Πανήγυρις Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου ἁγ‍ίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγ‍ου - Κατουνάκια

From www.PSALTIKI.info
Jump to: navigation, search

Ἐκλογὴ ἀργὴ εἰς τὸν ἅγ‍ιον Ἰωάννην τὸν Θεολόγ‍ον

Μελοποιηθεῖσα ὑπὸ Μελετίου μοναχοῦ τοῦ Συκιώτου

ἦχος 𝂳 νη𝃁

1.

𝞃𝞃𝞃𝁆𝃢𝝾 𝁇𝞂‍‍𝞃𝝴 𝁇𝃰𝁚𝞀𝝴 𝁑𝝴‌‌ + 𝁑𝞂𝞂‍𝞃𝝴 𝁇𝃱‍‍𝁚‍𝞀𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝞈‌‌ 𝁇𝃰‍𝂏𝞈 𝁇𝂏𝁜𝞈 𝁕𝁿𝝻‍𝝰 𝁓𝂏𝂏𝝰‌‌‌ 𝁆𝝰𝝰‍𝝺 𝁆𝝺‍𝝶 𝁇𝝺‍𝝾𝞄 𝃰𝝾𝞄‌‌ 𝁉𝁿𝁚𝝾𝞄‌ 𝁑𝂏𝝾𝞄‌ 𝁘𝁆𝁿𝝸 𝁓𝂏𝝸‌‌ 𝁇𝂏𝁜𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁆𝂅𝂅𝝰 𝂨𝃯 𝁇𝁐𝝾‍𝝸   𝁆𝃰𝂏‌𝝾‍‍𝞄 𝁆𝝾‍𝞄 𝁇𝃰𝂏𝞀‍‍𝝰 𝁑𝝰‌ 𝁑𝂏𝝰‌ 𝁇𝃰𝝼‍‍𝝾𝝸 𝁆𝁿𝝾‍𝝸 𝁕𝁑𝝳‍𝝸 𝁇𝝶 𝁇𝃰𝁚𝝲‍𝝾𝞄 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁑𝝾𝞄𝝼 𝁑𝁿𝞃‍𝝰𝝸 𝁕𝃰𝂑𝝳‍‍𝝾 𝁆𝝾 𝁓𝂏𝝾‌ 𝁑𝝾‌ 𝁇𝃱𝁿𝝽‍‍‍𝝰𝝼 𝁇𝃰𝂏𝝷𝝷‍𝝴 𝁑𝝴‌ 𝁑𝂏𝝴‌ 𝁇𝃰𝝾𝞄 𝁆𝁿𝝾𝞄 𝂨𝂭𝃬 𝁇𝃱𝃰𝁚𝝿‍‍‍𝝾𝝸 𝁑𝝶‌ 𝁑𝞂‍𝝸𝝼 𝁑𝃰𝂑𝝳‍𝝴 𝁆𝝴 𝁑𝁕𝞆‍‍𝝴𝝸 𝁑𝂏𝝴𝝸 𝁇𝝴‍𝝸 𝁇𝃰𝞀‍‍𝞈𝝼 