓𝂏𝝰‌‌‌ 𝁑‌𝝰‌‌ 𝁇𝃰𝃤𝂏𝝲‍𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁇𝝾 𝃰𝝾‌𝝼 𝁇𝃰𝝾 𝁘𝁑𝁑𝝼‍𝝾 𝁘𝁆𝁑𝂅𝂅𝝻‍‍𝝰     𝂩𝃪
7.𝝷𝝷𝝷 𝁆𝝶𝃤 𝁇𝞂‍‍𝝰𝞄 𝁇𝁿𝁚𝞀𝝾 𝁓𝂏𝝾‌‌‌ 𝁑‌𝝾‌𝝼 𝁇𝞈 𝃰𝞈‌𝞁 𝁇𝁿𝝿‍𝝾 𝁇𝁚𝝺‍𝞄 𝁑𝞄‌‌ 𝁑𝞃‌𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝝻‌𝝾 𝁇𝃰‍𝝾 𝁇𝝾‍𝝼 𝁕𝞃‍‍𝝶𝝼 𝁆𝞂‍‍𝝶𝝼 𝁇𝃰𝂏𝝹‍𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝞀‌𝝰 𝃰𝝰‌‌‌𝝼 𝁇𝁿𝝶 𝁉𝁿𝝿‍𝝾𝝸 𝁑‌𝝻𝝼𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝃛𝁘𝁆𝁑𝂅𝂅𝞂‍‍𝝾𝞄    𝂩𝃪𝃚 𝁇𝃱𝃦𝝹‍‍𝝴 𝁇𝝹‍‍𝞃𝝶 𝁇𝃰𝂏𝝻‍𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝝼‌𝝶 𝃰𝝶‌‌‌ 𝁇𝁚𝝴 𝁑𝝴‌𝝼 𝁘‌𝁑𝁑𝝳‍𝝾 𝁆𝃤𝁿𝁚𝝽‍𝝴 𝁓𝂏𝝴‌‌‌ 𝁑‌𝝴‌‌ 𝁇𝝴𝝴 𝃰𝝴‌𝝿 𝁇𝁿𝝰 𝁉𝁿𝝲‍‍𝝰‌𝝺 𝁘𝁑𝁑𝝺‍𝝴 𝃛𝁘𝁆𝁑𝂅𝞃‍‍‍𝝰𝝸    𝂩𝃪 𝁇𝃱‍‍𝝴𝝼𝃛 𝁆𝝶 𝃰𝝶‌‌‌ 𝁉𝝹𝝰𝝸‌ 𝁕𝝰𝝸‍ 𝁉𝁿𝝺𝝸 𝁑‌𝝸‌‌ 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝝰‌‌ 𝃰𝝰‌‌𝝼 𝁇𝁿𝝰 𝁉𝁿𝝱‍‍𝞀𝞄   𝁑𝝼‌𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑‍𝃢𝁿𝞃‍𝝰𝝸 𝁇𝂏𝁜𝝰‍𝝸𝁑𝝰𝝸 𝁑𝝰𝝸 𝁑𝁿𝝿‍𝝾𝝺 𝁇𝃱‍𝃣𝝺‍‍𝞈 𝃰𝞈‌‌𝝼 𝁆𝁿𝝰 𝁕𝁑𝁿𝝿‍𝝾 𝁇𝃤𝁿𝝺‍𝝰 𝁇𝃰‍𝂏𝝰‍𝞄 𝁆𝝾𝞄 𝁆𝁿𝞂‍𝝰 𝁇𝂏‍𝝰 𝁆𝝰 𝁕𝝰 𝁇𝞃‍𝞈 𝃰𝞈‌‌‌𝝼 𝁉𝝷‍𝝰 𝁕𝝰‍𝞄 𝁉𝁿𝝻‍𝝰 𝁑‌𝞃‍𝞈 𝁑𝞈‌𝝼 𝁑‍𝝴‌‌ 𝃰𝝴‌‌ 𝁆𝝴‍𝝽 𝁕𝝰‍𝞄 𝁇𝁿𝞃‍‍𝝶𝞁   𝂩𝃪 𝁑𝝰‌ 𝁇𝝷‍‍𝝺𝝾 𝁇𝃰𝂏𝞅‍𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝞀‌𝝴 𝃰𝝴‌‌‌ 𝁇𝁿𝝴𝝴 𝁉𝁿𝝹‍𝝰 𝁑‌𝞂‍‍𝞃𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑‌𝞃𝝴 𝁇𝃰‍𝁿𝝴 𝁕𝃰𝃢𝁚𝝶‍𝝼 𝁑‌𝝼𝞄 𝁑𝞄‌𝝼 𝁑‌𝁿𝝰‌‌ 𝁇𝃰𝂏𝝿‍𝝰 𝁑𝝰‌𝝼 𝁇𝃤𝁿𝞃‍‍𝝴𝞁 𝁆𝞂‍‍𝞄𝝼 𝁇𝝴‍𝝺 𝁉𝁿𝝷‍‍𝝾𝝼 𝁘𝁑𝁑𝞃‍‍𝝴𝞁 𝁘𝁑𝁑𝝴‍𝝼 𝁇𝁿𝃦𝁐𝝿𝝸  𝁆𝞂‍‍‍𝞃𝝴𝝸 𝃰𝝴‌‌𝝸 𝁇𝃰𝂏𝝿‍‍𝞀𝝾 𝁑𝝾‌𝞂 𝁑𝃰𝂏𝝹‍𝞄 𝁑𝞄‌‌ 𝁇𝃰𝁚𝝼𝝾𝞄 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁑𝁿𝝻𝝴 𝁇𝂏𝁜𝝴 𝁑𝝴‌ 𝁑𝝴‌𝝼 𝁇𝞃‍𝞰 𝃰𝞰‌‌‌ 𝁉𝝺𝝰 𝁕𝝰‍𝝻 𝁉𝁿𝝿‍‍𝞀𝝰 𝁑‌𝞂‌𝝾𝞄 𝁑𝝾𝞄‌‌ 𝁑‍𝁿𝝿𝝰 𝁇𝃰𝂏𝝼‍𝝶 𝁑𝝶‌ 𝁑𝁕𝝲‍𝞄 𝁇𝃰‍𝞄 𝁇𝞄 𝃛𝁆𝂅𝂅𝞀‍𝝴𝝸 𝂨𝂭𝃬 𝁕𝃢𝝿𝝿‍‍𝝰𝝼𝃛 𝁆𝞃‍𝝴 𝁆𝝺‍𝝴 𝁇𝁿𝁚𝝶 𝁓𝂏𝝶‌‌‌ 𝁑‌𝝶‌‌ 𝁇𝃰𝃤𝂏𝝻‍𝝾 𝁑𝝾‌𝝼 𝁇𝝿‍𝝰 𝃰𝝰‌‌𝝼 𝁇𝃰𝝴‍𝝼 𝁘𝁑𝁑𝝳‍𝝾 𝁘𝁆𝁑𝂅𝂅𝝽‍𝝴     𝂩𝃪
8.𝝿𝝿𝝿‍ 𝁆𝃤𝝾‍𝝺 𝁇𝝺‍‍‍𝞈𝝼 𝁇𝁿𝁚𝝷‍𝝰 𝁓𝂏𝝰‌‌‌ 𝁑‌𝝰‌𝝻 𝁇𝝱‍𝝴𝝸 𝃰𝝴‌‌𝝸 𝁇𝁿𝞂‍𝞄𝝼 𝁇𝁚𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝞆𝝾 𝁑𝝾‌𝝼 𝁑𝞃𝝰𝝸 𝁇𝃰‍𝝰𝝸 𝁇𝝰𝝸 𝁕𝝹𝝰𝝸 𝁆𝝴‍𝝹 𝁇𝃰𝂏𝝿‍‍𝝺𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝝽𝝴𝝸 𝃰𝝴‌‌𝝸 𝁇𝁿𝝿‍𝝰 𝁉𝁿𝝼𝝰 𝁑‌𝝲‌𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝃛𝁘𝁆𝁑𝂅𝂅𝝴‍    𝂩𝃪𝃚 𝁇𝃱𝃦𝝰‍ 𝁇𝝿‍‍𝝰𝝼 𝁇𝃰𝂏𝞃‍𝝴 𝁑𝝴‌𝞁 𝁑𝝾‌‌ 𝃰𝝾‌‌ 𝁇𝁚𝞀‍𝞈 𝁑𝞈‌𝝼 𝁘‌‌𝁑𝁑𝞃‍‍𝝴𝞁 𝁆𝃤𝁿𝁚𝞂‍𝝾𝞄 𝁓𝂏𝝾𝞄‌‌ 𝁑‌𝝾𝞄‌ 𝁇𝞃‍𝝰 𝃰𝝰‌‌‌ 𝁇𝁿𝞃‍𝝴 𝁉𝁿𝞀𝝰‌ 𝁘𝁑𝁑𝞂‍‍𝞃𝝸 𝃛𝁘𝁆𝁑𝂅𝝰    𝂩𝃪 𝁇𝃱‍‍𝝰𝝰𝃛 𝁆𝝿‍𝝴 𝃰𝝴‌‌𝞀 𝁉𝞂𝞰 𝁕𝞰 𝁉𝁿𝝿‍𝝾𝝸 𝁑‌𝝾‌𝝸 𝁑𝝾‌𝝸 𝁑‍𝝻𝝼𝝶 𝃰𝞰‌‌‌ 𝁇𝁿𝞃‍𝝴 𝁉𝁿𝞃𝝴   𝁑𝝺‌𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑‍𝃢𝁿𝝹𝝰 𝁇𝂏𝁜𝝰𝁑𝝰‌ 𝁑𝝰𝞁 𝁑𝁿𝝴‌𝝹 𝁇𝃱‍𝃣𝝱‍𝝰 𝃰𝝰‌‌‌ 𝁆𝁿𝝷‍‍‍𝞀𝞈𝝼 𝁕𝁑𝁿𝝲‍𝝰𝞀 𝁇𝃤𝁿𝝶 𝁇𝃰‍𝂏𝝶 𝁆𝝲‍𝝴𝝸 𝁆𝁿𝞀‍𝝰 𝁇𝂏‍𝝰 𝁆𝝰 𝁕𝝰‍𝞁 𝁇𝞆‍‍𝞀𝝾 𝃰𝝾‌‌‌ 𝁉𝝼𝝾𝝸 𝁕𝝾‍𝝸𝞁 𝁉𝁿𝝴𝝼 𝁑‌𝞃‍𝝾𝝸 𝁑𝝾‌𝝸𝞁 𝁑‍𝝹‌𝝰 𝃰𝝰‌‌‌ 𝁆𝝰‍𝝷 𝁕𝝶 𝁇𝁿𝝻‍‍𝝰𝞁   𝂩𝃪 𝁑𝝻𝝾 𝁇𝝼‍‍𝝶𝝼 𝁇𝃰𝂏𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝝺‌𝝶 𝃰𝝶‌‌𝝼 𝁇𝁿𝝿‍𝝴 𝁉𝞀𝝸𝁿 𝁑‌𝝱‍𝝺𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑‌𝝿𝞃𝝾 𝁇𝃰‍𝁿𝝾𝝼 𝁕𝃰𝃢𝁚𝝼𝝰 𝁑‌𝝾‌‌ 𝁑𝝾‌𝝼 𝁑‌𝁿𝝴‌𝝼 𝁇𝃰𝂏𝝳‍𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁇𝃤𝁿𝝽‍‍𝝾𝝼 𝁆𝝾 𝁇𝝷‍‍𝝴𝝼 𝁉𝁿𝞆‍𝝰𝝸 𝁘𝁑𝁑𝞀‍𝝴𝝸 𝁘𝁑𝁑𝝴𝝴‍𝝸 𝁇𝁿𝃦𝁐𝝹‍𝝾  𝁆𝞃‍‍𝞈 𝃰𝞈‌𝞁 𝁇𝃰𝂏𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝃰𝂏𝞂‍𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁇𝃰𝁚𝝿‍𝝾𝝸 𝁑𝝾‌𝝸 𝁑𝝾‌𝝸 𝁑‌𝁿𝝻𝝼𝝶 𝁇𝂏𝁜𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝝶‌‌ 𝁇𝝹𝝰𝝸 𝃰𝝰𝝸‍‌‌‌ 𝁉𝞂‍𝝹𝝸 𝁕𝝸‍‍𝞀 𝁉𝁿𝞃‍‍𝞪 𝁑‌𝞆‍𝝰 𝁑𝝰‌ 𝁑𝁿𝞀‌𝝸 𝁇𝃰𝂏𝞂𝞃𝝶 𝁑𝝶‌ 𝁑𝁕𝞀‍𝝸 𝁇𝃰‍𝝸 𝁇𝝸 𝃛𝁆𝂅𝂅𝝾𝞄‍𝞁 𝂨𝂭𝃬 𝁕𝃢𝞅‍‍𝞈𝃛 𝁆𝝼‍‍𝝰𝞁 𝁆𝝰 𝁇𝁿𝁚𝝴‍𝝸 𝁓𝂏𝝴‌‌𝝸 𝁑‌𝝴‌𝝸 𝁇𝃰𝃤𝂏𝝰 𝁑𝝰‌ 𝁇𝝼𝝰 𝃰𝝰‌‌‌ 𝁇𝃰𝝿‍‍𝝴𝝻 𝁘𝁑𝁑𝝿‍𝝾𝞄 𝁘𝁆𝁑𝂅𝂅𝞂‍‍𝝰     𝂩𝃪

Δογ‍ματικὸν Θεοτοκεῖον ὑπὸ Ἰακώβου Πρωτοψάλτου +⁠⁠⁠⁠⁠⁠ἦχος 𝂫𝂤𝂭πα𝃅⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

