Πανήγυρις Ἁγ‍ίου Σιλουανοῦ - Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Παντελεήμονος

From www.PSALTIKI.info
Jump to: navigation, search

Contents:

Ἐν τῷ Μεγ‍άλῳ Ἑσπερινῷ + Κύριε ἐκέκραξα + Ἦχος 𝂢𝂮 πα𝂺

𝝟𝝟𝁉𝃣𝞄‌ 𝁑‌𝞀‌𝝸 𝁆𝝴 𝁇𝝚 𝁇𝁿𝁚𝝹‍𝝴 𝁑𝁿𝝹‍𝞀𝝰 𝁑‌𝂅𝁜𝝽‌𝝰𝁑𝂏𝝰‌‌‌ 𝁘𝁆𝝿‍‍𝞀𝝾 𝁑𝂏𝝾‌‌ 𝁇𝁠𝝾‍𝞁 𝃛𝁉𝁇𝝨𝝴 𝁑‌𝁿𝝴‌‌ 𝂣𝃩 𝁆𝝴𝝸 𝃛 𝁉𝃱𝁿𝞂𝝰 𝁑𝃰𝝹‍𝝾𝞄 𝁘𝁑𝁿𝞂𝝾 𝁓𝂏𝝾‌‌‌ 𝁇𝂏𝁜𝝾 𝁑𝝾𝝼 𝃛 𝁆𝁿𝝻‍𝝾𝞄 𝂣𝃩 𝁇𝂏‍𝝴‍𝝸 𝃛 𝁇𝞂‍𝝰 𝁇𝁚𝁚𝝰 𝁑𝁕𝝹‍𝝾𝞄 𝁑𝂅𝂏𝝾𝞄‌ 𝁆𝃰𝂏𝞂‍𝝾 𝁑𝝾‌𝝼 𝁘𝁑𝁑𝝻𝝾𝞄 𝁇𝝟‍𝞄 𝁇𝃲𝞄 𝁇𝃰𝂏𝞄 𝁘𝁑𝁿𝞀𝝸 𝁓𝂏𝝸‌‌ 𝁇𝂏𝁜𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁆𝁿𝝴 𝂣𝃩 𝁉𝃱𝝟𝞄 𝁑‌𝞀‌𝝸 𝁆𝝴 𝁇𝝚 𝁇𝃰𝁚𝝹𝝴 𝁑𝝹𝞀𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁉𝁑𝁿𝝽𝝰 𝁑𝁕𝝿‍‍𝞀𝝾 𝃰𝝾‌‌𝞁 𝃛 𝁇𝃰𝂏𝝨𝝴 𝁑𝁿𝝴‌‌ 𝂧𝃫 𝁕𝝴‍𝝸 𝃛 𝁆𝞂‍𝝰 𝁆𝝹‍𝝾𝞄 𝁇𝃳𝁿𝁚‍𝃡𝞂𝝾 𝁓𝂏𝝾‌‌‌ 𝁑‌𝝾‌‌ 𝁑𝂏𝝾‌𝝼 𝃛‍𝁘𝁇𝝻‍𝝾𝞄 𝁓𝂏𝂏𝝾𝞄‌‌ 𝁇𝁿𝝾𝞄 𝂱𝃮𝁇𝃣𝁎𝁿𝁛𝝿‍‍‍𝞀𝝾 𝁑‌𝁿𝞂‍𝞆𝝴𝞁 𝁆𝞃‍𝞰 𝁑𝞅𝞈 𝁇𝝼𝞰 𝁇𝁚𝁚𝞰 𝁓𝂏𝞰‌‌‌ 𝁑‌𝞰‌‌ 𝁘𝁑𝁑𝂏𝞃𝝶 𝁇𝝶‍𝞁 𝁇𝁿𝝳‍𝝴 𝁇𝃰𝂏𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁇𝃰𝞂‍𝝴 𝁘𝁑𝁿𝞈‌ 𝁓𝂏𝞈‌‌‌ 𝁇𝂏𝁜𝞈‍𝞁 𝁆𝁿𝝻‍𝝾𝞄 𝂣𝃩 𝁇𝃱𝃥𝝴‍𝝼 𝁆𝞃‍‍𝟂 𝁑𝝹‌𝝴 𝁇𝝹‍‍𝞀𝝰 𝁇𝁐𝁿𝁚𝝲‍𝝴 𝁑‌𝁿𝃋‍‍𝝼‍𝝰𝝸 𝁑‌𝁿𝝻‌𝝴 𝁑‌𝃣𝂅𝁜𝝿𝞀𝝾𝁑𝂏𝝾‌‌‌𝞁 𝁘𝁇𝃳𝝨‍𝝴 𝁓𝂏𝂏𝂏𝝴‌‌ 𝁑‌𝝴‌‌ 𝁇𝃰𝂏𝝴 𝁑𝁿𝝴‌‌ 𝂧𝃫 𝁑𝂏‍𝝴‌𝝸 𝁇𝃰𝞂‍𝝰 𝁆𝁿𝝹‍𝝾𝞄 𝁑𝃰𝂏𝞂‍𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝁕𝁿𝝻‍𝝾𝞄 𝁇𝃢𝝟‍𝞄 𝃰𝞄‌‌‌ 𝁉𝁿𝁚𝁚𝞄‌ 𝁑𝂏𝞄‌‌ 𝁘𝁆𝃣𝁿𝞀𝝸 𝁓𝂏𝝸‌‌‌ 𝁇𝁜𝂏𝝸 𝁑‌𝝸‌‌ 𝁆𝂅𝂅𝝴𝂣𝃩
ⰄⰄ𝁆𝃣ⰰ 𝁇ⰻ‍ⱄ 𝁇𝃰𝁚ⱊ‍ⱃⰰ 𝁑ⰲ‌ⰻ 𝁑ⰻ‌ⱅ 𝁑ⱄ‌ⱕ 𝁑ⰿ‌ⱁ 𝁇𝃰𝁚𝃡ⰾ‍ⰻ 𝁑ⰻ‌‌ 𝁑ⰻ‌‌ 𝁑𝁿ⱅⰲⰰ 𝁇𝃰𝂏ⰿ‍ⱁ 𝁑ⱁ‌‌ 𝁇𝃣𝁿ⱕ 𝂣𝃩𝃚‍𝁉𝃱ⱔ‌ 𝁑‌ⰽⱉ 𝁇𝁚𝁚ⱉ 𝁑𝃛𝁕ⰽ‍ⰰ 𝁑ⰰ‌‌ 𝁘𝁑𝁑𝂏ⰴ‍ⰻ 𝁇ⰻ 𝁇𝁿ⰾ‍ⱁ 𝁇𝃰𝂏ⱊ‍ⱃⰵ 𝁑ⰵ‌ⰴ 𝁇𝃰Ⱅ‍ⱁ 𝁘𝁑𝁿ⰱⱁ 𝁓𝂏ⱁ‌‌‌ 𝁇𝂏𝁜ⱁ 𝁑ⱁ‌‌ 𝁆𝁿ⱓ 𝂣𝃩 𝁇𝃱ⰲ‍‍‍ⱁⰸ 𝁆ⰴ‍ⱑ 𝁉ⱕ‌ 𝁑‌ⱀ‌ⰺ 𝁆ⰵ 𝁆ⱃⱙ 𝁑𝃰𝂑ⰽ‍ⱙ 𝁆ⱙ 𝁑𝁕ⰿ‍ⱁ 𝃰ⱁ‌‌‌ 𝁆ⰵ 𝃰ⰵ‌‌‌ 𝁆𝁿𝃥𝂧𝃫 𝁇𝁐𝁿𝁚ⰶ‍‍ⰵⱃⱅ 𝁑‌𝁿𝃋ⰲ‌ⰰ 𝁑𝁿ⰲ‌ⰵ 𝁉𝁑𝃣𝁿ⱍⰵⱃ 𝁘𝁑𝁑ⱀⱕ 𝁇𝁿ⱕ 𝂧𝃫 𝁑ⱘ‌‌ 𝃰ⱘ‌‌‌ 𝁉𝁿ⱄ‍ⰾⱖ 𝁑‌ⱎⰻ 𝁑ⰻ‌‌ 𝁑𝁿ⰿⱕ 𝁇𝃢Ⰳⱁ 𝃰ⱁ‌‌‌ 𝁉𝁿𝁚‌ⱁ‌ 𝁑𝂏ⱁ‌‌ 𝁘𝁆𝃣𝁿ⱄ‍ⱊⱁ 𝁓𝂏ⱁ‌‌‌ 𝁇𝂏𝁜ⱁ 𝁑ⱁ‌‌ 𝁆𝂅𝂅ⰴ‍ⰻ 𝂣𝃩
𝝝𝝝𝁇𝃣𝁐𝁿𝝾𝞄 ⁠⁠⁠⁠𝁆𝃰𝁚𝝟‍𝞄 𝁑𝞀‌𝝸 𝁑𝝴‌‌ 𝁆𝞅‍𝞄 𝁑𝝺𝝰 𝁉𝝹‍𝝶𝝼 𝁑‌𝞃𝟂 𝁉𝁆𝞂‍𝞃𝝾 𝁑‌𝝻‌𝝰 𝁇𝃰𝞃𝝸 𝁆𝝻‍𝝾𝞄 𝁇𝝹𝝰𝝸 𝁇𝃰𝂏𝝷‍𝞄 𝁑𝞄‌‌ 𝁑𝞀𝝰𝝼 𝁑𝝿𝝴 𝁆𝞀𝝸 𝁑𝝾‌‌ 𝁇𝁚𝞆‍‍𝝶𝞁 𝁑𝝿‌𝝴 𝁑𝞀‌𝝸 𝁑𝞃‌𝝰 𝁇𝃳𝁚‍𝞆‍𝝴𝝸 𝁑𝝺‌𝝶 𝁑𝂅𝂅𝝻‌‌𝝾𝞄𝂣𝃩
ⰐⰐ𝃛‍𝁉𝁎𝃣‍ⰵ‌ 𝁑‌ⱘ‌‌ 𝁑𝁕ⰽ‍‍ⰾⱁ𝃛 𝁇𝁿ⱀ‍ⰻ 𝁇𝃰𝂏ⱄⰵ 𝁑ⰵⱃⰴ 𝁑ⱌ‌ⰵ 𝁆ⰿ‍ⱁ 𝁆𝃰ⰵ 𝁕ⰲ‍‍Ⱏⱄⰾⱁ 𝁇ⰲⰵ 𝁉ⱄ‌ⰰ 𝁑ⰾ‌ⱙ 𝁇𝃳𝁚‍ⰽ‍ⰰⰲ 𝁑ⱄⱅⰲⰺ 𝁑𝁿ⱕ‌‌ 𝁑‌ⱀⰵⱊ 𝁇ⱋ‍ⰵ 𝁇𝁚ⰲ‍ⰰ 𝁑ⰰ‌‌ 𝁑ⱅⰻ 𝁑ⰲ‌ⰻ 𝁇𝃳𝁚‍ⱀⱖ 𝁑ⱖ‌‌ 𝁑ⱉ‌‌ 𝁑‌ⰳⱃⱑ𝁆𝁿ⱄ‍‍‍ⱑⱈⱏ𝂣𝃩
𝝨𝝨‍‍‍‍⁠⁠⁠⁠𝁆𝃣𝃅‍‍𝞄‍𝝼 𝁇𝝰‍𝝼 𝁉𝁿𝝷‍‍‍𝞀𝞈 ⁠⁠⁠⁠⁠𝁑‌𝝿‍𝝾𝝸𝞁 𝁑‍𝝴‌𝞀 𝁆𝝲‍𝝰 𝁇𝝵‍𝝾 𝁇𝁿𝝻𝝴 𝁆𝝼‍‍𝝾𝝸𝞁 𝁆𝞃‍‍𝝶𝝼 𝁑𝝰‌ 𝁑𝝼‌𝝾 𝁇𝃳𝁚‍𝝻𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝁿𝝰‌𝝼 𝂥𝃩𝂺 𝁆𝝹𝝰𝝸 𝁆𝝾‍𝞄 𝃛‍𝁇𝁐𝝻‍𝝶 𝁆𝞂‍𝞄𝝼 𝁑𝁕𝝳‍𝞄𝃛 𝁉𝁿𝝰‌ 𝁑‌𝞂𝞈 𝁆𝝻‍𝝴 𝁆𝞃‍𝝰 𝁆𝞃‍‍𝞈𝝼 𝁑𝝴‌𝝹 𝁑‌𝝺𝝴𝝹 𝁇𝃳𝁚‍𝞃‍‍𝞈𝝼 𝁑‌𝝰𝞄 𝁑‌𝂅𝂅𝞃𝞈𝝼𝝼⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝂣𝃩
ⰐⰐ𝁆𝃣ⰰ 𝃛‍𝁇𝃱‍ⰽ‍ⰰ 𝁆ⰶ‍‍‍ⰵⱅⱏ 𝁇ⰿ‍ⱕ 𝃛 𝁉𝁿ⱊ‍ⱃⰰ 𝁑‌ⰲⰵⰴ 𝁑‌ⱀⰻⰽⰟ 𝁉ⰿ‍ⰻ 𝁑ⰾ‌ⱁ 𝁆ⱄ‍ⱅⰺ 𝁆ⱓ 𝁑𝃰ⰻ 𝁕ⱉ‍ⰱ 𝁇ⰾⰻ 𝁆ⱍ‍ⰻ 𝃰ⰻ‌ⱅ 𝁆ⰿ‍ⱕ 𝁆ⱗ 𝁉ⰾ‍ⰵⰹ 𝁑‌ⰶⰵ 𝁆𝁚ⰳ‍ⱃⱑ 𝁑‌ⱎⱀⰰ 𝁑‌ⰳ‌ⱉ 𝁑ⰴ‌ⰰ 𝁇ⱀ‍ⰵ 𝁇ⱀⰰ 𝁉𝁿ⰿ‍ⰰ 𝁑‌ⱄ‍‍ⱅⰻⱅⰟ 𝁑‌ⰳ‌‌ⰾⰰ 𝁇𝃳𝁚‍ⰲⱖ 𝁑ⱖ‌ 𝁑ⰿⱁ 𝁑ⰵ‌‌ 𝁆𝁿ⱕ𝂣𝃩
𝝤𝝤𝁇𝃱‍𝃣 𝁆𝞃𝝸 𝁇𝃱𝝴‍ 𝁆𝞃𝝸 𝁑𝝹𝝰𝝸‌‌‌ 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝝿𝞀𝝾 𝁇𝞂‍𝝴𝞄 𝁉𝞆𝝶 𝁑‌𝝻‌𝝾𝞄 𝁆𝝴𝝼 𝁆𝞃‍‍𝝰𝝸𝞁 𝁆𝝴‍𝞄 𝁑𝝳𝝾 𝃛‍𝁉𝝹𝝸 𝁕𝝰‍‍𝝸𝞁 𝁇𝝰‍𝞄 𝃛 𝁇𝁿𝞃‍‍𝞈𝝼 𝂨𝂭𝃬 𝁑𝝹‌𝝰 𝁇𝞃‍𝝴 𝁇𝝿‍𝝾 𝁆𝝷‍𝝶 𝁑𝞂𝝰𝝼 𝁑‌𝝴‌‌ 𝁇𝞆‍𝝾 𝁆𝝻‍𝝴 𝁑𝁿𝝼‌𝝰 𝁇𝁚𝝿‍𝝴 𝁑‌𝞃‍‍𝞀𝝰𝞁 𝁑‌𝝾‌‌𝝸 𝁑‌𝝹𝞀𝝸 𝁇𝃳𝁚‍𝞃‍‍𝝰𝝸 𝁑𝝰𝞄 𝁑‌𝁿𝞃𝞈𝝼𝝼⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝂣𝃩
ⰨⰨ𝁇𝃱‍𝃣 𝃛𝁇𝃳𝁚‍ⱄ‍ⰾⱖ 𝁑‌ⱎⰰⱅ 𝁑‌ⱄ‌‌ⱕ 𝁑‌ⰳ‌ⰾⰰ 𝃛‍𝁉ⰳⱁ 𝁕ⰾ‍ⰻ 𝁇ⰿ‍ⱁ 𝃛 𝁇𝁿ⰻ 𝁆𝁚ⱔ 𝁑ⰽⱉ 𝁑‌ⰲⱁⰸ 𝁇ⰿ‍ⱁ 𝁇𝃰ⰳⱁ 𝁑𝁿ⱎⰰ 𝂨𝂭𝃬 𝁆ⱔ 𝁆ⰽ‍ⱉ 𝁉𝁿ⱅ‍ⱁⰾ 𝁑‌ⱋⰰ 𝁑‌ⰸⰵⰿ 𝁇ⰾⰻ 𝁕𝁑ⱊ‍‍ⱃⱁ 𝁉𝁆𝁿ⱄⱑ 𝁑‌ⰴⰵ 𝁑𝁕ⱄ‍ⱕ 𝁇ⱀⰰ 𝁇ⰸ‍‍ⰵⰿ 𝁇𝁿ⰾ‍ⰻ 𝂣𝃩 𝁇𝃱ⱃ‍‍ⰰⱄ 𝁇ⱅ‍ⱁ 𝁇𝁚ⱍ‍ⰻ 𝁑ⱎⰰ 𝁑𝁿ⱄ‌ⱕ 𝁇𝁚ⰽ‍‍ⱉⱄ 𝁑ⱅⰻ 𝁑‌ⰻⱈⰟ 𝁑‌ⱊⱃⰻ 𝁇𝃰ⰰ 𝁕𝁿ⰴ‍ⱑ𝂣𝃩
𝝤𝝤𝃛‍𝁇𝃣𝁐 𝁆𝞃‍𝝸 𝁕𝝿‍‍‍𝞀𝝾𝞁 𝃛 𝁇𝁿𝝨‍𝝴 𝁘𝁇𝃏𝝟‍𝞄𝁆𝞄 𝁑𝞀‌𝝸 𝁆𝝴 𝁉𝝟𝞄 𝁑‌𝞀‌𝝸 𝁆𝝴 𝁑𝝾‌𝝸 𝁆𝝾 𝁑‌𝞅‍‍‍𝝷𝝰𝝺 ⁠⁠𝁇𝃰𝝻‍𝝾𝝸 𝁆𝁿𝝻‍𝝾𝞄 𝂨𝂭𝃬 𝁆𝝴 𝁇𝝿𝝸 𝁇𝃰𝂏𝝨‍𝝾𝝸 𝁑𝝾‌‌𝝸 𝁑𝝶‌‌𝝺 𝁑𝝿‌‌𝝸 𝁑𝁿𝞂‌𝝰 𝁉𝁿𝝻𝝶 𝁑‌𝝰𝝼 𝁑𝞃𝝰 𝁇𝃳𝁚‍𝝼𝝴 𝁑𝝺‍𝝶𝞁 𝁑‌𝞃𝝶𝝼 𝁑‌𝞇‌𝞄 𝁇𝁿𝁛𝞆‍𝝶𝝼 𝁑𝁿𝝻‌𝝾𝞄𝂣𝃩
ⰔⰔ𝁇𝃱‍𝃣ⱁ‌ 𝁆ⱈ‍ⱃⰰ 𝃛‍𝁇𝃳𝁚‍ⱀ‍ⰻ 𝁑ⰿⱕ 𝁑ⱂ‌‌ 𝃛 𝁇𝃰𝂏ⱄ‍ⱑ 𝁑ⱑ‌ 𝁑ⱅⰻ 𝁇𝁚𝁚ⱓ 𝁑ⰶⰵ 𝁑ⱄ‌ⱁ 𝁉𝁿ⱄ‍ⱅⰰ 𝁑𝁕ⰲ‍ⰻ 𝁇ⱎ‍ⰰ 𝃛 𝁇𝁿ⰿ‍ⰻ 𝂨𝂭𝃬 𝁕𝁑ⰻ 𝃛 𝁇ⱂ 𝁇ⱄ‍ⱁ 𝁇ⰱ‍ⰾⰰ 𝁆ⰸ‍‍ⱀⱏ 𝁉ⰴⱑ 𝁑‌ⰾ‌ⰰ 𝁆ⱓ 𝁑ⱋ‍ⰻⱈⰟ 𝁑‌ⰱ‌ⰵⰸ 𝁑‌ⰸ‌‌ⰰ 𝁇𝃳𝁚‍ⰽⱁ 𝁑ⱀ‌ⰺ 𝁑𝁿ⰵ‌‌𝂣𝃩
𝝥𝝥𝁆𝝴𝃣𝃛 𝁉𝁆𝁿𝃠𝞂‍𝝾𝞄𝝼 ⁠⁠𝃛‍𝁑‌𝁓‍𝂏𝞃‍‍𝝰𝝸 ⁠⁠𝁆𝝴‍𝝼 𝃛 𝁇𝝰‍𝝻 𝁇𝞅𝝸 𝃛‍𝁇𝃣𝝱‍‍𝝺𝝶 𝁆𝃅‍‍𝞂‍‍‍𝞃𝞀𝟂 𝁇𝝰𝞄 𝃛 𝁇𝁛𝁿𝞃‍‍𝞈𝝼 𝁑‌𝝾‌𝝸 𝁆𝝰 𝁑𝝻‍‍𝝰𝞀 𝁑𝞃‌𝞈 𝁇𝁿𝝺‍𝝾𝝸 𝂥𝃩𝂺 𝁇𝝹‍𝝰 𝁇𝞃‍𝝰 𝃛‍ 𝁉𝝻𝝾 𝁑‌𝝼𝝰𝞁 𝁇𝝴𝝸 𝃛 𝁇𝁚𝝻𝝸 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝁿𝝲𝞈 𝁇𝁚𝝴 𝁑𝞈𝞁 𝁑‌𝝰‌𝝼 𝁑‌𝝿‌𝝰 𝁇𝃰𝂏𝞀‍𝝴 𝁑𝝴𝝺 𝁑𝁿𝝷𝞈 ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝂣𝃩
ⰃⰃ𝁇𝃱‍𝃣𝁐𝁚ⰾ‍ⰰ𝁑‌ⰰ‌‌ 𝁑‌ⱄ‍ⱁⰿⰟ 𝁑‌ⰿ‌ⱁ 𝁉𝁆ⰻ‍ⰿⰟ 𝁑‌ⰽ‌ⱁ 𝁇𝁚Ⰳ‍ⱁⱄ 𝁑ⱊⱁ 𝁑ⰴⱙ 𝁇ⰲ‍‍ⱁⰸ 𝁇𝁿ⰸ‍‍‍ⰲⰰⱈⰟ 𝂨𝂭𝃬 𝁉𝁿ⰳ‍ⰾⰰ 𝁑‌ⱄⱁⰿⰟ 𝁑‌ⰿ‌ⱁ 𝁉𝁆ⰻⰿⰟ 𝁑‌ⰽ‌ⱁ 𝁘𝁇𝃏Ⰳ‍ⱁ𝁆ⱁ‍ⱄ 𝁑ⱊⱁ 𝁇ⰴ‍ⱙ 𝁆ⱊ‍ⱁ 𝁕ⰿ‍ⱁ 𝁇𝁿𝁛ⰾ‍‍ⰻⱈ 𝁑𝁿ⱄ‌ⱕ𝂣𝃩
𝝚𝝚𝁇𝃱𝃣𝝹‍ 𝁇𝞆‍𝝴 𝁉𝞈‌ 𝁑‌𝝴‌‌ 𝁇𝃱𝝼‍‍𝞈 𝁆𝝿‍𝝸 𝁑𝝾‌𝝼 𝁑‌𝝰𝞄 𝁉𝁆𝞃𝝾𝞄 𝁑‌𝞃𝝶𝝼 𝁉𝁆𝝳𝝴 𝁑‌𝝶‌‌ 𝁇𝃰𝞂‍‍𝝸𝝼 𝁆𝝻‍𝝾𝞄 𝁇𝞃‍‍𝝶𝝼 𝁇𝁚𝝷‍‍𝝺𝝸 𝁑𝞇𝝸𝝼 𝁑‌𝝻‌𝝾𝞄 𝁑𝝴‌‌ 𝁇𝝼‍𝞈 𝁆𝝿𝝸 𝁑𝝾‌𝝼 𝁑‌𝝰𝞄 𝁇𝃳𝁚‍𝞃‍𝝾𝞄 𝁑𝝰‌ 𝁑𝝿‍𝝰𝝲 𝁑𝝲‌‌𝝴 𝁆𝁿𝝺‍𝞈𝂣𝃩
ⰂⰂ𝁆𝃣ⱀ‍ⰵ 𝃛‍𝁉ⰳ‍ⰴⰰ 𝁑‌ⰻ‌ⱄ 𝁆ⱍⰵ 𝃛 𝁑‌𝃞ⰸⰰ 𝁑𝁕ⱅ‍ⰻ 𝁇ⱂ 𝁇ⰿ‍ⰵ 𝁇𝃣𝁿ⱀ‍ⰵ 𝂣𝃩 𝁇𝃱ⰴ‍‍ⱙ 𝁆ⱈ‍ⱙ 𝁑𝃢ⰿⱁ 𝁑𝁕ⰵ 𝁇𝃣ⰿ‍ⱙ 𝁆ⰻ𝁉𝁐Ⱅ‍ⱖ ⁠⁠𝁕ⱊ‍ⱁ 𝁇ⰸ‍‍‍‍ⱀⰰⰾⱏ 𝁆ⱗ 𝁑ⱄ‌ⰻ 𝁇ⱄ‍‍ⱅⰵ 𝁆𝁚ⰸ‍ⰻ 𝁑ⰿⱁ 𝁑𝁕𝁿ⱕ𝂣𝃩
𝝚𝝚𝁇𝃣𝝼 𝁇𝝾 𝁇𝁿𝝳‍‍𝟂 𝁇𝃰𝂏𝞃‍𝝰 𝁑𝝰𝞄 𝁑‌𝁿𝞃‌𝞰 𝁉𝁆𝝜𝝸 𝁑‌𝝴‌‌ 𝁆𝝿‍𝝾 𝁑𝞀𝝴𝞄 𝁇𝃰𝝾 𝁆𝁿𝝻‍‍𝝶𝝼 𝁆𝁚𝝴 𝁑𝝹‍𝞀𝞄 𝁑‌𝞇‍𝝰𝝼 𝁑‌𝝿‌𝝰 𝁇𝃳𝁚‍𝝲𝝸 𝁑𝝳𝝰 𝁑‌𝁿𝝻𝝾𝝸𝂣𝃩
ⰔⰔ𝁇𝃱‍𝃣ⰿ‍‍‍ⱁⱅ 𝃛‍𝁇𝃳𝁚‍ⱃ‍‍‍ⱕⱈⱏ 𝁑ⱉ‌‌ 𝁑‌ⰴⰵⱄ 𝃛 𝁉𝁆ⱀⱙ 𝁑‌ⱓ‌‌ 𝁆ⰻ 𝁑ⰲⱁⰸ 𝁇𝃰ⰳ‍ⰾⱕ 𝁆𝁿ⰴ‍‍‍ⰰⱈⱏ 𝁕ⰻ 𝁇ⱀ‍ⰵ 𝁇𝁿ⰱ‍ⱑ 𝁇𝁚ⰸ‍‍ⱀⰰ 𝁑ⰰ‌‌ 𝁑ⱕⰹ 𝁑ⰿ‌ⰵ 𝁑𝁿ⱀ‌ⰵ𝂣𝃩
𝝖𝝖𝁇𝃱‍𝃣 𝃛 𝁉𝝿‍𝞈 𝁑‌𝝺‌𝝴 𝁆𝞃‍𝝾 𝁑𝞅𝞄 𝃛‍𝁉𝝲𝝶 ⁠⁠⁠𝁕𝝰‍𝝿 𝁇𝝴 𝃛 𝁇𝁿𝝻‍𝝾𝞄 𝁆𝝹𝝰𝝸 𝁇𝝾‍‍𝞄𝝹 𝁇𝃳𝁚‍𝝴 𝁑𝝴𝞂 𝁑𝞃𝝸𝝼 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝝴‌𝝹 𝁑𝝵𝝶 𝁇𝃳𝁚‍𝞃‍‍𝞈𝁑𝞈𝝼 𝁑‌𝞃‍𝝶𝝼 𝁑‌𝞇𝞄 𝁇𝁿𝁛𝞆‍‍𝝶𝝼 𝁑𝁿𝝻𝝾𝞄𝂣𝃩
ⰂⰂ𝁇𝁐𝃣ⱁ‍ⰸ ⁠⁠𝃛 𝁇𝃳𝁚‍ⰸ‍‍ⰲⰰ 𝁑ⰰ‌ⱈⰟ 𝁑‌ⰽⰟⰕⰵ 𝁑‌ⰱ‌ⱑ 𝃛‍⁠⁠⁠⁠𝁉𝁆Ⰳⱁⱄ ⁠⁠𝁕ⱊ‍ⱁ 𝁇ⰴ‍ⰻ 𝃛 𝁇𝁿ⱃ‍‍‍ⱑⱈⱏ 𝁆Ⱅ‍ⱖ 𝁇ⱗ 𝃛‍𝁇𝁚ⱄⰻ 𝁑ⱘ‌‌ 𝁑ⱊ‌ⱁ 𝃛 𝁆𝁚ⰲⰰ 𝁑ⱀ‌ⰺ 𝁑ⰵ‌‌ 𝁇ⰿ‍ⱁ 𝁇𝁿ⰵ 𝁇𝁚ⱍ‍‍‍ⰰⱄⱅⱐ 𝁑‌ⰿ‌ⱁ 𝁑‌ⱕ‌‌ 𝁑‌ⱗ‌‌ 𝁉𝁿ⱄⰻ 𝁑‌ⱀⰰ 𝁑‌ⰸⰵ 𝁇𝃳𝁚‍ⰿ‍‍‍ⰾⰻ 𝁑‌ⰶⰻ 𝁑‌𝁿ⰲⱖⱈⱏ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝂣𝃩
𝝥𝝥𝁉𝁐𝃣𝞀‍‍𝝾𝞂 𝁑‌𝞆‍𝝴𝞁 𝁉𝁆𝝿‍‍‍𝞀𝝾𝞁 𝁑‌𝞃𝝶𝝼 𝁉𝁆𝝳𝝴 𝁑‌𝝶‌‌ 𝁇𝃰𝞂‍𝝸𝝼 𝁆𝁿𝝻‍𝝾𝞄 𝁘𝁇𝃏𝝾𝁆𝝾 𝁑𝞃‌𝝸 𝁆𝝴 𝁑𝞃𝝰 𝁆𝝿‍𝝴𝝸 𝁑𝝼𝞈 𝁑‌𝝷𝝶𝝼 𝁇𝃰𝞂‍‍𝝷𝝾 𝁕𝁿𝝳‍‍𝞀𝝰𝂣𝃩
ⰋⰋ𝁇𝁐𝃣ⰸ ⁠⁠𝃛 𝁉𝁿ⰱⰰ 𝁑‌ⰲⰻ 𝁑ⰿⱕ 𝁑ⱂ‌‌ 𝁑𝁕ⰳ‍ⱁ 𝁇𝁐ⱀ‍ⱕ 𝁆ⱋ‍‍‍ⰻⱈⰟ 𝁑𝁿ⰿⱕ 𝁇𝃳𝁚‍ⱔ 𝁑ⰽⱉ 𝁑‌ⱘ‌‌ 𝁑‌ⰽⱃⱑ 𝁉𝁿ⱊⰻ 𝁑‌ⱎⰰ 𝁑ⱄ‌ⱕ 𝁇𝃳𝁚‍ⱊⰰ 𝁑ⰰ‌‌ 𝁑ⱍ‌ⰵ 𝁑ⰿⰵ 𝁆𝁿ⱀ‍ⰵ𝂣𝃩
𝝚𝝚𝁇𝃱‍𝃣 𝃛 𝁉𝝽𝝰 𝁑‌𝝲𝝰 𝁆𝝲‍𝝴 𝁆𝝴‍𝝹 𝁆𝞅‍𝞄 𝁑𝝺𝝰 𝃛‍𝁇𝁚𝝹‍𝝶𝞁 𝁑‌𝞃𝝶𝝼 𝁑‌𝞇‌𝞄𝃛 𝁇𝃰𝞆‍𝝶𝝼 𝁆𝝻‍𝝾𝞄 𝁆𝞃‍𝝾𝞄 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝝽𝝾 𝁇𝝻‍𝝾 𝁇𝝺‍𝝾 𝁇𝁚𝝲‍𝝶 𝁑𝞂‍𝝰 𝁑‌𝁿𝞂‍‍‍𝝷𝝰𝝸 𝁑‌𝞃𝟂 𝁆𝝤 𝁉𝝼𝝾 𝁕𝝻‍𝝰 𝁇𝃰𝂏𝞃‍𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁑‌𝁿𝝨‌𝝾𝞄𝂣𝃩
ⰏⰏ𝁇𝃱‍𝃣ⰵ 𝃛 𝁉ⱀ‍ⰵ 𝁑‌ⰶ‍‍ⰴⱙⱅⰟ 𝁆𝁚ⱊ‍ⱃⰰ 𝁑ⰰ‌‌ 𝁑ⰲⰵⰴ 𝁇ⱀ‍ⰻ 𝁇𝁿ⱌ‍ⱖ 𝁆𝁚ⰴ‍‍ⱁⱀ 𝁑ⰴ‌ⰵ 𝁑‌ⰶⰵ 𝁑‌ⰲⱁⰸ 𝁇𝃳𝁚‍ⰴⰰ 𝁑ⱄ‌ⰻ 𝁑‌𝁿ⰿⱀⱑⱑ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝂣𝃩

Προσόμοια τῆς ἑορτῆς · Ὤ τοῦ παραδόξου θαύματος· Ἦχος 𝂢𝂮 𝁇𝃱‍

Στίχος · Ἐκ βαθέων ἐκέκραξά σοι, Κύριε· Κύριε, εἰσάκουσον τῆς φωνῆς μου·

𝝮𝝮𝁉𝃣 𝁑‌𝞃𝝾𝞄 𝁆𝝿‍𝝰 𝁆𝞀‍𝝰 𝁑𝃰𝂏𝝳‍𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝁕𝁿𝝽‍𝝾𝞄 𝁉𝁐𝁿𝝷‍‍𝝰𝞄 𝁑‌𝁕𝝻‍𝝰 𝃰𝝰‌‌‌ 𝁆𝁿𝞃‍‍𝝾𝞁 𝂨𝂭𝃬 𝁑𝝶‌‌ 𝁇𝝿‍𝝶 𝁇𝃰𝁚𝝲‍𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝝶‌‌ 𝁘𝁑𝁑𝞃‍‍𝝶𝞁 𝁇𝃰𝝵‍𝞈 𝁆𝁿𝝶‍𝞁 𝁑𝃰𝂑𝝴 𝁘𝁘𝁆𝝴 𝁑𝂏𝝴𝝹 𝁘𝁆𝁑𝞃‍‍𝝶𝞁 𝁇𝃰𝂏𝞂‍‍𝞃𝝴𝝸 𝁑𝝴‌‌𝝸 𝁇𝞀‍𝝰𝁆𝃰𝂏𝁠𝝰‍𝞁 𝁑𝃰𝂏𝞃𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝂏𝝸‌‌ 𝁆𝃰𝂏𝝹‍‍𝞃𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝂏𝝴‌‌ 𝃛‍‍𝁘𝁆𝁑𝂅𝂅𝞃‍‍‍𝝰𝝸 ⁠⁠⁠⁠𝂣𝃩 𝁇𝃱𝃰𝝶‍ 𝁆𝃰𝂑𝞆‍𝝰 𝁘𝁘𝁆𝝰 𝁑𝂏𝝰‌‌ 𝁆𝁿𝞀‍𝝸𝞁 𝁑𝁓‍𝂏𝝹‍𝝰𝞀 𝁇𝃱𝁿𝝿‍‍𝝾 𝁇𝃰𝂏𝝲‍𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁇𝃳𝁚‍𝝼‍𝝴𝝸 𝁑𝝴𝝸𝝼 𝁑𝁓‍𝂏𝝺‍‍𝝰𝝻 𝁇𝁿𝝿‍‍‍𝞀𝞈𝞁 𝁇𝝰𝁆𝃰𝂏𝁠𝝰 𝁑𝃰𝂏𝝿‍𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝂏𝝰𝞀 𝁆𝃰𝂏𝞆‍𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝂏𝝴‌‌ 𝃛𝁆𝁑𝂅𝞃‍‍𝝰𝝸 𝂣𝃩 𝁇𝃱‍𝝴‍𝞄 𝃛 𝁇𝃰𝂏𝞅‍‍‍𝞀𝝰𝝸 𝁑𝝰‌‌𝝸 𝁑‌𝁿𝝼‌𝝾𝞄 𝁑𝁓‍𝂏𝝞 𝁇𝁿𝞈 𝁇𝃰𝂏𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝃛𝁇𝂅𝂅𝝹‍‍𝝴𝝸𝝻 𝂨𝂭𝃬 𝁕𝞃‍‍𝝶𝞁 𝃛 𝁇𝃰𝂏𝝝‍𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁇𝁿𝝾 𝁇𝞃‍𝝾𝁆𝃰𝂏𝁠𝝾 𝁕𝝹‍𝝾𝞄 𝁆𝝲‍𝝴𝝼 𝁇𝁚𝝼𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝝶‌‌ 𝁇𝁿𝞃‍‍𝞈𝞀 𝁇𝝲‍𝝴𝁆𝃰𝂏𝁠𝝴 𝁑𝃰𝂏𝝼𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝂏𝝾‌‌ 𝁆𝃰𝂏𝝻‍𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝂏𝝴‌‌ 𝃛 𝁘𝁆𝁑𝂅𝝼‍‍𝝾𝞁 𝂣𝃩 𝁇𝃱‍𝝾‍‍𝞄𝝹 𝃛 𝁇𝃰𝂏𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑‌𝁿𝞂‍𝞃𝝸𝝼 𝁑‌𝁓‍𝂏𝝰𝝺 𝁇𝁿𝝺‍‍𝝾𝞁 𝁇𝃰𝂏𝞈 𝁑𝞈𝞁 𝃛𝁇𝂅𝂅𝝨‍𝞄 𝂨𝂭𝃬 𝁕𝞃‍‍𝞈𝝼 𝃛 𝁇𝃰𝂏𝝲‍𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁇𝁿𝝲‍𝝴 𝁇𝃰𝂏𝝼‍𝞈 𝁑𝞈𝝼 𝁑‌𝝲𝝴𝝼 𝁆𝝼‍𝝶 𝁇𝁚𝞃‍𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝝾‌‌ 𝁇𝃰𝂏𝞀‍𝞈 𝁑𝞈‌𝝼 𝁇𝝝‍𝝴𝁆𝃰𝂏𝁠𝝴 𝁑𝃰𝂏𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝂏𝝾‌‌ 𝁆𝁜𝂅𝝺‍𝝶 𝁑𝂏𝝶‌‌ 𝃛‍‍𝁘𝁆𝁑𝂅𝂅𝝿‍‍‍𝞃𝝴 𝂣𝃩𝃚 𝁇𝁐𝃧𝝶 𝁆𝝲‍‍𝝰𝞀 𝁆𝁿𝝝‍𝝴 𝁇𝁿𝝾 𝁇𝁿𝁛𝝳‍𝝾 𝁑𝞆𝝾 𝁇𝃳𝝾‍𝞁 𝁉𝁆𝃦𝝟𝝾 𝁑‌𝝾‌‌ 𝁑𝂏𝝾‌‌𝁇𝃰𝂏𝁠𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝁕𝃣𝞀‍𝝶 𝁑𝂏𝝶‌‌ 𝁇𝝶𝁆𝃰𝁠𝝶 𝁘𝁑𝁑𝞃‍𝝾𝞄 𝁘𝁑𝁑𝝝‍𝝴 𝁇𝃰𝂏𝝾𝞄 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁇𝞃‍𝝾𝁆𝃰𝂏𝁠𝝾 𝁑𝃰𝂏𝞂‍‍𝝹𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝂏𝝶‌‌ 𝁆𝃰𝂏𝝼‍𝞈 𝁑𝞈‌‌ 𝁑𝂏𝞈‌‌ 𝃛‍‍𝁘𝁆𝁑𝂅𝂅𝝻‍‍𝝰 𝂣𝃩𝁇𝃱𝞃‍‍𝝾 𝁇𝝿‍𝝰 𝁇𝃰𝂏𝝼𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝁿𝝲‌𝝸 𝁑𝃰𝂏𝝾 𝁑𝝾‌𝝼 𝁑𝁕𝝤 𝁇𝃲𝝾 𝁇𝃰𝂏𝝾 𝁑𝁿𝞀‍𝝾𝞁 𝂨𝂭𝃬 𝁑𝝳‌𝝸 𝁑𝝰‌‌ 𝁇𝃰𝝨‍𝝾𝞄 𝁆𝁿𝝶 𝁕𝁑𝁿𝝻‍‍𝝸𝝼 𝁇𝃰𝂏𝝳‍𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁇𝝳‍𝞈 𝁇𝞈 𝁇𝂏𝁜𝞈 𝁑𝞈‌ 𝁑𝃰𝂏𝞈 𝁘𝁑𝁿𝁓‍𝂏𝞀‍𝝶 𝁇𝂏𝁜𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁆𝂅𝂅𝞃‍‍𝝰𝝸𝂣𝃩𝁇𝃱‍

Сті‍хъ: Да бꙋ‍дꙋтъ оу‍‍‍ши Твои‌ внемлюще гла‍сꙋ моле‍нїѧ моегѡ‌

ⰙⰙ𝁇𝃣𝁚𝁑ⰴⰻⰲ 𝁑‌ⱀ‌ⰰ 𝁑𝁕ⰳ‍ⱉ 𝁇ⱍ‍ⱙ 𝁇ⰴⰵ 𝃛 𝁇𝁿ⱄⰵ𝂨𝂭𝃬 𝁆ⰻ‍ⱄ 𝃛 𝁉ⱅ‍ⱁⱍ 𝁑‌ⱀⰻⰽⰟ 𝁇𝃰𝂏ⰶ‍ⰻ 𝁑ⰻ‌‌ 𝁑‌𝁿ⰸ‍ⱀⰻ 𝁆ⱂ 𝁆ⱀⰵ 𝁑‌ⱊ‍ⰾⱁⰴ 𝁑‌ⱀ‌ⱖ 𝁇ⱕ 𝁇ⱃ‍‍ⰰⰶ 𝁉𝁆ⰴⰰ 𝁑‌ⰵⱅ 𝁑𝃚𝁕𝁿ⱄ‍ⱕ 𝂣𝃩 𝁇ⰻ 𝃛 𝁇ⰱ‍‍ⰾⰰ 𝁇ⰳⱁ 𝁇𝁚ⰴ‍‍‍ⰰⱅⱐ 𝁑‌ⱊⰾⱁ 𝁑‌ⰴ‌ⱁ 𝁑𝁕ⱃ‍ⱁ 𝁇ⰴ‍ⰻ 𝁇𝃲𝂏ⰻ 𝁆𝁿ⱅ‍ⰻ 𝂨𝂭𝃬 𝁑‌ⱄ‍ⰲⱑⱅ 𝁑‌ⰾ‌ⱉ 𝁇ⱀ‍ⰰ 𝁇ⱍ‍ⰻ 𝁉𝁆ⱀⰰ 𝁑‌ⰵⱅ 𝁑𝁕𝁿ⱄ‍ⱕ 𝂣𝃩 𝁇𝃱ⰲ‍‍ⰵ 𝁇ⱄⰵ 𝃛‍𝁉ⰾⰻ 𝁑‌ⱄⱕ 𝁆Ⰺ 𝃛 𝁑‌ⱉ‌ 𝁑𝁕ⰰ 𝁇ⰽⰺ 𝁇𝃲𝂏ⰺ 𝁆𝁿ⰿ‍ⰵ 𝂨𝂭𝃬 𝁆Ⰱ‍ⱁ 𝁆ⰳⱁ 𝁇𝁚ⱃⱁ 𝁑ⱁ‌‌ 𝁑ⰴⰻ 𝁑ⱌⱖ 𝁇𝃱ⰱ‍‍‍‍ⱖⰲⱏ 𝁆ⱃ‍ⱁ 𝁑ⰴⰻ 𝁑ⰻ‌ 𝁑𝁿ⱅ‍ⰵⰾⱐ 𝂣𝃩 ⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝁇𝁐𝁚ⱀ‍‍‍ⱑⱄⱅⱐ ⁠⁠⁠⁠⁠𝁑‍ⰻ‌ⱀⱏ 𝁑𝁓‍𝂏ⱔ‌ 𝁇ⰽⱁ 𝁇ⰶ‍ⰵ 𝁇𝁿ⱅ‍ⱖ 𝂨𝂭𝃬 ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝁑ⰸ‍ⰵⰿ 𝁇ⱀ‍ⱁ 𝃛‍𝁉ⱃ‍ⱁⰴ 𝁑‌ⱀⱖⱈⰟ 𝁆ⱃ‍ⱁ 𝃛 𝁇𝁚ⰴ‍ⰻ 𝁑ⱅⰵ 𝁑ⰾⰵⰹ 𝁇ⰱ‍ⱁ 𝁆ⰳ‍ⱁ 𝁆ⱊ‍‍ⱃⰺ 𝁑𝃰𝂏ⱕ 𝁑ⰰ‌‌ 𝁑𝁕𝁿ⱅ‍‍‍ⱀⰵ 𝂣𝃩 𝃛‍𝁆Ⰱ‍ⱁ 𝁆ⰳ‍ⱁ 𝁆ⰲ‍‍ⰿⱑ𝃛 𝁇𝃱‍ⱄ‍‍ⱅⰻ 𝃰ⰻ‌‌ 𝁆ⰿ‍ⰰ 𝁆ⱕ 𝁆ⰱ‍ⱁ 𝁑Ⰼ‌ 𝁇ⱅ‍‍ⱃⱁ 𝃰𝂏‍ⱁ‌‌‌ 𝁇𝁚ⰽ‍ⱁ 𝁑ⰲⰻ 𝁑ⰻ‌‌ 𝁑𝁿ⱌ‌ⰰ 𝂨𝂭𝃬 𝁑‍Ⰱⱁ 𝁑ⰶ‌ⰺ 𝁇ⰵ 𝁇ⱄ‍ⰵ 𝁉𝁆ⰾⰵ 𝁑‌ⱀⰺ 𝁑𝁕𝁿ⰵ 𝂣𝃩 𝁇𝃱ⱊ‍‍ⱃⰵ 𝁇ⱄ‍ⰲⱕ 𝃛‍𝁉ⱅ‍ⰰ 𝁑‌ⱕ‌‌ 𝁆ⰳⱁ 𝃛 𝁑‌ⱃ‌ⰰ 𝁑𝁕Ⱅ‍ⱁ 𝁇𝃱‍ⰱⱁ𝁇𝃰𝂏𝁠 𝁕𝁿ⱓ 𝂨𝂭𝃬 𝁉𝁆ⱀⰰ 𝁑‌ⰰⰿⱏ 𝁆ⰴⰰ 𝁑𝁕ⱃⱁ 𝁇𝃰𝂏ⰲⰰ 𝁑ⰰ‌‌ 𝁑𝂅𝂅ⱄ‌ⱕ𝂣𝃩𝁇𝃱‍

Ἐὰν ἀνομίας παρατηρήσῃς, Κύριε, Κύριε, τίς ὑποστήσεται; ὅτι παρὰ σοὶ ὁ ἱλασμός ἐστιν.