𝁘𝁑𝁑𝝰‍‍𝞄 𝁘𝁆𝞃‍𝝾𝞄 𝁑𝂏𝂅𝝾𝞄‌ 𝂩𝃪 𝁇𝃱𝝰‍‍ 𝁇𝝼‍‍𝝰𝝲 𝁇𝃰𝁚𝝲‍𝝴 𝁑𝝴‌ 𝁑𝝴‌ 𝁑𝁿𝝺𝝴𝝸 𝁆𝁿𝞃‍‍𝝾 𝁑𝞂‍𝞃𝝴 𝁇𝃱‍‍𝁜𝃔𝝴 𝁑𝞀𝝴 𝁑𝝴‌ 𝁑𝃋‍𝞈‌ 𝁑𝞈‌ 𝁑𝁿𝝻𝝰 𝃰𝂏‍𝝰‌‌ 𝁇𝃰𝂏𝝰 𝁑𝝰‌𝁉𝁆𝁠𝝰 𝁑𝝰‌ 𝁑𝂏𝝰‌ 𝁇𝝰𝁆𝃰𝂏𝁠‍𝝰‍‍ 𝁕𝁿𝝰 𝂨𝃯 𝁇𝃱𝝺‍‍𝝴 𝁇𝃰‍𝝴 𝁇𝝴 𝁑𝁓𝂏𝂏𝝲‍‍𝝴 𝁇𝝴𝁆𝁠𝝴 𝁑𝂏𝝴‌ 𝁇𝃱‍‍𝁛‌𝝴‍𝁆𝂏𝝴 𝁆𝃦𝁿𝝴 𝂨𝂭𝃬𝃃 𝁇𝃱‍𝂅𝁜𝞆‍‍𝝰𝝸 𝁑𝂏𝝰‌𝝸 𝁆𝂅𝁜𝝰‍𝝸 𝁑𝂏𝝰𝝸 𝁉𝝰𝝸 𝁑𝝰𝝸 𝁑𝂏𝝰𝝸 𝁆𝁿𝞀‍‍𝝾𝝸𝞁 𝁕𝝻‍𝝰 𝁇𝝷‍𝝶 𝁇𝞃‍𝝰𝁆𝃰𝂏𝁠‍𝝰‍ 𝁘𝁑𝁑𝂏𝂅𝝶  𝁇𝁿𝝲‍𝝰 𝁇𝃰𝂏𝝿‍𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁇𝃰𝁚𝝻𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝝴‌‌ 𝁘𝁆𝁑𝂅𝝼‍𝝴 𝁆𝃢𝞃‍𝟂 𝁆𝁿𝂽𝝳‍𝝸 𝁑𝁜𝂅𝝳𝝰 𝁑𝂏𝝰‌ 𝁉𝁇𝞂‍‍𝝹𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝂏𝝰‌ 𝁆𝁿𝝺‍𝟂 𝁇𝃰𝂏𝞆𝞆‍‍𝞀𝝸 𝁑𝝸‌ 𝁇𝁿𝞂‍‍‍𝞃𝟂 𝁕𝝸𝝸‍ 𝁆𝞈 𝁘𝁆𝝰 𝁑𝂏𝝰‌𝁆𝃰𝂏𝁠𝝰 𝁕𝁿𝝼‍𝝶 𝁇𝃰𝃣𝂏𝝷‍𝝴 𝁑𝝴‌ 𝁆𝞂‍‍𝝿𝝴 𝁇𝃰‍𝂅𝁜𝝴 𝁑𝂏𝝴‌ 𝁘𝁆𝃢𝁿𝞂𝝸 𝁓𝂏𝝸‌‌ 𝁇𝂏𝁜𝝸 𝁑𝝸‌ 𝁆𝁿𝝴 𝁇𝃰‍𝂏𝝴 𝁑𝝴‌ 𝁑𝂏𝝴‌ 𝁇𝃣𝁿𝝴 𝁇𝃰‍𝂏𝝴 𝁑𝝴‌ 𝁑𝂏𝝴‌ 𝁇𝃢𝁿𝝴𝁉𝁆𝁠𝝴 𝁑𝝴‌ 𝁑𝂏𝝴‌ 𝁇𝝴𝁆𝃰𝂏𝁠‍𝝴 𝁕𝁿𝝴 𝂨𝃯 𝁇𝝰𝝰‍𝝺 𝁆𝝺‍𝝶 𝁇𝃱‍𝁚𝝺‍𝝾𝞄 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁑𝃰𝝾𝞄 𝁘𝁑𝁿𝝸‌‌ 𝁓𝂏𝝸‌‌ 𝁇𝁜𝂏𝝸 𝁑𝝸‌ 𝁆𝂅𝂅𝝰 𝂨𝃯