𝝟𝝟‍𝁆𝃣𝝰‍𝝸 ⁠𝁇𝃳𝝰‍𝝸 ⁠𝁇𝁆𝃰𝂏𝝼‍𝞄 𝁑‌𝁓‍𝂏𝞄 𝁇𝃲𝁿𝁛𝞄 𝁑𝁿𝞄‌‌ 𝁇𝁿𝞄 𝁇𝂏𝃲𝁚‍𝞄 𝁑𝞄‌‌ 𝁑𝁿𝞄‌‌ 𝁇𝁑𝃰𝞄‍𝝼 𝃛‍‍ 𝁘𝁑𝁑𝂅𝂅𝝹𝝰𝝸‍ 𝃛 𝁇𝝰 𝁇𝃲𝝰 𝁇𝝰 𝃛‍‍𝁉𝝴𝝸 𝁑‌𝂅𝂅𝝴‌𝝸𝃛 𝁇𝁿𝁚𝝴𝝸 𝁓𝂏𝝴‌𝝸 𝁑‌𝝴‌𝝸 𝁇𝁿𝝴‍𝝸 𝂾𝃬 𝁆𝝹𝝰𝝸 𝁆𝝴‍𝝸𝞁 𝁑𝁿𝞃‌𝝾𝞄𝞁 𝁇𝁿𝃦𝝰‍𝝸 𝃛‍‍𝁇𝂅𝂅𝂿𝞈 𝁇𝁜𝞈 𝃛𝁑‌𝞈‌ 𝁇𝃲𝁿𝞈 𝁑𝁓𝂏𝝼‍‍𝝰𝞁 ⁠⁠𝁆𝞃‍‍‍𝞈𝝼 𝁆𝝰‍𝝸 𝁇𝃱‍𝞈 𝁘𝁆𝞈𝁆𝂏𝁛‍‍𝞈 𝁘𝁑𝃋𝞈‌ 𝁑𝞈‌ 𝁇𝁿𝞈 𝁇𝂏𝁜𝞈 𝁑𝁿𝞈‌ 𝁕𝁑𝂅𝂅𝂅𝃐‍‍𝃐𝃐𝃣𝝼‍𝞈 𝁇𝁜𝂅𝃇‍𝞈 𝁑𝂏𝞈‌ 𝁇𝃰𝞈‍𝝼 𝃛‍‍𝁘𝁑𝝰 𝁑𝂅𝝰‌ 𝁑𝝰‌‌ 𝁇𝂏𝁜𝝰 𝃛𝁑‌𝁿𝝰‌𝁑𝁿𝝰‌ 𝁆𝂅𝂅𝝻‍‍𝝶𝝼 𝂥𝃩
𝝩𝝩‍𝁇𝁐𝁿𝃧𝃃‍‍𝝸 ⁠⁠𝁇𝃰𝝸‍𝞁 𝁆𝁿𝝻‍𝝶 𝁘𝁇𝁛‌𝃦𝝶𝁆𝂏𝝶 𝁆𝝶 𝁓𝂏𝂅𝝶‌‌ 𝁑‌𝁿𝝶‌‌ 𝃛‍‍𝁘𝁆𝃣𝝻‍𝝰 𝁑𝂏𝝰‌‌ 𝁇𝁿𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁇𝂏𝝰 𝃛 𝁑‌𝁜𝂅𝝰‌‌𝁑𝂏𝝰‌‌ 𝁆𝝹‍𝝰 𝁇𝃰𝂏𝝰 𝁑𝞀‌𝝸 𝃰𝃧𝝸‌‌‌ 𝁆𝝸 𝁇𝃲𝁛𝁿𝝸‌ 𝁑𝁿𝝸‌‌‌ 𝁘𝁆𝁑𝞂‍‍𝝴𝝸 𝁇𝁆𝃰𝂏𝝸 𝁑𝝸‌‌𝁑‍𝂏𝝸‌‌ 𝁆𝃥𝁿𝂴𝝴𝝸 𝁇𝂏𝁜𝝴𝝸 𝁑𝝴‌𝝸 𝁑𝝴‌𝝸𝁆𝁿𝝨‍𝝴 𝂤𝂭𝃫 𝁇𝃇‍𝃦𝝥‍𝝰 𝁆𝝼‍𝝰 𝁇𝃰𝝲𝝸 ⁠𝃛‍‍𝁘‍𝁕𝃣𝂅𝂅𝝰𝁑𝁠𝝰‌‌𝃛 𝁇𝃰𝁚𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝁿𝝥𝝰 𝁑𝁿𝝰‌𝞀 𝁇𝃰𝂏𝁐𝝷‍𝝴 𝁑‌𝝴‌‌ 𝁑𝁿𝝴‌‌ 𝁑𝁿𝝴‌‌ 𝁇𝂏𝁜𝝴 ⁠⁠𝁇𝁑𝃰𝂏𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝂏𝝴‌‌ 𝁆𝁿𝂴‌𝝴 𝁇𝂏𝁜𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝝴‌‌ 𝁆𝁿𝝼𝝴 𝂥𝃩 𝁇𝁐𝁿𝃃‍‍𝃧𝞃‍𝝸 ⁠𝁆𝝸 𝁇𝃲𝂏𝝸‍𝞁 𝁆𝁿𝝻‍𝝶 𝁇𝁿𝁚𝝶 𝁓𝃦𝂏𝂅𝝶‌‌ 𝁑𝁿𝝶‌‌ 𝃛‍‍𝁉𝃣𝝰‌ 𝁑‌𝁿𝝰‌‌ 𝁑𝝰‌‌ 𝁇𝂏𝁜𝝰𝃛 𝁇𝁑𝃰𝂏𝝰 𝁑𝝰‌ 𝁑𝂏𝝰‌‌ 𝁆⁠𝝼‍𝞄 𝁇𝃰𝂏𝞄 𝁑𝝻‌‌𝝼𝝴𝝸 𝃰𝃧 𝁆𝝴‍𝝸 𝁇𝃲𝁿𝁛𝝴𝝸 𝁑𝁿𝝴‌𝝸 𝃛‍‍𝁘𝁆𝞂‍‍𝝴𝝸 𝁑𝂅𝝴‌𝝸 𝁑𝝴‌𝝸 𝁇𝂏𝁜𝝴‍𝝸 𝃛 𝁑‍𝃥𝝴‌𝝸𝁇𝁆𝃰𝂏𝁠𝝴𝝸 𝁑𝝴‌𝝸 𝁑𝂅𝂏𝝴‌𝝸 𝁆𝁿𝝨‍𝝾𝞄 𝂤𝂭𝃫 𝁇𝃇‍𝃦𝞃‍‍𝝾𝝼 𝁆𝝰 𝁇𝃰𝝺‍𝝾 𝃛‍‍𝁘‍𝁕𝃣𝂅𝂅𝞆‍𝝴𝁑𝁠𝝴‌‌𝃛 𝁇𝃰𝁚𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝝴‌𝞄 𝁑𝁿𝞃‌𝝾 𝁑𝁿𝝾‌‌𝝼 𝁇𝁿𝁐𝁚𝞃‍𝝾 𝁑‌𝁿𝝾‌‌ 𝁑𝁿𝝾‌‌ 𝁇𝂏𝁜𝝾 ⁠⁠⁠𝁇𝁑𝃰𝂏𝝾 𝁑𝝾‌‌𝁑𝂏𝝾‌‌ 𝁆𝁿𝂴𝝾 𝁇𝂏𝁜𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝝾‌‌ 𝃛𝁆𝁿𝝹‍‍𝝾𝝼 𝂤𝃩 𝁆𝝾𝝾𝃛 𝁇𝁿𝝲‍‍𝝰𝞀 𝁇𝃱𝁿𝃦𝝰‍ 𝁘𝁆𝁛‌𝞆‍‍𝞀𝝾𝁆𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝃰𝝾‌‌‌ 𝁇𝂅𝂅𝂅𝃃‍𝃧𝝾 𝁇𝂏‍𝝾𝁆𝁿𝂴𝝾 𝁇𝂏𝁜𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝝾‌‌ 𝁆𝁿𝝼‍‍𝞈𝞁 𝁑𝃞𝝴‌𝝹 𝁆𝝥‍𝝰 𝁇𝁿𝃧𝞃‍‍𝞀𝝾 𝁇𝃲𝂏𝁚‍𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝁿𝝾‌‌ 𝁑𝁿𝃦𝃇‍‍𝝾‌𝞁 𝁇𝁑𝃰𝂏𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁇𝁿𝝴‍𝝹 𝁉𝁿𝝺𝝰 𝁘𝁑𝁑𝝰 𝁇𝂽‍𝝰 𝁇𝃲𝝰 𝁇𝝰‍𝝻 𝁘𝁆𝞇‍‍𝝰𝁑𝂏𝂅𝝰‌‌ 𝁑𝃣𝁿𝝰‌‌ 𝁆𝁚𝝰 𝁑𝃇‍𝝰‌‌ 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝝰‌‌ 𝁇𝃲𝂗𝝰‍𝞁 𝂾𝃬 𝁆𝁿𝝪‍𝝸 𝁇𝃃‍𝃧𝞄‍𝝸𝃰𝞄‌‌𝝸 𝁇𝁿𝝾 𝁕𝁿𝝾 𝁇𝃳𝂏𝁜𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝝾‌‌ 𝁘𝁆𝁑𝝾‍𝞁 𝁇𝁿𝝡‍𝝾 𝁇𝃲𝂏𝁚‍𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝁿𝝾‌‌ 𝁇𝁑𝃰𝝾 𝁕𝁿𝃥𝝼‍𝝾 𝁇𝁿𝝲‍𝝴 𝁇𝂏‍𝝴 𝁆𝝴 𝁑𝝡𝝾‌‌ 𝁆𝁚𝝼‍𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝝲‌𝝴 𝃰𝝴‌‌‌ 𝁇𝁿𝁛𝝼𝝶 𝁑𝁿𝝶‌𝞁 𝂤𝂭𝃫 𝁆𝁿𝝾 𝁇𝃰𝂏𝝖 𝁑𝝰𝞄 𝁇𝃧𝞃‍𝝾𝁇𝁆𝃰𝂏𝁠𝝾𝞁 𝁕𝁿𝝴‍𝝹 𝁇𝃦𝁿𝂿‍‍𝞂‍𝝾𝞄 𝁇𝃳𝂏𝁜𝝾𝞄 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁉𝁑𝁿𝃣𝃇‍𝞃‍𝝶𝞁 𝁑𝁕𝝖 𝃰𝝰‌‌‌ 𝁇𝁿𝃦𝂽‍‍𝝲‍‍𝝼𝝶𝞁⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝁇𝃰𝂏𝝿‍𝞀𝝾 𝁑𝝾‌‌‌ 𝁇𝃰𝂏𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝂏𝝶‌‌ 𝁉𝁇𝁿𝝶‌ 𝁑‌𝁜𝂅𝝶‌‌𝁑𝂏𝝶‌‌ 𝁉𝝶‌ 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝂏𝝶‌𝝺 𝁆𝝷‍‍𝝴𝝼 𝁆𝝰 ⁠𝃛‍‍𝁆𝂅𝂅𝃇‍𝃣𝞅‍‍𝞀𝝰 𝁇𝝰 𝁇𝂏𝁜𝝰𝃛 ⁠𝁘𝁑𝁑𝝰 𝁘𝁑𝁑𝞂𝞃‍‍𝞈𝞁 𝁇𝃰𝞂‍𝝰 𝁆𝁿𝝰 𝁘𝁉𝁆𝁜𝂅𝝰‌ 𝁑‌𝂏𝝰‌‌ 𝁇𝃰𝝰‍𝞀 𝁘𝁑𝁑𝝹𝞈 𝁇𝁆𝃰𝂏𝞈 𝁑‌𝞈‌ 𝁑𝂏𝞈‌ 𝁆𝁿𝂴𝞈 𝁇𝂏𝁜𝞈 𝁑𝞈‌ 𝁑𝞈‌ 𝁆𝁿𝝷‍‍‍𝝴𝝸𝞁 𝂤𝃩𝂺 𝁉𝁎𝁜𝂅𝃦‍𝞅𝞄 𝁑𝂏𝞄‌‌ 𝁇𝃰𝞄 𝁕𝁿𝃃‍‍𝃧𝞂‍‍𝝴𝝸 𝁆𝁿𝝝‍𝝴 𝁉𝁿𝃦𝝾‌ 𝁓𝂏𝝾‌‌ 𝁇𝃲𝃧𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁇𝁿𝝾 𝁇𝂏‍𝝾 𝁆𝁉𝁿𝂴‌‌𝝾‌  𝁑‍𝝾‌‌ 𝁑𝝾‌𝞁 𝁑𝁿𝞄‌‌𝃞 𝁑𝁿𝞄‌‌ 𝁇𝁿𝃧𝁐𝁚𝝿‍𝝰 𝁑‌𝁿𝝰‌‌ 𝁑𝁿𝝰‌‌ 𝁇𝂏𝁜𝝰 𝁇𝁑𝃰𝂏𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝂏𝝰‌‌ 𝁆𝁿𝃥𝂴𝝰 𝁇𝂏𝁜𝝰 𝁑𝝰‌ 𝁑𝝰𝞀 𝁆𝁿𝞆‍‍𝞈𝝼 𝂤𝂭𝃫 𝁇𝂽‍𝃦𝝹𝝰𝝸 𝃰𝝰𝝸‍‌‌‌ 𝁇𝃰𝞅‍𝞄 𝁇𝁑𝃰𝂏𝞂‍𝝴𝝸 𝁑𝝴‌𝝸 𝁑𝁕𝁿𝝲‍𝝴 𝁇𝝼𝝾 𝃰𝝾‌‌‌ 𝁉𝁿𝁚‍𝝾‌𝁑𝂏𝝾‌‌ 𝁘𝁆𝁿𝝻‍𝝴 𝁓𝂏𝝴‌‌ 𝁇𝂏𝁜𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁆𝁿𝃇‍‍𝝼‍‍𝝾𝞁 𝁉𝃧𝝰 𝁑‍𝝰‌‌ 𝁇𝃲𝂏𝝰 𝁇𝁜𝝰 𝁑𝁿𝝰‌ 𝁑𝁿𝝰𝝼 𝁘𝁑𝃣𝝷‍‍𝞀𝞈𝁆𝁛‍𝞈 𝁑𝞈‌ 𝃰𝞈‌‌ ⁠𝁇𝃰𝁚𝞈 𝁑𝞈‌‌ 𝁑𝞈‌‌ 𝃛‍‍𝁘𝁆𝁑𝂅𝂅𝝿‍‍𝝾𝃛 ⁠⁠𝁇𝃦𝂽‍𝝾 𝁇𝃲𝝾 𝁇𝝾𝞁 𝁉𝁑𝁿𝃋‍𝝳𝝸 𝁓𝂏𝝸‌‌‌ 𝁇𝃳𝁜𝝸 𝁑𝁿𝃣𝝸‌‌‌ 𝁇𝁆𝃰𝂏𝝸 𝁑𝝸‌‌‌𝁑‍𝂏𝝸‌‌‌ 𝃛‍‍𝁘‍𝁆𝃇‍𝂅𝂅𝂴𝝸𝁑𝁠𝝸‌‌𝃛 ⁠‍𝁇𝁿𝝸 𝁇𝁿𝝸 ⁠⁠𝁉𝁑𝁿𝝸‌ 𝁓𝂏𝝸‌‌‌ 𝁇𝁜𝝸 𝁑𝁿𝝳‌𝝸 𝁑𝁿𝝶‌‌ 𝁆𝁿𝝻‍‍𝝰𝞁 𝂤𝃩 𝁇𝃱‍𝝾𝞄 𝃰𝝾𝞄‌𝝹 𝁆𝁿𝃃‍‍𝃧𝝴‍𝝸𝞁 𝁆𝝳𝝸 𝁇𝃲𝂏𝝸 𝁇𝁆𝃰𝂏𝝰 𝁑‌𝝰‌𝁓𝂏𝝰‌‌ ⁠⁠𝃰𝝰‌‌‌ ⁠⁠⁠𝁇𝃰𝂏𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝁿𝝰‌‌ 𝁇𝁿𝝰 𝁇𝃲𝂏𝁚‍𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝁿𝝰‌‌ 𝁘𝁑𝁑𝝰 𝁇𝁛𝁿𝝳𝝰𝁑𝁿𝝰‌‌ 𝂥𝂭𝃭 𝁆𝁿𝝿‍‍𝞀𝝾 𝁇𝃰𝝾 𝁆𝁿𝞂‍‍𝞈 𝁉𝁿𝞈‌ 𝁓𝂏𝂅𝞈‌‌ 𝁇𝂏‍𝞈 𝁆𝁿𝂴𝞈 𝁇𝁚𝞈 𝁑𝞈‌‌ 𝁑𝁿𝞈‌‌ 𝁑𝁿𝞈‌‌ 𝁘𝁑𝝿𝞈 𝁑𝞈‌‌ 𝁇𝃲𝂏𝞈 𝁇𝞈‍𝝼 𝁇𝁿𝝩‍𝝴 𝁕𝁿𝝴 𝁇𝃳𝁜𝂏𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝝴‌‌ 𝁘𝁆𝁑𝝴 𝁉𝁇𝝻‍𝝼𝝾 𝁑‌𝝾‌‌𝁉𝁆𝃥𝝾‌ 𝁑‌𝝾‌‌𝁑𝂏𝝾‌‌ 𝁇𝝾 𝁇𝃲𝝾 𝁇𝝾 𝁘𝁕𝝻‍𝝴𝁆𝁛‍‍𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁇𝝩‍𝝴 𝁘𝁆𝝻‍‍𝝼𝝾 𝁑‌‌𝂏𝝾‌‌‌ 𝁇𝁆𝃰𝂏𝁠𝝾 𝁘𝁑𝝻𝝴𝁑𝂏𝂅𝝴‌‌ 𝃛⁠⁠𝁆𝁿𝝼‍‍𝝾𝞁 𝂥𝂭𝃫𝁆𝝰‍‍𝝺‍𝝺‍ 𝃛⁠ 𝁆𝁿𝝴‍𝝼 𝁇𝝳𝝸 𝃰𝝸‌‌‌ ⁠⁠𝁇𝁿𝁛𝝰 𝁑𝃧𝁿𝝰‌ 𝁇𝁆𝃰𝂏𝝰𝁇𝁆𝃰𝂏𝁠𝝰 ⁠⁠𝁆𝁚𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝁿𝝳‌𝝸 𝁘𝁑𝞅𝞄𝁆𝁛‍𝞄 𝁑𝞄‌‌ 𝁇𝃳𝞄 ⁠𝃛‍𝁇𝁚𝞂‍𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝝴‌‌𝃛 𝁇𝝴 𝁆𝝴𝁆𝃥𝁠‍𝁚𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝝴‌‌ 𝃰𝝴‌‌‌ ⁠⁠𝁇𝃰𝂏𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝁿𝝴‌‌ 𝁇𝃰𝝴 𝁇𝁆𝃰𝂏𝝴 𝁑𝝴‌‌𝁑‍𝂏𝝴‌‌ 𝁇𝁆𝃰𝂏𝞅‍𝞄 𝁑𝞄‌‌ 𝁇𝁑𝁕𝃰𝂏𝞂‍𝝴 𝁑‌𝝴‌‌ 𝁆𝁿𝞈 𝁇𝃰𝂏𝞈 𝁑𝞈‌ 𝁇𝃧𝁿𝞈 + 𝁇𝁿𝞈 𝁕𝁿𝞈 𝁇𝃲𝂗𝁛𝞈 𝁑𝁿𝞈‌ 𝁇𝁆𝃰𝃥𝂏𝞈 𝁑‌𝁓𝂏𝂅𝞈 𝁇𝁆𝃰𝂏𝂴𝞈 𝁇𝁆𝃰𝂏𝁠𝞈 𝁑‌𝞈‌ 𝁇𝞈 𝁕𝁿𝞈 𝁇𝃰𝃧𝞈 𝁆𝞈 𝃰𝞈‌‌‌ 𝁆𝞈 𝃰𝞈‌‌‌ 𝁆𝁚𝞈 𝁑𝞈‌‌ 𝁑𝁿𝞈‌‌ 𝁆𝞈 𝁇𝁚𝃥𝞈 𝁓𝂏𝞈‌‌ 𝁇𝁜𝞈 𝁑𝁿𝞈‌ 𝁑𝁿𝞈‌𝝼 𝂤𝂭𝃫 𝁇𝁿𝃦𝂽‍‍𝝰 𝁆𝁿𝞂‍‍𝞄𝝲 𝁉𝃱𝁿𝞆‍𝞄 𝁘𝁑𝃋‍𝞄‌‌ 𝁑𝞄‌‌ 𝁇𝁿𝞄 𝁇𝂏𝁜𝞄 𝁑𝁿𝞄‌‌𝁕𝁑𝂅𝂅𝂅𝃐‍‍𝃐𝃐𝃣𝞃‍‍𝞈 𝁇𝂏‍𝞈 𝁇𝁆𝃰𝂏𝂴𝞈 𝁑𝃇‍𝞈‌ 𝁑𝞈‌ 𝁑𝞈𝞁 𝁑𝁿𝝘𝝼𝞈 𝁇𝃱‍𝞈 𝃰𝞈‌‌‌ ⁠⁠𝁇𝁆𝃰𝂏𝞈 𝁑‌𝞈‌𝁑𝂏𝞈‌ 𝁉𝁆𝁿𝞀‌𝝸 𝁓𝂏𝝸‌‌‌ 𝁇𝃳𝃦𝝸 𝁆𝁿𝝵‍𝝾 𝁇𝝾 𝁇𝁜𝝾 𝁑𝁿𝝾‌‌ 𝁇𝁆𝃰𝂏𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑‍‌𝂏𝝾‌‌ 𝃛‍‍𝁘‍𝁆𝃣𝂅𝂅𝂴𝝾𝁑𝁠𝝾‌‌𝃛 ⁠𝁇𝁿𝝾 𝁉𝁿𝝾‌ 𝁘𝁑𝁑𝝻𝝴 𝁆𝁚𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑‌𝝘‌𝝼𝞈𝃰 ⁠⁠𝁇𝞀𝝸 𝃰𝝸‌‌‌ ⁠⁠𝁇𝁚𝝵‍𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝝾‌‌ 𝁇𝂏𝁜𝝾 𝁑𝁿𝝾‌‌ 𝁑𝁿𝝻‌𝝴 𝃛⁠𝁆𝁿𝝼‍‍𝝾𝞁 𝂥𝃩 𝁆𝝖‍𝞄𝃛 𝁉𝁐𝃃‍‍𝞃‍𝝾 𝁑‌𝝾𝝼 𝁇𝃧𝝸 𝃰𝝸‌‌‌ ⁠𝁇𝁿𝝹‍𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁇𝃲𝁿𝁛𝝴 𝁑𝁿𝝴‌‌ 𝁉𝞃𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁇𝁆𝃰𝂏𝝴 𝁑𝝴‌‌𝁑𝂏𝝴‌‌ 𝁆𝁿𝂵𝝴 𝁇𝂏𝁜𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝝴‌𝞄 𝁆𝁿𝝴 𝁇𝁿𝝨‍𝝴 𝁇𝁆𝃰𝂑𝝻‍‍𝝼𝝶 𝁆𝝶 𝁘𝁆𝝥‍‍𝝰𝁑𝂏𝂅𝝰𝝻 𝁑𝁿𝝻‌𝝰 𝁘𝁆𝃅𝃭‍‍𝝹‍𝝰 𝁑𝂏𝝰‌‌ 𝁇𝃣𝝰 𝁘𝁇𝝰𝁆𝂏𝁛‍‍𝝰 𝁆𝝰 𝁓𝂏𝂅𝝰‌‌ 𝁑‌𝁜𝂅𝞀‌𝝸𝁑𝂏𝝸‌‌‌ 𝁇𝃱𝃞𝁿𝞂‍‍‍𝞃𝝴 ⁠𝁇𝁿𝃧𝝴 𝁇𝁿𝝴 𝁇𝁜𝂅𝝴𝁑𝂏𝝴‌‌ 𝁇𝃳𝁿𝁚‍𝝴 𝁑𝁿𝝴‌‌ 𝁘𝁑𝁑𝝴 𝁇𝁛𝁿𝝴 𝁑𝁿𝝴‌‌ 𝃛‍  𝁑‍𝃦𝝚‌ 𝁆𝝺‍𝝴 𝁆𝝶 𝃛 𝁇𝁿𝝷‍𝝶 𝁇𝃳𝂏𝁜𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝃇‍𝃣𝝶‌‌ 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝝶‌‌ 𝁉𝃱𝝶‌ 𝁑𝁿𝝼𝝰𝝸 𝁆𝞃‍𝝰 𝁘𝁆𝃏𝝰 𝁆𝂏𝝰 𝁘𝁆𝁑𝝰 𝁘𝁆𝝰 𝁑𝂏𝝰‌‌ 𝁇𝁆𝃰𝂏𝁠𝝰𝞁 𝁕𝁿𝞇‍𝞄 𝁘𝁆𝞆‍𝝰 𝁑𝂏𝂅𝝰‌‌ 𝁇𝃲𝂏𝝰 𝁇𝃳𝁛‌𝝰𝁆𝂏𝝰‍𝞁 𝁑𝁿𝝶‌‌ 𝁑‌𝞃𝝰𝞁⁠ 𝁇𝃳𝁜𝞇‍𝞄 𝁑𝂏𝞄‌‌ 𝁘𝁆𝞆‍𝝰 𝁑𝂏𝝰‌‌𝁇𝁆𝃰𝂏𝁠𝝰𝞁  𝁕𝁿𝝶 𝁇𝃱‍𝁜𝂅𝝻‍𝞈 ‍‍‍⁠⁠𝁕𝂏𝞈 𝁇𝁿𝞈 𝁇𝃲𝂗𝁛𝞈 𝁑𝂅𝂅𝃦𝞈‌𝝼

Ἀπόστιχα στιχηρὰ προσόμοια· Χαίροις ἀσκητικῶν· ἦχ‌ος‍ 𝂫𝂣𝂭𝁇𝁐

𝞆𝞆𝞆𝁉𝁇𝁿𝃣𝝰𝝸 𝁑‌𝝰‍𝝸 𝁑𝝰‍𝝸 𝁑‌𝁿𝞀‍‍𝝾𝝸𝞁 𝁇𝁿𝝿𝝿‍‍𝝰𝝼 𝁕𝃰𝂏𝞃‍𝝴 𝁑‌𝝴‌ 𝁇𝃰𝂏𝝺‍𝝴 𝁑𝝴‌ 𝁇𝁿𝝶 𝁇𝃰𝝶 𝁕𝃰𝂑𝝻‍𝝾 𝁆𝝾𝝼 𝁑𝁕𝞂‍𝝾 𝁑𝂏‍𝝾‌‌ 𝃰𝝾‌‌‌ 𝁇𝁿𝞅‍𝝴 𝂣𝂭𝃭 𝁑‌𝃦𝝾‌‌ 𝃰𝝾‌‌‌ 𝁇𝁿𝁛𝞃‍‍𝝶𝝼 𝁑𝝻𝝶 𝃰𝝶‌‌ 𝁉𝁿𝞃‍‍‍𝞀𝟂 𝁑‌𝁓‍𝂏𝝰‍𝝼 𝁇𝝰 𝁆𝝲‍𝝰 𝁇𝁿𝁚𝝿‍𝝶 𝁓𝂏𝝶‌‌ 𝁑‌𝝶‌ 𝁇𝁿𝞂‍‍𝝰𝞁 𝁇𝃧𝝴 𝃰𝝴‌𝞄 𝁇𝃰𝂏𝞂‍𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝁓‍𝂏𝝱‍𝝴𝝸 𝁇𝁿𝝰‍𝝼 𝂣𝂭𝃭 𝁑‌𝃦𝝿‌𝝰𝃰𝝰‌‌‌ 𝁇𝁿𝞃‍‍‍𝞀𝝾𝞁 𝁉𝁑𝁿𝝳𝝴 𝁘𝁑𝁑𝝻𝝸 𝁇𝞂‍𝝶 𝃰𝝶‌‌‌ 𝁇𝁛𝁿𝞂‍𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝃰𝝰‌𝞁 𝁉𝁿𝞂𝝴   𝃛𝁑𝁓‍𝂏𝂅𝝱‍‍𝝰𝞁   𝂨𝂭𝃬 𝁇𝃧𝝹𝝰𝝸𝃛 𝁆𝝿‍‍𝞀𝝾 𝃰𝝾‌‌𝞁 𝁇𝃰𝞆𝞆‍𝞀𝝸 𝁉𝁑𝞂‍‍𝞃𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝂏𝝾‌‌‌𝁇𝃰𝂏𝃦𝁠‍‍𝝾 𝁑𝝾‌‌𝝼 𝁑𝁕𝁿𝞃‍‍‍𝝰𝝸𝞁 𝁑𝃞𝞂‌𝝾 𝃰𝝾‌‌‌ 𝁇𝁿𝞅‍‍𝝰𝝸𝞁   𝂣𝂭𝃭 𝁆𝃧𝞃‍𝝾𝞄 𝁇𝞃‍‍𝝾𝝼 𝁇𝁿𝝾 𝁕𝁿𝝳‍𝝶 𝁇𝃰𝁚𝃦𝝲‍𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝝶‌‌ 𝁑‌𝁿𝞂𝝰𝞁 𝁉𝁆𝁿𝃣𝝿𝝰 𝁘𝁑𝁑𝞀‍‍𝝰𝝸 𝁉𝁇𝁿𝝼𝝴 𝁑‌𝞂‌𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝃛𝁑𝞂‌𝝸 𝂣𝃩 𝁆𝞂‍𝝴𝃛 𝁇𝃱𝁿𝝿‍‍‍𝞃𝟂 𝁇𝁿𝟂 𝁆𝁿𝝴𝝴‍𝞀 𝁕𝁑𝁿𝝻‍𝝾 𝁇𝁿𝃢𝝺‍𝝰 𝁇𝃰‍𝂏𝝰 𝁇𝃣𝟂 𝁆𝁿𝞃‍𝝴 𝁆𝃧𝝻‍𝞄 𝁆𝝶 𝁇𝁿𝁚𝃦𝝷‍‍𝝴𝝸 𝁓𝂏𝝴‌‌𝝸 𝁑‌𝝴𝝸𝞁 𝁇𝁿𝞃‍𝝴 𝁇𝃧𝝺‍𝝴 𝃰𝝴‌‌ 𝁇𝃰𝂏𝞈 𝁑𝞈‌ 𝁑𝁓‍𝂏𝞃𝝴 𝁇𝁿𝞀‍‍𝝾𝝼 𝂣𝂭𝃭 𝁑‌𝃦𝝹𝝰𝝸‌‌‌  𝃰𝝰𝝸‍‌‌‌ 𝁇𝁿𝞃‍‍𝝾𝝼 𝁑𝝳‌𝝶 𝃰𝝶‌‌‌ 𝁉𝁿𝞆‍‍𝝷𝝴 𝁑‌𝁓‍𝂏𝞃‍𝝰 𝁇𝃧𝞄‍‍𝝿 𝁆𝝴 𝁇𝁿𝁚𝃦𝞆‍𝝸 𝁓𝂏𝝸‌‌‌ 𝁑‌𝝸‌‌ 𝁇𝁿𝝳‍‍𝝼𝝶𝞁 𝁇𝃧𝝳‍𝝴 𝃰𝝴‌‌‌ 𝁉𝁿𝝶‌ 𝁑‌𝞂𝝴𝝸 𝁑𝝴‌𝝸 𝁑𝁿𝃦𝞂‌𝝾𝞄 𝁇𝃱‍‍𝂏𝁜𝝾𝞄 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝝴‌‌ 𝁉𝁆𝁿𝃣𝝲‍𝝴𝝸𝁘𝁑𝁑𝞀‍‍𝝰𝞁 𝁉𝁇𝁿𝝿‍𝝰𝝸 𝁑‌𝝰‌𝝸 𝁑𝝰‌‌𝝸 𝁑𝁿𝝳‌‌𝝰 𝁇𝃰‍𝂏𝝰 𝁇𝃰‍𝁿𝃧𝝰 𝂣𝂭𝃭 𝁆𝝼𝝴 𝁆𝝹‍‍𝞀𝞈 𝁇𝁿𝁚𝃦𝝷‍𝝴 𝁓𝂏𝝴‌‌‌ 𝁑‌𝝴‌𝝼 𝁇𝁿𝞃‍𝝰 𝁇𝃧𝞃‍‍𝟂 𝃰𝟂‌‌‌ 𝁇𝃰𝂏𝝳‍𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝁓‍𝂏𝝲‍‍𝝻𝝰 𝁇𝁿𝞃‍𝝸 𝂣𝂭𝃭 𝁆𝝰 𝁇𝃰‍𝝰 𝁇𝝰 𝁘𝁑𝁑𝞀‍𝝸 𝁘𝁑𝁑𝞂‍‍𝞃𝝰 𝁇𝝴 𝃰𝝴‌‌‌ 𝁇𝁿𝝱‍𝝴 𝁉𝁿𝝱‍‍𝝰𝝸 𝁑‌𝞈‌ 𝁑𝞈‌ 𝁑𝃰𝂏𝞂‍𝝰 𝁑𝃞𝝰𝞁 𝁑𝁕𝁿𝞃‍‍𝝶𝝼 𝁇𝃱𝁿𝃧𝝿‍‍𝝸 𝁇𝃰‍𝂏𝝸 𝁇𝝸 𝁑𝞂‍𝞃𝝸 𝁑𝝸‌𝝼     𝁑𝁿𝞃‍𝝾𝝸𝞁    𝁇𝃰𝁚𝝿‍‍𝞀𝝰 𝁑𝁓‍𝂏𝝲‍𝝻𝝰   𝃛𝁇𝂅𝂅𝞂‍𝝸 𝂣𝂭𝃭 𝁉𝝳𝝸  𝃛𝁘𝁑𝁑𝃣𝝰 𝁘𝁑𝁑𝞂‍‍𝝿𝝰 𝁇𝁿𝞀‍𝝰 𝁇𝃰𝝰 𝁆𝁚𝝽‍𝝰 𝁑𝝰‌𝞁 𝁘𝁑𝁑𝞃‍‍𝝾𝝼 𝁘𝁆𝝾 𝁑𝂏𝂅𝝾‌‌ 𝂣𝃩 𝁇𝃱‍𝝾 𝃰𝝾‌‌‌ 𝃛‍‍𝁆𝂅𝂅𝃧𝞅‍‍𝝸𝝼 𝁆𝞃‍‍𝝾𝝼 𝃛 𝁆𝃰𝂏𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝁕𝁿𝞀‍𝝰 𝁇𝃱𝁿𝃧𝞃‍‍𝝾 𝁇𝃰‍𝂏𝝾 𝁇𝝾𝝼 𝁑𝝹𝝰𝝸‌‌‌ 𝁑‌𝝰𝝸‍‌‌‌ 𝁑𝁿𝝰‌‌ 𝁇𝃰𝁚𝃦𝝾 𝁑𝁓‍𝂏𝞀‍𝝰  𝃛𝁇𝂅𝂅𝃣𝞃‍‍𝝾𝝼 𝂣𝂭𝃭     𝁑‌𝞆𝞆𝞀𝝸𝃛 𝁉𝁿𝞂‍‍‍𝞃𝝾𝝼 𝁑‌𝁿𝝸‌‌ 𝁇𝃰𝂏𝝹‍𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝁕𝞃‍𝝴 𝁇𝃰‍𝝴 𝁇𝃰𝂏𝝴‍𝞄 𝁘𝁑𝞈 𝁑𝂅𝂏𝞈𝝼 𝁑‌𝁿𝃦𝞃𝝾𝝼 𝁇𝝿𝝿‍𝝰 𝃰𝝰‌‌‌ 𝁉𝁿𝞀𝝴 𝁑‌𝞆𝝾 𝁑𝝾‌𝝼 𝁑‌𝁿𝞃𝝰 𝁇𝁿𝞃‍𝟂 𝁇𝃰𝁚𝝹‍𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝝾‌‌ 𝁑‍𝁿𝞂‍𝝻𝟂 𝁇𝁿𝃣𝞃‍𝝾 𝁕𝃰𝂏𝝻‍𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁇𝁿𝝲‍𝝰 𝁇𝁿𝝴 𝁇𝃰𝝴 𝁑𝁇𝁿‍𝁚‌𝝺𝝴 𝁓𝂏𝝴‌‌‌ 𝁑‌𝝴‌‌ 𝁇𝂅𝂅𝝾‍𝞁 𝂨𝂭𝃬