𝝮𝝮𝁉𝃣 𝁑‌𝞃𝝾𝞄 𝁆𝝿‍𝝰 𝁆𝞀‍𝝰 𝁑𝃰𝂏𝝳‍𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝁕𝁿𝝽‍𝝾𝞄 𝁉𝁐𝁿𝝷‍‍𝝰𝞄 𝁑‌𝁕𝝻‍𝝰 𝃰𝝰‌‌‌ 𝁆𝁿𝞃‍‍𝝾𝞁 𝂨𝂭𝃬 𝁑𝝾‌‌ 𝁇𝝴‍𝝹 𝁇𝃰𝁚𝞂‍‍𝞃𝝴𝝸 𝁑𝝴‌‌𝝸 𝁑𝝴‌𝝸 𝁘𝁑𝁑𝞀‍‍𝝰𝞁 𝁘𝁑𝁑𝝹‍‍𝝰𝞀 𝁇𝁐𝁿𝝿‍‍𝝾𝞁 𝂨𝂭𝃬 𝁑𝃰𝂑𝝰 𝁘𝁘𝁆𝝰 𝁑𝂏𝝰‌ 𝁘𝁆𝁑𝝼‍𝝰 𝁇𝃰𝂏𝝺‍𝝰 𝁑𝝰𝝻 𝁇𝞇‍𝝰𝁆𝃰𝂏𝁠𝝰‍𝞁 𝁑𝃰𝂏𝝼𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝂏𝝴𝞄 𝁆𝃰𝂏𝝻‍𝝰 𝁑𝝰‌ 𝁑𝂏𝝰‌ 𝃛‍‍𝁘𝁆𝁑𝂅𝂅𝞃‍𝝸 𝂣𝃩𝃚 𝁇𝃱𝃰𝞃‍‍𝝾𝞄 𝁆𝃰𝂑𝝿‍𝝰 𝁘𝁘𝁆𝝰 𝁑𝂏𝝰𝝼 𝁆𝁿𝞃‍‍𝞈𝝼 𝁑𝁓‍𝂏𝝙‍𝝶 𝁇𝃱𝁿𝝻‍‍𝝸 𝁇𝃰𝂏𝝾𝞄𝁑𝝾𝞄𝞀 𝁇𝃳𝁚‍𝝲𝝾𝞄 𝁑𝝾𝞄‌‌ 𝁑𝁓‍𝂏𝝹𝝰𝝸‌ 𝁇𝁿𝝥‍‍𝝰𝝼 𝁇𝞃‍𝝾𝁆𝃰𝂏𝁠𝝾 𝁑𝃰𝂏𝝹‍‍𝞀𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝂏𝝰‌‌ 𝁆𝃰𝂏𝞃‍𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝂏𝝾‌‌ 𝃛𝁘𝁆𝁑𝂅𝞀‍‍‍𝝾𝞁 ⁠⁠⁠⁠𝂣𝃩 𝁇𝃱‍𝝴𝞄 𝃛 𝁇𝃰𝂏𝞃‍𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝁿𝝼𝞈𝞁 𝁑𝁓‍𝂏𝞃‍𝝶𝝼 𝁇𝁿𝝹‍𝝾 𝁇𝃰𝂏𝞂‍‍𝝻𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝃛𝁇𝂅𝂅𝝹‍‍𝝶𝝼 𝂨𝂭𝃬 𝁕𝞃‍‍𝞈𝝼 𝃛 𝁇𝃰𝂏𝝰 𝁑𝝰‌ 𝁇𝁿𝝲‍𝝰 𝁇𝝷‍‍𝞈𝁆𝃰𝂏𝁠𝞈‍𝝼 𝁕𝝳‍𝝸 𝁆𝝰 𝁇𝁚𝝺‍𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝝴‌‌ 𝁇𝁿𝝺‍𝞄 𝁇𝝹‍𝝴𝁆𝃰𝂏𝁠𝝴 𝁑𝃰𝂏𝞂‍‍𝞃𝝴𝝸 𝁑𝝴‌𝝸 𝁑𝂏𝝴‌𝝸 𝁆𝃰𝂏𝞀‍𝞈 𝁑𝞈‌‌ 𝁑𝂏𝞈‌‌ 𝃛𝁘𝁆𝁑𝂅𝞂‍‍𝝸𝝼 𝂣𝃩 𝁇𝃱‍𝝡‍𝝶 𝃛 𝁇𝃰𝂏𝞃‍𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝁿𝞀𝝴𝞁 𝁑𝁓‍𝂏𝞂‍‍𝞄𝝼 𝁇𝁿𝞃‍𝞰 𝁇𝃰𝂏𝝡‍𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝃛 𝁇𝂅𝂅𝞃‍‍𝞀𝝸 𝂨𝂭𝃬 𝁕𝞃‍‍𝝶𝞁 𝁇𝃰𝂏𝝝‍𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁇𝁿𝝾 𝁇𝃰𝂏𝞃‍𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑‌𝝹‌𝝾𝞄 𝁆𝞆‍𝝾 𝁇𝁚𝞀‍𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝝴𝞄 𝁇𝃰𝂏𝞂‍𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁇𝞃‍𝝴𝁆𝃰𝂏𝁠𝝴 𝁑𝃰𝂏𝝹‍‍𝞀𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝂏𝝰‌‌ 𝁆𝁜𝂅𝝵‍𝝾𝞄 𝁑𝂏𝝾𝞄‌ 𝃛‍‍𝁘𝁆𝁑𝂅𝂅𝞂‍‍‍𝝰𝝸 ⁠⁠⁠⁠𝂣𝃩𝃚 𝁇𝁐𝃧𝝟‍𝝴 𝁆𝞆‍𝝰 𝁆𝁿𝞀‍𝝸 𝁇𝁿𝞃‍𝞈 𝁇𝁿𝝻‍𝝴 𝁑𝝼𝝶 𝁇𝃳𝝶 𝁉𝁆𝃦𝞆‍𝝰𝝸 𝁑‌𝝰‌𝝸 𝁑𝂏𝝰‌𝝸𝁇𝃰𝂏𝁠𝝰𝝸 𝁑𝝰‌𝝸 𝁑𝁕𝃣𝞀‍𝝴 𝁑𝂏𝝴‌‌ 𝁇𝝴𝁆𝃰𝁠𝝴𝁘𝁑𝁑𝝻𝝴 𝁘𝁑𝁑𝞃‍𝝰 𝁇𝃰𝂏𝝨‍𝝾𝞄 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁇𝝾𝁆𝃰𝂏𝁠𝝾 𝁑𝃰𝂏𝝟‍𝞄 𝁑𝞄‌‌ 𝁑𝂏𝞄‌‌ 𝁆𝃰𝂏𝞀‍𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝂏𝝸‌‌ 𝃛‍‍𝁘𝁆𝁑𝂅𝂅𝝾‍‍𝞁 ⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝂣𝃩𝃚 𝁇𝃱𝝾‍ 𝁇𝝥‍𝝰 𝁇𝃰𝂏𝞀‍𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑‌𝁿𝞆‍𝞈𝝼 𝁑𝃰𝂏𝞃‍𝟂 𝁑𝟂‌‌‌ 𝁑𝁕𝝹‍𝝾 𝁇𝃲𝝾 𝁇𝃰𝂏𝝾 𝁑‌𝁿𝞂‍‍𝝻𝟂 ⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝂨𝂭𝃬 𝁑‍𝝳‌𝝸 𝁑𝝰‌‌ 𝁇𝃰𝝨‍𝝾𝞄 𝁆𝁿𝞃‍𝝾 𝁕𝁑𝁿𝝻‍𝝴 𝁇𝃰𝂏𝝲‍𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁇𝝴 𝁇𝝴 𝁇𝂏𝁜𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝃰𝂏𝝴 𝁘𝁑𝁿𝁓‍𝂏𝝺‍𝝴 𝁇𝂏𝁜𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁆𝂅𝂅𝝾‍𝞁𝂣𝃩𝁇𝃱‍

И‍‍‍мене ра‍ди Твоегѡ‌ потерпѣ‍хъ Тѧ Го‍споди, потерпѣ‌ дꙋша‌ моѧ‌ въ сло‍во Твое‌, оу‍‍пова‌ дꙋша‌ моѧ‌ на Го‍спода

ⰔⰔ𝃛‍𝁉𝃣ⱅ‍‍‍ⱁⰾⱊⰟ 𝁑‌ⱌ‌ⱑ 𝁆ⰾ‍ⱁ𝃛 𝁑‌ⰿⱙ 𝁑‌ⰴⱃⰺ 𝁑‌ⱕ‌ 𝁑‌ⱉ‌ 𝁇𝃱ⰴ‍‍ⱙ 𝁇ⱎ‍ⰵ 𝃛 𝁇𝁿ⰲ‍‍‍‍ⰾⰵⱀⱏ 𝂨𝂭𝃬 𝁆ⰻ 𝃛 𝁇ⱄ‍‍‍ⰲⱑⱅ 𝁆ⰾ‍ⱁ 𝁆ⰵ 𝁑ⱊⱃⰺ 𝁆ⱕ 𝃰ⰰ‌‌‌ 𝁆ⱅ‍ⰵ 𝁕ⰾ‍ⰻ 𝃛 𝁇𝁿ⱋ‍ⰵ 𝂨𝂭𝃬 𝁆ⰱ‍‍ⰾⰻ 𝃛 𝁉ⱄ‍‍ⱅⰰ 𝁑‌ⱓ‌ 𝁆ⱋ‍ⰵ 𝁆ⰵ 𝁘𝁑𝁑ⱄ‍ⱕ 𝁇ⰱ‍‍ⰾⰰ 𝁇ⰳⱁ 𝁉𝁆ⰴⰰ 𝁑‌ⱅⰺ 𝁑𝁕𝁿ⱓ 𝂣𝃩 𝁇𝁐𝁚Ⰰ‍ⱀ 𝁑ⱀⰰ 𝁑ⰱⰾⰰ 𝁑𝁕ⰳ‍ⱁ 𝁇ⱄ‍‍ⰾⰰⰲ 𝁇ⱀ‍ⰰ 𝃰𝂏‍ⰰ‌‌‌ 𝁆𝁿ⱕ 𝁑𝃰𝁚ⱔ‍‍‍ⰲⰾⱐ 𝁑‌ⱎⰻ 𝁑ⰻ‌‌ 𝁑𝁿ⱄ‌ⱕ 𝂣𝃩 𝁇𝃱‍ⱊ‍ⱁ 𝁆ⱃ‍ⱁ 𝁑ⰴⰻ 𝁑𝁕ⰸ‍ⰰ 𝁇ⰱ‍ⱃⰰ 𝁇𝃲𝂏ⰰ 𝃛𝁆𝁿ⰾ‍ⱁ 𝂨𝂭𝃬 𝁆ⰲ‍ⱁ 𝃛 𝁆ⰻ 𝃰ⰻ‌‌ 𝁆ⱄ‍‍ⱅⰻ 𝁕ⱀ‍ⱙ 𝁆ⰴ‍‍ⱑ 𝃰ⱑⰲ 𝃛‍𝁆𝁿ⱄ‍‍‍ⱅⰲⰰ 𝁆Ⰱ‍ⱁ 𝃛 𝁉ⰶ‍‍‍ⰵⱄⱅ 𝁑‌ⰲⰵⱀ 𝁆ⱀ‍ⱁ 𝁑ⰵ‌‌ 𝁆ⱊ‍‍ⱃⱁ 𝁇ⱌ‍‍ⰲⱑ 𝁉𝁆ⱅⰵ 𝁑‌ⱀ‌ⰺ 𝁑𝁕𝁿ⰵ 𝂣𝃩 𝁇𝁐𝁚ⱔ 𝁑‌ⰶⰵ 𝁑‌𝁓‍𝂏ⰲ‍‍‍ⱄⱑⰿ 𝁇ⰴ‍‍ⱑⰲ 𝁇ⱄ‍‍‍ⱅⰲⰵⱀ 𝃛 𝁇𝁿ⱀ‍‍‍ⱖⰿⰟ 𝂨𝂭𝃬 𝁆ⰻ 𝃛 𝁆ⰴ‍ⱑ 𝃰ⱑ‌ⰲ 𝁆ⱄ‍‍ⱅⰲⰰ 𝁑‌ⰶ‌ⰵ 𝁇𝁚ⰾⰰ 𝁑ⰰ‌‌ 𝁑ⱓ‌‌ 𝁑‌ⱋ‍ⱖⰿⰟ 𝁇ⰴⰰ 𝁇𝁚𝁚ⱃ‍ⱁ 𝁑ⰲ‌ⰰ 𝁑ⱀ‌ⰺ 𝁑𝁿ⰵ‌‌ 𝂣𝃩 𝁇𝃱‍ⰴ‍ⱑ 𝃰ⱑ‌ⰲ 𝁆ⱄ‍‍ⱅⰲⰰ 𝁑‌ⰴ‌ⱁ 𝁉𝁇ⰱ‍ⱃⱁ 𝁑‌ⱁ‌‌ 𝁑𝂏ⱁ‌‌ 𝁆𝁿ⱅ‍ⱙ 𝂨𝂭𝃬 𝁑‌ⱔ‌‌ 𝁑ⰲ‌ⱑ 𝁇ⱊ‍ⱁ 𝁇ⰴ‍ⰰ 𝁉𝁆ⱓ‌ 𝁑‌ⱋⱙ 𝁑𝃚𝁕𝁿ⱓ 𝂣𝃩 𝁇𝃱‍ⰻ 𝃛 𝁉ⰴⰰ 𝁑‌ⱃ‌ⱙ 𝁆ⱓ 𝁆ⱋ‍ⱙ 𝁑ⱓ‌ 𝁑‌ⰲ‍ⱄⱑⰿⰟ 𝁇𝃰ⰲ‍ⱑⱃ 𝁆𝁿ⱀ‍‍‍ⱖⰿⰟ 𝂨𝂭𝃬 𝁉𝁆ⰲⰵ 𝁑‌ⰵ‌‌ 𝁆ⰾⰺ 𝁑𝁕ⱓ 𝁇𝃰𝂏ⰿ‍‍ⰻ 𝁑ⰻ‌‌ 𝁑𝂅𝂅ⰾ‍ⱁⱄⱅⱐ ⁠⁠⁠𝂣𝃩 𝁇𝃱‍

Εἶτα, προσόμοια τοῦ Ἁγ‍ίου·

Ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας μέχρι νυκτός, ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας, ἐλπισάτω Ἰσραὴλ ἐπὶ τὸν Κύριον.

𝝚𝝚𝁕𝃣𝞄 𝃛 𝁇𝃰𝂏𝞅‍‍𝞀𝝰 𝁑𝝰‌𝝼 𝁇𝁿𝞃‍𝝸 𝁆𝝹‍‍𝞈 𝃰𝞈‌𝞁 𝁆𝁚𝝼‍𝞄 𝁑𝞄𝝼 𝁑𝝴‌‌ 𝃰𝝴‌𝝼 𝁆𝃰𝂑𝞄 𝁘𝁘𝁆𝞄 𝁑𝂏𝞄‌‌ 𝁆𝃰𝂏𝝻‍‍‍𝝼𝝾𝝸 𝁑𝝾‌𝝸 𝁑𝂏𝝾‌𝝸𝞁 𝁘𝁆𝁑𝝰 𝁇𝃰𝂏𝝼‍𝝴 𝁑𝝴‌𝞄 𝁇𝞅‍𝝶𝁆𝃰𝂏𝁠𝝶 𝁑𝃰𝂏𝝻‍𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝂏𝝶‌‌ 𝁆𝃰𝂏𝞂‍‍𝞈 𝁑𝞈‌‌ 𝁑𝂏𝞈‌‌ 𝃛 𝁘𝁆𝁑𝂅𝝻‍‍‍𝝴𝝼 𝂣𝃩 𝁑‌𝃞𝞃𝞈𝝼 𝃛 𝁇𝃰𝃣𝝼𝝴 𝁇𝃰𝝾𝝼 𝁆𝁜𝂅𝝱‍‍𝝺𝝰 𝁑𝂏𝝰‌‌ 𝁆𝃰𝂏𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝁕𝞂‍‍𝞃𝝾 𝁑𝝾‌‌𝝼 𝁇𝃱𝞃‍‍𝝾𝞄 𝁇𝃲𝂏𝝾𝞄 𝁉𝁆𝁿𝝖‌ 𝁘𝁑𝁑𝝰 𝁇𝃰𝂏𝝷‍‍𝞈 𝁑𝞈‌‌ 𝁇𝁿𝝿‍‍𝞀𝝾 𝁆𝞂‍‍𝞃𝝴 𝃰𝝴‌‌‌ 𝁆𝁚𝝷‍𝝴𝁑𝝴‌𝝼 𝁑𝞃𝝰 𝁑𝝖‌‌ 𝁆𝝽‍𝝸 𝁇𝃲𝂏𝝸 𝁆𝁿𝞈‍𝞁 𝂨𝂭𝃬 𝁆𝁜𝂅𝞃‍‍𝟂 𝁑𝂏𝟂‌‌ 𝁆𝃰𝂏𝝳‍𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝁕𝝻‍‍𝟂 𝃰𝟂‌‌‌ 𝁇𝃰𝂏𝞃‍‍𝞈 𝁑𝞈𝝼 𝁑‌𝝾‌‌ 𝃰𝝾‌‌‌ 𝁇𝁿𝞂‍𝝸 𝁇𝁕𝁑𝃰𝂏𝞈 𝁕𝞈‍𝝼 𝁇𝞈 𝁇𝃲𝞈 𝁇𝞈‍𝝼𝁕𝁿𝝰 𝁇𝃰𝂏𝝹‍𝞀𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁇𝁿𝝱‍‍‍𝞈𝞁 𝂨𝂭𝃬 𝁕𝁑𝝰 𝁆𝞀‍𝝴 𝁉𝃱𝞃𝝰 𝁑‌𝝰‌‌𝁇𝃰𝁠𝝰‍𝞁 𝁆𝁚𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝃰𝝻𝝸 𝁑𝃰𝂏𝝻‍𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝁕𝞂‍𝝰 𝁇𝂏𝁜𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝃛 𝁆𝂅𝂅𝞃‍𝝾 𝂣𝃩 𝁇𝃱𝃥𝝨‍‍𝝸 𝃛 𝁆𝝺‍𝝾𝞄 𝁇𝝰 𝁇𝃱‍𝁚𝝼‍𝝾 𝁑𝝾‌𝝼 𝁑‌𝁿𝃣𝞃𝝾𝝼 𝁑‌𝁿𝝷‌𝝴 𝁘𝁑𝁑𝂏𝝾 𝁇𝝾𝁆𝃰𝁠𝝾 𝁑𝃰𝂏𝝿‍‍𝞃𝝶 𝁑𝝶‌‌𝝼 𝁑𝁕𝁿𝝴‍𝝹 𝁇𝃰𝂏𝝵‍𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁇𝃰𝂏𝞃‍𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁇𝁿𝞃‍‍𝝶𝝼 𝂨𝂭𝃬 𝁑𝝹𝝰𝝸‌‌ 𝁑𝝻‌𝝶 𝁇𝃰𝝼‍𝞄 𝁆𝁿𝞃‍𝝾 𝁕𝁑𝁿𝞀‍𝝰 𝁇𝃰𝂏𝞃‍𝝶 𝁑𝝶𝞁 𝁇𝞆‍𝝰 𝁇𝝰 𝁇𝂏𝁜𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝃰𝂏𝝰 𝁘𝁑𝁿𝁓‍𝂏𝞀‍𝝸 𝁇𝂏𝁜𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁆𝂅𝂅𝞃‍‍𝝾𝞁𝂣𝃩𝁇𝃱‍