2.

𝝴𝝴𝝴‍𝁇𝃱𝃢𝝽‍‍ 𝁇𝝾 𝁇𝁿𝝻‍𝝾 𝁇𝃰𝂏𝝺‍𝝾 𝁑𝝾‌ 𝁘𝁇𝝲‍𝝶 𝁑𝂏𝝶‌ 𝁇𝝶𝁆𝃰𝂏‌𝁠‍𝝶‍ 𝁘𝁆𝝶 𝁑𝂏𝝶‌ 𝁘𝁆𝁿𝞂‍𝝾 𝁓𝂏𝝾‌‌ 𝁇𝁜𝂏𝝾 𝁑𝝾‌𝝼 𝁆𝂅𝂅𝞃‍‍‍𝝰𝝸 𝂨𝂭𝃬 𝁆𝝾𝝸 𝁇𝁿𝝾‍𝞄 𝁇𝃰𝂏𝞀‍‍𝝰 𝁑𝝰‌ 𝁑𝂏𝝰‌ 𝁇𝃰𝝼‍‍𝝾𝝸 𝁆𝁿𝝾‍𝝸 𝂧𝂬𝃯𝂞 𝁖𝁑𝞃‍‍𝝰 𝁇𝝷‍‍‍𝝰𝞄 𝁇𝃰𝂏𝝻‍‍𝝰 𝁑𝝰‌ 𝁑𝁿𝞂𝝸 𝁘𝁆𝝰 𝁑𝂏𝂅𝝰‌ 𝁑𝁿𝃣𝞂𝞂𝝾𝞄 𝁆𝝹𝝹‍𝞄 𝃰𝞄‌‌‌ 𝁆𝃰𝂏‌𝞄‍‍ 𝁘𝁆𝞄 𝁑𝂏𝞄‌ 𝁆𝃰𝃢𝂏𝞀‍‍𝝸 𝁑𝁓𝂏𝝸 𝁇𝂏𝁜𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁆𝁿𝝴 𝃰𝃵𝝴‌‌ 𝁇𝃰𝂏𝝴 𝁑𝝴‌‌𝁉𝁆𝁠𝝴‌ 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝂏𝝴‌‌ 𝁇𝁿𝁛𝝴 𝁑𝁿𝝴‌‌ 𝂨𝃯 𝁇𝃱𝞆‍‍‍𝝰𝝸 𝁇𝃰‍𝝰‍𝝸 𝁇𝝰‍𝝸 𝁘𝁆𝞀‍‍𝝾𝝸 𝁑𝃦𝂅𝂅𝝾𝝸𝞁 𝂨𝂭𝃬𝃃 𝁆𝝾 𝁆𝞃‍‍𝟂 𝁉𝁇𝞂‍‍𝞃𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝂏𝝶‌ 𝁆𝃰𝂏‌𝝶‍ 𝁘𝁆𝝶 𝁑𝂏𝝶‌ 𝁆𝂽𝁿𝝷‍‍𝝴𝝸 𝁑𝃣𝝰‌ 𝁓𝂏𝝰‌‌ 𝁇𝃢𝁿𝝼‍𝝰 𝁇𝃰𝂏𝝿‍𝝴 𝁑𝝴‌ 𝁉𝃦𝃃𝞂‍𝞈 𝁑𝞈‌ 𝁇𝃰‍𝂏𝞈 𝁇𝃰𝂏𝞈 𝁘𝁑𝞈‌ 𝁑𝂏𝂅𝞈‌ 𝁑𝁿𝞈𝝼 + 𝁇𝃱𝁿𝞃‍‍‍𝝾𝞄 𝁇𝂏𝁜𝝾𝞄 𝁑𝝾𝞄‌𝁑𝃰𝂏𝁠𝝾𝞄 𝁑𝁇𝁚𝞃‍𝝾𝞄 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁑𝞆𝞆‍𝞀𝝸 𝃰𝝸‌‌ 𝁇𝁿𝁛𝞂‍‍‍𝞃𝝾𝞄 𝁑𝁿𝝾𝞄‌ 