2.    Δίκαιος ὡς φοῖνιξ ἀνθήσει και ὡσεὶ κέδρος ἡ ἐν τῷ Λιβάνῳ πληθυνθήσεται    𝂣𝂭𝃭

𝞆𝞆𝞆‍𝁉𝁇𝁿𝃣𝝰𝝸 𝁑‌𝝰‍𝝸 𝁑𝝰‍𝝸 𝁑‌𝁿𝞀‍‍𝝾𝝸𝞁 𝁇𝁿𝝿𝝿‍‍𝝰𝝼 𝁕𝃰𝂏𝞃‍𝝴 𝁑‌𝝴‌ 𝁇𝃰𝂏𝝺‍𝝴 𝁑𝝴‌ 𝁇𝁿𝝶 𝁇𝃰𝝶 𝁕𝃰𝂑𝝻‍𝝾 𝁆𝝾𝝼 𝁑𝁕𝞂‍‍𝞃𝝴 𝁑𝂏‍𝝴‌‌ 𝃰𝝴‌‌𝞀 𝁇𝁿𝞀𝝴 𝂣𝂭𝃭 𝁑‌𝃦𝝲‌𝝴 𝃰𝝴‌‌𝝼 𝁇𝁿𝁛𝝼‍𝝰𝝸 𝁑𝝾‌‌ 𝃰𝝾‌‌‌ 𝁉𝁿𝞅‍‍𝞀𝝾 𝁑‌𝁓‍𝂏𝝼‍‍𝞈𝞁 𝁇𝝿‍𝝰 𝁆𝞀‍𝝰 𝁇𝁿𝁚𝞂‍‍𝞃𝝰 𝁓𝂏𝝰‌‌‌ 𝁑‌𝝰‌𝞁 𝁇𝁿𝞃‍𝟂 𝁇𝃧𝝳𝝸 𝃰𝝸‌‌‌ 𝁇𝃰𝂏𝝹‍𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝁓‍𝂏𝝵‍𝝾𝝼 𝁇𝁿𝞃‍𝝸 𝂣𝂭𝃭 𝁑‌𝃦𝝹𝝰𝝸‌‌𝃰𝝰𝝸‍‌‌‌ 𝁇𝁿𝞃‍𝝾𝞄 𝁉𝁑𝁿𝞃‍𝝾𝝼 𝁘𝁑𝁑𝝳𝝸 𝁇𝝰 𝃰𝝰‌‌‌ 𝁇𝁛𝁿𝝿‍‍𝞀𝞄 𝁑𝞄‌‌ 𝃰𝞄‌‌‌ 𝁉𝁿𝞂𝝸   𝃛𝁑𝁓‍𝂏𝂅𝞈‍𝞁   𝂨𝂭𝃬 𝁇𝃧𝝰𝃛 𝁆𝝼‍𝝰 𝃰𝝰‌‌‌ 𝁇𝃰𝝹‍𝝶 𝁉𝁑𝞀𝞄 𝁑𝞄‌‌ 𝁑𝂏𝞄‌‌𝁇𝃰𝂏𝃦𝁠‍‍𝞄 𝁑𝞄‌‌ 𝁑𝁕𝁿𝝽‍‍𝝰𝞁 𝁑𝃞𝝷𝝷‌𝝴 𝃰𝝴‌‌‌ 𝁇𝁿𝝾𝝼   𝂣𝂭𝃭 𝁆𝃧𝞃‍‍𝝾𝝼 𝁇𝞆𝞆‍𝞀𝝸 𝁇𝁿𝞂‍‍‍𝞃𝝾𝝼 𝁕𝁿𝞃‍‍𝞀𝝸𝞂 𝁇𝃰𝁚𝃦𝝻‍𝝰 𝁑𝝹𝝰 𝁑𝝰𝞀 𝁉𝁑𝁿𝃣𝝹𝝰 𝁘𝁑𝁑𝞃‍𝝴 𝁉𝁇𝁿𝝼𝞈 𝁑‌𝝿‌𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝃛𝁑𝝾‌𝝼 𝂣𝃩 𝁆𝝻𝝶𝃛 𝁇𝃱𝁿𝝳‍‍𝝾 𝁇𝁿𝝾 𝁆𝁿𝝺‍‍‍𝞈𝞁 𝁕𝁑𝁿𝝿‍‍𝞃𝝾 𝁇𝁿𝃢𝝾𝞄 𝁇𝃰‍𝂏𝝾𝞄 𝁇𝃣𝝻‍𝝴 𝁆𝁿𝝼‍‍𝝾𝞁 𝁆𝃧𝝰 𝁆𝝿‍𝝴𝝸 𝁇𝁿𝁚𝃦𝝺‍𝝾𝞄 𝁓𝂏𝝾𝞄‌‌ 𝁑‌𝝾𝞄‌ 𝁇𝁿𝝻‍𝝴 𝁇𝃧𝝼𝝰 𝃰𝝰‌‌‌ 𝁇𝃰𝂏𝝾 𝁑𝝾𝞀 𝁑𝁓‍𝂏𝝲𝝰 𝁇𝁿𝝼‍𝝰 𝂣𝂭𝃭     𝁑‌𝃦𝝿‍𝞀𝝾  𝃰𝝾‌‌‌𝞁 𝁇𝁿𝞃𝝸 𝁑𝝻𝞈 𝃰𝞈‌‌‌ 𝁉𝁿𝞀𝝸 𝁑‌𝁓‍𝂏𝝰𝝼 𝁇𝃧𝝰‍𝝺 𝁆𝝺‍𝝰 𝁇𝁿𝁚𝃦𝝳‍𝝶 𝁓𝂏𝝶‌‌‌ 𝁑‌𝝶‌‌ 𝁇𝁿𝝹𝝰𝝸 𝁇𝃧𝞄 𝃰𝞄‌‌‌ 𝁉𝁿𝝿𝝴 𝁑‌𝝻𝝴𝝸 𝁑𝝴‌𝝸 𝁑𝁿𝃦𝝼‌𝝰 𝁇𝃱‍‍𝂏𝁜𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝝰‌𝞁 𝁉𝁆𝁿𝃣𝝰𝝼 𝁘𝁑𝁑𝝳‍‍𝞀𝝸 𝁉𝁇𝁿𝝹‍𝞈 𝁑‌𝞃𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝁿𝞃𝝰 𝁇𝃰‍𝂏𝝰 𝁇𝃰‍𝁿𝃧𝝰 𝂣𝂭𝃭 𝁆𝝰𝝰 𝁆𝝿‍‍𝝰𝝼 𝁇𝁿𝁚𝃦𝝴𝝸 𝁓𝂏𝝴‌‌𝝸 𝁑‌𝝴‌𝝸 𝁇𝁿𝝳‍‍𝝾𝞁 𝁇𝃧𝝹𝝾 𝃰𝝾‌‌‌ 𝁇𝃰𝂏𝝺‍𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝁓‍𝂏𝞂𝝴 𝁇𝁿𝞈‍𝞁 𝂣𝂭𝃭 𝁆𝝻‍𝝰 𝁇𝃰‍𝝰 𝁇𝝰 𝁘𝁑𝁑𝞂‍‍𝞃𝝸 𝁘‌‌𝁑𝁑𝝲‍‍𝝰𝞁 𝁇𝝹𝝰𝝸 𝃰𝝰𝝸‍‌‌‌ 𝁇𝁿𝝹‍𝝰 𝁉𝁿𝞃‍𝝰 𝁑‌𝞅‍𝝺𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝃰𝂏𝝽𝝸 𝁑𝃞𝝸𝝼 𝁑𝁕𝁿𝝻‍𝝴 𝁇𝃱𝁿𝃧𝝺‍‍‍𝞈 𝁇𝃰‍𝂏𝞈 𝁇𝞈‍𝝼 𝁑𝝹𝝰𝝸‌‌ 𝁑𝝰𝝸‍‌‌‌     𝁑𝁿𝞃‍𝝾𝝼  𝁇𝃰𝁚𝝱‍‍𝞀𝝰 𝁑𝁓‍𝂏𝝵‍𝝾𝝼   𝃛𝁇𝁿𝞃‍𝝰 𝂣𝂭𝃭 𝁉𝁿𝝻𝝾  𝃛𝁘𝁑𝁑𝃣𝝺‍𝞄 𝁘𝁑𝁑𝝱‍‍‍𝝳𝝾𝝼 𝁇𝁿𝝻‍𝝰 𝁇𝃰𝝰 𝁆𝁚𝝹‍𝝰 𝁑𝝰‌𝞀 𝁘𝁑𝁑𝝹𝝰𝝸 𝁘𝁆𝝿‍𝝰 𝁑𝂏𝂅𝝰‌‌ 𝂣𝃩 𝁇𝃱‍𝝰 𝃰𝝰‌‌‌ 𝃛‍‍𝁆𝂅𝂅𝃧𝝺‍‍𝝶𝝼 𝁆𝝻‍𝝴 𝃛 𝁆𝃰𝂏𝞃‍𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝁕𝁿𝝷‍𝝶 𝁇𝃱𝁿𝃧𝞀‍𝝸 𝁇𝃰‍𝂏𝝸 𝁇𝝸 𝁑𝞈‌ 𝁑𝞈𝝼 𝁑𝁿𝝹𝝰𝝸‌‌‌ 𝁇𝃰𝁚𝃦𝞄 𝁑𝁓‍𝂏𝝳𝝰  𝃛𝁇𝂅𝂅𝃣𝞃‍‍𝝾𝞁 𝂣𝂭𝃭     𝁑‌𝞃‍𝞀𝝾𝃛 𝁉𝁿𝞆‍𝝾𝝼 𝁑‌𝁿𝞃‌𝝴 𝁇𝃰𝂏𝝹𝝰𝝸 𝁑𝝰𝝸‍‌‌‌ 𝁑𝁕𝝹‍𝝰 𝁇𝃰‍𝝰 𝁇𝃰𝂏𝝰 𝁘𝁑𝞀‍𝝰 𝁑𝂅𝂏𝝰𝞁 𝁑‌𝁿𝃦𝞃‌𝝴 𝁇𝝺‍𝝴 𝃰𝝴‌‌𝞄 𝁉𝁿𝞃‍𝝰𝝸 𝁑‌𝝾‌‌ 𝁑𝝾‌𝝼 𝁑‌𝁿𝞂‌𝝾𝞄 𝁇𝁿𝞃‍‍𝝶𝞁 𝁇𝃰𝁚𝝷‍‍𝝴𝝸 𝁑𝝴‌𝝸 𝁑𝝴‌𝝸 𝁑‍𝁿𝝰𝞁 𝁇𝁿𝃣𝝽𝝸 𝁕𝃰𝂏𝞅‍‍𝝴𝝸 𝁑𝝴‌𝝸 𝁇𝁿𝝰 𝁇𝁿𝞅‍‍𝝰𝝸 𝁇𝃰𝝰‍𝝸 𝁑𝁇𝁿‍𝁚‌𝞀𝝴 𝁓𝂏𝝴‌‌‌ 𝁑‌𝝴‌‌ 𝁇𝂅𝂅𝞂‍‍𝝸𝝼 𝂨𝂭𝃬


3.    Πεφυτευμένοι ἐν οἴκῳ Κυρίου, ἐν ταῖς αὐλαῖς τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἐξανθήσουσι

𝞆𝞆𝞆𝁉𝁇𝁿𝃣𝝰𝝸 𝁑‌𝝰‍𝝸 𝁑𝝰‍𝝸 𝁑‌𝁿𝞀‍‍𝝾𝝸𝞁 𝁇𝁿𝝿𝝿‍‍𝝰𝝼 𝁕𝃰𝂏𝞃‍𝝴 𝁑‌𝝴‌ 𝁇𝃰𝂏𝝺‍𝝴 𝁑𝝴‌ 𝁇𝁿𝝶 𝁇𝃰𝝶 𝁕𝃰𝂑𝝻‍𝝾 𝁆𝝾𝝼 𝁑𝁕𝝹‍‍𝝺𝝴𝝸 𝁑𝂏‍𝝴‌‌𝝸 𝃰𝝴‌‌𝝸 𝁇𝁿𝝼𝝴 𝂣𝂭𝃭 𝁑‌𝃦𝝾‌‌ 𝃰𝝾‌‌‌ 𝁇𝁿𝁛𝝾‍𝞄 𝁑𝞀𝝰 𝃰𝝰‌‌ 𝁉𝁿𝝼𝝾 𝁑‌𝁓‍𝂏𝝷‍‍𝝴𝝼 𝁇𝝴 𝁆𝝿‍𝝰 𝁇𝁿𝁚𝝽𝝸 𝁓𝂏𝝸‌‌‌ 𝁑‌𝝸‌‌ 𝁇𝁿𝞈‍𝞁 𝁇𝃧𝝳𝝴 𝃰𝝴‌‌‌ 𝁇𝃰𝂏𝝽‍𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝁓‍𝂏𝝻𝝴 𝁇𝁿𝝼‍𝝾𝞁 𝂣𝂭𝃭 𝁑‌𝃦𝞃‌𝝶𝃰𝝶‌‌𝝼 𝁇𝁿𝝹‍‍𝝺𝝶 𝁉𝁑𝁿𝞂𝝸 𝁘𝁑𝁑𝝸‍𝝼 𝁇𝝶 𝃰𝝶‌‌𝝼 𝁇𝁛𝁿𝝹𝝰𝝸 𝁑𝝿‌𝝸 𝃰𝝸‌‌‌ 𝁉𝁿𝞂‍‍𝞃𝝾𝞄   𝃛𝁑𝁓‍𝂏𝂅𝞂‍‍𝝰𝝸   𝂨𝂭𝃬 𝁇𝃧𝞃‍‍𝝾𝝸𝞁𝃛 𝁆𝝴 𝃰𝝴‌‌𝞀 𝁇𝃰𝝲‍𝝾𝝸𝞁 𝁉𝁑𝞈‌ 𝁑𝞈‌‌ 𝁑𝂏𝞈‌‌𝁇𝃰𝂏𝃦𝁠‍‍𝞈 𝁑𝞈‌𝞁 𝁑𝁕𝁿𝝰 𝁑𝃞𝝺‌𝝶 𝃰𝝶‌‌‌ 𝁇𝁿𝝷‍‍𝞈𝞁   𝂣𝂭𝃭 𝁆𝃧𝝿‍‍𝝰𝝼 𝁇𝞃‍‍𝝰𝞁 𝁇𝁿𝝴 𝁕𝁿𝝺‍𝝴 𝁇𝃰𝁚𝃦𝞈‍𝝼 𝁑𝞃𝝾𝞄 𝁑𝝾𝞄𝞁 𝁑‌𝁿𝞂𝝾𝝸 𝁉𝁆𝁿𝃣𝝿‍𝞀𝝾 𝁘𝁑𝁑𝝾‍𝞂 𝁉𝁇𝁿𝞅‍‍𝝴𝞄 𝁑‌𝝲𝝾 𝁑𝝾‌𝝼 𝃛𝁑𝞃‍𝝰𝞁 𝂣𝃩 𝁆𝞃‍𝝰𝃛 𝁇𝃱𝁿𝞆‍‍𝝴𝝸 𝁇𝁿𝝴𝝸 𝁆𝁿𝝰 𝁕𝁑𝁿𝝰𝝰‍𝝼 𝁇𝁿𝃢𝞃𝝸 𝁇𝃰‍𝂏𝝸 𝁇𝃣𝝺‍𝝶 𝁆𝁿𝞇‍‍𝝸𝞁 𝁆𝃧𝞃‍‍𝞈𝝼 𝁆𝝼‍𝝾 𝁇𝁿𝁚𝃦𝞂‍𝝾𝞄 𝁓𝂏𝝾𝞄‌‌ 𝁑‌𝝾𝞄‌𝝼 𝁇𝁿𝞃‍‍𝞈𝝼 𝁇𝃧𝞄 𝃰𝞄‌‌‌ 𝁇𝃰𝂏𝝿‍𝝰 𝁑𝝰‌𝞀 𝁑𝁓‍𝂏𝞆𝝾𝞄 𝁇𝁿𝞂‍𝝰 𝂣𝂭𝃭 𝁑‌𝃦𝝹𝝰𝝸‌‌‌  𝃰𝝰𝝸‍‌‌‌ 𝁇𝁿𝝸 𝁑𝝰‌‌ 𝃰𝝰‌‌‌ 𝁉𝁿𝝻𝝰 𝁑‌𝁓‍𝂏𝞃‍‍𝞈𝝼 𝁇𝃧𝝿‍𝝾 𝁆𝞃‍𝝰 𝁇𝁿𝁚𝃦𝝻‍𝝾 𝁓𝂏𝝾‌‌‌ 𝁑‌𝝾‌𝞁 𝁇𝁿𝞈𝝼 𝁇𝃧𝝰 𝃰𝝰‌‌‌ 𝁉𝁿𝝴𝝼 𝁑‌𝝼𝝰 𝁑𝝰‌ 𝁑𝁿𝃦𝝾‌‌ 𝁇𝃱‍‍𝂏𝁜𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝝾‌𝞁 𝁉𝁆𝁿𝃣𝞂‍‍𝞄𝝻𝁘𝁑𝁑𝝿‍𝝰 𝁉𝁇𝁿𝝷‍𝝴 𝁑‌𝞂‍𝞃𝝰 𝁑𝝰‌‌‌ 𝁑𝁿𝞃‌‌𝝴 𝁇𝃰‍𝂏𝝴 𝁇𝃰‍𝁿𝃧𝝴 𝂣𝂭𝃭 𝁆𝝹‍𝞀𝝶 𝁆𝝼𝝶 𝁇𝁿𝁚𝃦𝞆‍𝞄 𝁓𝂏𝞄‌‌‌ 𝁑‌𝞄‌‌ 𝁇𝁿𝝳‍‍𝝶𝝼 𝁇𝃧𝝿‍‍𝞀𝝾 𝃰𝝾‌‌‌ 𝁇𝃰𝂏𝞆‍𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝁓‍𝂏𝝾𝞄 𝁇𝁿𝞂‍𝝰 𝂣𝂭𝃭 𝁆𝝷‍‍𝝰 𝁇𝃰‍𝝰 𝁇𝝰‍𝞄 𝁘𝁑𝁑𝝻‍𝝰 𝁘𝁑𝁑𝞃‍𝝰 𝁇𝝹‍𝝰 𝃰𝝰‌𝝷 𝁇𝁿𝝴 𝁉𝁿𝝹𝝰 𝁑‌𝞂‍𝞃𝝶 𝁑𝝶‌‌𝝼 𝁑𝃰𝂏𝞃‍𝝴 𝁑𝃞𝝴‌‌ 𝁑𝁕𝁿𝞃‍‍‍𝝾𝝸𝞁 𝁇𝃱𝁿𝃧𝝿‍‍𝝰 𝁇𝃰‍𝂏𝝰 𝁇𝝰 𝁑𝞂‌𝝸 𝁑𝝸‌‌   𝁑𝁿𝝿‌𝝰    𝁇𝃰𝁚𝞀𝝰 𝁑𝁓‍𝂏𝝳𝝾   𝃛𝁇𝂅𝂅𝝽‍𝝰 𝂣𝂭𝃭 𝁉𝝹‍𝝺𝝴  𝃛𝁘𝁑𝁑𝃣𝝾‍𝞁 𝁘𝁑𝁑𝝻‍‍𝝰𝞀 𝁇𝁿𝞃‍𝞄 𝁇𝃰𝞄 𝁆𝁚𝞀‍𝞈 𝁑𝞈‌𝝼 𝁘𝁑𝁑𝝹𝝰𝝸 𝁘𝁆𝝳‍𝝾 𝁑𝂏𝂅𝝾‌‌ 𝂣𝃩 𝁇𝃱‍𝝾 𝃰𝝾‌‌‌ 𝃛‍‍𝁆𝂅𝂅𝃧𝝽‍𝝰 𝁆𝞃‍‍𝞈𝝼 𝃛 𝁆𝃰𝂏𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝁕𝁿𝝼‍‍𝝰𝞀 𝁇𝃱𝁿𝃧𝝲‍‍𝞄 𝁇𝃰‍𝂏𝞄 𝁇𝞄 𝁑𝞀‍𝞈 𝁑‌𝞈𝝼 𝁑𝁿𝝰‌‌ 𝁇𝃰𝁚𝃦𝝾𝝸 𝁑𝁓‍𝂏𝝳𝝸  𝃛𝁇𝂅𝂅𝃣𝝻‍𝝴 𝂣𝂭𝃭     𝁑‌𝞆𝞆𝞀𝝸𝃛 𝁉𝁿𝞂‍‍‍𝞃𝝾𝝼 𝁑‌𝁿𝝴‌𝝹 𝁇𝃰𝂏𝝳‍𝞄 𝁑𝞄‌‌ 𝁑𝁕𝞂‍𝞈 𝁇𝃰‍𝞈 𝁇𝃰𝂏𝞈 𝁘𝁑𝝿‍𝝴𝝸 𝁑𝂅𝂏𝝴‌𝝸 𝁑‌𝁿𝃦𝞃𝝰𝝸‍𝞁 𝁇𝞇‍𝞄 𝃰𝞄‌‌‌ 𝁉𝁿𝞆‍𝝰‍𝝸𝞁 𝁑‌𝝶‌‌ 𝁑𝝶‌‌ 𝁑‌𝁿𝝻𝞈𝝼 𝁇𝁿𝝳‍𝝾 𝁇𝃰𝁚𝝷‍𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝝶‌‌ 𝁑‍𝁿𝝼𝝰𝝸 𝁇𝁿𝃣𝞃‍𝝾 𝁕𝃰𝂏𝝻‍𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁇𝁿𝝲‍𝝰 𝁇𝁿𝝴 𝁇𝃰𝝴 𝁑𝁇𝁿‍𝁚‌𝝺𝝴 𝁓𝂏𝝴‌‌‌ 𝁑‌𝝴‌‌ 𝁇𝂅𝂅𝝾‍𝞁 𝂨𝂭𝃬