Ꙗ‍‍‍кѡ оу‍‍ Го‍спода ми‍лость и‍‍ мно‍гое оу‍‍ Негѡ‌ и‍‍збавле‍нїе, и‍‍ То‍й и‍‍зба‍витъ І‍‍сра‍илѧ ѿ всѣ‍хъ беззако‍нїй є‍‍гѡ‌

ⰄⰄ𝁕𝃣ⱀ‍‍ⰵⱄⱐ 𝃛 𝁇𝃰𝂏ⰲ‍ⰵ 𝁑ⰵ‌‌ 𝁇𝁿ⱄ‍ⰵ 𝁆ⰾ‍ⱕ 𝃰ⰰ‌‌‌ 𝁆𝁚ⱋ‍ⰵ 𝁑ⰵ‌‌ 𝁑ⱄ‌ⱕ 𝃰ⰰ‌‌‌ 𝁆𝃰𝂑ⰲ‍‍Ⱏⱊⱑ 𝁘𝁘𝁆ⱑ 𝁑𝂏ⱑ‌ 𝁆𝃰𝂏ⱄ‍‍ⱀⰵ 𝁑ⰵ‌‌ 𝁑𝂏ⰵⱈⱏ 𝁘𝁆𝁑ⰲ‍‍ⱁⰸ 𝁇𝃰𝂏ⱈ‍‍ⰲⰰ 𝁑ⰰ‌‌ 𝁇ⰾ‍ⰻ𝁆𝃰𝂏𝁠ⰻ‍‍‍ⰿⱏ 𝁑𝃰𝂏ⰱ‍ⱃⰰ 𝁑ⰰ‌‌ 𝁑𝂏ⰰ‌‌ 𝁆𝃰𝂏ⱅ‍ⰺ 𝁑ⰺ‌‌ 𝁑𝂏ⰺ‌‌ 𝃛 𝁘𝁆𝁑𝂅ⰵ 𝂣𝃩 𝁑‌𝃞Ⰰ‌ 𝃛 𝁇𝃰𝃣ⱚ‍‍‍ⱉⱀ 𝁇𝃰ⱄ‍‍ⰽⰺⰹ 𝁆𝁜𝂅ⱌ‍‍ⰲⱑ 𝁑𝂏ⱑ‌‌ 𝁆𝃰𝂏ⱑ 𝁑ⱑⱅⱏ 𝁑𝁕ⰱ‍‍ⰾⰰ 𝁑ⰰ‌‌ 𝁇𝃱𝃰𝂏ⰳ‍‍ⱁ 𝁇ⱙ 𝁉𝁆𝁿ⱈⰰ 𝁘𝁑𝁑ⰰ‍ⱀ 𝁇𝃰𝂏ⱀ‍ⱖ 𝁑ⱖⰹ 𝁇𝁿ⱀ‍ⰰ 𝁆ⱊ‍ⱁ 𝃰ⱁ‌‌‌ 𝁆𝁚ⱄ‍‍ⰾⱑ𝁑ⱑ 𝁑ⰴ‍ⱁⰽⰟ 𝁑ⱊ‌ⱃⱁ 𝁆ⰸ‍ⱕ 𝁇𝃲𝂏ⰰ‍ⰱ 𝁆𝁿ⱎ‍‍ⰺⰹ 𝂨𝂭𝃬 𝁆𝁜𝂅ⰲ‍‍Ⱏⰾⰻ 𝁑𝂏ⰻ‌‌ 𝁆𝃰𝂏ⰻ 𝁑ⰻ‌‌ 𝁑𝁕ⱌ‍ⱑ 𝃰ⱑ‌‌ 𝁇𝃰𝂏ⱊ‍ⱃⰵ 𝁑ⰵ‌‌ 𝁑‌ⱊ‌ⱁ 𝃰ⱁ‌‌‌ 𝁇𝁿ⰴ‍‍ⱁⰱ 𝁇𝁕𝁑𝃰𝂏ⱀ‍ⱖ 𝁕ⱖ‍‍‍ⱈⱏ 𝁇ⱀ‍ⱖ 𝁇𝃲ⱖ 𝁇ⱖ 𝁕𝁿ⱀ‍ⱑ 𝁇𝃰𝂏ⱊ‍‍ⱃⰻ 𝁑ⰻ‌‌ 𝁇𝁿ⱍ‍‍‍ⱅⰵⱀⰟ 𝂨𝂭𝃬 𝁕𝁑Ⱄ‍ⰺ 𝁆ⰾ‍ⱙ 𝁉𝃱ⰰ‌ 𝁑‌ⰰ‌‌𝁇𝃰𝁠ⰰ‍‍ⱀⱏ 𝁆𝁚ⱉ 𝁑ⱉⰱ 𝁑𝃰ⱃ‍ⱑ 𝁑𝃰𝂏ⱅ‍ⰰ 𝁑ⰰ‌‌ 𝁑𝁕ⰵ 𝁇𝂏𝁜ⰵ 𝁑ⰵⱅ 𝃛 𝁆𝂅𝂅ⱄ‍ⱕ 𝂣𝃩 𝁇𝃱𝃥ⱔ‍‍ⱄ 𝃛 𝁆ⱀ‍‍ⱉ 𝁇ⰱ‍ⱁ 𝁇𝃱‍𝁚ⱅ‍ⱑ 𝁑ⱑⱈⰟ 𝁑‌𝁿𝃣ⰴ‌ⱁ 𝁑‌𝁿ⰱⱃⱁ 𝁘𝁑𝁑𝂏ⰴ‍ⱑ ⁠⁠⁠⁠⁠𝁇ⱑ𝁆𝃰𝁠ⱑ 𝁑𝃰𝂏ⱅ‍ⰵ 𝁑ⰵ‌‌ 𝁑𝁕𝁿ⰾ‍‍‍ⰵⰿⱏ 𝁇𝃰𝂏ⱊ‍ⱁ 𝁑ⱁ‌ⰴ 𝁇𝃰𝂏ⱃⰰ 𝁑ⰰ‌‌ 𝁇𝁿ⰶ‍‍‍ⰰⰲⱏ ⁠⁠𝂨𝂭𝃬 𝁑ⰱ‌ⱁ 𝁑‌ⰳ‌ⱁ 𝁇𝃰ⰲⰻ 𝁆𝁿ⰴ‍‍‍ⰵⱌⱏ 𝁕𝁑𝁿ⱀ‍‍ⱁⰲⱏ 𝁇𝃰𝂏ⱔ 𝁑ⰰ‌ⰲ 𝁇ⰾⱕ 𝁇ⰰ 𝁇𝂏𝁜ⰰ 𝁑ⰰ‌‌ 𝁑𝃰𝂏ⰰ 𝁘𝁑𝁿𝁓‍𝂏ⰵ‌ 𝁇𝂏𝁜ⰵ 𝁑ⰵⱅ 𝁆𝂅𝂅ⱄ‍ⱕ𝂣𝃩𝁇𝃱‍

Αἰνεῖτε τὸν Κύριον, πάντα τὰ ἔθνη, ἐπαινέσατε αὐτόν, πάντες οἱ λαοί.

𝝖𝝖𝁕𝃣 𝃛 𝁇𝃰𝂏𝝿‍𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁇𝁿𝝿‍‍𝝰𝝸 𝁆𝝳‍𝝾 𝃰𝝾‌‌𝞁 𝁆𝁚𝝤 𝁑𝝾‌𝝼 𝁑𝝴‌‌ 𝃰𝝴‌‌‌ 𝁆𝃰𝂑𝝵‍𝝶 𝁘𝁘𝁆𝝶 𝁑𝂏𝝶‌‌ 𝁆𝃰𝂏𝞃‍𝝴𝝸 𝁑𝝴‌𝝸 𝁑𝂏𝝴𝝸𝞁 𝁘𝁆𝁑𝝝‍𝝴 𝁇𝃰𝂏𝝾 𝁑𝝾‌𝝼 𝁇𝝹‍𝝰𝁆𝃰𝂏𝁠𝝰 𝁑𝃰𝂏𝞃‍𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝂏𝝴‌‌ 𝁆𝃰𝂏𝞆‍‍𝝴𝝸𝞁 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝂏𝝸‌‌ 𝃛 𝁘𝁆𝁑𝂅𝝳‍𝝾𝞄 𝂣𝃩 𝁑‌𝃞𝝾‌𝞄 𝃛 𝁇𝃰𝃣𝞆‍𝝸 𝁇𝃰𝞇‍𝝸 𝁆𝁜𝂅𝝺‍𝞰 𝁑𝂏𝞰‌‌‌ 𝁆𝃰𝂏𝞰 𝁑𝞰‌‌ 𝁑𝁕𝞃‍𝞰 𝁑𝞰‌‌‌ 𝁇𝃱𝝲‍‍‍𝝼𝞈 𝁇𝃲𝂏𝞈 𝁉𝁆𝁿𝞂𝝴𝝸 𝁘𝁑𝁑𝝴𝝸 𝁇𝃰𝂏𝝰 𝁑𝝰𝝺 𝁇𝁿𝝺‍𝝰 𝁆𝝥‍‍𝝼𝝴 𝃰𝝴‌‌𝞄 𝁆𝁚𝝻‍𝝰𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝞃𝝾 𝁑𝝾‌𝞁 𝁆𝝿‍𝝰 𝁇𝃲𝂏𝝰 𝁆𝁿𝞃‍‍𝝴𝞀 𝂨𝂭𝃬 𝁆𝁜𝂅𝝳‍𝞄 𝁑𝂏𝞄‌‌ 𝁆𝃰𝂏𝝼‍𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝁕𝝻‍𝝴𝝸 𝃰𝝴‌‌𝝸𝁇𝃰𝂏𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑‌𝝿𝝾‌‌ 𝃰𝝾‌‌𝞀 𝁇𝁿𝞀𝝶 𝁇𝁕𝁑𝃰𝂏𝞃‍𝟂 𝁕𝟂 𝁇𝝹𝝰𝝸 𝁇𝃲𝝰𝝸‍ 𝁇𝝰𝝸‍ 𝁕𝁿𝝴‍𝝹 𝁇𝃰𝂏𝞃‍𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁇𝁿𝝼‍‍𝞈𝞁 𝂨𝂭𝃬 𝁕𝁑𝞃‍‍𝝰𝞁 𝁆𝝳𝝴 𝁉𝃱𝝶‌ 𝁑𝝶‌‌𝁇𝃰𝁠𝝶 𝁆𝁚𝞂‍𝝴𝝸 𝁑𝝴𝝸𝞁 𝁑𝃰𝝿‍‍𝞀𝝾 𝁑𝃰𝂏𝞂‍𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝁕𝝲‍𝝴𝝸 𝁇𝂏𝁜𝝴‍𝝸 𝁑𝝴𝝸𝞁 𝃛 𝁆𝂅𝂅𝝨‍𝝾𝞄 𝂣𝃩 𝁇𝃱𝃥𝝾‍ 𝃛 𝁆𝝿‍‍𝞈𝞁 𝁇𝞃‍𝝰 𝁇𝃱‍𝁚𝝴 𝁑𝝴‌ 𝁑‌𝁿𝃣𝝷‍‍𝝼𝝶 𝁑‌𝁿𝝿𝝺𝝶 𝁘𝁑𝁑𝂏𝞂‍‍𝝷𝞈 𝁇𝞈𝁆𝃰𝁠𝞈 𝁑𝃰𝂏𝞂𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝁕𝁿𝝨‍𝝸 𝁇𝃰𝂏𝝺‍𝝾𝞄 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁇𝃰𝂏𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁇𝁿𝝼𝝴 𝂨𝂭𝃬 𝁑𝝳𝞈 𝁑‌𝞀‌𝝴 𝁇𝃰𝝰‍𝞁 𝁆𝁿𝞃‍‍𝝶𝞁 𝁕𝁑𝁿𝝷‍‍𝝴𝝸 𝁇𝃰𝂏𝝰 𝁑𝝰𝞁 𝁇𝞆‍𝝰 𝁇𝝰 𝁇𝂏𝁜𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝃰𝂏𝝰 𝁘𝁑𝁿𝁓‍𝂏𝞀‍𝝸 𝁇𝂏𝁜𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁆𝂅𝂅𝞃‍‍𝝾𝞁𝂣𝃩𝁇𝃱‍

Ꙗ‍‍‍кѡ оу‍‍тверди‍сѧ ми‍лость Е‍‍гѡ‌ на на‍съ, и‍‍ и‍‍‍стина Госпо‍днѧ пребыва‍етъ во вѣ‍къ