𝂥𝂭𝃬𝂽 𝁑𝃢𝝹𝝰𝝸‌‌ 𝁆𝞂‍𝝾 𝁉𝃱𝁿𝞅‍𝝸 𝁑𝂅𝁜𝝸‌‌ 𝁑𝂏𝝸‌‌ 𝁆𝁿𝝰‍𝞁 𝁖𝃠𝝰‌ 𝁑𝂏𝂏𝝰‌ 𝁇𝃰‍𝝰 𝁘𝁑𝁿𝝱𝞄 𝁓𝂏𝞄‌‌ 𝁇𝁜𝂏𝞄 𝁑𝞄𝞂 𝁆𝁿𝞂‍‍‍𝝾𝝼 𝂣‍𝃭 𝁇𝁎𝝴‍𝝽 𝁇𝃰𝂏𝝰‍𝝼 𝁑𝁇𝁚𝞃‍‍‍𝝺𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝃋‍𝝶‌‌ 𝁑𝝶‌‌ 𝁘𝁆𝁑𝂅𝞂‍‍‍‍𝝰𝞁 𝂨𝃯 𝁇𝁐𝃦𝝷𝝷‍𝝴 𝁆𝝾 𝁇𝃱‍𝂅𝁜𝝺‍𝝾 𝁑𝂏𝝾‌‌ 𝁆𝃰𝂏𝝾‍ 𝁑𝝾‌‌ 𝁓𝃰𝂏‌𝃵𝝾 𝁘𝁆𝝾 𝁑𝂏𝝾‌ 𝁆𝁿𝝲‍𝝴 𝂨𝂭𝃬 𝁆𝃣𝝸𝝸 𝁆𝞈 𝁆𝁿𝁚𝝰 𝁑𝁿𝝰𝝼 𝁑𝁿𝝼‌𝝶 𝁑𝁿𝝰𝝰‌ 𝁆𝝿‍𝝾 𝃰𝝾‌‌ 𝁉𝁿𝁚𝝾‌ 𝁑𝂏𝝾‌‌ 𝁘𝁆𝁿𝃢𝞂‍‍‍𝞃𝝾 𝁓𝂏𝝾‌‌ 𝁇𝁜𝂏𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁆𝁿𝝺‍𝝴 𝁇𝃰‍𝂏𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝂏𝝴‌‌ 𝁇𝁿𝃣𝝴 𝁇𝃰‍𝂏𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝂏𝝴‌‌ 𝁇𝁿𝃢𝝴𝁉𝁆𝁠𝝴‌ 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝂏𝝴‌‌ 𝁇𝁿𝁛𝝴 𝁑𝁿𝝴‌‌ 𝂨𝃯 𝁇𝃣𝝰𝝰‍‍𝝺 𝁆𝝺‍𝝶 𝁇𝃱‍𝁚𝝺‍𝝾𝞄 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁑𝃰𝁚𝝾𝞄 𝁘𝁑𝁿𝝸‌‌ 𝁓𝂏𝝸‌‌ 𝁇𝁜𝂏𝝸 𝁑𝝸‌ 𝁆𝁿𝝰 𝂨𝃯