Δόξα τῶν ἀποστίχων + ἦχος 𝂳νη

𝝙𝝙𝃛‍‍𝁇𝂅𝂅𝃢𝝾 𝁇𝁜𝝾𝃛 𝁑𝁿𝝾‌‌ 𝁇𝁿𝝾 𝁕𝁿𝝽‍𝝰 𝁇𝃰𝂏𝝥‍𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁇𝁿𝞃‍‍𝞀𝝸 𝁇𝂏𝁜𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝝸‌‌ 𝁇𝁑𝃰𝂏𝝹𝝰𝝸 𝁑𝝰𝝸‍‌‌‌ 𝁇𝁿𝝪𝝸 𝁉𝁇𝟂 𝁑‌𝟂‌‌ 𝁆𝝹𝝰𝝸 𝁇𝝖 𝁇𝃰𝂏𝝲𝝸 𝁑𝝸‌‌‌ 𝁑𝁓𝂏𝟂 𝁘𝁇𝝥‍‍𝝼𝝴 𝁑𝂏𝝴‌‌𝁇𝃰𝂏𝁠𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁇𝃲𝃏𝝴𝁆𝝴 𝁑𝁿𝝴𝞄 𝁘 𝁑𝝻‍𝝰 𝁑𝂏𝝰‌ ⁠𝁇𝃰𝂏𝁠𝝰 𝁑‌𝁜𝂅𝝰‌‌𝁑𝂏𝝰‌‌ ⁠𝁇𝁆𝃰𝂏𝂴𝝰 𝁑‌𝝰‌‌ 𝁘𝁑𝁑𝝰‌‌ 𝁇𝂅𝂅𝞃𝝸 𝂨𝃯
𝝡𝝡𝁆𝃢𝝶 𝁇𝞃‍‍𝞀𝝸 𝁇𝃰𝂏𝝹‍𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝂏𝝶‌𝝼 𝁇𝝰 𝁇𝝲‍𝝰 𝁇𝃰𝝿‍𝝶 𝁑𝁿𝞂𝝰𝞁 𝁑‌𝁜𝂅𝝴‌‌𝁑𝂏𝝴‌𝞄 𝃛‍‍𝁘𝁆𝞂‍𝝴 𝁑‍𝂏𝝴‌‌ 𝁇𝁿𝁠𝝴 𝁇𝃲𝁿𝁚‍𝃚𝝴𝁑𝁿𝝴‌‌ 𝁘𝁑𝝱𝝴𝝸𝁆𝁛‍𝝴‍𝝸 𝁑𝝴‌𝝸 𝁉𝝚‍𝞄 𝁑𝞂‌𝝴𝁇𝁆𝃰𝂏𝁠𝝴 𝁑𝝱𝝴𝝸𝁑𝂏𝂅𝝴‌𝝸 𝁆𝁿𝝰‍𝝼 𝂨𝃯 𝁇𝝿‍𝝰 𝁇𝞃‍𝞀𝝸 𝃛‍‍𝁘‍𝁇𝂅𝂅𝝹‍𝝶𝁑𝁠𝝶‌‌ 𝁇𝃲𝂗𝃚𝝶 ⁠𝁇𝁚𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝁜𝂅𝝶‌‌𝁑‍𝂏𝝶‌‌ 𝁆𝝶 𝁇𝃲𝂏𝝶‍𝝼 ⁠⁠𝁕𝁑𝃣𝝰 𝁆𝝷‍𝝴 𝃛‍‍𝁇𝃱‍𝂅𝂅𝃇‍𝝸 𝁓𝂅𝝸‌‌‌𝃚 𝁑‌𝝸‌‌‌ 𝁇𝝸𝃏𝁆𝂏𝝸 𝁑𝁜𝂅𝝸‌‌‌𝁑‍𝂏𝝸‌‌‌ 𝁉𝁇𝃢𝝸‌ 𝁑‌𝝸‌‌ 𝁑𝂏𝝸‌‌‌ 𝁆𝁿𝝰‍𝝼 𝂾𝃯 ⁠⁠𝁇𝃣𝝱‍‍𝝳𝝴 𝃰𝝴‌‌‌ 𝁇𝝺‍𝞄 𝃰𝞄‌‌‌ 𝁇𝁚𝝽‍𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝝰‌‌ 𝁇𝂏𝁜𝝰 𝁑𝁿𝝰‌‌ 𝁑𝁿𝝻‌𝝴 𝁆𝁿𝝼‍𝝾𝞁 𝂥𝃩𝂺 𝁑‌𝃢𝃰𝞃‍‍𝟂 ⁠𝁇𝁿𝝞 𝁇𝃰𝝰 𝁆𝁿𝁛𝞃‍‍‍𝞀𝟂 𝁑‌𝞃𝞈𝝼 𝁇𝞇‍𝞄 𝁇𝃰𝂏𝞆‍𝞈 𝁑𝞈‌𝝼 𝁑‌𝁿𝃦𝞂𝞃‌𝞀𝝰 𝁇𝃰𝂏𝞃‍𝝴 𝁑𝝴‌𝞄 𝃛‍‍𝁇𝃰𝂏𝞂‍𝝰 𝁑𝁿𝝰‌‌ 𝁇𝁚𝝰 𝁓𝂏𝃚‌𝝰‌‌ ⁠𝃰𝝰‌‌‌ ⁠𝁇𝃰𝝰 𝁑𝁜𝂅𝝻‌𝝴𝁑𝂏𝝴‌‌ 𝁘𝁆𝞂𝞃‍‍𝞀𝝰 𝁑𝂏𝝰‌‌ 𝁇𝞃‍‍𝝴𝞄 𝁇𝁆𝃰𝂏𝞂‍𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝁕𝝻‍𝝴 𝁇𝂏𝁜𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝃛 𝁆𝁿𝝼‍‍𝝾𝞁 𝂨𝂭𝃬 𝁖𝝸𝃢𝃛 𝁇𝃱𝝰‍ ⁠⁠𝁇𝞃‍‍𝞀𝝸 ⁠𝁇𝁿𝝹‍‍𝞈𝞁 𝁕𝞂‍𝝴 𝁆𝝰‍𝞄 𝁉𝁇𝞃‍𝝾  𝁇𝁑𝃰𝂏𝁠𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝝾‌𝝼 𝁑𝝴‌‌𝁇𝁆𝃰𝂏𝁠𝝴𝝽 𝁕𝁿𝝴 𝁇𝁿𝝿‍‍𝝰𝝸 𝁇𝃳𝂏𝁜𝝰‍𝝸 𝁑𝝰‌𝝸 𝁑𝝰‌‌𝝸 𝁉𝁑𝁿𝝰𝝸 𝁑‌𝁕𝝳‍𝝴 𝁇𝃲𝂏𝝴 𝁇𝂏‍𝝴‍𝞄 ⁠𝃛‍‍⁠𝁇𝁆𝃰𝂏𝞂‍𝝰 𝁑‌𝂅𝂅𝝰‌‌ 𝁑𝂏𝝰‌‌𝃛 𝁇𝃰𝂏𝂴𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝝰‌‌ 𝃛⁠𝁇𝁿𝝰‍𝞁 𝂨𝃯𝁆𝝹𝝰𝝸𝃛 𝁘𝁇𝁐𝃦𝝷‍‍𝝴𝝸 𝁆𝁛‍‍𝝴‍𝝸 𝁇𝁑𝃰𝂏𝞪 𝁑𝞪‌‌ 𝁑𝂏𝞪‌‌‌ 𝁉𝁇𝞆‍𝝰 𝁑‌𝝰‌‌ 𝁇𝃲𝂏𝝰 𝁇𝝰 𝁘𝁆𝝰 𝁑‍𝂏𝝰‌‌𝁇𝁆𝃰𝂏𝁠𝝰 𝁘𝁑𝁑𝂏𝂅𝞀‍𝝸    𝃛  𝁆𝁿𝞃‍𝝸 𝂨𝂭𝃬 𝁑‌𝝴‌𝝼 𝃛 ⁠⁠𝁇𝝰‍𝝻𝁇𝞅‍𝝾 𝁇𝁿𝃔‍‍𝃔𝞃‍𝝴 𝁘𝁆𝞀‍‍𝝾𝝸 𝁑𝂏𝂅𝝾𝝸𝞁 𝁑𝁿𝃃‍‍𝝴‌‌ 𝁇𝂏𝁜𝝴 ⁠𝁉𝁑𝃞𝝴‌ 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝂏𝝴‌𝞄 𝁆𝁿𝝳‍𝝾 𝁇𝝹𝝸 𝃰𝝸‌‌‌ ⁠⁠𝃛‍‍𝁘𝁇𝃦𝝻‍𝞈 𝁑𝂏𝞈‌‌ 𝁇𝁿𝞈 𝁘𝁇𝞈𝁑𝂏𝞈‌‌𝃛 𝁘𝁆𝃞𝞈 𝁑‍𝂏𝂅𝞈‌‌ ⁠⁠𝁉𝁑𝞈‌ 𝁑𝞈‌‌ 𝁇𝃲𝂗𝞈‍𝝼𝃦 𝂥𝂭𝃬𝃅 𝁇𝃱‍𝞃‍‍𝞈𝝼 𝁆𝝿‍𝝰 𝁇𝃰𝂏𝝷‍‍𝞈 𝁑𝞈‌𝝼 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝝾‌‌ 𝁇𝁑𝃰𝂏𝝺‍𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝂏𝝾‌‌ 𝁇𝝷‍‍𝞀𝝴 𝃰𝝴‌‌𝞄 𝁇𝂅𝂅𝂅𝃂‍𝞃‍𝝶 𝁇𝂏‍𝃢𝝶 𝁇𝁆𝃰𝂏𝂴𝝶 ⁠𝁑𝝶‌‌ 𝁘‌‌𝁑𝁑𝝶 𝁇𝁿𝝶‍𝞁 𝂧𝂞𝂬𝃯𝁆𝁚𝝹𝝰𝝸 𝁑𝝰𝝸‍‌‌ ⁠𝁇𝁑𝃰𝝰𝝸‍ ⁠𝁕𝁿𝞃‍‍𝞈𝝼 𝁑‌𝁜𝂅𝞇‌𝞄 𝁑𝂏𝞄‌‌‌ 𝁇𝃱𝁿𝞆‍‍‍𝞈𝝼 𝁘𝁆𝃈𝝷‍𝝴 𝁑𝂏𝂅𝝴‌‌‌ 𝁘𝁆𝞀‍𝝰 𝁑𝂏𝂅𝝰‌‌ 𝁑‌𝂺𝝿‌𝝴 𝃰𝝴‌𝞄 𝁉𝞃‍𝝶 𝁑‍𝝶‌‌ 𝁑𝂏𝝶‌‌ ⁠𝁉𝝶‌ 𝁑‍𝝶‌‌ 𝁑𝂏𝝶‌‌𝞁 𝁆𝁿𝝰 𝁇𝃰𝂏𝝼𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁘‌‌𝁇𝝳𝝴 𝁑𝂏𝝴‌‌ 𝁇𝃰𝂏𝁠𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁇𝃲𝃏𝃣𝝴𝁆𝝴 𝁑𝁿𝝴‌‌ 𝁘𝁆𝁑𝃢𝝳𝝴𝝸 𝁇𝁆𝃰𝂏𝝖 𝁑𝝼𝝰 𝁑𝂏𝝰‌‌ 𝁇𝁚𝝳‍𝝴 𝁑‍𝝴‌‌ 𝁘‌‌𝁑𝁑𝝳‍𝝴𝝸 𝃛 ⁠⁠𝁇𝁿𝝽‍‍𝝰𝝸 𝂨𝃯 𝁆𝂏‍𝝰‍‍𝝺‍𝝺 𝃛 𝁉𝁐𝁿𝞈‍𝞁 𝁑‌𝝴‌‌ 𝃰𝝴‌‌𝝼 ⁠⁠𝁇𝃰𝂏𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑‍𝂏𝝰‌‌ 𝁘𝁆𝝰 𝁑𝂏𝝰‌‌ 𝁘𝁇𝃳𝝰 𝁑𝂏𝝰‌ 𝁆𝁿𝃦𝝷‍‍‍‍𝝺𝝾𝝸𝞁 ⁠⁠⁠𝂨𝂭𝃬 ⁠⁠𝁇𝞃‍𝝾 𝃰𝝾‌‌‌𝁘𝁉𝁜𝂅𝝴‌‌ 𝁑𝂏𝝴‌‌ 𝁇𝃰𝝴‍𝞄 𝁘𝁑𝞃𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁇𝂏𝁜𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝞃‌𝝾 𝁇𝃳𝁚‍𝝴𝁑𝝴𝞄 𝁑‍𝁜𝂅𝞃𝝾𝁑𝂏𝝾‌‌𝃛 𝁆𝁿𝝼‍‍𝝾𝝼 𝂨𝂭𝃬𝁖𝃢𝝹𝝰𝝸𝃛 𝁆𝝴‍𝝼 𝁆𝝿‍‍𝞀𝝴 𝁇𝁿𝃣𝞂‍‍𝝱𝝴𝝸 𝁇𝁿𝝴‍𝝸 𝁉𝁿𝁚𝝴𝝸 𝁑𝂏𝝴‌𝝸 𝁇𝁿𝝴𝝸 𝁇𝂏‍𝝴𝝸 ⁠𝁉𝁆𝁿𝂴𝝴𝝸 𝁑‌𝝴‌𝝸 𝁑𝝴‌𝝸 𝁑𝁿⁠𝝰𝝸𝞁 𝁇𝃢𝞃‍𝝾 𝃰𝝾‌‌‌ 𝁇𝁿𝁛𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁇𝃲𝁿𝁛𝝴 ⁠⁠𝁇𝁑𝃰𝝴‍𝝻 𝁘𝁑𝝻𝝾𝁆𝁛‍𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁇𝞃‍𝝾 𝁉𝁿𝝚‍𝝻 𝁑‌𝝻𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝝼‌𝝾 𝁇𝃲𝝾 𝁇𝝾𝝼 𝁘𝁑𝁑𝃣𝝹𝝴 𝁇𝃰𝝴 𝁆𝁿𝝴 𝁕𝁿𝝴 𝁉𝁿𝝹‍𝞃𝝶 𝁘𝁑𝁑𝝶 𝁇𝁿𝝻‍𝝴 𝁇𝂏‍𝝴 𝁉𝁆𝝴 𝁑‌𝝴‌‌ 𝁑𝂏𝝴‌‌ 𝁇𝁿𝝴 𝁇𝂏𝝴 𝁑𝁜𝂅𝝴‌‌𝁑𝂏𝝴‌‌ 𝁆𝁿𝂵𝝴 𝁇𝂏𝁜𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝝴‌‌ 𝃛 ⁠𝁆𝁿𝝼‍‍𝝾𝞁 𝂣𝃩⁠⁠𝁇𝃱‍𝃦𝝥‍‍𝝰𝝼 𝃛 𝁇𝁿𝞃‍𝝴 𝁇𝃰𝂏𝝺‍𝝴 𝁑𝝴‌ 𝁇𝁿𝝶 𝁘𝁆𝝶𝁆𝁛‍‍𝝶 𝁑𝁿𝝶‌‌ 𝁇𝁑𝃰𝝶 𝁘𝁕𝃢𝝻‍𝝾 𝁑𝝾‌𝝼 𝁇𝃳𝁿𝁚‍𝝻𝝰𝁑𝁿𝝰‌‌ ⁠⁠𝁉𝁑𝁿𝃣𝝰‌ 𝁓𝂏𝝰‌‌ 𝁇𝃲𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁇𝁿𝝰 𝁉𝁿𝝡‍‍𝝰𝞀 𝁘𝁑𝁑𝞃𝞄𝞁 𝁘𝁑𝁑𝞃𝝾𝞄 𝁇𝝬‍𝞀𝝸 𝃰𝝸‌‌‌ ⁠⁠𝁇𝁿𝞂‍‍𝞃𝝾𝞄 𝁇𝁿𝝾𝞄 𝁕𝁿𝝾𝞄 𝁇𝃲𝂗𝝾𝞄 𝁘𝁑𝁑𝂏𝝾𝞄 ⁠⁠⁠𝁇𝝾𝞄 𝁇𝁆𝃰𝂏𝝾𝞄 𝁑‌𝁓𝂅𝂏𝝾𝞄 ⁠⁠𝁇𝁆𝃰𝂏𝂴𝝾𝞄 𝁇𝁆𝃰𝂏𝁠𝝾𝞄 𝁑‌𝝾𝞄‌ 𝁇𝁜𝝾𝞄 𝁕𝁿𝝾𝞄 𝁇𝁿𝃢𝝾𝞄 𝁇𝃲𝂏𝃏𝃚‍𝝾𝞄𝁆𝝾𝞄 𝁑𝝾𝞄‌ 𝃛‍‍ ⁠𝁇𝂅𝂅𝝾𝞄 𝁇𝁜𝝾𝞄 𝃛 𝁑‌𝝾𝞄‌𝁑𝝾𝞄‌ 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁆𝃣𝞃‍𝝾𝞄 𝃰𝝾𝞄‌‌ ⁠⁠𝁇𝃰𝝬‍𝞀𝝸 𝁘𝁆𝞂𝞃𝝾𝞄 𝁑‍𝂏𝂅𝝾𝞄‌ 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁇𝁜𝝾𝞄 𝁑𝁿𝝾𝞄‌ 𝁘𝁑𝁑𝝾𝞄 𝁇𝁿𝝾𝞄 𝂣𝃩 𝁇𝃱‍𝃦𝃃‍‍𝝴𝝹 𝁆𝞃‍𝝴 𝁉𝝼‍𝞈 𝁑𝞈‌ 𝁇𝃰𝞈‍𝞁 𝁕𝝸 𝃰𝝸‌‌‌ ⁠⁠𝁇𝃰𝝹𝝴 ⁠⁠𝃛‍‍𝁑‌𝂅𝂅𝝴‌‌ 𝁑𝝴‌‌ 𝁇𝃲𝂗𝃚𝝴 𝁇𝂏𝁜𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝝴‌‌ 𝁇𝁜𝝴 𝁕𝝴 𝁆𝝞 𝁇𝃱‍𝁿‍𝝹𝝴 𝁘𝁆𝝴𝃏𝁆𝝴 𝁑𝁿𝝴‌‌ 𝁘𝁑𝁑𝞃𝝴𝞄 𝁇𝁿𝁛𝝴 𝁑𝁿𝝴‌‌ 𝂥𝂭𝃬𝂽 𝁕𝃢𝞃‍𝝾𝞄 𝁇𝞂‍𝞈 𝃛‍‍𝁇𝂅𝂅𝝷‍𝝶 𝁇𝝶𝁆𝂏𝁛‍‍𝝶𝃛 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝝶‌‌ 𝁑‌𝁿𝝼𝝰𝝸 ⁠⁠𝁇𝁿𝃣𝞃‍𝝰 𝁇𝁿𝝰‍𝞁 𝁉𝞇‍𝞄 𝁑𝞄‌‌𝃰𝂏‍𝞄‌‌‌ 𝃛‍‍𝁘‍𝁇𝂅𝂅𝃢𝞄𝁕𝁑𝁠𝞄 𝃛 𝁇𝞄 𝁇𝃲𝞄 𝁇𝞄 𝃛‍‍𝁘𝁑𝞆‍𝝰 𝁑𝂅𝃐‍𝝰‌ 𝁇𝝰𝃏𝁆𝂏𝝰 𝃛 𝁆𝁿𝝰 𝂨𝂭𝃬𝁉𝁑𝁿𝃣𝝰‌ 𝁓𝂏𝝰‌‌ 𝃰𝝰‌‌‌ ⁠⁠𝁇𝁆𝃰𝂑𝝰 𝁘𝁆𝝰𝁑𝂏𝝰‌‌ 𝁆𝁚𝝰 𝁑𝝰𝞁 𝁑𝝶‌‌ 𝃰𝝶‌‌‌ 𝁆𝝶 𝁇𝃲𝝶 𝁇𝁜𝝶 𝁑𝁿𝝶‌‌ 𝁑𝃢𝁿𝝶‌ 𝁑𝞃𝝰𝞁 𝁇𝁜𝞇‍𝞄 𝁑𝁿𝞆𝝰‌𝞁 𝁑𝁿𝝶‌‌ 𝁆𝂅𝂅𝝻‍‍‍𝞈𝝼

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ· ΣΤ‍ΙΧΗΡΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ· Ω ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΞΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΣ· ἦχ‌ος‍ 𝂳𝁇𝃰‍