ⰋⰋ𝁕ⰸ 𝃛 𝁇𝃰𝂏ⰴ‍‍ⱑ 𝁑ⱑⱅ 𝁇𝁿ⱄ‍ⰽⰰ 𝁆Ⰱ‍ⱁ 𝃰ⱁ‌‌‌ 𝁆𝁚ⰳ‍ⰰ 𝁑ⰰ‌‌ 𝁑ⰻ‌‌ 𝃰ⰻ‌‌ⱄ 𝁆𝃰𝂑ⰽⰰ 𝁘𝁘𝁆ⰰ 𝁑𝂏ⰰ‌‌ 𝁆𝃰𝂏ⱎ‍ⰵ 𝁑ⰵ‌‌ 𝁑𝂏ⰵ‌‌ 𝁘𝁆𝁑ⰻ 𝁇𝃰𝂏ⱊ‍‍ⱃⰺ 𝁑ⰺ‌‌ 𝁇ⱉ𝁆𝃰𝂏𝁠ⱉ‍ⰱ 𝁑𝃰𝂏ⱃⱑ 𝁑ⱑ‌ 𝁑𝂏ⱑ‌ 𝁆𝃰𝂏ⱅ‍ⰵ 𝁑Ⰵ‌ 𝁑𝂏Ⰵ‌ 𝃛 𝁘𝁆𝁑𝂅ⰳ‍‍ⱉ 𝂣𝃩 𝁑‌𝃞ⱀ‌ⰵ 𝃛 𝁇𝃰𝃣ⱘ 𝁇𝃰ⰿ‍‍‍ⱁⰿⰟ 𝁆𝁜𝂅ⱘ‌ 𝁑𝂏ⱘ‌‌ 𝁆𝃰𝂏ⱘ 𝁑ⱘ‌‌ 𝁑𝁕ⱈ‍ⰻ 𝁑ⰻⱋ 𝁇𝃱ⱃ‍ⰵ 𝁇𝃲𝂏ⰵⱀ 𝁉𝁆𝁿ⱀⱖ 𝁘𝁑𝁑ⱖ‍‍‍ⰿⱏ 𝁇𝃰𝂏ⱀ‍ⱁ 𝁑ⱁ‌‌ 𝁇𝁿Ⱄ‍‍ⰲⱕ 𝁆ⱅ‍ⱖ 𝃰ⱖ‌ⰿⰟ 𝁆𝁚Ⰴ‍ⱙ 𝁑ⱙ‌‌ 𝁑ⱈⱁ 𝁑ⱁⰿⰟ 𝁆ⰼ 𝁇𝃲𝂏ⰼ‍ⱅ 𝁆𝁿ⱍ‍ⰵ 𝂨𝂭𝃬 𝁆𝁜𝂅ⱄ‍ⰻ 𝁑𝂏ⰻ‌‌ 𝁆𝃰𝂏ⰻ 𝁑ⰻ‌‌ 𝁑𝁕ⰾ‍ⱁ 𝃰ⱁ‌‌‌ 𝁇𝃰𝂏ⱓ 𝁑ⱙ‌‌ 𝁑‌Ⰵ‌ 𝃰Ⰵ‌‌ 𝁇𝁿ⰳ‍ⱉ 𝁇𝁕𝁑𝃰𝂏ⱅ‍ⱖ 𝁕ⱖ 𝁇ⰽ‍‍ⱃⱑ 𝁇𝃲ⱑ 𝁇ⱑ‍ⱊ 𝁕𝁿ⰽ‍‍ⱉ 𝁇𝃰𝂏ⰲ‍ⰵ 𝁑ⰵⱄⱐ 𝁇𝁿ⰿ‍ⰰ 𝂨𝂭𝃬 𝁕𝁑ⱀ‍ⱖ 𝁆ⱀ‍ⱑ 𝁉𝃱ⰲ‍ⱀⱁ 𝁑ⱁ‌‌𝁇𝃰𝁠ⱁ‍‍ⰲⱐ 𝁆𝁚ⱘ 𝁑ⱘ‌‌ 𝁑𝃰ⰿ‍ⱁ 𝁑𝃰𝂏ⰾ‍ⱕ 𝁑ⰰ‌‌ 𝁑𝁕ⰵ 𝁇𝂏𝁜ⰵ 𝁑ⰵ‌‌ 𝃛 𝁆𝂅𝂅ⱎ‍ⰻ 𝂣𝃩 𝁇𝃱𝃥ⱔ‍‍ 𝃛 𝁆ⰸ‍ⱖ 𝁇ⰽ‍‍‍ⱉⰿⰟ 𝁇𝃱‍𝁚ⰲ‍ⱄⱑ 𝁑‌ⱑⰿⰟ 𝁑‌𝁿𝃣ⰴ‌ⰰ 𝁑‌𝁿ⱃ‌ⱁ 𝁘𝁑𝁑𝂏ⰲⰰ 𝁇ⰰ𝁆𝃰𝁠ⰰ 𝁑𝃰𝂏ⱅ‍ⰻ 𝁑ⰻ‌‌ 𝁑𝁕𝁿ⱂ 𝁇𝃰𝂏ⰲ‍ⱄ‍ⱑ𝁑ⱑ‌ⱈⰟ 𝁇𝃰𝂏Ⱅ‍‍ⰲⱁ 𝁑ⱁ‌ⱃ 𝁇𝁿ⱌ‍ⰰ 𝂨𝂭𝃬 𝁑ⰱ‌ⰾⰰ 𝁑‌ⰳ‌ⱁ 𝁇𝃰ⰴⰰ 𝁆𝁿ⱅ‍ⰻ 𝁕𝁑𝁿ⰻ‍ⱄ 𝁇𝃰𝂏ⱊ‍ⱁ 𝁑ⱁⰾⱏ 𝁇ⱀⰵ 𝁇ⰵ 𝁇𝂏𝁜ⰵ 𝁑ⰵ‌‌ 𝁑𝃰𝂏ⰵ 𝁘𝁑𝁿𝁓‍𝂏ⱀ‍ⰺ 𝁇𝂏𝁜ⰺ 𝁑ⰺ‌‌ 𝁆𝂅𝂅ⰵ𝂣𝃩

Δόξα· ἦχος 𝂦 Γα𝂻

𝝙𝝙𝁑‍𝝾‌‌‌ 𝃰𝝾‌‌‌𝃛‍‍𝁆𝃥𝂅𝂅𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁇𝃲𝂗𝃚𝁛𝝾 𝁑𝁿𝝾‌‌ 𝁇𝃵𝝾 𝁆𝁿𝃣𝂴𝝾 𝁉𝝾‌ 𝁑‌𝝾‌ 𝁑𝂏𝝾‌‌𝁆𝃰𝂏𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝂏𝝾‌‌ 𝁆𝝾 𝁇𝃲𝂏𝝾 𝁕𝁑𝁿𝝽‍𝝰 𝁇𝁿𝝥‍𝝰 𝁇𝃐𝁿𝝰 𝃛‍‍𝁇𝂅𝂅𝞃‍‍𝞀𝝸 𝁇𝁜𝝸 𝃛 𝁕𝃥𝁿𝝸 𝁇𝃰𝝸 𝁉𝁆𝁿𝝹𝝰𝝸‌ 𝁘𝁑𝁑𝝰𝝸 𝁇𝃳𝁚‍𝝰𝝸 𝁑𝝰‌𝝸 𝁘𝁑𝁑𝝪𝝸 𝁇𝁿𝟂 𝂧𝃫 𝁆𝁿𝝹𝝰𝝸 𝁇𝝖 𝃰𝝰‌‌‌ 𝃛‍‍𝁇𝂅𝂅𝃔𝝲𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁇𝂏𝁜𝝸𝃛 𝁑‌𝁿𝝸‌‌ 𝁑𝃰𝝸 𝁑𝃣𝂅𝁜𝟂‌‌𝁑𝂏𝟂‌‌ 𝃛‍𝁘𝁆𝟂 𝁑𝂏𝟂‌‌𝁇𝃰𝂏𝁠𝟂 𝁑𝟂‌‌𝃛 𝁉𝟂‌ 𝁑‌𝟂‌‌ 𝁑𝂏𝟂‌‌ 𝁆𝝥‍‍𝝼𝝴 𝁇𝁚𝁚𝝴 𝁓𝂏𝝴‌‌ 𝁇𝃲𝝴 𝁇𝁜𝝴 𝁕𝝴 𝃰𝝴‌𝞄 𝁆𝁿𝝻‍𝝰 𝁇𝂏𝝰 𝁑𝂅𝁜𝝰‌‌𝁑𝂏𝝰‌‌ 𝁆𝁿𝂴𝝰𝁇𝂏𝁜𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝝰‌‌ 𝁆𝃢𝁿𝞃‍𝝸 𝁇𝂏𝁜𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝝸‌‌𝁇𝝸 𝁇𝃲𝃥𝝸 𝁇𝝸 𝃛‍‍𝁉𝃢𝂵𝂵‌𝝸 𝁑‌𝂅𝂅𝝸‌‌ 𝃛 𝁇𝁚𝃥𝂴‌𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝃐𝝸‌‌ 𝁇𝂅𝂅𝝸𝂧𝃫

И‍‍ ны‍нѣ, гла‍съ 𝂫𝂤𝂰 πα𝃅

ⰋⰋ𝁆𝃣 𝃰ⰻ‌‌ 𝁇𝃰𝁚ⱀ‍ⱖ 𝁑ⱖ‌ 𝁑ⱖ‌ 𝁑𝁿ⱀⱑ 𝁇ⰻ 𝃰ⰻ‌‌‌ 𝁇𝃰ⱊ‍‍ⱃⰻⱄ 𝁑𝁿ⱀ‌ⱉ 𝁘𝁆𝁑𝂽ⰻ 𝁇𝁿𝃦ⰲ‍ⱁ 𝁇𝃰𝂏ⱁ 𝁑ⱁ‌‌ 𝁇𝃰𝁚ⰲ‍ⱑ 𝁑ⱑ‌ 𝁑ⱑ‌ 𝁘𝁆ⰽ‍ⰻ𝁑𝂏𝂅ⰻ‌‌ 𝂨𝂭𝃬𝃇 𝁑𝃣ⰲ‌ⱑ 𝃰ⱑ‌‌ 𝁇𝁚ⰽ‍ⱉ 𝁑ⱉ‌ 𝁑𝃰⁠ⱉ‍‍ⰲⱏ𝁘𝁑𝁿𝁓‍𝂏Ⰰ 𝁇𝂏𝁜ⰰ 𝁑ⰰ‌‌ 𝁆𝂅𝂅ⰿ‍‍‍ⰻⱀⱐ𝂥𝃩
ⰄⰄ𝁇𝃱‍𝃣ⱀ‍ⰵ 𝃰ⰵ‌ⱄⱐ 𝁇𝁿ⰻ 𝁘𝁕ⰶ‍ⰵ 𝁑𝂏ⰵ‌‌𝁇𝁠ⰵ 𝁇𝃰𝁚ⱀ‍ⰰ 𝁑ⰰ‌‌ 𝁑ⰰ‌‌ 𝁑ⱃ‌‌ⰰ 𝃰ⰰ‌‌‌ 𝁇𝃰𝂏ⰸ‍ⱙ𝁑𝃰𝂏𝁠ⱙⰿ 𝁕𝃦ⱀ‍‍‍ⱖⱈⱏ 𝁆ⱊ‍ⱃⰵ 𝁇𝂿‍ⱄ‍‍ⱅⱁ 𝁇𝃲𝁿ⱁ 𝁑ⰾⱑ 𝃰ⱑ‌‌ 𝁆𝁿ⱑ‍‍‍ⱈⱏ 𝂧𝃯𝂞 𝁘𝁕𝁑𝃣𝃇‍ⱊ‍ⱁ 𝁑ⱁ‌‌ 𝁇𝁿ⱁ 𝁕𝁿ⱍ‍ⰻ 𝁇𝃱‍𝁚ⰲⰰ 𝁑ⰰ‌‌ 𝁑𝂅ⰰ‌‌ 𝁘𝁑𝁑ⱕ‍‍ⰹ 𝁇𝁿𝁛Ⰱ‍ⱁ 𝁑𝁿ⱁⰳⱏ 𝂥𝃩 𝁇𝃱‍𝃦𝂽ⱊ‍ⱃⰵ 𝃰ⰵ‌‌‌ 𝁇𝃰𝁚ⱄ‍‍ⱅⱁ 𝁑ⱁ‌ 𝁑ⱁ‍ⰾⱏ 𝁑‌𝁿ⱄⰲⱕⱅⰟ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝂨𝂭𝃬 𝁆𝃣ⱀ‍ⰰ 𝁆ⰸ‍‍ⰵⰿ 𝁉𝁆𝁿𝃇‍ⰾⰻ 𝁑‌ⱄ‌ⰵ 𝁑ⰵ‌‌ 𝁑𝁿ⰱ‌ⱑ 𝁇𝃲𝂏ⱑ 𝁇ⱊ‍‍ⱃⰵⰴ 𝁆𝁿ⱙ 𝁑𝃰ⰳ‍ⱁ 𝁘𝁑𝁿𝁓‍𝂏ⱅⱁ 𝁇𝂏𝁜ⱁ 𝁑ⱁ‌‌ 𝁆𝁿ⰲ‍ⰰ 𝂥𝃩 𝁇𝃱ⱘ𝁆ⱅ‍‍‍ⰲⰵⱃ 𝁆ⰴ‍ⰻ 𝁇𝃲𝃧𝂏ⰻ 𝁆ⰲ‍ⱖ 𝃰ⱖ‌ⰹ 𝁇𝁚ⰿ‍‍ⱙⰴ 𝁑ⱃ‌ⱁ 𝁑ⱄⱅⰺ 𝁆ⱓ 𝁘𝁇ⱀ‍ⰵ 𝁑𝂏ⰵ‌‌𝁇𝁠ⰵ 𝁇𝃰𝂏ⰱ‍ⰵ 𝁑ⰵ‌‌ 𝁇𝁿ⱄⰰ 𝂾𝃩𝂞 ⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝁉𝁆𝃦ⱀⰵ 𝁑‌ⰱⱁ 𝁆ⱉ 𝁇𝁚𝁚ⱉ 𝁓𝂏ⱉ‌‌ 𝁑‌ⱉ‌ 𝃛‍‍𝁑‌ⰴⱙ 𝁇𝃰ⱎ‍ⰵ 𝁕ⰵ 𝃛 𝁇𝃰𝂏ⰲ‍ⰾⰵ 𝁑ⰵ‌‌ 𝁇𝃰𝁚ⰵⱀ 𝁑ⱀ‌ⱁ 𝁑ⱁ‌‌ 𝁑𝃇‍ⱁ‌‌ 𝁑ⱁ‌‌ 𝁇𝁿ⰵ 𝂾𝃬 𝁆𝃣ⱍ‍ⰵ 𝁆ⰾⱁ 𝁇𝁚ⰲ‍ⱑ 𝁑ⱑ‌ 𝁑ⰽ‌ⱁ 𝁑ⱁ‌‌ 𝁑𝁿ⰾⱓ 𝁇𝃲𝂏ⱙ 𝁇ⰱⰺ 𝁆𝁿ⰵ‍‍‍ⰿⱏ 𝁑𝃰ⱄⱁ 𝁘𝁑𝁿𝁓‍𝂏ⰴ‍ⱑ 𝁇𝂏𝁜ⱑ 𝁑ⱑ‌ 𝁆𝁿ⰾ‍ⰰ 𝂥𝃩 𝁇𝃱‍ⱂ 𝁇ⱀ‍ⰵ 𝁇𝁚ⱊ‍‍ⰾⱁⰴ 𝁑ⱀ‌ⰰ 𝁑𝁿𝃦ⰳ‌ⱉ 𝁇𝃰𝂏ⰱ‍ⱁ 𝁑ⱁ‌‌ 𝁆𝂿‍ⰽ‍ⱁ 𝁇𝃲𝂏ⱁ 𝁑𝁕𝃰𝂏ⱃⰵ 𝁑ⰵ‌‌ 𝁑𝂏ⰵ‌‌ 𝁆𝁿ⱀ‍ⰵ 𝂨𝂭𝃬 𝁇𝃱𝁿ⱄ‍‍‍ⰰⰴⱏ 𝁑𝃰𝃣𝁚ⰶ‍ⰻ 𝁑ⰻ‌‌ 𝁑𝃇‍ⰻ‌‌ 𝁑ⰲ‌ⱁ 𝃰ⱁ‌‌‌ 𝁇𝃰ⱀ‍ⱁ 𝁕𝁿𝃦ⱄ‍‍‍ⰵⱀⱏ 𝁆ⰻ‍ⰸ 𝁇𝂿‍ⱃⰰ 𝁇𝃰𝁚ⱄ‍ⱅⰻ 𝁑ⰻ‌‌ 𝁑ⰻ‌‌ 𝁘𝁆ⱀ‍ⰰ 𝁑𝂅𝂏ⰰ‍ⰿⱏ 𝁇𝁚𝃣Ⰿ‍ⰰ 𝁑𝃇‍ⰰ‌‌ 𝁑𝃰ⱅ‍‍ⰵⱃⱐ 𝁘𝁑𝁿𝁓‍𝂏ⱄ‍‍ⰲⱁ 𝁇𝂏𝁜ⱁ 𝁑ⱁ‌‌ 𝁆𝁿ⱓ 𝂥𝃩 𝁇𝃱‍ⰻ 𝃰ⰻ‌‌ 𝁆ⰶ‍ⰵ 𝁑ⱍ‌ⱙ 𝁘𝁇ⰴ‍ⰵ 𝁑𝂏ⰵ‌‌𝁇𝁠ⰵ 𝁇𝁿𝁚ⰵ 𝁓𝂏ⰵ‌‌‌ 𝁓𝂏ⰵ‌‌‌ 𝁇𝃱‍𝃵ⰵ‍‍ⱄⱏ 𝁑𝁿𝃦Ⰱⱁ 𝁇𝁿𝃧ⱁ 𝁇𝁿ⱁ 𝁇𝃰𝂏ⱁ 𝁑ⱁ‌‌ 𝁑𝂏ⱁ‌‌ 𝁇𝃳𝃏ⱁ𝁆ⱁ 𝁑𝁿ⱁ‌‌ 𝁘𝁑𝁑𝃦ⱁ 𝁇𝁿𝁛ⱁ 𝁑𝃧𝁿ⱁⰳⱏ 𝂥𝃭𝃚‍𝁑𝃦ⰻ‌‌ 𝁆ⱀ‍ⰵ 𝁇ⱀ‍ⰰ 𝃛‍𝁇𝁚ⰴ‍ⱑ 𝁑ⱓ‌‌ 𝁑ⱋ‍ⰻⱈⰟ𝃛 𝁆ⱄ‍ⱕ 𝁇𝂿‍ⱀ‍ⰰ 𝁇𝃰𝁚ⰴ‍ⱑ 𝁑ⱑ‌ 𝁑‌ⱑ‍ⰶ 𝁑𝁿ⰴ‌ⰰ 𝂨𝂭𝃬 𝁇𝃰𝂏𝃣Ⰳⱁ𝁑𝃰𝂏𝁠ⱁ 𝁇𝁕𝁿‍𝁚‍‍𝃇‍ⱄ‍‍ⱊⱁ 𝁓𝂏ⱁ‌‌ 𝁑‌ⰴⰻ 𝁑‌ⱄⰾⰰ 𝁇𝃲ⰰ 𝁇𝃰𝂏ⰰ 𝁑𝃰𝂏ⰲⰰ 𝁑ⰰ‌‌ 𝁑𝁕Ⱅ‍ⰵ 𝁇𝂏𝁜ⰵ 𝁑ⰵ‌‌ 𝁇𝃱‍𝁿‍ⰱ‍ⱑ 𝁕𝂏ⱑ‍ 𝁇𝁿ⱑ 𝁇𝃲𝂗𝂗𝁛ⱑ 𝁑𝃦𝂅𝂅ⱑ‌