3.

𝝾𝝾𝝾𝁇𝁎𝃆‍𝃦𝂅𝁜 𝁑𝂏𝝾‌ 𝁆𝃰𝂏‌𝝾‍ 𝁘𝁆𝝾 𝁑𝂏𝝾‌ 𝁆𝁿𝞃‍𝝸 𝁆𝃰𝂏‌𝞃‍‍𝝾𝞄 𝁆𝝾𝞄 𝁇𝃰𝂏𝝷𝝷‍𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝂏𝝴‌‌ 𝁇𝃰𝝾𝞄 𝁆𝁿𝝾𝞄 𝁖𝁑𝂶𝝾𝝸 𝁆𝝹‍‍𝞀𝝰 𝁆𝞃‍‍𝝰𝝸 𝁇𝃱‍‍𝁿𝁚‍𝝾𝝸 𝁑𝁿𝃐𝃐𝞃‍𝝶𝞁 𝁑𝁿𝝲𝝶𝞁 𝁇𝃱‍‍𝁚‍𝞂‍‍𝞅𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝝾‌‌ 𝁇𝃱‍𝁜𝝾 𝁑𝁿𝝳‍𝞀𝝰 𝁑𝁓𝂏𝝴 𝁇𝃰𝁚𝝿‍‍𝝶𝞀 𝁑𝝷𝝶 𝁑𝝶‌ 𝁑𝁿𝞂𝝰 𝃰𝃵𝝰‌‌ 𝁇𝃰𝂏𝝰 𝁑𝝰‌𝁉𝁆𝁠𝝰 𝁑𝝰‌ 𝁑𝂏𝝰‌ 𝁇𝁿𝁛𝝰 𝁑𝁿𝝰𝝼 𝂨𝃯 𝁇𝃱𝞆‍‍‍𝝰𝝸 𝁇𝃰‍𝝰‍𝝸 𝁇𝃰𝂏𝝰‍𝝸 𝁘𝁑𝁑𝂅𝂅𝞀‍‍‍‍‍𝝾𝝸𝞁   𝂨𝂭𝃬 𝁖𝝷𝝷𝝴 𝁇𝃱𝝾‍ 𝁇𝝺‍𝝾 𝁇𝁿𝝲‍𝝸 𝁇𝃰𝂏𝝰 𝁑𝝰𝞁 𝁆𝞂‍𝝰 𝃰𝝰‌‌ 𝁆𝃰𝂏‌𝝰‍ 𝁘𝁆𝝰 𝁑𝂏𝝰‌ 𝁆𝃰𝂏𝞂𝞂‍‍‍𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁓𝃰𝂏‌𝃵𝝰 𝁘𝁆𝝰 𝁑𝂏𝝰𝝺 𝁆𝁿𝝿‍‍‍𝝸𝝲𝝽 𝁕𝝶 𝁇𝞂‍‍‍𝝰𝝺 𝁇𝃰𝁚𝝿‍𝝸 𝁑𝞂𝝰 𝁑𝝰‌ 𝁑𝁿𝞂𝝰 𝁇𝃰𝂏𝝶 𝁑𝝶‌ 𝁇𝁿𝁚𝝻‍‍𝝸𝝼 𝁑𝁿𝞃𝝰 𝁑𝁿𝞄‌ 𝁑𝁿𝝿‍‍𝝴𝞀 𝁇𝁚𝝼‍𝝾𝞄 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁑𝁿𝝾𝞄𝝼 𝁑𝃰𝃟𝝻‍𝞄 𝁑𝃰𝂏𝞂‍‍‍𝞃𝝶 𝁑𝁕𝞀‍𝝸 𝁇𝁜𝂏𝝸‍ 𝁑𝝸‌‌ 𝁆𝁿𝝰 𝂨‍𝃬 𝁇𝃱‍𝁏𝃢‍‍‍𝝸𝝸‍ 𝁆𝞈 𝁆𝃰𝂏𝝰‍ 𝁑𝝰‌ 𝁑𝁿𝃣𝝰𝝼 𝁘𝁆𝝼𝝶 𝁑𝂏𝂅𝝶 𝁑𝁿𝝰𝝰‌ 𝁆𝝿‍𝝾 𝃰𝝾‌‌‌ 𝁉𝁿𝁚𝝾‌ 𝁑𝂏𝝾‌‌ 𝁘𝁆𝁿𝃢𝞂‍‍𝞃𝝾 𝁓𝂏𝝾‌‌ 𝁇𝁜𝂏𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁆𝁿𝝺‍𝝴 𝁇𝃰‍𝂏𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝂏𝝴‌‌ 𝁇𝁿𝃣𝝴 𝁇𝃰‍𝂏𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝂏𝝴‌‌ 𝁇𝁿𝃢𝝴𝁉𝁆𝁠𝝴‌ 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝂏𝝴‌‌ 𝁇𝁿𝁛𝝴 𝁑𝁿𝝴‌‌ 𝂨𝃯 𝁆𝝰𝝰‍𝝺 𝁆𝝺‍𝝶 𝁇𝁐𝁚𝝺‍𝝾𝞄 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁑𝃰𝝾𝞄 𝁘𝁑𝁿𝝸‌‌ 𝁓𝂏𝝸‌‌ 𝁇𝁜𝂏𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁆𝁿𝝰 𝂨𝃯

4.