𝝴𝝴𝝴𝁉𝁇𝃣𝁿 𝁑‌𝁓‍𝂏𝝺𝝴   𝁆𝝾‍𝞁 𝁇𝝷𝝷‍𝝴 𝁇𝃰𝂏𝝾𝞄 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁑𝝻‌𝝸 𝃰𝝸‌‌‌ 𝁉𝁿𝝻𝝾𝞄 𝁑‌𝝻𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑‍𝁿𝝼𝝾𝞁 𝁇𝃢𝁿𝝿𝝿‍‍𝝰𝝼 𝁕𝁿𝞃‍𝝴 𝁇𝃰𝂏𝝺‍𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁇𝁿𝝶𝁇𝃰𝁠𝝶 𝁘𝁑𝁑𝝻‍‍𝝾𝝼 𝁘𝁑𝁑𝞂‍𝝰 𝁇𝃱𝁿𝞅‍‍‍𝞈𝞁 𝂩𝃪 𝁑𝞈‌‌𝁆𝃰𝂏𝁠𝞈 𝁕𝁿𝝼‍𝝾 𝁇𝃣𝝻‍𝝰 𝁇𝃰‍𝝰 𝁇𝝰 𝁆𝁿𝞂‍‍‍𝝷𝝶𝞁 𝁘𝁑𝁑𝝹‍𝝰 𝁇𝃰𝞃‍‍𝝰𝝺 𝁘𝁑𝁑𝝺𝝶 𝁘𝁆𝁑𝂅𝂅𝝺‍‍‍𝝾𝝼     𝂣𝃩   𝁉𝃞𝝿‍‍𝞀𝝾𝞁 𝁑‌𝝺‌𝝰 𝁆𝃰𝂏𝝱‍𝞈 𝁑‍𝞈𝝼 𝁑‌𝁿𝞃𝝾 𝁑𝁿𝝾𝝾‌ 𝁑𝁿𝝼𝝾 𝁑𝁿𝝻𝝰   𝂨‍𝃬   𝁇𝃢‍𝁎𝝹𝝰𝝸 𝁆𝞂‍‍𝞄𝝻 𝁇𝁿𝁚𝝱‍‍𝝰𝝸 𝁑‍𝁿𝝼𝝾𝝼    𝁑‌𝂅𝁜𝞃𝟂𝁑𝂏𝟂‌‌‌ 𝁆𝁿𝝿‍‍𝞀𝝰 𝁇𝃱𝃣𝁠𝝰‍ 𝁇𝃰‍𝂏𝝰‍𝝲 𝁘𝁑𝁿𝝻𝝰 𝁓𝂏𝝰‌‌‌ 𝁇𝁜𝂏𝝰 𝁑𝝰‌ 𝃛 𝁆𝁿𝞃𝝸 𝂣𝃩 𝁇𝃱‍‍𝞈‍𝞁 𝃛 𝁆𝃰𝂏𝞂‍𝞄 𝁑‌𝞄𝝻 𝁑‌𝝿𝝰 𝃰𝝰‌‌‌ 𝁉𝁿𝝷‍‍𝝶𝞁 𝁑‌𝁓‍𝂏𝝲‍‍𝝰𝞀   𝁉𝁑𝃞𝁿𝝴‌ 𝁓𝂏𝂅𝝴‌‌ 𝁇𝃰𝃢𝂏𝝺‍𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁇𝁿𝝴‍‍𝝸𝞁 𝁇𝁜𝂅𝝰 𝁑𝂏𝝰‌‌ 𝁘𝁆𝝿‍𝝰 𝁑𝂏𝝰‌‌ 𝁇𝝰‍𝝼 𝃛 𝁇𝃣𝂅𝂅𝞃‍‍‍𝝰𝞁 𝂣𝃩 𝁇𝃱‍‍𝝳𝝸 𝃛 𝁆𝁿𝝿‍‍‍‍𝝺𝝶𝝼 𝁑𝝿‌𝝰 𝃰𝝰‌‌‌ 𝁉𝁿𝞀𝝴 𝁑‌𝁓‍𝂏𝞆‍‍𝞈𝝼   𝁉𝁑𝃞𝁿𝞃𝝾𝞄 𝁓𝂏𝂅𝝾𝞄‌‌ 𝁇𝃰𝃢𝂏𝞃‍‍𝝾𝝸 𝁑𝝾𝝸𝞁 𝁇𝁿𝞃‍‍𝝶𝝼 𝁇𝁜𝂅𝝸 𝁑𝂏𝝸‌‌ 𝁘𝁆𝝰 𝁑𝂏𝝰‌‌ 𝁇𝝰 𝁇𝃣𝁿𝞂‍‍𝝸𝝼 𝂣𝃩 𝁇𝞃‍‍𝞀𝝴 𝁇𝃰‍𝝴 𝁇𝝴 𝁆𝁚𝞅‍‍𝞈 𝁑𝞈‌𝝼 𝁘𝁑𝁑𝝸 𝁇𝃰𝃢𝞈 𝁉𝁆𝝻𝝴 𝁑‌𝝴‌ 𝁑𝂏𝝴‌ 𝁆𝁿𝝼‍‍𝝾𝞁 𝁆𝝹𝝰𝝸 𝁇𝝿‍‍‍𝞀𝝾𝞁 𝁇𝁿𝝲‍‍𝝼𝞈 𝁕𝁿𝞂‍𝝸𝝼 𝁇𝃰𝃣𝁚𝝴‍𝝼 𝁑𝝳𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑‌𝝽𝝴 𝃰𝝴‌‌ 𝁇𝁿𝁚𝝹‍𝝰 𝁑𝁿𝝷𝝾 𝁑𝁿𝝳‌𝝶    𝁑𝃐‍𝝲𝞈 𝁇𝃰‍𝞈 𝁕𝞈 𝁇𝁿𝞈‍𝝼 𝂣𝃩 𝁇𝃱‍‍𝃞𝁿𝁚‍𝝷‍‍𝝴𝝸 𝁑𝁿𝝰𝝼 𝁑𝁿𝝹𝝰𝝸‌‌ 𝁑𝁿𝞄‌‌ 𝁑‍𝁿𝝿‍𝝴𝞀 𝁑‌𝁿𝝺𝝰𝝻 𝁘𝁆𝁑𝂅𝝿‍‍‍𝞀𝝾𝝼    𝂨‍𝃬   𝁇𝁎𝃢‍𝞆𝞆‍‍𝞀𝝸𝃛 𝁆𝃰𝂏𝞂‍‍𝞃𝝾𝞄 𝁑‌𝝾𝞄‌ 𝁑‌𝁿𝝿𝝰𝝼 𝁇𝁚𝝾 𝁑𝝾‌𝝺 𝁑‌𝝱‌𝝸 𝁑𝃐𝝸‌‌ 𝁇𝂅𝂅𝝴 𝂨𝃯   𝁆𝁿 𝁇𝃰‍𝂗
𝝴𝝴𝝴‍𝁉𝁇𝃣𝞀𝁿 𝁑‌𝁓‍𝂏𝝲‍‍𝝾𝝼   𝁆𝝿‍‍𝞀𝝾 𝃰𝝾‌‌‌ 𝁇𝁿𝝼‍𝝾𝝸 𝁇𝁆𝃰𝂏𝝰 𝁑𝝰𝞁 𝁑𝞃‌𝝶 𝃰𝝶‌‌𝞁 𝁉𝁿𝝰‌ 𝁑‌𝝼𝞈 𝁑𝞈‌‌ 𝁑‍𝁿𝝷𝝴𝝼 𝁇𝃢𝁿𝞃‍𝝾 𝁕𝁿𝝴 𝁇𝃰𝂏𝝿𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁇𝁿𝞂‍‍𝝾𝝸𝁇𝃰𝁠𝝾𝝸 𝁘𝁑𝁑𝝲‍𝝴 𝁘𝁑𝁑𝝲‍‍𝝾 𝁇𝃱𝁿𝝼‍‍‍𝝾𝞁 𝂩𝃪 𝁑𝞃𝝶𝁆𝃰𝂏𝁠𝝶 𝁕𝁿𝝺‍‍‍𝝰𝞄 𝁇𝃣𝝲‍𝞈 𝁇𝃰‍𝞈 𝁇𝞈‍𝞁 𝁆𝁿𝝰 𝁘𝁑𝁑𝝼𝝰 𝁇𝃰𝝳𝝴 𝁘𝁑𝁑𝝳‍‍𝝴𝝸 𝁘𝁆𝁑𝂅𝂅𝝹‍‍‍‍𝞃𝝰𝝸     𝂣𝃩   𝁉𝃞𝞃‍‍𝞈𝝼 𝁑‌𝞂‌𝞈 𝁆𝃰𝂏𝝻‍𝝰 𝁑‍𝝰‌ 𝁑‌𝁿𝞃‍𝞈𝝼    𝁑‍𝁿𝝿‌𝝰 𝁑‍𝁿𝝷𝝶 𝁑𝁿𝝲‌𝝰𝞀   𝂨‍𝃬   𝁇𝃢‍𝁎𝝷‍𝝴 𝁆𝞀‍𝝰 𝁇𝁿𝁚𝝿‍‍𝝴𝞄 𝁑‍𝁿𝝴𝝸𝝼    𝁑‌𝂅𝁜𝞂𝝰𝁑𝂏𝝰‌ 𝁆𝁿𝞅‍𝝴𝁇𝃱𝃣𝁠𝝴 𝁇𝃰‍𝂏𝝴 𝁘𝁑𝁿𝞂‍‍𝞃𝝰 𝁓𝂏𝝰‌‌‌ 𝁇𝁜𝂏𝝰 𝁑𝝰‌ 𝃛 𝁆𝁿𝞃‍𝝰 𝂣𝃩 𝁇𝃱‍‍𝝿𝝿‍‍𝝰𝝼 𝃛 𝁆𝃰𝂏𝞃‍𝝴 𝁑‌𝝴‌ 𝁑‌𝝺𝝴 𝃰𝝴‌‌ 𝁉𝁿𝝶 𝁑‌𝁓‍𝂏𝝻‍‍𝞈𝝼   𝁉𝁑𝃞𝁿𝝴‌ 𝁓𝂏𝂅𝝴‌‌𝝹 𝁇𝃰𝃢𝂏𝝳𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁇𝁿𝝳‍𝝰 𝁇𝁜𝂅𝞂‍‍𝝹𝝾 𝁑𝂏𝝾‌‌ 𝁘𝁆𝝻‍𝝴 𝁑𝂏𝝴‌‌ 𝁇𝝴 𝃛 𝁇𝃣𝂅𝂅𝝼‍‍𝝾𝞁 𝂣𝃩 𝁇𝃱‍‍𝞇‍𝞄 𝃛 𝁆𝁿𝞆‍‍𝞈𝝼 𝁑𝝴‌‌ 𝃰𝝴‌‌ 𝁉𝁿𝝳‍𝝴𝝸 𝁑‌𝁓‍𝂏𝞆‍‍𝝷𝝶𝞁   𝁉𝁑𝃞𝁿𝝸‌‌ 𝁓𝂏𝂅𝝸‌‌‌ 𝁇𝃰𝃢𝂏𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁇𝁿𝞃‍‍‍𝞀𝝾𝞁 𝁇𝁜𝂅𝝴 𝁑𝂏𝝴‌‌ 𝁘𝁆𝞃‍‍𝝾𝝸 𝁑𝂏𝝾‌𝝸 𝁇𝝾𝝸 𝁇𝃣𝁿𝝻‍‍𝝾𝞁 𝂣𝃩 𝁇𝝺‍𝝾 𝁇𝃰‍𝝾 𝁇𝝾 𝁆𝁚𝝲‍‍𝟂 𝁑𝟂‌‌ 𝁘𝁑𝁑𝞃‍‍𝝶𝞁 𝁇𝃰𝃢𝞆‍𝝰 𝁉𝁆𝞀‌𝝸 𝁑‌𝝸‌‌ 𝁑𝂏𝝸‌‌ 𝁆𝁿𝞃‍‍𝝾𝞁 𝂩𝃪 𝁆𝝸 𝁇𝝰 𝁇𝁿𝞃‍‍‍𝞀𝝴𝞄 𝁕𝁿𝞈‍𝝼 𝁇𝃰𝃣𝁚𝝰 𝁑𝝿𝝰 𝁑𝝰‌𝝼 𝁑‌𝞃𝝰 𝃰𝝰‌‌𝞁 𝁇𝁿𝁚𝝹𝝰𝝸 𝁑𝁿𝝵𝝾 𝁑𝁿𝞅𝝴 𝁑𝃐‍𝞀‌𝝰 𝁇𝃰‍𝝰 𝁕𝝰 𝁇𝁿𝝰‍𝝼 𝂣𝃩 𝁇𝃱‍‍𝃞𝁿𝁚‍𝝿‍‍𝝺𝝰 𝁑‍𝁿𝝼𝝶𝞁 𝁑‍𝁿𝝴‌𝝹 𝁑𝁿𝝺‌𝞄 𝁑‍𝁿𝞃𝞀𝝾𝞄 𝁑‌𝁿𝝻‌𝝴 𝁘‌‌𝁆𝁑𝂅𝝼‍‍‍𝝾𝞁    𝂨‍𝃬   𝁇𝁎𝃢‍𝞃‍‍𝝾𝞄𝞁𝃛 𝁆𝃰𝂏𝞂‍‍𝝾𝝸 𝁑‌𝝾𝝸 𝁑‌𝁿𝝿‍𝞀𝝾 𝁇𝁚𝞂‍‍𝞃𝞀𝝴 𝁑𝝴‌‌‌ 𝁘𝁑‌𝞆‍𝝾 𝁑𝃐𝝾𝝼 𝁇𝂅𝂅𝞃‍‍‍𝝰𝞁 𝂨𝃯   𝁆𝁿 𝁇𝃰‍𝂗
𝝹𝝹𝝹 𝁉𝁇𝃣𝝰‍𝝺𝁿 𝁑‌𝁓‍𝂏𝝺‍𝝴𝝸   𝁆𝝷‍𝝴 𝃰𝝴‌‌‌ 𝁇𝁿𝝾 𝁇𝁆𝃰𝂏𝞅‍‍𝞀𝝾 𝁑𝝾‌𝝼 𝁑‍𝞃‌𝝾𝞄 𝃰𝝾𝞄‌‌ 𝁉𝁿𝞂‍𝞈 𝁑‌𝝻𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑‍𝁿𝞃𝝾𝞁 𝁇𝃢𝁿𝞃‍‍𝝶𝝼 𝁕𝁿𝞇‍𝞄 𝁇𝃰𝂏𝞆𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁇𝁿𝝹‍𝝶𝁇𝃰𝁠𝝶‍𝝼 𝁘𝁑𝁑𝝹‍‍𝝰𝝺 𝁘𝁑𝁑𝝺‍𝝾 𝁇𝃱𝁿𝝼‍‍‍𝝶𝝼 𝂩𝃪 𝁑𝝴‌‌𝁆𝃰𝂏𝁠𝝴‍𝞄 𝁕𝁿𝝷‍‍𝞄 𝁇𝃣𝝱‍𝝾 𝁇𝃰‍𝝾 𝁇𝝾 𝁆𝁿𝝺‍‍‍𝞈𝞁 𝁘𝁑𝁑𝝰𝝼 𝁇𝃰𝞃‍𝝴 𝁘‌‌𝁑𝁑𝝷‍‍𝝶 𝁘𝁆𝁑𝂅𝂅𝝹‍‍‍𝝰𝞁     𝂣𝃩   𝁉𝃞𝝹𝝰𝝸‌ 𝁑‌𝞅‍𝞀𝝴 𝁆𝃰𝂏𝝼‍𝞈 𝁑𝞈𝝼 𝁑‌𝁿𝝴𝞄  𝁑‍𝁿𝝿‍𝞀𝝴 𝁑‍𝁿𝝿𝝴𝝸 𝁑𝁿𝝰‌𝝼   𝂨‍𝃬   𝁇𝃢‍𝁎𝞃‍‍𝝶𝞁 𝁆𝞂‍‍𝝰𝞀 𝁇𝁿𝁚𝝹‍‍𝝾𝞁 𝁑𝁿𝞈‌  𝁑‌𝂅𝁜𝞀‍𝝰𝝸𝁑𝂏𝝰‌𝝸 𝁆𝁿𝝾 𝁇𝃱𝃣𝁠𝝾‍ 𝁇𝃰‍𝂏𝝾 𝁘𝁑𝁿𝞃𝝶 𝁓𝂏𝝶‌‌‌ 𝁇𝁜𝂏𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝃛 𝁆𝁿𝞃‍𝝸 𝂣𝃩 𝁇𝃱‍‍𝝹𝝰𝝸 𝃛 𝁆𝃰𝂏𝞃‍𝝾𝞄 𝁑‌𝝾𝞄𝞁 𝁑‌𝝾‌‌ 𝃰𝝾‌‌‌ 𝁉𝁿𝞀‍‍𝞈𝝼 𝁑‌𝁓‍𝂏𝞃‍‍𝝰𝞁   𝁉𝁑𝃞𝁿𝝻𝝻‍𝝰 𝁓𝂏𝂅𝝰‌‌𝞀 𝁇𝃰𝃢𝂏𝞃‍𝞄 𝁑𝞄𝞁 𝁇𝁿𝝹‍𝝰 𝁇𝁜𝂅𝞃‍𝝴 𝁑𝂏𝝴‌‌ 𝁘‌‌𝁆𝝿‍‍𝝺𝝶 𝁑𝂏𝝶‌‌ 𝁇𝝶 𝃛 𝁇𝃣𝂅𝂅𝝽‍‍𝝰𝞁 𝂣𝃩 𝁇𝃱‍‍𝞃‍𝝴 𝃛 𝁆𝁿𝞀‍𝝰 𝁑𝞃𝝾𝞄𝃰𝝾𝞄‌𝞀 𝁉𝁿𝝲𝝸 𝁑‌𝁓‍𝂏𝝰‍𝝸𝞁   𝁉𝁑𝃞𝁿𝝺𝝰 𝁓𝂏𝂅𝝰‌‌𝝻 𝁇𝃰𝃢𝂏𝝿‍𝞈 𝁑𝞈‌𝝼 𝁇𝁿𝝹𝝰𝝸 𝁇𝁜𝂅𝝷‍𝝰 𝁑𝂏𝝰‌𝞄 𝁘‌‌𝁆𝝻‍𝝰 𝁑𝂏𝝰‌‌ 𝁇𝝰 𝁇𝃣𝁿𝞂𝝸 𝂣𝃩 𝁇𝝰 𝁇𝃰‍𝝰 𝁇𝝰‍𝝼 𝁆𝁚𝝷‍‍𝝴𝝸 𝁑𝝴‌𝝸 𝁘𝁑𝁑𝝼‍𝝴 𝁇𝃰𝃢𝝾 𝁉𝁆𝞃𝝶 𝁑‌𝝶‌‌ 𝁑‌‌𝂏𝝶‌‌ 𝁆𝁿𝞃‍‍𝝾𝞁 𝂩𝃪 𝁆𝝿‍‍𝞀𝝴 𝁇𝞂‍‍𝝱𝞄 𝁇𝁿𝞃‍𝝴 𝁕𝁿𝞀‍‍𝞈‍𝝼 𝁇𝃰𝃣𝁚𝞂‍𝞄 𝁑𝝼‌𝝴 𝁑𝝴‌ 𝁑𝞂𝝸 𝃰𝝸𝝼 𝁇𝁿𝁚𝝿‍‍‍𝞀𝝾𝞂 𝁑‍𝁿𝝴‌𝝸 𝁑‍𝁿𝝺𝝶 𝁑𝃐‍𝞅𝞈 𝁇𝃰‍𝞈 𝁕𝞈 𝁇𝁿𝞈‍𝞁 𝂣𝃩 𝁇𝃱‍‍𝃞𝁿𝁚‍𝝿𝝸 𝁑‍𝁿𝞂‍𝞃𝝴𝝸 𝁑‍𝁿𝞃‌‌𝝴 𝁑‍𝁿𝝹𝝰𝝸‌‌‌ 𝁑‍𝁿𝞆‌𝝰 𝁑‌𝁿𝞀‌𝝸 𝁘‌‌𝁆𝁑𝂅𝞃‍‍𝝸    𝂨‍𝃬   𝁇𝁎𝃢‍𝝹‍𝝰𝃛 𝁆𝃰𝂏𝞃‍𝝰 𝁑𝝰‌ 𝁑‌𝁿𝝺‍‍𝝰𝝻 𝁇𝁚𝝿‍𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁘𝁑‌𝝻𝝴 𝁑𝃐𝝴‌‌ 𝁇𝂅𝂅𝝼‍‍𝝾𝞁 𝂨𝃯   𝁆𝁿 𝁇𝃰‍𝂗
𝝹𝝹𝝹‍   𝁉𝁇𝃣𝝰𝁿 𝁑‌𝁓‍𝂏𝞀‍‍𝝰𝝼   𝁆𝞃‍𝝶 𝃰𝝶‌𝝼 𝁇𝁿𝞂‍‍𝝶𝝼 𝁇𝁆𝃰𝂏𝝴 𝁑𝝴‌𝝿 𝁑‍𝝾‌‌ 𝃰𝝾‌‌‌ 𝁉𝁿𝞅‍𝝴𝝸 𝁑‌𝝺𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑‍𝁿𝝻𝝴𝝼 𝁇𝃢𝁿𝝾𝝸 𝁕𝁿𝞂‍‍𝝾𝝸 𝁇𝃰𝂏𝝾𝝾‍𝝸 𝁑𝝾‌𝝸 𝁇𝁿𝝹‍𝝴𝁇𝃰𝁠𝝴 𝁘𝁑𝁑𝞃‍‍𝝰𝝸 𝁘𝁑𝁑𝞂𝝾 𝁇𝃱𝁿𝞅‍‍𝝴 𝂩𝃪 𝁑𝝿‍𝞀𝝾𝁆𝃰𝂏𝁠𝝾‍𝞂 𝁕𝁿𝝹‍𝞄 𝁇𝃣𝝼‍𝝴𝝸 𝁇𝃰‍𝝴𝝸 𝁇𝝴‍‍𝝸𝝼 𝁆𝁿𝝻𝝴 𝁘𝁑𝁑𝞃‍𝝰 𝁇𝃰𝝿𝝸 𝁘‌‌𝁑𝁑𝞂‍‍𝞃𝝴 𝁘𝁆𝁑𝂅𝂅𝞈‍‍‍𝞁     𝂣𝃩   𝁉𝃞𝝹𝝰𝝸‌ 𝁑‌𝝰𝞄 𝁆𝃰𝂏𝞃‍𝝶 𝁑𝝶‌𝝼 𝁑‌𝁿𝝰‌  𝁑𝁿𝞂‍𝝿𝝰 𝁑‍𝁿𝝵‌𝝴 𝁑𝁿𝞂𝝷𝝰𝝸‍‌‌‌   𝂨‍𝃬   𝁇𝃢‍𝁎𝝴‍𝞄 𝁆𝝺‍𝝰 𝁇𝁿𝁚𝝱‍‍𝝴𝝸 𝁑𝁿𝝰𝞁  𝁑‌𝂅𝁜𝝷𝝴𝁑𝂏𝝴‌𝞀 𝁆𝁿𝝻‍𝝾 𝁇𝃱𝃣𝁠𝝾‍ 𝁇𝃰‍𝂏𝝾 𝁘𝁑𝁿𝞃𝝶 𝁓𝂏𝝶‌‌‌ 𝁇𝁜𝂏𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝃛 𝁆𝁿𝞃‍𝝸 𝂣𝃩 𝁇𝃱‍‍𝝰 𝃛 𝁆𝃰𝂏𝝴𝝸 𝁑‌𝝴‌𝝸 𝁑‌𝞃‌𝝴 𝃰𝝴‌‌‌ 𝁉𝁿𝝺𝝾𝞄 𝁑‌𝁓‍𝂏𝞂‍𝝰   𝁉𝁑𝃞𝁿𝝽𝝴 𝁓𝂏𝂅𝝴‌‌‌ 𝁇𝃰𝃢𝂏𝝼‍𝝰 𝁑𝝰‌ 𝁇𝁿𝞃‍𝝴 𝁇𝁜𝂅𝞀‍𝝰 𝁑𝂏𝝰‌‌ 𝁘‌‌𝁆𝞂‍‍𝞃𝝸 𝁑𝂏𝝸‌‌ 𝁇𝝸 𝃛 𝁇𝃣𝂅𝂅𝝰 𝂣𝃩 𝁇𝃱‍‍𝝹𝝰𝝸 𝃛 𝁆𝁿𝝲‍‍𝝰𝞀 𝁑𝝴‌‌ 𝃰𝝴‌𝝹 𝁉𝁿𝝱‍𝝰 𝁑‌𝁓‍𝂏𝝷‍‍‍𝞀𝞈𝝼   𝁉𝁑𝃞𝁿𝝻𝝻‍𝝾 𝁓𝂏𝂅𝝾‌‌‌ 𝁇𝃰𝃢𝂏𝝼‍𝝶 𝁑𝝶‌𝝼 𝁇𝁿𝝰‍𝝼 𝁇𝁜𝂅𝝶 𝁑𝂏𝝶‌‌ 𝁘‌‌𝁆𝝲‍‍𝝴𝝸 𝁑𝂏𝝴‌𝝸 𝁇𝝴𝝸 𝁇𝃣𝁿𝞀‍‍𝝰𝞁 𝂣𝃩 𝁇𝝻‍𝝰 𝁇𝃰‍𝝰 𝁇𝝰‍𝞀 𝁆𝁚𝞃‍𝞄 𝁑𝞄‌𝞁 𝁘𝁑𝁑𝝿‍𝝴 𝁇𝃰𝃢𝞀𝝸 𝁉𝁆𝝱‍‍𝝺𝝴 𝁑‌𝝴‌‌ 𝁑‌‌𝂏𝝴‌‌‌ 𝁆𝁿𝝿‍‍‍𝞃𝝾𝝼 𝂩𝃪 𝁆𝝹𝝰𝝸 𝁇𝝼𝝰 𝁇𝁿𝝾𝝼 𝁕𝁿𝝿‍𝝴 𝁇𝃰𝃣𝁚𝞀𝝸 𝁑𝝳‌𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝝽𝝾 𝃰𝝾‌𝝼 𝁇𝁿𝁚𝝿‍‍‍𝞀𝝾𝞁    𝁑‍𝁿𝞃‍𝝰𝝸𝞁      𝁑‍𝁿𝝿𝝾𝝺 𝁑𝃐‍𝝺‌𝝰𝝸 𝁇𝃰‍𝝰𝝸 𝁕𝝰𝝸 𝁇𝁿𝝰‍𝝸𝞁 𝂣𝃩 𝁇𝃱‍‍𝃞𝁿𝁚‍𝝰 𝁑𝁿𝝴‌𝝼 𝁑‍𝁿𝝼𝝰 𝁑‍𝁿𝝾𝝸𝞁 𝁑‍𝁿𝞆‌𝝰 𝁑‌𝁿𝞀‌𝝸 𝁘‌‌𝁆𝁑𝂅𝞂‍‍𝝸𝝼    𝂨‍𝃬   𝁇𝁎𝃢‍𝝰𝞁𝃛 𝁆𝃰𝂏𝝰 𝁑𝝰‌ 𝁑‌𝁿𝞀𝞄 𝁇𝁚𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁘𝁑‌𝝻𝝴 𝁑𝃐𝝴‌‌ 𝁇𝂅𝂅𝝷‍𝝰 𝂨𝃯  