Εἰς τὴν Λιτήν· Δόξα· ἦχος 𝂫𝂢𝂭 πα𝂺

𝝚𝝚𝁆𝃣𝝼𝃛 𝁇𝃱𝝥‍‍‍‍𝝼𝝴𝞄 𝁆𝝻‍𝝰 𝁑𝞃‌𝝸 𝁇𝝖 𝃛‍𝁇𝝲‍𝝸 𝁇𝟂 𝁆𝞃‍‍𝝾𝝼 𝃛 𝁇𝃳𝁚‍𝝛‍𝞈 𝁑𝞈‌𝝼 𝁑‌𝞃𝝰 𝁑‌𝝬𝞀𝝸 𝁇𝃰𝞂‍‍𝞃𝝾𝝼 𝁘𝁑𝁑𝝴 𝁘𝁆𝁑𝞈 𝁇𝃰𝂏𝞀‍𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝃛𝁇𝁿𝝹‍‍𝞈𝞁 𝂣𝂭𝃭 𝁑𝞃‌𝝾𝃛 𝁆𝝿‍𝝴 𝁇𝞀‍‍𝝸𝞂 𝁇𝃰𝁚𝞂‍𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝝾‌𝝼 𝁑‌𝂅𝁜𝞃𝝶𝁑𝂏𝝶‌𝞁 𝁘𝁆𝝵‍𝞈 𝁑𝂏𝞈‌‌𝁇𝁠𝞈 𝁇𝁿𝝶‍𝞁 𝁇𝃳𝁚‍𝝴𝝸 𝁑𝝺𝝶 𝁑‌𝞅‍𝝰𝞁 𝁆𝝨𝝸 𝁆𝝺‍𝝾𝞄 𝁑𝝰‌‌ 𝁇𝃰𝂑𝝼𝝴𝁆𝁽𝝴 𝁕𝃰𝂏𝝾 𝁑𝁓‍𝂏𝝾 𝁇𝞂𝝸 𝁇𝞈𝁇𝃰𝂏𝁠𝞈 𝁑𝞈‌ 𝁑𝃰𝂏𝞈 𝁘𝁑𝁿𝁓‍𝂏𝞃𝝰 𝁇𝂏𝁜𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝃛𝁆𝁿𝞃‍𝝴 𝂣𝃩 𝁆𝝹𝝰𝝸𝃛 𝁇𝃱‍𝞂‍‍𝞄𝝻 𝁇𝝻‍‍𝝾𝞀 𝁆𝞅‍‍𝝾𝞁 𝁆𝝲‍𝝴 𝃛‍𝁇𝃳𝁚‍𝝼𝝾 𝁑𝝻𝝴 𝁑𝝼𝝾𝞁𝃛 𝁆𝞃‍‍𝝶𝞁 𝁑𝝴‌𝝸 𝁇𝃰𝁚𝝹𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝝾‌‌ 𝁆𝃰𝂏𝝼𝝾 𝁕𝝾𝞁 𝁇𝃰𝂏𝝖 𝁑𝝰𝞄 𝃛𝁇𝁿𝞃‍𝝾𝞄 𝂣𝂭𝃭 𝁆𝝰𝃛 𝁇𝃳𝃦𝁚‍𝝼‍𝞈 𝁑‌𝞈𝞀 𝁑‌𝂅𝁜𝝷𝞈𝁑𝂏𝞈‌‌‌ 𝁆𝞂‍‍𝝰𝞁 𝁆𝝿‍‍𝝾𝝺 𝁉𝁆𝝺𝝰 𝁑‌𝝰‌ 𝁑𝂏𝝰𝞁 𝁇𝃰𝝸 𝁆𝃰𝂑𝝲‍‍𝝼𝞄 𝁘𝁘𝁆𝞄 𝁑𝂏𝞄‌‌ 𝁆𝁿𝝰‍𝞁 𝂨𝂭𝃬 𝁆𝃣𝝿‍𝝰 𝁆𝞀‍𝝰 𝁆𝝺‍𝝴 𝁆𝝺‍𝞄 𝁇𝁚𝝻‍𝝴 𝁑𝃇‍𝁓‍𝂏𝝴‌ 𝁑‌𝝴‌ 𝁑‌𝃢𝝼𝞈𝝼 𝁆𝞃‍‍𝝶𝞁 𝁇𝃣𝁿𝝰 𝁇𝝻‍𝝰 𝃰𝝰‌𝞀 𝁇𝞃𝝸 𝁇𝃰𝂏𝝸 𝃛𝁕𝁿𝝰‍𝞁𝂾𝃬 𝁆𝞃‍‍𝟂 𝃛 𝁑‌𝝳𝞄𝞂 𝁇𝝱‍𝝰 𝁉𝞂‍‍𝞃𝝰 𝁑‌𝝰‌ 𝁑𝂏𝝰‌ 𝁆𝃰𝝹‍‍‍𝞃𝟂 𝁘𝁑𝁿𝁓‍𝂏𝝱‍𝝰 𝁇𝂏𝁜𝝰 𝁑𝝰‌ 𝃛𝁆𝁿𝞀‍𝝴𝝸 𝂥𝃩𝂺 𝁆𝝹𝝰𝝸 𝃛 𝁇𝝴‍𝝻 𝁇𝝿‍𝝴𝝸 𝁇𝃰𝞀‍𝝸 𝁆𝁿𝞪 𝁑𝝱‌𝝸𝃰𝝸‌‌‌ 𝁉𝁇𝞈‌ 𝁑‌𝞈‌ 𝁑𝂏𝞈‌‌ 𝁆𝁿𝞂‍‍𝝰𝞁 𝂣𝂭𝃭 𝁆𝃧𝞃‍‍𝝶𝝼 𝁆𝝰 𝁉𝃱𝁿𝝼𝝰 𝁑‌𝞂‍𝞃𝝰 𝁑‌𝝰‌‌ 𝁑𝁿𝞂‌𝝸 𝁇𝃳𝂏𝁜𝝸 𝁑𝃦𝁓‍𝂏𝝸‍𝝼 𝁇𝃧𝁿𝞃‍‍𝝶𝞁 𝁇𝃰𝂏𝞇‍𝞄 𝁑𝞄‌‌ 𝃛𝁇𝁿𝞆‍‍𝝶𝞁 𝂧𝃯𝂞𝁕𝁑𝞃‍‍𝝶𝝼 𝃦 𝃛 𝁇𝃧𝝴‍𝝸𝞁 𝁇𝝝‍𝝴 𝁉𝝾‌ 𝁑‌𝝾𝝼 𝁉𝝿𝝸 𝁑‌𝝸‌‌ 𝁑𝂏𝝸‌‌ 𝁆𝞂‍‍‍𝞃𝝸𝝼 𝁑𝝴‌‌ 𝁇𝃣𝝳‍‍‍𝞀𝝰𝝸 𝁇𝝾 𝁇𝁚𝞃‍𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑‌𝁿𝞀𝝰𝝼 𝁑‌𝝴‌‌𝝸 𝃰𝝴‌‌𝝸𝞀 𝁆𝃰𝂑𝝲‍𝝰 𝁘𝁘𝁆𝝰 𝁑𝂏𝝰‌‌ 𝃛𝁆𝁿𝞂‍‍𝞈 𝂣𝂭𝃭 𝁑‌𝝿‌𝝴𝃛 𝁆𝞀𝝸 𝁇𝝺‍‍𝝰𝝻 𝁇𝁚𝝿‍𝝾 𝁑𝝻𝝴 𝁑𝝼𝝾𝞁 𝁆𝞃‍‍𝟂 𝁑𝝝𝝰 𝁇𝝱‍‍𝞈 𝁇𝁚𝞀𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝃰𝝸 𝁉𝁑𝁿𝟂‌‌ 𝁑‌𝁕𝞅‍‍𝞈 𝁇𝂏𝁜𝞈 𝃛𝁆𝂅𝂅𝞃‍𝝸 𝂣𝃩 𝁆𝝳𝝸 𝃛 𝁇𝝾 𝃰𝝾‌‌‌ 𝁇𝃰𝞃‍𝝾𝞄 𝁆𝁿𝞃‍𝝾𝞄 𝁇𝃳𝁚‍𝝹‍𝝶 𝁑𝞀‍𝞄𝝽 𝁑‌𝝿‌𝝰 𝁆𝞃‍‍𝝴𝞀 𝁇𝁿𝝲‍𝝴 𝁕𝝲‍𝝾 𝃰𝝾‌‌‌ 𝁆𝁿𝝼‍‍𝝰𝞁 𝁉𝝾‍𝞄 𝁑‌𝝾‌𝞄 𝁑‌𝂏𝝾‌𝞄 𝁆𝞃‍‍𝞈𝞁 𝁆𝝾𝝸 𝁆𝝹𝝾 𝁆𝝼𝝾 𝁉𝁆𝝻𝝶 𝁑‌𝞂𝝰𝝼 𝁇𝃰𝞃‍‍𝝾𝞁 𝁑‌𝞂𝝾𝝸 𝁑𝝾‌‌𝝸 𝁑‌𝁿𝞃‌𝝾𝞄 𝁇𝃰𝂏𝝝‍𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝃛 𝁇𝁿𝝾𝞄 𝂨𝂭𝃬 𝁕𝁑𝝹𝝰𝝸 𝃛 𝁇𝝿‍‍𝝰𝞀 𝁇𝝶 𝁉𝝻‍‍𝞈 𝁑‌𝞈𝝼 𝁇𝃰𝂑𝝳‍𝝴𝁆𝁽𝝴 𝁑𝞆𝝶 𝁆𝝴‍𝞄 𝁆𝝲‍‍‍𝝼𝞈 𝁑𝝻𝝾 𝁇𝃰𝞂‍𝞄 𝁑𝁿𝝼𝝶𝞁 𝁉𝁑𝁿𝞃‍𝝰 𝁓𝂏𝝰‌‌ 𝁇𝞇‍‍𝝴𝝺 𝁇𝝺𝝸 𝁇𝃰𝂏𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝃰𝂏𝝸 𝁘𝁑𝁿𝁓‍𝂏𝞂‍‍𝝻𝝰 𝁇𝂏𝁜𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝃛𝁆𝂅𝂅𝞃‍𝝰 𝂣𝃩 𝁇𝁐𝝰‍‍𝝼𝝷 ⁠⁠⁠𝃛 𝁉𝁇𝞈𝝼 𝁑‌𝝿𝝰 𝁇𝁚𝞀‍𝝰 𝁑𝝰‌ 𝁑‌𝞂‍𝞆𝝾𝞄 𝁆𝞃‍‍𝝰𝝸𝞁 𝁆𝝰 𝁆𝝶‍𝞃 𝁇𝃱‍𝁿‍𝞃‍𝝶 𝁑𝃰𝞃‍‍𝝾𝝸𝞁 𝁑𝃰𝂏𝞂‍𝝾𝞄 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁑𝁕𝝴 𝁇𝂏𝁜𝝴 𝁑𝝴𝞄 𝃛 𝁆𝁿𝞆‍‍𝝰𝝸𝞁 𝂣𝂭𝃭 𝁑𝞃‌𝝶𝝼𝃛 𝁇𝁿𝞆‍𝝰 𝁕𝁿𝞀‍𝝸 𝁇𝃲𝂏𝝸𝝼 𝁆𝞃‍𝝾𝞄 𝁇𝁿𝁚𝝥‍‍𝝼𝝴 𝁓𝂏𝝴‌𝞄 𝁑‌𝝻𝝰 𝁑𝂏𝝰‌‌ 𝁇𝃱𝂅𝂅𝞃‍‍‍𝝾𝞁