𝝹𝝹𝝹‍𝁇𝃱𝝰‍ 𝁇𝞃‍‍𝝰 𝁇𝁿𝞂‍‍‍𝞃𝝶 𝁇𝃰‍𝂏𝝶 𝁇𝝶 𝁑𝁓𝂏𝂏𝂅𝞂‍‍‍𝝴𝝸𝞁 𝁘𝁑𝁑𝂏𝝰  𝁇𝝰‍‍𝞄 𝁇𝃰𝂏𝞃‍𝝾𝞄 𝁑𝝾𝞄𝞁 𝁇𝝰 𝁇𝃰‍𝁜𝂅𝝰‍ 𝁑𝂏𝝰𝞀 𝁘𝁆𝁿𝞆‍𝝾 𝁓𝂏𝝾‌ 𝁇𝁜𝂏𝝾 𝁑𝝾𝝼 𝁆𝁿𝞃‍‍‍𝝰𝞁 𝂨𝂭𝃬 𝁆𝝴 𝁆𝝿‍𝝸 𝁘𝁆𝝿‍𝝰 𝁑𝃐𝂏𝝰 𝁆𝝰 𝃰𝃵𝝰‌ 𝁆𝃰𝂏‌𝝰‍ 𝁘𝁆𝝰 𝁑𝂏𝝰‌ 𝁆𝁿𝞂‍‍‍𝝰𝝼 𝁕𝃰𝁚𝞃‍‍‍𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝝶𝝼 𝁑𝁿𝝲𝝶 𝃰𝃵𝝶‌‌ 𝁇𝃰𝂏𝝶 𝁑𝝶‌𝁉𝁆𝁠𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝂏𝝶‌ 𝁇𝁿𝁛𝝶 𝁑𝁿𝝶𝝼 𝂨𝃯 𝁇𝃱𝞆‍‍‍𝝰𝝸 𝁇𝃰‍𝝰‍𝝸 𝁇𝃰𝂏𝝰‍𝝸 𝁘𝁑𝁑𝂅𝂅𝞀‍‍‍‍‍𝝾𝝸𝞁   𝂨𝂭𝃬 𝁕𝞃‍𝝾𝞄 𝁇𝝴‍𝞄 𝁇𝁿𝝰‍‍𝝲 𝁇𝃰𝂏𝝲‍𝝴 𝁑𝝴‌ 𝁇𝃰𝁚𝝺‍𝝸 𝁑𝝸‌ 𝁑𝝸‌ 𝁘𝁆𝝾𝞄 𝁑𝂏𝂅𝝾𝞄‌ 𝂨𝂭𝃬 𝁆𝞃‍𝝶 𝃰𝝶𝞁 𝁇𝃰𝁚𝞆‍𝝰 𝁑𝞀𝝸 𝁑𝝸‌ 𝁑𝁿𝞃‍𝝾𝞁 𝁆𝞄 𝁆𝞇‍𝝸 𝁕𝃰𝂏‌𝝿‍‍‍𝝴 𝁆𝝴 𝁑𝁕𝁿𝞃‍‍‍𝝶𝞁 𝁇𝁿𝝰 𝁇𝃰𝂏𝝴 𝁑𝝴‌ 𝁇𝁿𝞃‍‍‍𝝾𝞁 𝁆𝝴‍𝞄 𝁆𝝰‍𝝲 𝁇𝁿𝝲‍𝝴 𝁇𝃰𝂏𝝺‍𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝂏𝝸‌‌ 𝁇𝃰𝞂‍‍‍𝞃𝝰 𝁆𝁿𝝰 𝂧𝂬𝃯𝂞 𝁕𝁑𝃣𝝸𝝸‍ 𝁆𝞈 𝁆𝁿𝁚𝝰 𝁑𝁿𝝰𝝼 𝁑𝁿𝝼𝝶 𝁑𝁿𝝶‌ 𝁇𝃱‍𝁚𝃢𝝴 𝁑𝝴‌ 𝁑𝃰𝝴‍𝝼 𝁘𝁑𝁿𝝳‌𝝾 𝁓𝂏𝝾‌‌ 𝁇𝁜𝂏𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁆𝁿𝝽‍𝝴 𝁇𝃰‍𝂏𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝂏𝝴‌‌ 𝁇𝁿𝃣𝝴 𝁇𝃰‍𝂏𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝂏𝝴‌‌ 𝁇𝁿𝃢𝝴𝁉𝁆𝁠𝝴‌ 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝂏𝝴‌‌ 𝁇𝁿𝁛𝝴 𝁑𝁿𝝴‌‌ 𝂨𝃯 𝁆𝝰𝝰‍𝝺 𝁆𝝺‍𝝶 𝁇𝁐𝁚𝝺‍𝝾𝞄 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁑𝃰𝝾𝞄 𝁘𝁑𝁿𝝸‌‌ 𝁓𝂏𝝸‌‌ 𝁇𝁜𝂏𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁆𝁿𝝰 𝂨𝃯

5.