Καὶ νῦν· Θεοτοκίον· ἦχ‌ος‍ 𝂨𝂮     𝁑𝁕   Βου

𝝴𝝴𝝴𝁆𝃤𝝹 𝁇𝝿‍‍𝝰𝝼 𝁇𝁿𝞃‍‍𝝾𝝸 𝁆𝞈‍𝝼 𝁆𝝹‍𝝸𝝼 𝁉𝁆𝝳𝞄 𝁑‌𝞄‌‌ 𝁇𝝼‍‍𝞈𝝼 𝁇𝞃‍‍𝝾𝞄𝞁 𝁇𝁚𝝳‍𝝾𝞄 𝁑𝝺𝝾𝞄𝞁 𝁑‌𝁿𝞂‌𝝾𝞄   𝂨𝂭𝃬    𝁇𝃱‍‍𝁚‍𝞅‍𝞄 𝁑‍𝝺‍𝝰𝞃 𝁑‌𝞃‌𝝴 𝁆𝝴‍𝞄 𝁑𝝺𝝾 𝁇𝝲‍𝝶 𝁉𝝻𝝴 𝁑‌𝝼𝝶 𝁆𝁉𝝷𝝷𝝴    𝁑𝁕𝝾 𝁇𝁿𝁛𝞃‍𝝾 𝁑𝁿𝝹‌𝝴    𝂩𝃪    𝁉𝁇𝃦𝝸‌ 𝁑‌𝝼𝝰 𝁇𝞂𝞂‍𝝴 𝁆𝝳‍𝝾 𝁉𝃱𝁿𝝽𝝰 𝁑‌𝝵‌𝝾 𝁑𝝾‌‌‌ 𝁑‌𝁿𝝻𝝴𝝼   𝂨𝂭𝃬   𝁑‍𝃤𝞃𝝶𝝼 𝁇𝝴‍𝝺 𝁉𝝿𝝸 𝁑‌𝝳𝝰 𝁉𝁆𝞃‍‍𝞈𝝼    𝁑𝁕𝞇‍‍𝞄 𝁇𝃱‍‍𝁚‍𝞆‍‍𝞈𝝼 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝁿𝝻𝞈𝝼    𝂩𝃪

Ἀπολυτίκιον σύντ‍‌ομον τοῦ Ἁγ‍ίου Παντελεήμονος· ἦχ‌ος‍ 𝂦           Γα𝂻

𝝰𝝰𝝰𝁆𝃥𝝷 𝁆𝝺‍𝝾 𝁉𝞅‍𝝾 𝁑‌𝞀𝝴 𝁇𝝰 𝁇𝝲‍𝝸 𝁆𝝴 𝁆𝝹𝝰𝝸 𝁆𝝸 𝁆𝝰 𝁆𝝻‍𝝰 𝁇𝁚𝁚𝞃𝝸 𝁑𝃣𝝹‌𝝴 𝁑‌𝝿𝝿𝝰𝝼 𝁆𝞃‍𝝴 𝁆𝝺‍𝝴 𝁑𝃰𝂏𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝁕𝁿𝝻‍‍𝝾𝝼 𝂣𝃩 𝁇𝃱‍𝁐𝁿‍𝁚‌𝃥𝝿‍‍𝞀𝝴 𝁑‌𝁿𝞂‍𝝱𝝴𝞄 𝁑‌𝝴‌‌ 𝁑‌𝞃𝝾 𝁇𝝴𝝴 𝁇𝝺‍𝝴 𝁇𝃱‍‍𝁚‍𝝶 𝁑𝝻𝝾 𝁑𝝼‌𝝸 𝁑𝁕𝝷𝝷‍𝝴 𝁇𝁿𝟂 𝂣𝂭𝃭𝃚‍𝁇𝁚𝝸 𝁑𝝼𝝰 𝁑‌𝝿‍𝞃𝝰𝝸𝃛 𝁇𝞂‍‍𝝻𝝰 𝁇𝞃‍‍‍𝞈𝝼 𝁇𝁚𝝰 𝁑𝞅𝝴 𝃛𝁑𝁿𝞂𝝸𝝼 𝂣𝂭𝃭 𝁆𝝿‍𝝰𝃛 𝁆𝁉𝞀𝝰    𝁑𝁕𝞂‍‍‍𝞆𝞰 𝁇𝃢𝞃‍‍‍𝝰𝝸𝞁 𝁆𝞇‍𝞄 𝁇𝁚𝞆‍‍𝝰𝝸 𝁑‌𝝰𝝸𝞁 𝁑‌𝃥𝁿𝝶‌‌ 𝁆𝂅𝂅𝝻‍‍‍𝞈𝝼 𝂧𝃫

Θεὸς Κύριος· ἀργ‍οσύντ‍‌ομον· ἦχ‌ος‍ 𝂦           Γα𝂻

𝝷𝝷𝝷𝁑𝁿𝃞𝝴‌‌ 𝁇𝃥𝁿𝝾‍𝞁 𝁘𝁇𝝹𝝹‍𝞄 𝁑𝂏𝞄‌‌ 𝁇𝞄 𝁇𝁿𝞀𝝸 𝁆𝁿𝝾‍𝞁 𝂣𝂭𝃭 𝁆𝃙𝝹𝝰𝝸 𝁇𝝴‍𝝿 𝁇𝁿𝝴 𝁕𝁿𝞅‍𝝰 𝁇𝃰𝂏𝝼𝝴 𝁑𝝴‌𝝼 𝁑𝁕𝝶 𝁑𝂏𝝶‌‌ 𝁇𝝶 𝃛𝁇𝂅𝂅𝝻‍‍𝝸𝝼 𝂣𝂭𝃭 𝁑‌𝝴‌𝞄𝃛 𝁇𝁿𝝺‍𝝾 𝁇𝁿𝝲‍𝝶 𝁇𝁿𝁚𝝻‍𝝴 𝁑𝁿𝝼𝝾𝞁 𝁑𝝾‌‌ 𝁇𝝴𝝴‍𝞀 𝁆𝞆‍𝝾 𝃰𝝾‌‌‌ 𝁆𝃰𝝾 𝁇𝁑𝁿‍𝁚‌𝝻𝝴 𝁓𝂏𝝴‌‌‌ 𝁑‌𝝴‌‌ 𝁆𝝼‍𝝾 𝃰𝝾‌‌‌ 𝁆𝁿𝝾‍𝞁 𝂣𝂭𝃭 𝁆𝁿𝁚𝝴‍𝝼 𝁑𝁿𝝾‌‌ 𝁘𝁑𝁑𝃣𝂏𝝼‍𝝾    𝁇𝝾 𝁇𝃰𝝻‍𝝰 𝁆𝞃‍𝝸 𝁇𝃱‍‍𝂏𝁜𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁇𝁑𝁕𝃰𝝹𝝹‍𝞄 𝁑𝃰𝂏𝞀𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝂏𝝸‌‌ 𝁘𝁆𝁑𝝸 𝁘𝁆𝁑𝂅𝂅𝝾𝞄     𝂣𝃩

Ἀπολυτίκιον ἀργ‍οσύντ‍‌ομον τοῦ Ἁγ‍ίου Παντελεήμονος· ἦχ‌ος‍ 𝂦           Γα𝂻

𝝰𝝰𝝰𝁆𝃥 𝁆𝝷‍‍‍𝝺𝝾 𝁑𝃰𝂏𝞅‍𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁇𝁿𝞀‍𝝴 𝁘𝁇𝝰 𝁑𝂏𝝰‌‌ 𝁇𝝰 𝁇𝁿𝝲𝝸 𝁆𝂅𝂅𝝴 𝂣𝂭𝃭 𝁆𝝹𝝰𝝸 𝁆𝝸 𝁑𝝰‌‌ 𝁇𝃰𝃔𝝻‍𝝰 𝁘𝁑𝁑𝞃‍𝝸 𝁘𝁑𝁑𝂏𝃣𝝹‍𝝴    𝁇𝝴 𝁇‍𝝿𝝿‍𝝰 𝃰𝝰‌‌𝝼 𝁇𝃰𝂏𝞃‍𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝁕𝝺‍𝝴 𝃰𝝴‌‌‌ 𝁕𝃰𝂑𝝶 𝁘𝁆𝝶 𝁑𝂏𝝶‌‌ 𝁘𝁆𝁑𝝶 𝁘𝁆𝝻‍𝝾 𝁑𝂏𝂅𝝾‌𝝼 𝂣𝃩    𝁇𝁎𝁿𝃥‍𝁚𝝿‍‍𝞀𝝴 𝁑‍𝁿𝞂‍𝝱𝝴𝞄 𝁑‍𝁿𝝴‌‌ 𝁆𝂏‍𝞃‍‍𝟂 𝁆𝝴𝝴 𝁆𝝺‍𝝴 𝁘𝁇𝃱‍𝝶 𝁑𝂏𝝶‌‌𝁇𝁠𝝶 𝁑𝃰𝝻‍𝝾 𝁑𝃰𝂏𝝼𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁇𝁑𝁕𝃰𝂑𝝷𝝷‍𝝴 𝁘𝁆𝝴 𝁑𝂏𝝴‌‌𝁆𝂅𝂅𝟂 𝂣𝂭𝃭 𝁇𝁿𝁚𝝸 𝁑‍𝁿𝝼𝝰     𝁑‌𝂏𝝿‍‍𝞃𝝰𝝸    𝁇𝞂‍‍𝝻‍𝝰 𝁇𝞃‍‍𝞈𝝼 𝁇𝃰𝂏𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝁓‍𝂏𝞅𝝴 𝁇𝁿𝞂‍𝝸𝝼   𝁑𝂏‍𝝿𝝰   𝁇𝃰𝂏𝞀‍𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝁕𝁿𝞂‍‍𝞆𝝶 𝁇𝃢𝁿𝞃‍‍𝝰𝝸𝞁 𝁘𝁆𝁑𝞇‍‍𝞄 𝁇𝁿𝞆‍‍𝝰𝝸 𝁇𝃱‍‍𝂏𝝰‍𝝸 𝁑‍𝝰𝝸 𝁑𝝰𝝸 𝁑𝃰𝂏𝃣𝝰‍𝝸 𝁑𝝰𝝸𝞁 𝁑𝁕𝝶 𝁇𝃰‍𝂏𝝶 𝁑𝂏𝃐𝝶‌‌ 𝁇𝂅𝂅𝃥𝝻‍‍𝞈𝝼

Ἕτερον ἀργ‍οσύντ‍‌ομον ὑπὸ Σεραφεὶμ μοναχοῦ· ἦχ‌ος‍ 𝂦           Γα𝂻

𝝰𝝰𝝰𝁆𝃥 𝁆𝝷‍‍‍𝝺𝝾 𝁑𝃰𝂏𝞅‍𝝾 𝁆𝃰𝂏𝁠𝝾 𝁑𝁿𝞀‌𝝴 𝁘𝁇𝝰 𝁑𝂏𝝰‌‌ 𝁇𝝰 𝁇𝁿𝝲𝝸 𝁆𝂅𝂅𝝴 𝂣𝂭𝃭 𝁆𝝹𝝰𝝸 𝁆𝝸 𝁑𝝰‌‌ 𝁇𝃰𝃔𝝻‍𝝰 𝁘𝁑𝁑𝞃‍𝝸 𝁘𝁑𝁑𝂏𝃣𝝹‍𝝴    𝁇𝝴 𝁇‍𝝿𝝿‍𝝰 𝃰𝝰‌‌𝝼 𝁇𝃰𝂏𝞃‍𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝁕𝝺‍𝝴 𝃰𝝴‌‌‌ 𝁕𝃰𝂑𝝶 𝁘𝁆𝝶 𝁑𝂏𝝶‌‌ 𝁘𝁆𝁑𝝶 𝁘𝁆𝝻‍𝝾 𝁑𝂏𝂅𝝾‌𝝼 𝂣𝃩𝂺    𝁇𝃱‍𝁜𝂅𝁐𝃥𝝿‍‍𝞀𝝴 𝁑𝂏𝝴‌ 𝁇𝃱‍‍𝁚‍𝝴 𝁑𝝴‌ 𝁑𝁕𝃰𝂑𝞂‍‍‍𝝱𝝴𝞄 𝁘𝁆𝝴 𝁑𝂏𝝴‌𝞄 𝁆𝝴 𝁑𝞃‍𝟂 𝁇𝝴𝝴 𝁆𝃙𝝺‍𝝴 𝁘𝁇𝝶 𝁑𝂏𝝶‌‌𝁇𝝶 𝁇𝁛𝁿𝝻‍𝝾 𝁕𝃰𝂑𝝼𝝸 𝁆𝝸 𝁑𝁕𝝷𝝷‍𝝴 𝁑𝂏𝝴‌‌ 𝁇𝝴 𝁇𝁿𝟂 𝂣𝂭𝃭 𝁉𝁿𝝸‌ 𝁑‍𝝼𝝰     𝁑‌𝝿‍‍𝞃𝝰𝝸    𝁇𝃧𝁿𝂿‍‍𝞂‍‍𝝻‍𝝰 𝁇𝁿𝞃‍‍𝞈𝝼 𝁇𝃰𝂏𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝁓‍𝂏𝞅𝝴  𝃛𝁇𝃥𝂅𝂅𝃙𝞂‍𝝸𝝼   𝂣𝂭𝃭  𝁇𝁚𝁚𝝿‍𝝰𝃛   𝁑𝁓‍𝂏𝞀‍𝝰 𝁇𝁿𝞂‍‍‍𝞆𝞰 𝁆𝃢𝁿𝞃‍‍‍𝝰𝝸𝞁 𝁘𝁆𝁑𝞇‍‍𝞄 𝁇𝁿𝞆‍‍𝝰𝝸 𝁇𝃱‍‍𝁜𝂏𝝰‍𝝸 𝁑‍𝝰𝝸 𝁑𝝰𝝸𝞁 𝁑𝁉𝃥𝁿𝝶‌ 𝁓𝂏𝝶‌‌‌ 𝁇𝃰‍𝂏𝝶‌ 𝁆𝂅𝂅𝝻‍‍𝞈𝝼 𝂧𝃫
𝙨𝙨𝙨𝁆𝃥𝙩‍‍𝙧𝙖 𝁆𝙨‍𝙩𝙤 𝁑𝃰𝂏𝙩‍𝙟𝙚 𝁆𝃰𝂏𝁠𝙚‍‍𝙧𝙥 𝁑𝁿𝙘𝙝𝙚 𝁘𝁇𝙨‍‍‍𝙛𝙫𝙟𝙖 𝁑𝂏𝙖‌ 𝁇𝙖 𝁇𝁿𝙩‍𝙮𝙟 𝂣𝂭𝃭 𝁆𝙞 𝁇𝁚𝁚𝙩‍𝙨𝙚 𝁑𝙡𝙚𝙗 𝁑𝙣‌𝙞 𝁆𝁿𝙘‍𝙝𝙚 𝁇‍𝙥𝙥𝙖 𝃰𝙖‌𝙣 𝁇𝃰𝂏𝙩‍𝙟𝙚 𝁑‌‌𝙚‌ 𝁑𝁕𝃰𝙡𝙚 𝁕𝃰𝃣𝂑𝙞 𝁘𝁆𝙞 𝁑𝂏𝙞‌ 𝁘𝁆𝁑𝙢‍𝙤 𝃛𝁘𝁆𝙣‍𝙟𝙚 𝁑𝂏𝂅𝂅𝙚‌ 𝂣𝃩𝂺  𝁆𝙢𝙤𝃛 𝁇𝃱‍𝁜𝂅𝁐𝃥𝙡𝙞 𝁑𝂏𝙞‌ 𝁇𝃱‍‍𝁚‍𝙞 𝁑𝙞‌ 𝁑𝁕𝃰𝂑𝙢𝙢𝙞 𝁘𝁆𝙞 𝁑𝂏𝙞‌ 𝁆𝙡𝙤 𝁑𝙨𝙩𝙞 𝁆𝃙𝙫𝙖 𝁆𝙜𝙤 𝁇𝁑𝃰𝃣𝂏𝙗𝙗𝙤 𝁑𝙤‌ 𝁑𝃚𝁕𝁿𝙜‍𝙖 𝂣𝃩 𝁇𝁐𝙙𝙖 𝃛𝁆𝙥‍𝙧𝙚 𝁆𝙜‍𝙧𝙚 𝁇𝁜𝂅𝙨‍𝙝𝙚 𝁑𝂏𝙚‌ 𝁇𝃱‍‍𝁚‍𝙚𝁑𝙚‌ 𝁑𝁕𝙣𝙞𝃰𝙞‌𝙟 𝁆𝃧𝁿𝂿‍‍𝙤 𝁇𝁿𝙨‍𝙩𝙖 𝁇𝃰𝂏𝙫‍𝙡𝙚 𝁑‌‌𝙚‌ 𝁑𝁓‍𝂏𝙣‌𝙞  𝃛𝁇𝃥𝂅𝂅𝃙𝙚   𝂣𝂭𝃭  𝁇𝁚𝁚𝙥𝙤𝃛   𝁑𝁓‍𝂏𝙙𝙖 𝁇𝃢𝁿𝙖‍‍𝙨𝙩 𝁘𝁆𝁑𝙙‍𝙪 𝁇𝁿𝙨‍𝙝𝙖 𝁇𝃱‍‍𝁜𝂏𝙖 𝁑‍𝙖‌ 𝁑𝙖𝙢 𝁑𝁉𝃥𝁿𝙣‌𝙖 𝁓𝂏𝙖‌‌ 𝁇𝃰‍𝂏𝙖 𝁆𝂅𝂅𝙨‍‍‍𝙝𝙮𝙢 𝂧𝃫