Εἰς τὰ ἀπόστιχα· Δόξα· ἦχος 𝂳 νη𝃁

𝝙𝝙𝃛‍‍𝁇𝂅𝂅𝃢𝝾 𝁇𝁜𝝾 𝃛 𝁑‌𝁿𝝾‌‌ 𝁇𝁿𝝾 𝁕𝁿𝝽‍𝝰 𝁇𝃰𝂏𝝥‍𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁇𝁿𝞃‍‍𝞀𝝸 𝁇𝃰𝁚𝝸 𝁑𝝹𝝰𝝸‌‌‌ 𝁑𝝰𝝸‍‌‌‌ 𝁑𝝪‌𝝸 𝃰𝞄‌‌𝝸 𝁇𝁿𝁛𝟂 𝁑𝁿𝟂‌‌ 𝂩𝃪 𝁆𝁿𝁚𝝹𝝰𝝸 𝁑𝁿𝝖‌ 𝃛‍‍𝁑‌𝂅𝂅𝝲‌𝝸 𝁇‍𝃲𝃣𝃣𝃚‍‍‍𝝸 𝁇𝝸 𝁉𝟂‌‌ 𝁑‌𝟂‌‌ 𝁇𝃰𝝥‍‍𝝼𝝴 𝁆𝁿𝁚𝝴‍𝞄 𝁑𝁿𝝻𝝰 𝁑𝁿𝝰‌‌ 𝁑𝁿𝃢𝃢𝝰‌‌ 𝁇𝂏𝝰 𝁑𝁜𝂅𝝰‌‌ 𝁑𝂏𝝰‌‌ 𝁇𝁚𝂴𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝁿𝝰‌‌ 𝁆𝂅𝂅𝞃‍𝝸𝂨𝃯
𝝙𝝙𝁇𝃰𝁎𝃢𝝴 𝁕𝞆‍𝝾𝞄 𝁆𝝹𝝰𝝸 𝁆𝁿𝝻‍𝝶 𝁘𝁑𝁑𝂏𝝰 ⁠⁠⁠⁠⁠⁠ 𝁇𝝰 𝁇𝃰𝝿‍‍𝝾𝞀 𝁘𝁑𝁑𝞀𝝸 𝃛‍‍𝁘𝁆𝁑𝂅𝂅𝝿‍‍‍𝞃𝝴 𝃛 𝁆𝞂‍‍𝞄𝝻 𝁆𝝿‍𝝰 𝃛‍𝁉𝃱𝝷‍𝝴 𝁑‌𝁿𝃦𝞂‍𝞃𝝰𝃛 𝁇𝃰𝂏𝞃‍𝝴 𝁑𝝴‌ 𝁇𝃰𝁚𝝿‍𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝝰‌‌ 𝃛𝁑‌𝁿𝞃‍𝝴𝞀 𝂨𝂭𝃬 𝁆𝞃‍‍𝝶𝝼 𝃛‍𝁇𝃳𝁚‍𝝰𝝸 𝁑𝝼‌𝝴 𝁑‌𝞂𝝸𝝼𝃛 𝁑𝃰𝂏𝃢𝞃‍𝝰 𝁑𝝰‌𝞄 𝁑𝁕𝁿𝞃‍‍𝝶𝝼 𝁇𝁿𝞃‍‍𝝶𝝼 𝁇𝃰𝂏𝝻𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝃛𝁇𝁿𝝹‍‍‍𝞀𝝰𝝼 𝂨𝂭𝃬 𝁕𝝿‍‍𝝺𝝶𝝼𝃛 𝁇𝁚𝝾 𝁑𝝻‍𝞈𝞁 𝁑𝃰𝂑𝞅‍𝝸 𝁆𝝸 𝁑𝁕𝁿𝝺‍𝝾 𝁇𝝿‍𝝰 𝁇𝃲𝁜𝂅𝝰 𝁑𝂏𝝰‌‌ 𝁘‌𝁆𝁿𝞃‍𝝾 𝁓𝂏𝝾‌‌‌ 𝁇𝂏𝁜𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁆𝁿𝞀‍𝝰 𝂨𝃯𝃚‍𝁉𝁎𝞃𝝸 𝁑‌𝁿𝃦𝞂‌𝝸𝃛 𝁇𝃰𝂏𝝲‍𝝰 𝁑𝝰𝞀 𝁇𝃰𝁚𝝺‍𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝝾‌‌ 𝁑‌𝁿𝝲‍𝝾𝝸𝞁 𝁇𝝾 𝃰𝝾‌‌‌ 𝁇𝃰𝂏𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝂏𝝾‌‌ 𝁆𝃰𝂏𝞂𝝸 𝁑𝁓‍𝂏𝝸 𝁇𝂏𝁜𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝃛 𝁆𝁿𝝴 𝂨𝂭𝃬 𝁕𝃢𝞃‍‍𝝾𝝼 𝃛 𝁆𝝷‍‍‍𝝰𝞄 𝁇𝝻‍𝝰 𝁇𝁿𝞂‍‍‍𝞃𝝾𝝼 𝁘𝁑𝁑𝂏𝞂‍𝝾𝞄 𝁇𝝾𝞄 𝁇𝃰𝁚𝝱‍𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝁿𝝾‌𝝼 𝁑𝃰𝂑𝝴 𝁆𝝴 𝁑𝁕𝁿𝝿‍‍𝝰𝝸 𝁇𝝼𝝴 𝁇𝃲𝁜𝂅𝝴 𝁑𝂏𝝴‌‌ 𝁘𝁆𝁿𝞂‍𝞈 𝁓𝂏𝞈‌‌‌ 𝁇𝂏𝁜𝞈 𝁑𝞈‌‌ 𝃛𝁆𝁿𝝻‍‍𝝰𝝸 𝂨𝃯 𝁇𝁐𝁿𝃦𝝾 𝁇𝃰𝂏𝞃𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁆𝝲‍𝝴 𝁇𝃲𝁜𝂅𝝴 𝁑𝂏𝝴‌‌ 𝁘𝁆𝁿𝝲‍𝝾 𝁓𝂏𝝾‌‌ 𝁇𝂏𝁜𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝃛 𝁆𝂅𝂅𝝼‍‍𝝰𝞁 𝂨𝂭𝃬 𝁕𝃢𝞃‍‍𝞈𝝼 𝃛 𝁆𝝿‍𝝰 𝁇𝝺‍‍𝝰𝝸 𝁇𝃰𝁚𝞈 𝁑𝞈‌ 𝁑𝞈‌𝝼 𝁑𝁿𝝰‌‌ 𝁇𝃰𝂏𝞂‍‍𝝹𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁇𝞃‍‍𝞈𝁇𝃰𝂏𝁠𝞈‍𝝼 𝁘𝁑𝁑𝝸 𝁘𝁑𝁑𝞂‍𝝾 𝁇𝝱‍𝝰 𝁇𝃲𝝰𝃦 𝁇𝃰𝂏𝝰‍𝝷 𝁘𝁑𝁿𝁓‍𝂏𝝻𝝸 𝁇𝂏𝁜𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁆𝁿𝝾‍𝞁 𝂨𝂭𝃬 𝁕𝁿𝃢𝝹𝝰𝝸 𝁇𝂏𝁜𝝰𝝸‍ 𝁑𝝰𝝸‍‌‌ 𝁑𝝰𝝸‍‌‌ 𝁘𝁆𝝾 𝁑𝂏𝂅𝝾‌‌ 𝁇𝃰𝂏𝝳‍𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁇𝁿𝝲‍‍𝝴𝝸𝞁 𝁆𝝿‍‍‍𝞀𝝾𝞁 𝁇𝞃‍‍𝝶𝝼 𝁇𝃰𝁚𝝲‍‍𝝼𝞈 𝁑𝞂‌‌𝝸 𝁑𝝸‌𝝼 𝁑𝁿𝞃‌𝝾𝞄 𝁇𝃰𝂏𝝝‍𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁇𝁿𝝾𝞄 𝂨𝂭𝃇𝃬𝁆𝃣𝝿‍𝝴 𝃛 𝁆𝝿‍‍𝝺𝝰 𝁆𝝼‍𝝶 𝁆𝁿𝝻‍𝝴 𝁑𝃰𝝴 𝁑𝃰𝂏𝝼‍𝝰 𝁑𝝰𝞁 𝁑𝁕𝞇‍‍𝞄 𝁇𝂏𝁜𝞄 𝁑𝞄‌‌ 𝃛 𝁆𝂅𝂅𝞆‍‍𝝰𝞁 𝂥𝃩 𝁆𝞈‍𝞂 𝃛 𝁆𝝿‍‍𝝴𝞀 𝁆𝝰 𝁆𝞂‍‍𝞃𝝶 𝁇𝃲𝂏𝝶‍𝞀 𝁕𝁿𝝴 𝁇𝁿𝞈 𝁇𝃰𝂏𝝷‍𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁇𝁿𝝼‍‍𝝾𝞁 𝂾𝃬𝁆𝝴‍𝝼 𝁆𝝼‍𝞄 𝁇𝁚𝝹‍‍𝞃𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝃰𝝱‍𝝰 𝁘𝁑𝁿𝁓‍𝂏𝝷‍‍𝝴𝝸 𝁇𝂏𝁜𝝴𝝸 𝁑𝝴‌𝝸 𝁆𝁿𝞪 𝂥𝃩𝂺 𝁇𝃰𝁚𝃢𝞃‍‍𝝶𝞁 𝁑‌𝞂𝝹𝝾 𝁑‌𝝾‌‌ 𝁑‌𝁿𝞃𝞈𝁇𝃲𝂏𝞈 𝁇𝝳‍‍𝝾𝞄𝞁 𝁇𝁿𝝰 𝁕𝁑𝝻‍𝝰 𝃰𝝰‌𝞀 𝁇𝁚𝞃𝝸 𝁑𝁓‍𝂏𝝸 𝁇𝂏𝁜𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁆𝁿𝝰‍𝞁 𝂨𝃯 𝁇𝃱𝝹𝝰𝝸‍ 𝁇𝞃‍‍𝝶𝝼 𝁇𝃰𝝹‍‍𝞃𝝶 𝁑𝁿𝞂‌𝝸𝝼 𝁘𝁑𝁑𝂏𝝳𝝸 ⁠⁠⁠⁠𝁇𝝸 𝁇𝃰𝁚𝝳‍𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝝰‌‌ 𝁑‌𝞂‍𝝹𝝴𝝸𝞁 𝁆𝞃‍𝝾𝞄 𝁇𝁿𝝥‍‍‍𝝼𝝴𝞄 𝁕𝃰𝂏𝝻‍𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁇𝁿𝞃‍‍𝝾𝞁 𝂩𝃪 𝁇𝁐𝁚𝃔𝝾‍𝞄 𝁑‌𝝾‌𝞄 𝁑‌𝝺‌𝝾 𝁑𝝾‌‌‌ 𝁑‌𝁿𝝲‌𝝸 𝁇𝃰𝂏𝞂‍‍𝞃𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝃛𝁇𝁿𝝹‍‍𝞈𝞁 𝂨𝂭𝃬 𝁕𝝰‍𝝺𝃛 𝁘𝁆𝝺‍𝝰 𝁑𝂏𝂏𝝰‌‌ 𝁇𝃲𝝰 𝁑𝝱𝝸 𝁑𝞈‌ 𝁑𝃰𝂏𝝻‍𝝰 𝁑𝝰‌ 𝁑𝁕𝞃‍𝝸 𝁇𝃲𝂏𝝸 𝁇𝃵𝝸 𝃛‍‍𝁆𝃰𝃟𝂏𝝹‍‍𝞈 𝁕𝂅𝂅𝞈 𝁑𝂏𝞈‌‌𝃛 𝁇𝃰𝂑𝂴𝞈 𝁆𝞈 𝁓𝂏𝞈‌‌ 𝁑‌𝞈‌‌ 𝁇𝂅𝂅𝂅𝞈‍𝞁 𝂨𝃯𝃦‍ 𝁉𝃱𝁏𝁿𝝾‌ 𝁑‌𝝷𝝴 𝁑𝝴‌𝝼 𝃛‍𝁑‌𝁿𝞂‌𝝴 𝁆𝝨‍𝝸 𝃛 𝁇𝁿𝝺‍𝝾𝞄 𝁇𝃰𝂏𝝰 𝁑𝝰‌ 𝁑𝂏𝝰‌ 𝁇𝃰𝝼𝝴 𝁆𝁿𝝴 𝁇𝃵𝝴 𝁆𝃰𝂏𝂵𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝃐𝝴‌‌ 𝃛𝁇𝂅𝂅𝝴 𝂧𝃯𝂞 𝁕𝁑𝝾 𝃛 𝁇𝃳𝁚‍𝞀‍‍𝞈𝝼 𝁑𝞃𝝴𝞁 𝁑‌𝝴‌‌ 𝁇𝃳𝂏𝁜𝝴 𝁑𝝴‌𝝹 𝁑𝁕𝝿‍‍𝝺𝝶 𝁑𝝶‌𝞃 𝁇𝞃‍𝝾 𝁇𝃲𝝾 𝁇𝃰𝂏𝝾 𝁘𝁑𝁿𝁓‍𝂏𝝻‍𝝴 𝁇𝂏𝁜𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝃛𝁆𝁿𝝷‍𝝰 𝂨𝂭𝃬 𝁕𝃢𝝹𝝰𝝸 𝃛 𝁆𝝻‍𝝰 𝁆𝝹‍𝝰 𝁇𝃰𝂑𝞀𝝸 𝁆𝝸 𝁑𝂅𝁜𝝵𝝾𝁑𝂏𝝾‌‌ 𝁆𝁿𝝻‍‍𝝴𝝼 𝁆𝞃‍‍𝝶𝝼 𝁑𝝴‌‌ 𝁇𝝼‍𝝴𝝲 𝁇𝝹‍𝝰 𝁇𝃱‍𝁚𝃔𝝻‍𝝴 𝁑𝝴‌ 𝁑𝁿𝝼𝝶𝝼 𝁑‌𝃐𝞂‌𝝴 𝃰𝝴‌‌‌ 𝁆𝃰𝂑𝞆‍𝞈 𝁘𝁘𝁆𝞈 𝁑𝂏𝞈‌‌ 𝃛𝁆𝁿𝞀‍‍𝝰𝝼 𝂨𝂭𝃬 𝁆𝞃‍‍𝝶𝝼 𝃛 𝁕𝃰𝂑𝝳‍𝝴 𝁆𝝴 𝁑𝁕𝁿𝝿‍‍‍𝝼𝝴𝞄 𝁇𝁿𝝻‍𝝰 𝁇𝃰𝂏𝞃𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁇𝝹‍𝝶𝁇𝃰𝂏𝁠𝝶‍𝝼 𝁕𝁿𝞂‍𝝾𝞄 𝁑𝝿𝝰 𝃰𝝰‌‌‌ 𝁉𝁇𝞃‍𝞀𝝸 𝁑‌𝝸‌‌ 𝁑𝂏𝝸‌‌ 𝁆𝝳‍𝝰 𝃰𝝰‌‌‌ 𝁆𝁚𝝻‍𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁘𝁑𝁑𝝲𝝰 𝁇𝝺‍𝞄 𝁇𝃲𝃦𝞄 𝁇𝃰𝂏𝞄 𝁘𝁑𝁿𝁓‍𝂏𝝼‍𝝾 𝁇𝂏𝁜𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝃛𝁆𝁿𝝻‍‍𝝴𝝼𝂨𝂭𝃬 𝁆𝃵𝝴‍𝝼𝃛 𝁇𝁿𝁛𝞰 𝁑𝝹𝝰𝝸‌‌‌ 𝁆𝞃‍‍𝝶𝞁 𝁑𝃢𝝰‌‌ 𝁑𝁕𝝲‍𝝸 𝁇𝃰𝁚𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝁿𝞃𝝶 𝁇𝃲𝂏𝝶 𝁇𝞃‍‍𝝾𝞁 𝁇𝃰𝂏𝝿‍‍𝝺𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝁕𝃰𝞀‍‍𝝶𝞁 𝁑𝃰𝂏𝝲‍𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝁕𝝲‍𝝾 𝁇𝂏𝁜𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁆𝁿𝝼‍‍𝝰𝞁𝂨𝃯𝃦‍ 𝁉𝃱𝁏𝁿𝝿‍𝞀𝝴 𝁑‌𝞂𝝱𝝴 𝁑‌𝝴‌‌𝞄 𝁑𝁿𝝴‌‌‌ 𝁇𝃰𝂏𝝳𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁇𝃰𝝾𝁆𝃰𝂏𝁠𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝂏𝝾‌‌ 𝁘𝁆𝁿𝝻‍𝝴 𝁓𝂏𝝴‌‌‌ 𝁇𝂏𝁜𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁆𝁿𝝷‍𝝰 𝂨𝂭𝃬 𝁆𝞃‍‍𝞈𝝼 𝁆𝝖 𝁆𝝷‍‍𝞈 𝁆𝝼𝝸 𝁇𝃳𝁚‍𝃔𝞃‍𝞈 𝁑𝞈‌𝝼 𝁑𝁿𝝶‌‌‌ 𝁇𝃰𝂏𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁇𝃰𝁚𝞂‍‍𝞆𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝁿𝞃𝝶 𝁆𝝹𝝰𝝸 𝁆𝝻‍𝝴 𝁉𝁐𝃧𝝲𝝰 ⁠⁠⁠⁠⁠𝁇𝁑𝃰𝂏𝁠𝝰 𝁑𝁓𝂏𝂏𝝺‍𝝶 ⁠𝁇𝃰𝂏𝁠𝝶 𝁑𝃰𝂏𝃦𝝳‍𝝾 𝁑𝁓‍𝂏𝝾 𝁇𝂏𝁜𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝃛 𝁆𝁿𝝽‍𝝰 𝂨𝂭𝃬𝁆𝞄 𝃛 𝁇𝝿‍‍𝝴𝞀 𝁆𝝶 𝁇𝁚𝃣𝝻‍𝞈 𝁑𝞈‌ 𝁑𝞈‌ 𝁑‌𝞈𝝼 𝁑‌𝁿𝝿‍𝞀𝝾𝞁 𝁆𝝟𝞄 𝁇𝃲𝁜𝂅𝞄 𝁑𝂏𝞄‌‌ 𝁘𝁆𝁿𝞀𝝸 𝁓𝂏𝝸‌‌‌ 𝁇𝂏𝁜𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁆𝂅𝂅𝝾‍𝝼