Ἀπολυτίκιον ἀργ‍ὸν τοῦ Ἁγ‍ίου Παντελεήμονος· ἦχ‌ος‍ 𝂦     Γα𝂻

𝝖𝝖𝁆𝃥 𝁆𝝷‍‍‍𝝺𝝾 𝃛‍‍𝁘‍𝁆𝂅𝂅𝞅‍𝝾𝁑𝁠𝝾‌‌ 𝁇𝃲𝃚𝂗𝁛𝝾 𝁑𝁿𝝾‌‌ 𝁇𝃰𝝾 𝁆𝁚𝝾 𝁑𝝾‌ 𝁑𝁿𝝾‌‌ 𝁑𝝾‌‌ 𝁇𝃳𝝾 𝃛‍‍𝁘‍𝁆𝃢𝂅𝂅𝂅𝞀‍𝝴 𝁑𝂏𝁠𝝴‌‌𝃛 𝁇𝃰𝂏𝃥𝂵𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝝴‌‌ 𝁇𝁿𝝴 𝂧𝃫 𝁇𝃱𝁿𝃙‍‍𝝖‍ ⁠𝁇𝃲𝃚‍𝂏𝃏𝝰𝁆𝝰 𝁑𝝰‌‌𝃛 𝁇𝁿𝝰 𝁇𝁆𝃰𝁚𝝰 ⁠𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝝰‌‌ 𝁇𝁿𝃧𝝰 𝁇𝂏‍𝂵𝝴 𝁇𝃳𝁚‍𝝖 𝁑𝝰‌‌ 𝁘‌‌𝁑𝝲‌‌‌𝝸𝁓𝂏‌ 𝁇𝃳𝂏𝁜𝝸 𝁑𝁿𝝴‌‌ 𝂣𝃭𝂭𝃚‍ 𝁕𝃥𝝹𝝰𝝸 𝁆𝝸 𝁆𝝰𝃛 𝁆𝁿𝝻‍𝝰 𝁇𝃰𝞃𝝸 𝁆𝁿𝝹‍𝝴 𝁇𝁆𝃰𝃙‍‍𝁚𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝝴‌‌ 𝁑‌𝁿𝝥𝝰𝝼 𝁆𝁿𝞃‍𝝴 𝁑𝝺‌𝝴 𝃰𝝴‌‌‌ 𝁇𝁿𝝶𝁆𝁠𝝶 𝃰𝝶‌‌‌ 𝁆𝁚𝃣𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝃘𝝶‌‌ 𝁑𝝶‌‌ 𝁇𝁿𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁇𝃳𝁜𝝶 𝁘𝁑𝝶‌‌ 𝁑‌‌𝂏𝝶‌‌ 𝁇𝁆𝃰𝂏𝁠𝝶 𝁘𝁑𝁑𝂏𝂅𝝶  𝁆𝁿𝝻‍‍𝝾𝝼 𝂣𝃩 𝁇𝃱𝁿𝃥𝝿‍‍‍𝞀𝝴 𝁇𝃲𝃏𝂏𝃚‍‌𝝴 𝁆𝝴 𝁑‌‌𝝴‌‌ 𝃛 ⁠𝁇𝁿𝝴 ⁠𝁇𝃲𝃏𝂏𝃚‍‌𝝴 𝁆𝝴 𝁑𝝴‌‌𝃛 ⁠𝁇𝁿𝝴 𝁇𝁆𝃰𝁚𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝝴‌‌ 𝁇𝁿𝝴 𝂣𝂭𝃭𝂺 𝁆𝁿𝃧𝝿‍‍𝞀𝝴 𝁇𝃲𝂏𝝴 𝁇𝝴 𝃛‍ 𝁇𝁆𝃰𝂏𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝝴‌‌ 𝃛‍ 𝁇𝁿𝝴 𝁇𝝴𝃏𝁆𝂏𝝴 𝃛 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝝴‌‌ 𝁘𝃱𝁇𝝥‍‍𝞀𝝴 𝁑𝂏𝝴‌‌𝁇𝁠𝝴 𝁑𝁿𝞂𝝱𝝴𝞄 𝃛‍𝁘𝁆𝝴 𝁓𝂏𝂏𝝴‌‌ 𝁇𝁿𝝴 𝃰𝂏‍𝝴‌‌‌ 𝃛 𝁇𝁆𝃰𝂏𝂵𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝂏𝝴‌‌ 𝁉𝁆𝝴‌ 𝁑‌𝝴‌‌ 𝁑𝂏𝝴‌‌ 𝁇𝁿𝝴 𝂣𝂭𝃚‍𝃭𝁕𝃥𝃘𝞃‍‍𝟂 𝁆𝝚 𝁆𝝺‍𝝴 𝃛‍𝁇𝁆𝃰𝂏𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝝶‌‌ 𝃛 𝁇𝁿𝝶 𝁇𝂏𝁜𝝶 𝁑𝃣𝝶‌‌ 𝁑𝝶‌‌ 𝁇𝂏𝁜𝝶 𝁑𝁿𝝶‌‌ 𝃛‍𝁑‌𝁿𝝶‌‌ 𝁇𝃲𝂏𝝶 𝁇𝃥𝂏‍𝝶 𝃛 𝁘𝁑𝁑𝂏𝂅𝝶 ⁠⁠⁠𝁇𝂏‍𝝶 𝁆𝁿𝝻‍𝝾 𝁆𝝼𝝸 𝃰𝝸‌‌‌ 𝁇𝃙𝝝‍𝝴 𝃰𝝴‌‌‌ 𝁇𝁚𝟂 𝁑𝟂‌‌ 𝁑𝟂‌‌ 𝁑𝟂‌‌ 𝁑𝁿𝟂‌‌ 𝁑𝃣𝟂‌‌ 𝁇𝁜𝟂 𝁑𝁿𝟂‌‌ 𝁘𝁑𝁑𝟂‌ 𝁇𝁿𝟂 𝂣𝃩𝁇𝃱𝁿𝃥𝝸‍‍ 𝁆𝁿𝝼‍𝝰 𝁇𝁿𝝿‍‍‍𝞃𝝰𝝸 𝁇𝁿𝃙‍‍𝞂‍‍𝝻𝝰 𝁇𝁿𝞃‍‍𝞈𝝼 𝁇𝁿𝝰 𝁇𝁆𝃰𝁚𝝰 𝁑𝞅𝝴‌‌ 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝝴‌‌ 𝃛 𝁇𝁿𝞂‍‍𝝸𝝼 𝂣𝂭𝃭 𝁕𝂏𝝿‍𝝰 𝃛 𝁇𝁿𝃢𝞀‍𝝰 𝁇𝁆𝃰𝁚𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝝰‌‌ 𝃛 𝁑‌𝁿𝞂‍𝞆𝝶 𝂨𝃯 𝁇𝃱‍𝃥𝞃‍‍𝝰𝝸𝞁 𝁆𝞇‍𝞄 𝃛‍‍𝁘‍𝁆𝂅𝂅𝞆‍‍𝝰𝝸𝁑𝁠𝝰‌𝝸𝁇𝃲𝁛𝃚𝂗𝝰‍𝝸 𝁑𝁿𝝰‌𝝸 𝁇𝃰𝝰𝝸 𝁆𝁚𝝩‍‍‍𝝰𝝸𝞁 𝁑‌𝞇𝞄 ⁠⁠𝁑‌𝁿𝞆‍𝝰𝝸𝞁 𝁑‌𝃢𝝶‌‌‌ 𝁇𝃳𝝶 𝃛‍‍𝁘‍𝁆𝂅𝂅𝂅𝝻‍𝞈 𝁑𝂏𝁠𝞈‌‌‌𝃛 𝁇𝃰𝃥𝂏𝂴𝞈 𝁑𝞈‌‌ 𝁑𝞈‌‌ 𝁑𝞈‌ 𝁇𝂅𝂅𝞈‍𝝼
𝙨𝙨𝙨𝁆𝃥𝙩‍‍𝙧𝙖 𝁆𝙨‍𝙩𝙤 𝃛‍‍𝁘‍𝁆𝂅𝂅𝙩‍𝙟𝙚𝁑𝁠𝙚‌ 𝁇𝃲𝃚𝂗𝁛𝙚 𝁑𝁿𝙚‌ 𝁇𝃰𝙚 𝁆𝁚𝙚 𝁑𝙚‌ 𝁑𝁿𝙚‌ 𝁑𝙚‌ 𝁇𝃳𝙚‍‍𝙧𝙥 𝃛‍‍𝁘‍𝁆𝃢𝂅𝂅𝂅𝙘𝙝𝙚𝁑𝂏𝁠𝙚‌𝃛 𝁇𝃰𝂏𝃥𝂵𝙚 𝁑𝙚‌ 𝁑𝙚‌ 𝁑𝙚‌ 𝁇𝁿𝙚 𝂧𝃫 𝁇𝃱𝁿𝃙𝙨‍‍‍𝙛𝙫𝙟𝙖 ⁠𝁇𝃲𝃚‍‌𝂏𝃏𝙖𝁆𝙖 𝁑𝙖‌𝃛 𝁇𝁿𝙖 𝁇𝁆𝃰𝁚𝙖 ⁠𝁑𝙖‌ 𝁑𝙖‌ 𝁑𝙖‌ 𝁑𝙖‌ 𝁇𝁿𝃧𝙖 𝁇𝂏‍𝙨𝙨‍‍𝙛𝙫𝙟𝙖 𝁇𝃳𝁚‍𝙩𝙮 𝁑𝙮‌ 𝁘‌‌𝁑𝁓‍𝂏‌𝙮 𝁇𝃳𝂏𝁜𝙮 𝁑𝁿𝙮𝙟 𝂣𝃭𝂭 𝁕𝃥𝙞 𝁇𝙩‍𝙨𝙚 𝁇𝁿𝙡𝙚𝁇𝁆𝃰𝁠‍𝃙‍‍𝁚𝙚 𝁑‌𝙗𝙣𝙞 𝁑𝙞‌ 𝁑‌𝁿𝙘𝙝𝙚 𝁆𝁿𝙥𝙥‍𝙖𝙣 𝁆𝁿𝁛𝙩‍𝙟𝙚 𝁑𝙡‌𝙚𝃰𝙚‌‌ 𝁇𝁿𝙞𝁆𝁠𝙞 𝃰𝙞‌‌ 𝁆𝁚𝃣𝙢𝙤 𝁑𝙤‌ 𝁑𝃘𝙤‌ 𝁑𝙤‌ 𝁇𝁿𝙣‍𝙟𝙚 𝁑𝙚‌ 𝁇𝃳𝁜𝙚 𝁘𝁑𝙚‌ 𝁑‌‌𝂏𝙚‌‌𝁇𝁆𝃰𝂏𝁠𝙚 𝁘𝁑𝁑𝂏𝂅𝙚    𝃛𝁆𝁿𝙚 𝂣𝃩 𝁆𝙢𝙤𝃛 𝁇𝃱𝁿𝃥𝙡‍𝙞 𝁇𝃲𝃏𝂏𝃚‍‌𝙞 𝁆𝙞 𝁑𝙞‌𝃛 ⁠𝁇𝁿𝙞 ⁠𝁇𝃲𝃏𝂏𝃚‍‌𝙞𝁆𝙞 𝁑𝙞‌𝃛 ⁠𝁇𝁿𝙞𝁇𝁆𝃰𝁠‍𝁚𝙞 𝁑𝙞‌ 𝁑𝙞‌ 𝁑𝙞‌ 𝁑𝙞‌ 𝁇𝁿𝙞 𝂣𝂭𝃭𝂺 𝁆𝁿𝃧𝙢𝙤 𝁇𝃲𝂏𝙤 𝁇𝙤 𝃛‍𝁇𝁆𝃰𝂏𝙡𝙞 𝁑𝙞‌ 𝁑𝙞‌ 𝃛‍‍ 𝁇𝂅𝂅𝙞 𝁇𝙞𝃏𝁆𝂏𝙞𝃛 𝁑‌𝙞‌ 𝁑𝙞‌ 𝁑𝙞‌ 𝁑𝙢𝙢‌𝙤 𝁘𝃱𝁇𝙡𝙞 𝁑𝂏𝙞‌𝁇𝁠𝙞 𝁑𝁿𝙞‌ 𝃛‍𝁘𝁆𝙞 𝁓𝂏𝂏𝙞‌‌ 𝁇𝁿𝙞 𝃰𝂏‍𝙞‌‌ 𝃛 𝁇𝁆𝃰𝂏𝂴𝙞 𝁑𝙞‌ 𝁑𝂏𝙞‌ 𝁉𝁆𝙞 𝁑‌𝙞‌ 𝁑𝂏𝙞‌ 𝁇𝁿𝙞 𝂣𝂭𝃚‍𝃭 𝁇𝁕𝃰𝃥𝂏𝙢𝙢𝙞 𝁑𝙞‌ 𝁑𝙞‌𝃛 𝁇𝁿𝙞 𝁇𝂏𝁜𝙞 𝁑𝃣𝙞‌ 𝁑𝙞‌ 𝁇𝂏𝁜𝙞 𝁑𝁿𝙡‌𝙤 𝃛‍𝁑‌𝁿𝙨𝙩𝙞 𝁇𝃲𝂏𝙞 𝁇𝃥𝂏‍𝙞 𝃛 𝁘𝁑𝁑𝂏𝂅𝙞 ⁠⁠⁠𝁇𝂏‍𝙞 𝁆𝁿𝙫𝙤 𝁆𝙢𝙪 𝃰𝙪‌‌ 𝁇𝃙𝙗𝙗𝙤 𝁇𝃲𝁚‍𝙤 𝁑𝙤‌ 𝁑𝙤‌ 𝁑𝙤‌ 𝁑𝁿𝙤‌ 𝁑𝃣𝙤‌ 𝁇𝁜𝙤 𝁑𝁿𝙤‌ 𝁘‌‌𝁑𝁑𝙤 𝁇𝁿𝙜𝙪 𝂣𝃩𝁇𝃱𝁿𝃥𝙙‍𝙖 𝁆𝙥‍𝙧𝙚 𝁇𝙜‍‍𝙧𝙟𝙚 𝁇𝁿𝃙‍𝙨‍𝙝𝙚 𝁇𝁿𝙣‍𝙞𝙟 𝁇𝁿𝙤 𝁇𝁆𝃰𝁚𝙨‍𝙩𝙖 𝁘𝁑𝁑𝙫‍‍𝙡𝙟𝙚 𝁘𝁑𝁑𝙣𝙞𝃛 𝁇𝂅𝂅𝙟𝙚 𝂣𝂭𝃭 𝁕𝙥𝙤 𝃛 𝁇𝁿𝃢𝙙𝙖𝁇𝁆𝃰𝁠‍𝁚𝙖 𝁑𝙖‌ 𝁑𝙖‌ 𝁑𝙖‌ 𝁑𝙖𝙨𝙩 𝃛 𝁑‌𝁿𝙙𝙪 𝂨𝃯𝃚‍‍ 𝁘‍𝁇𝃱‍𝂅𝂅𝙨‍𝙝𝙖𝁑𝁠𝙖‌𝁇𝃲𝁛𝃚𝂗𝙖 𝁑𝁿𝙖𝙢 𝁇𝃰𝙣𝙖 𝁆𝁠‍𝁚𝙖 𝁑‌𝙙𝙙𝙪 ⁠⁠𝁑‌𝁿𝙨‍𝙝𝙖𝁑𝃢𝙖‌ 𝁇𝃳𝙖‍𝙢 𝃛‍‍𝁘‍𝁆𝂅𝂅𝂅𝙣𝙖𝁑𝂏𝁠𝙖‌ 𝃛 𝁇𝃰𝃥𝂏𝂴‌𝙖 𝁑𝙖‌ 𝁑𝙖‌ 𝁑𝙖‌ 𝁇𝂅𝂅𝙨‍‍𝙝𝙮𝙢

Κοινωνικὸν εἰς μνήμας ἁγ‍ίων · μέλος ἀρχαῖον· ἦχ‌ος‍ 𝂢𝂮       πα𝂺

𝝴𝝴𝝴  𝁑𝁿𝃢𝝸‌‌ 𝁇𝃰‍𝃚‍‌𝂏𝝴𝝸 𝁇𝃣𝁜𝝴𝝸 𝁑𝝴‌𝝸𝃛 𝁇𝁿𝝴𝝸 𝁇𝝴𝝸 𝁇𝁜𝂏𝝴𝝸 𝁑𝝴‌𝝸 𝁑‍𝝴‌𝝸𝁇𝁜𝂏𝝴𝝸 𝁑𝝴‌𝝸 𝁑‌𝝴‌𝝸 𝁇𝁜𝂏𝝴𝝸 𝁑𝝴‌𝝸 𝁑𝁿𝝴‌𝝸 𝁇𝁜𝂏𝝴𝝸 𝃛‍𝁕𝁿𝝴‍𝝸 𝁇𝃰‍𝂏𝝴𝝸 𝃛‍𝁑‌𝁿𝝴‌𝝸 𝃰𝂏‍𝝴‌‌𝝸 𝁇𝁚𝁚𝝴𝝸 𝁓𝂏‌𝃚‌𝂅𝝴‌‌𝝸   𝂣𝃩   𝁆𝝴‍‍𝝸𝞁 𝃛 𝁇𝃱‍‍𝁚‍𝝻‍‍𝝼𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝁿𝝶‌‌ 𝁇𝃰‍𝂏𝁜𝂅𝝶 𝁑𝂏𝝶‌‌ 𝁇𝃱𝁿𝝶‍ 𝁘𝁆𝝶 𝁑𝂏𝂅𝝶‌‌ 𝁘𝁆𝝶 𝁑𝂏𝂅𝝶‌‌ 𝁇𝂏𝁜𝝶 𝁕𝁿𝝶 𝂣𝃩 𝁇𝁿𝝶 𝁇𝃰𝂏𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝃛‍𝁘𝁇𝁛‌𝝻‍𝝾𝁆𝝾 𝁑𝝾‌‌𝃛 𝁇𝁿𝝾𝁆𝃰𝁠𝝾 𝁉𝁑𝁿𝝾‌‌ 𝁓𝂏𝝾‌‌‌ 𝃰𝝾‌‌‌ 𝁇𝃰𝝾 𝁉𝁑𝝾‌ 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝂏𝝾‌‌ 𝁇𝁿𝁛𝝾 𝃛‍𝁑𝁿𝝾‌‌ 𝃰𝝾‌‌‌ 𝃛‍‍𝁇𝂅𝂅𝝾 𝁘𝁆𝝾𝁆𝁛‍‍𝂏𝝾𝃛 𝁆𝁿𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁇𝃱‍‍𝃧𝝾 𝁉𝁆𝁿𝂵𝂵‍𝝾 𝁓𝂏𝝾‌‌‌ 𝁇𝃰‍𝁿𝝾 𝁇𝃰𝂏𝃦𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝂏𝝾‌‌ 𝁇𝃰𝝾 𝁆𝝾 𝁘𝁆𝝾𝁆𝂏𝁛‍‍𝝾 𝁆𝁿𝝾 𝁑𝁿𝝾‌‌ 𝁉𝁆𝞂𝞄 𝁑𝃰𝂏𝁠𝞄 𝁑‌𝝴𝝴‍𝝸𝞁 𝁑‌𝝻𝝼𝝶 𝁉𝃱𝝻𝝾 𝁑𝃰𝂏𝁠𝝾 𝁑‌𝁿𝞂𝞄 𝁆𝃰𝂏𝝼‍𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝃣𝁿𝝾‌‌ 𝁆𝁚𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝝾‌‌ 𝁇𝃰‍𝁛𝂗𝝾 𝁑‌𝝾‌‌ 𝃰𝝾‌‌‌ 𝃛‍‍𝁘‍𝁇𝂅𝂅𝝾𝁑𝁠𝝾‌‌𝃛 𝁇𝁚𝝰𝝸 𝁑𝝰‌𝝸 𝁑𝝰‌𝝸 𝁑𝝰‌𝝸 𝁇𝃰𝝰𝝸 𝁑𝁉𝝰𝝸 𝁑‌𝝰‌𝝸 𝁑𝂏𝝰‌𝝸 𝁇𝃰𝂏𝝰‍𝝸 𝁑𝝰𝝸 𝁑𝁿𝝰‌𝝸 𝂣𝃩 𝁉𝁇𝁿𝝰𝝸 𝁓𝂏𝝰‌𝝸  𝃰𝝰‌‌𝝸 𝁇𝞈 𝁇𝃰‍𝁚‍𝞈 𝁑𝞈‌ 𝁑𝞈‌ 𝁑𝞈‌ 𝁉𝁇𝁿𝞈‌ 𝁕𝁑𝁿𝞈 𝁇𝃰𝞈 𝁑𝞈‌ 𝁇𝁜𝞈 𝁕𝁿𝞈 𝂣𝃩 𝁇𝃱𝁿𝞈‍ 𝁆𝁿𝂴𝞈 𝁇𝁜𝂏𝞈 𝁑𝞈‌ 𝁑𝞈‌‌ 𝁆𝁚𝞈 𝁑𝞈‌ 𝁑𝞈‌ 𝁇𝃱‍‍𝁜𝞈 𝁑𝁿𝞈‌‌ 𝂣𝃩 𝁘𝁉𝁜𝂅𝞈‌ 𝁑‌𝂏𝞈‌ 𝁇𝞈 𝃰𝞈‌‌‌ 𝃛‍‍𝁇𝂅𝂅𝞈 𝁘𝁆𝁛‌𝞈𝁆𝂏𝞈𝃛 𝁆𝁿𝞈 𝁓𝂏𝞈‌‌‌  𝃰𝞈‌‌‌ 𝃛‍‍𝁇𝂅𝂅𝞈 𝁘𝁆𝁛‌𝞈𝁆𝂏𝞈𝃛 𝁆𝁿𝁛𝞈 𝁑𝁿𝞈‌ 𝂧𝃫 𝁇𝁿𝂵𝂵‍𝞈 𝁇𝂏‍𝞈 𝁆𝁚𝞈 𝁑𝞈‌‌ 𝁑𝁿𝞈‌‌ 𝁑𝞈‌‌ 𝃰𝞈‌‌‌ 𝁉𝞈‌ 𝁕𝞈𝁆𝁠𝞈 𝁇𝃰‍𝞈 𝁇𝃰‍𝁿𝃔‍𝃔𝁛𝞈 𝁑𝁿𝞈‌‌ 𝁆𝁜𝂅𝞈 𝁑𝂏𝞈‌ 𝁘𝁆𝁑𝞈 𝃛‍‍𝁇𝂅𝂅𝞈 𝁇𝃱‍𝁜𝞈𝁓𝂏𝂅𝃚‌𝞈‌‌ 𝁉𝁑𝝰𝝸 𝁑𝝰‌𝝸 𝁑𝂏𝝰‌𝝸 𝁇𝞈 𝁇𝃰‍𝁚‍𝞈𝁑𝞈‌ 𝁑𝁿𝞈‌‌ 𝁑𝝼‌𝝸 𝁘‌‌𝁇𝃱‍‍𝝸 𝁑𝂏𝝸‌‌ 𝁘𝁆𝝾 𝁑𝂏𝂅𝝾‌‌ 𝁘𝁑𝁑𝝾 𝁇𝁿𝝾‍𝝼 𝂣𝃩 𝁇𝁿𝃢𝝴 𝁇𝂏‍𝝴 𝁘𝁆𝁑𝝴 𝁆𝝴𝁚 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝝴‌‌ 𝁇𝃱‍𝝴 𝁘𝁑𝞂‍‍‍𝞃𝝰𝝸 𝁑𝂏𝝰‌‌𝝸𝁆𝃰𝂏𝁠𝝰𝝸 𝁆𝁿𝝰‍𝝸 𝁇𝂏‍𝝰𝝸 𝁆𝃰𝂏𝃣𝂵‍𝝰𝝸 𝁑‌𝝰‌𝝸 𝁑𝂏𝝰‌𝝸 𝁉𝁆𝝰𝝸 𝁑‌𝝰𝝸 𝁑𝂏𝝰𝝸 𝁘𝁉𝁜𝂅𝝰𝝸 𝁑𝂏𝝰‌𝝸 𝁇𝝰𝝸 𝃰𝝰‌‌𝝸 𝃛‍‍𝁘‍𝁇𝂅𝂅𝝳𝝸𝁑𝁠𝝸‌‌𝃛 𝁉𝁇𝁿𝝸‌ 𝁑‌𝝸‌‌ 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝁿𝝸‌‌ 𝂣𝃩 𝁇𝃰𝝸 𝁑𝁿𝝸‌‌ 𝁑𝁿𝝸‌‌ 𝁇𝃰𝃢𝝹𝝰𝝸 𝁉𝁆𝝴𝝴‌ 𝁑‌𝞂𝞃𝝰𝝸 𝁆𝁚𝝳𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝁿𝝹𝝰𝝸‌‌‌ 𝁇𝃰𝝾 𝁆𝁿𝝾 𝁇𝂏‍𝝸 𝁆𝃰𝂏𝃣𝂴𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝂏𝝾‌‌ 𝁉𝁆𝝾‌ 𝁑‌𝝾‌‌ 𝁑𝂏𝝾‌‌ 𝁇𝝾 𝁘𝁆𝁛‌𝝾𝁆𝂏𝝾 𝁆𝁿𝝾‍𝞁 𝂣𝃩
𝙛𝙛𝙛  𝁑𝁿𝃢𝙥𝙖 𝁇𝃰‍𝂏𝃚‍‌𝙖 𝁇𝁜𝃣𝙖 𝁑𝙖‌𝃛 𝁇𝁿𝙖 𝁇𝙖 𝁇𝁜𝂏𝙖 𝁑𝙖‌ 𝁑‌𝙖‌ 𝁇𝂏𝁜𝙖 𝁑𝙖‌ 𝁑‌𝙖‌ 𝁇𝂏𝁜𝙖 𝁑𝙖‌ 𝁑‌𝁿𝙖‌ 𝁇𝁜𝂏𝙖 𝃛‍𝁕𝁿𝙖 𝁇𝃰‍𝂏𝙖𝃛 𝁑‌𝁿𝙛𝙛𝙥𝙖 𝃰𝂏‍𝙖‌‌ 𝁉𝙖‌ 𝁑𝙖‌ 𝁑𝂏𝙖‌ 𝁆𝁿𝙢‍‍𝙟𝙖𝙩𝙟      𝂣𝃩    𝁇𝁿𝙛𝙛‍𝙥𝙖 𝁇𝃰𝂏𝙖 𝁑𝙖‌ 𝃛‍𝁘𝁇𝙢‍𝙟𝙖𝁆𝁛‍‍𝙖 𝁑𝙖‌𝃛 𝁇𝁿𝙖𝁆𝃰𝁠𝙖 𝁉𝁑𝁿𝙖‌ 𝁓𝂏𝙖‌‌  𝃰𝙖‌‌ 𝃛‍‍𝁇𝂅𝂅𝙖 𝁘𝁆𝙖𝁆𝁛‍‍𝂏𝙖𝃛 𝁆𝁿𝙖 𝁑𝙖‌ 𝁇𝃱‍‍𝙖‍‍𝙩𝙟 𝁉𝁆𝁿𝃧𝙫‍𝙟𝙚 𝁓𝂏𝙚‌ 𝁇𝃰‍𝁿𝙚 𝁇𝃰𝂏𝃥𝙚 𝁑𝙚‌ 𝁑𝂏𝙚‌ 𝁇𝃰𝙚 𝁆𝙚 𝁘𝁆𝙚𝁆𝂏𝁛‍‍𝙚 𝁆𝁿𝙚 𝁑𝁿𝙚‍𝙘𝙝 𝁉𝁆𝙣𝙪 𝁑𝃰𝂏𝁠𝙪 𝁑𝙟‌𝙪 𝁑𝙪‌ 𝁉𝃱𝙛𝙛‍𝙥𝙖 𝁑𝃰𝂏𝁠𝙖 𝁑𝁿𝙖‌ 𝁆𝃰𝂏𝙢‍𝙟𝙖 𝁑𝙖‌ 𝁑𝁿𝃣𝙖‌ 𝁆𝁚𝙖 𝁑𝙖‌ 𝁑𝙖‌ 𝁑𝙖‌ 𝁇𝃰‍𝂗𝙖 𝁑𝙖‌ 𝃰𝙖‌ 𝃛‍‍𝁘‍𝁇𝂅𝂅𝙖𝁑𝁠𝙖‌𝃛 𝁇𝁚𝙖 𝁑𝙖‌ 𝁑𝙖‌ 𝁑‍𝙖‍𝙩𝙟 𝁇𝃰𝙫‍𝙟𝙚 𝁉𝁑𝙚 𝁑𝙚‌ 𝁑𝂏𝙚‌ 𝁇𝃰𝂏𝙚 𝁑𝙚‌ 𝁑𝁿𝙚‌ 𝂣𝃩 𝁉𝁇𝁿𝙚‌ 𝁓𝂏𝙚‌ 𝁇𝃰‍𝙚 𝁇𝃰‍𝁚‍𝙚 𝁑𝙚‌ 𝁑𝙚‌ 𝁑𝙚‌ 𝁑𝙚𝙘𝙝 𝁉𝁇𝁿𝙣𝙪 𝁕𝁑𝁿𝙟𝙪 𝁇𝃰𝙪 𝁑𝙪‌ 𝁇𝁜𝙪 𝁕𝁿𝙪 𝂣𝃩 𝁇𝃱𝁿𝙪‍ 𝁇𝁜𝂏𝙪 𝁑𝙪‌ 𝁑𝙪‌ 𝁆𝁚𝙪 𝁑𝙪‌ 𝁑𝙪‌ 𝁇𝃱‍‍𝁜𝙪 𝁑𝁿𝙪‌ 𝂣𝃩𝁇𝁿𝃢𝙗𝙪 𝁇𝂏‍𝙪 𝁘𝁆𝁑𝙪‍ 𝁆𝁚‌𝙪 𝁑𝙪‌ 𝁑𝙪‌ 𝁇𝃱‍𝙪 𝁘𝁑𝙙𝙟𝙚 𝁑𝂏𝙚‌𝁆𝃰𝂏𝁠𝙚 𝁆𝁿𝙚 𝁇𝂏‍𝙚 𝁆𝃰𝂏𝃣𝂵𝙚 𝁑𝙚‌ 𝁑𝂏𝙚‌ 𝁉𝁆𝙚 𝁑‌𝙚‌ 𝁑𝂏𝙚‌ 𝁘𝁉𝁜𝂅𝙚‌𝁑𝂏𝙚‌ 𝁇𝙚 𝃰𝙚‌𝙩 𝃛‍‍𝁘‍𝁇𝂅𝂅𝙥‍𝙧𝙖𝁑𝁠𝙖‌𝃛 𝁉𝁇𝁿𝙖 𝁑‌𝙖‌ 𝁑𝙖‌ 𝁑𝁿𝙖‌ 𝁇𝃰𝙖 𝁑‌𝁿𝙫‍𝙟𝙚𝙙   𝁑‌𝁿𝙣𝙞𝙠 𝂣𝃩 𝁇𝃰𝃢𝙛𝙛‍𝙥𝙖 𝁘𝁆𝁑𝙢‍‍‍𝙟𝙖𝙩𝙟 𝁆𝁚‌𝙫‍𝙟𝙚 𝁑𝙚𝙘𝙝   𝁑‌𝁿𝙣‌𝙪 𝁇𝃰𝙟𝙪 𝁆𝙗𝙪 𝁇𝙙‍𝙚𝙩 𝁆𝃰𝂏𝃣𝙥‍𝙧𝙖 𝁑𝙖‌ 𝁑𝂏𝙖‌ 𝁉𝁆𝙫‍𝙟𝙚 𝁑‌𝙚‌ 𝁑𝂏𝙚𝙙 𝁇𝙣𝙞 𝁘𝁆𝙞𝁆𝂏𝁛‍‍𝙞 𝁆𝁿𝙞‍𝙠 𝂣𝃩
𝝰𝝰𝝰𝃛‍‍𝁘‍𝁇𝃣𝂅𝂅𝁑𝁠𝝰‌𝃛 𝁇𝃰𝁚𝝰 𝁑𝝰‌ 𝁑𝝰‌ 𝁇𝁜𝂏𝝰 𝁑𝁿𝝰‌ 𝁑𝝰𝝺 𝁆𝝺‍𝝶 𝃛‍‍𝁘‍𝁇𝂅𝂅𝃡𝝺‍𝝾𝞄𝁑𝁠𝝾𝞄‌𝃛 𝁇𝃱𝁿𝝾𝞄‍ 𝁉𝁑‌𝝸‌‌ 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝂏𝝸‌‌ 𝁇𝁿𝁛𝝰 𝁑𝁿𝝰‌ 𝂱𝃮 𝁇𝁿𝃢𝝰𝝰 𝁉𝝺‍𝝺𝝶 𝁑‌𝝶‌ 𝃛‍‍𝁘‍𝁇𝃱𝂅𝂅𝝺‍‍𝝾𝞄𝁑𝁠𝁠𝝾𝞄‌𝃛 𝁇𝃰𝁚𝝾𝞄 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁑𝁿𝝾𝞄‌ 𝁇𝂏‍𝝾𝞄 𝁆𝁉𝝾𝞄 𝁓𝂏𝝾𝞄‌‌ 𝁇𝃰𝂏𝝰𝝰 𝁑𝝰‌ 𝁇𝃣𝁿𝝺‍‍‍𝝺𝝶 𝁇𝝺‍𝝾𝞄 𝃰𝝾𝞄‌‌ 𝁉𝁿𝝸‌ 𝁘𝁑𝁑𝝸 𝁉𝁇𝁿𝝸‌ 𝁕𝁑𝁿𝝰 𝁇𝃰𝝰 𝁑𝝰‌ 𝁇𝁜𝝰 𝁕𝁿𝝰 𝁇𝃱𝁿𝃢𝝰‍ 𝁆𝁿𝂴𝝰 𝁇𝂏𝁜𝝰 𝁑𝝰‌ 𝁑𝝰‌ 𝁑𝁿𝝰‌ 𝁑𝁿𝝰‌ 𝂨𝃯 𝁇𝝰𝝰 𝁇𝁜𝝰 𝁑𝁿𝝰‌ 𝁇𝃰𝂏𝝰 𝁑𝝰‌ 𝃛‍𝁇𝂅𝂅𝝰𝃛 𝁘𝁆𝁛‌𝝰𝁆𝝰 𝁇𝁿𝝰 𝁇𝁿𝁛𝝰 𝃛‍‍𝁑𝂅𝂅𝝰‌‌ 𝁇𝁜𝝰𝃛 𝁕𝁿𝝰 𝂧𝃫𝃚‍‍𝁘‍𝁇𝂅𝂅𝝰𝁑𝁠𝝰‌𝃛 𝁇𝃱𝁿𝝰‍ 𝁑𝁉𝝰‌ 𝁑𝝰‌ 𝁑𝂏𝝰‌ 𝁇𝁿𝁛𝝰 𝁑𝁿𝝰‌ 𝂩𝃪 𝁇𝁿𝃣𝝰 𝁇𝝰 𝃰𝝰‌‌‌ 𝃛‍‍𝁇𝂅𝂅𝃔𝃔𝝰 𝁑𝝰‌ 𝁇𝂏𝁜𝝰𝃛 𝁑‌𝁿𝝰‌ 𝁑𝂅𝁜𝝰‌‌‌𝁑𝂏𝝰‌‌ 𝁘𝁆𝁑𝝺‍‍‍𝝺𝝶 𝁇𝁉𝁿𝝶‌ 𝁑‌𝝶‌‌ 𝁑𝝶‌‌ 𝁉𝁇𝁿𝝶‌ 𝁕𝁑𝝶 𝁇𝃰‍𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁆𝁚𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝝶‌‌ 𝁇𝃱‍‍𝁜𝝶 𝃛‍‍𝁑𝂅𝂅𝝺‌𝝾𝞄 𝁇𝃰‍𝃚𝝾𝞄 𝁇𝝾𝞄 𝁇𝝸 𝁇𝃱‍‍𝁜𝝸 𝃛‍‍𝁑𝝰‌ 𝁑𝂅𝝰‌ 𝁇𝃱‍‍𝁜𝝰𝃛 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝝰‌ 𝁘𝁆𝁑𝝰 𝁆𝝰 𝁑𝝰‌ 𝁇𝁜𝂏𝝰 𝃛‍𝁉𝁑𝝰‌ 𝁑𝝰‌‌ 𝁇𝃰‍𝃚𝝰 𝁘𝁆𝝰𝁆𝁛‍‍𝂏𝝰 𝁆𝁿𝝰 𝂨𝂭𝃬 𝁘𝁉𝁆𝁜𝂅𝝰𝝰‌ 𝁑‌𝂏𝝰‌ 𝁇𝃰𝝰 𝁕𝁿𝝺‍‍‍𝝺𝝶 𝁇𝁿𝁛𝝶 𝁑𝁿𝝶‌‌ 𝁇𝁿𝃤𝝶 𝁇𝂏‍𝝶 𝁆𝁚𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝝶‌‌ 𝁇𝃱‍‍𝁜𝝶 𝁑𝁿𝝶‌‌ 𝂣𝃩 𝁇𝁿𝝶 𝁇𝃰‍𝂗𝃦𝝶 𝁇𝝶 𝁇𝁜𝝶 𝁑𝁿𝝶‌‌ 𝁘𝁑𝁑𝝶 𝁉𝁿𝝶‌ 𝁘𝁑𝁑𝝶 𝁇𝝶 𝁇𝃰‍𝝶 𝁇𝃰𝂏𝝶 𝁘𝁆𝝺‍𝝾𝞄 𝁑𝂏𝂅𝝾𝞄‌ 𝁑𝃣𝝾𝞄‌𝁆𝃰𝂏𝁠𝝾𝞄 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁑𝁉𝝸‌ 𝁑𝝸‌‌ 𝃰𝂏‍𝝸‌‌‌ 𝁇𝁿𝃢𝝰 𝂨𝂭𝃬 𝁆𝝰𝝰 𝃰𝝰‌‌‌ 𝁆𝝰 𝁑𝝰‌ 𝁇𝁜𝂏𝝰 𝁑𝁿𝝰𝝺 𝁑‌𝝺𝝶 𝁇𝁜𝝶 𝃛‍‍𝁘𝁑𝁑𝂅𝝺‍‍𝝾𝞄 𝁇𝁚𝁚𝝾𝞄 𝁓𝂏𝃚‌𝝾𝞄‌‌ 𝁇𝃰‍𝝾𝞄 𝁇𝝾𝞄 𝁑𝝸‌‌ 𝃰𝝸‌‌‌ 𝁉𝁆𝝸‌ 𝁑‌𝝸‌‌ 𝁑𝂏𝝸‌‌ 𝁇𝁿𝁛𝝸 𝁑𝁿𝝸‌‌ 𝁉𝁆𝂴‌‌𝝸 𝁑‌𝝸‌‌ 𝁇𝂏𝁜𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝝸‌‌ 𝁇𝝸 𝁇𝃰‍𝝸 𝁇𝝸 𝁕𝃰𝂏𝝰 𝁑𝝰‌ 𝁑𝁿𝝰‌‌ 𝁆𝃰𝂏𝂴𝝰 𝁑𝝰‌ 𝁘‌‌𝁑𝁑𝝰 𝁇𝂅𝂅𝂅𝝰 𝂨𝃯𝁇𝃱‍𝁏𝁿𝁛𝝰𝝰 𝁑‌𝝰‌ 𝃰𝝰‌‌ 𝃛‍‍𝁇𝂅𝂅𝝰 𝁑𝝰‌ 𝁑𝂏𝝰‌𝃛 𝁉𝁿𝝰‌ 𝁘𝁑𝝰‌ 𝁑𝝰‌‌ 𝁇𝃰‍𝂏𝁚‍𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝝰‌‌ 𝁇𝁿𝁛𝝰 𝁑𝃦𝁿𝝰‌ 𝂨𝂭𝃬𝃚‍‍𝁘‍𝁇𝃱‍𝃧𝂅𝂅𝝰𝁑𝁠𝝰‌𝃛 𝁇𝁿𝝰 𝁇𝁿𝝰 𝁑𝁿𝝰‌‌ 𝁇𝂏‍𝝰 𝁆𝁚𝝰 𝁑𝝰‌ 𝁑𝁿𝝰‌ 𝁑𝁿𝂺‍‍𝝰‌ 𝁇𝝺‍‍‍𝝺𝝶 𝁇𝁜𝝶 𝁑𝁿𝝶‌‌ 𝁇𝃰𝂏𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝃛𝃛‌𝁇𝂅𝂅𝝺‍𝝾𝞄 𝃛𝃛𝃛 𝁇𝁜𝝾𝞄 𝁑𝝾𝞄‌𝃛 𝁇𝁿𝝾𝞄𝁆𝃰𝁠𝝾𝞄 𝁑‌𝝾𝞄‌ 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁘𝁆𝁑𝝾𝞄 𝁘𝁆𝁑𝝾𝞄 𝃛‍𝁇𝃱‍‍𝁚‍𝝾𝞄 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁑𝝾𝞄‌ 𝃛‍‍𝁇𝂅𝂅𝝾𝞄 𝁇𝁚𝝾𝞄 𝁓𝂏𝃚‌𝝾𝞄‌‌ 𝁑‌𝝾𝞄‌ 𝁇𝝾𝞄 𝃰𝝾𝞄‌‌ 𝁘𝁉𝁜𝂅𝝾𝞄‌ 𝁑𝂏𝝾𝞄‌ 𝁇𝃰𝝾𝞄 𝁘𝁆𝁑𝝰𝝰 𝁘𝁑𝁑𝝺‍‍‍𝝺𝝶 𝁉𝁇𝁿𝝺𝝾𝞄 𝁘𝁑𝁑𝂏𝝾𝞄 𝁆𝝾𝞄 𝁇𝃱‍‍𝂏𝁜𝝾𝞄 𝁑𝁿𝝾𝞄‌ 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁇𝃰‍𝂏𝝾𝞄 𝁓𝂏𝂅𝝾𝞄‌‌ 𝁑‌𝂿‍‍𝁿𝝾𝞄‌ 𝁇𝃱‍𝁜𝂅𝝾𝞄 𝁑𝂏𝝾𝞄‌ 𝁘𝁆𝝾𝞄 𝁑𝂏𝝾𝞄‌ 𝁇𝃱‍‍𝝾𝞄 𝁉𝁑𝁿𝝸‌ 𝁘𝁑𝁑𝝸 𝁇𝁿𝝰𝝰 𝁇𝃰𝂏𝝺‍‍𝝺𝝶 𝁑𝝶‌‌‌ 𝁑𝂏𝝶‌‌ 𝁇𝁿𝝺‍𝝾𝞄 𝁇𝂏‍𝝾𝞄 𝁆𝁚𝝾𝞄 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁇𝃰𝝸 𝁘𝁉𝁕𝁜𝂅𝝰‌‌𝁑‌𝃦𝂏𝝰‌‌ 𝁇𝝰 𝃰𝝰‌‌ 𝃛‍‍𝁘‍𝁇𝂅𝂅𝝰𝁑𝁠𝝰‌𝃛 𝁇𝁿𝝰 𝁇𝂏‍𝝰 𝁆𝁚𝝰 𝁑𝝰‌ 𝁑𝁿𝝰‌ 𝁇𝂏‍𝝰 𝁆𝁚𝝰 𝁑𝝰‌ 𝁑𝁿𝝰‌ 𝁑𝁿𝝰‌‌ 𝂨𝂭𝃬 𝁘𝁆𝃣𝝰𝝰𝁆𝁛‍‍𝝰 𝁑𝁿𝝰‌‌ 𝁑𝃰𝝰 𝁘𝁉𝁕𝁜𝂅𝝺‍𝝺𝝶 𝁑‌𝂏𝝶‌‌ 𝁇𝝶 𝃰𝝶‌‌‌ 𝁉𝝶‌ 𝁑‌𝝶‌‌ 𝁇𝃰‍𝂏𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁆𝁿𝂴𝝶 𝁇𝁚𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝝶‌‌ 𝁇𝃰𝝶 𝁕𝁑𝁿𝝺‍𝝾𝞄 𝂣𝃩 𝁇𝃰𝂏𝃢𝝾𝞄 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁑𝃐𝃐𝝾𝞄‌ 𝁇𝃰‍𝁿𝁛𝝾𝞄 𝁑𝁿𝝾𝞄‌ 𝁉𝁆𝁿𝝸‌ 𝁓𝂏𝂅𝝸‌‌ 𝁇𝁿𝃣𝝸 𝁇𝃰‍𝂏𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁆𝁚𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝝰‌‌ 𝁇𝃱‍‍𝁜𝝰 𝃛‍‍𝁑𝂅𝂅𝝰𝝰‌ 𝁇𝃰‍𝃚𝝰 𝁇𝃰‍𝁿𝝰 𝃛‍𝁆𝃰𝂏𝃔‍𝃔𝝺‍‍‍𝝺𝝶 𝁑‌𝝶‌‌ 𝁑𝝶‌‌𝃛 𝁇𝁿𝝶𝁆𝃰𝃔𝃔𝁠𝝶 𝁑‌𝝶‌ 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝝰𝝰‌‌ 𝁆𝝺‍‍‍𝝺𝝶 𝃛𝃛‌𝁇𝃱‍𝂅𝂅𝝺‍𝝾𝞄 𝃛𝃛𝃛 𝁇𝁜𝝾𝞄 𝁑𝝾𝞄‌𝃛𝃛 𝁇𝁿𝝾𝞄𝁆𝃰𝁠‍𝁚𝝾𝞄 𝁑‌𝝾𝞄‌ 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁘𝁆𝁑𝝾𝞄 𝃛‍‌𝁉𝁆𝝾𝞄‌ 𝁑‌𝝾𝞄‌ 𝃰𝝾𝞄‌‌ 𝃛‍‍𝁘‍𝁇𝂅𝂅𝝾𝞄𝁑𝁠𝝾𝞄‌ 𝃛‍𝁇𝁚𝝾𝞄 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁑𝝾𝞄‌𝃛 𝁇𝁿𝝾𝞄 𝁘𝁆𝝾𝞄𝁆𝁛‍‍𝝾𝞄 𝁘𝁑𝁑𝝾𝞄 𝁇𝝾𝞄 𝃰𝝾𝞄‌‌ 𝁘𝁉𝁜𝂅𝝾𝞄‌ 𝁑𝂏𝝾𝞄‌ 𝁇𝃰𝝾𝞄 𝁘𝁆𝁑𝝰 𝁘𝁑𝁑𝝺‍‍𝝺𝝶 𝁉𝁇𝁿𝝺𝝾𝞄 𝁘𝁑𝁑𝂏𝝾𝞄 𝁆𝝾𝞄 𝁇𝃱‍‍𝁜𝂏𝝾𝞄 𝁑𝁿𝝾𝞄‌ 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁇𝃰‍𝂏𝝾𝞄 𝁓𝂏𝂅𝝾𝞄‌ 𝁑‌𝁿𝝾𝞄‌ 𝂣𝃩 𝁉𝃱𝁿𝝾𝞄‌ 𝁓𝂏𝝾𝞄‌‌ 𝁇𝃱‍‍𝁜𝝾𝞄 𝁉𝁑𝁿𝝸‌ 𝁘𝁑𝁑𝝸 𝁇𝁿𝝰𝝰 𝁇𝃰𝂏𝝺‍‍‍𝝺𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝂏𝝶‌‌ 𝁆𝁿𝝺‍𝝾𝞄 𝁇𝂏‍𝝾𝞄 𝁆𝁚𝝾𝞄 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁇𝃰𝝸 𝁕𝁑𝁿𝝰 𝁑𝁿𝝰‌ 𝁇𝂏‍𝝰 𝁆𝂅𝂅𝝰