𝝴𝝴𝝴𝁇‍𝃢‍𝁎 𝁇𝃰‍𝁜𝂅𝝴 𝁑𝂏𝝴‌ 𝁘𝁆𝁿𝞅‍𝝰 𝁓𝃰𝂏‌𝃵𝝰 𝁘𝁆𝝰 𝁑𝂏𝝰‌ 𝁇𝃱‍𝁚𝝴𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁕𝃰𝂏‌𝞅‍‍‍𝝰 𝁘𝁆𝝰 𝁑𝂏𝝰‌ 𝁆𝂅𝂅𝝼‍‍‍𝝰𝝼 𝂨𝂭𝃬 𝁆𝞃‍𝞰 𝁉𝁆𝁿𝝾𝝸 𝁑𝁓𝂏𝝹‍‍𝝾𝞄 𝁇𝃰𝁚𝝻‍𝝴 𝁑𝝴‌ 𝁑𝝴‌ 𝁑𝁿𝝼𝞰 𝃰𝃵𝞰‌‌ 𝁇𝃰𝂏𝞰 𝁑𝞰‌‌𝁉𝁆𝁠𝞰 𝁑𝞰‌‌ 𝁑𝂏𝞰‌‌ 𝁇𝁿𝁛𝞰 𝁑𝁿𝞰‌‌ 𝂨𝃯 𝁇𝃱𝞆‍‍‍𝝰𝝸 𝁇𝃰‍𝝰‍𝝸 𝁇𝃰𝂏𝝰‍𝝸 𝁘𝁑𝁑𝂅𝂅𝞀‍‍‍‍‍𝝾𝝸𝞁   𝂨𝂭𝃬 𝁆𝝷‍𝝴 𝁆𝝾‍𝞀 𝁆𝞀‍𝝶𝁆𝃰𝂏𝁠𝝶‍ 𝁘𝁑𝁑𝂏𝂅𝃐‌𝝶‍‍ 𝁇𝁿𝝻‍‍𝝾𝝼 𝁇𝃰𝂏𝝰𝝰 𝁑𝝰‌ 𝁆𝝿‍𝝾 𝁇𝃰‍𝁜𝂅𝝾 𝁑𝂏𝝾‌‌ 𝁘𝁆𝁿𝞂‍‍‍𝞃𝝾 𝁓𝂏𝝾‌‌ 𝁇𝁜𝂏𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁆𝂅𝂅𝝺‍𝝴 𝂨𝂭𝃬 𝁆𝞄𝞄‍𝝸 𝁉𝁆𝃃𝝴 𝁑𝝴‌ 𝁇𝃰‍𝂏𝝴 𝁇𝁜𝝴 𝁑𝁿𝝴‌ 𝁑𝁿𝝴‌ 𝁇𝃱𝁿𝝱‍‍‍𝞀𝝾 𝁇𝁜𝂏𝝾 𝁑𝝾‌‌ + 𝁑𝃰𝂏𝞄𝞄‍𝝸 𝁑𝁇𝁚𝝴 𝁑𝝴‌ 𝁑𝝱‍𝞀𝝾 𝃰𝝾‌𝝼 𝁇𝁿𝁛𝞃‍‍𝝶 𝁑𝁿𝝶𝞁 𝂥𝂭𝃬 𝁆𝃰𝂏‌𝝷‍‍‍𝝰 𝁆𝝰‍‍𝞄 𝁇𝃰𝂏𝝻‍𝝰 𝁑𝝰‌ 𝁑𝂏𝝰‌ 𝁇𝃰𝞂‍‍𝞃𝝴 𝁆𝁿𝝴 𝃄𝃯𝂞 𝁕𝁑𝂽𝝸𝝸‍ 𝁇𝞈 𝁇𝝰 𝁇𝁚𝝰 𝁓𝃰𝃵𝝰‍𝝼 𝁕𝝼‍𝝶 𝁇𝁚𝝶 𝁓𝂏𝝶‌‌ 𝁑𝝶‌‌ 𝁘𝁆𝝻‍𝞄 𝁑𝂏𝞄‌𝁆𝃰𝂏𝁠𝞄‍‍ 𝁕𝁿𝞂‍‍‍𝞃𝝰 𝁇𝁿𝞃‍‍‍𝝶𝞁 𝁆𝞆‍𝝰 𝃰𝝰‌‌ 𝁆𝃰𝂏‌𝝰‍ 𝁘𝁆𝝰 𝁑𝂏𝝰‌ 𝁆𝃰𝂏𝞀‍‍𝝸 𝁑𝁓𝂏𝝸 𝁇𝁜𝂏𝝸 𝁑𝝸‌ 𝁆𝁿𝞃‍𝝾 𝁇𝃰‍𝂗𝝾 𝁓𝂏𝂏𝝾‌‌ 𝁇𝁿𝝾 𝁇𝃰‍𝂗𝝾 𝁓𝂏𝂏𝝾‌‌ 𝁇𝁿𝝾𝁉𝁆𝁠𝝾‌ 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝂏𝝾‌ 𝁇𝁿𝁛𝝾 𝁑𝁿𝝾𝞁 𝂨𝃯 𝁆𝝰𝝰‍𝝺 𝁆𝝺‍𝝶 𝁇𝝺‍𝝾𝞄 𝁇𝃰‍𝝾𝞄 𝁇𝝾𝞄 𝁆𝁚𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝃋‍𝝸‌‌ 𝁑𝝸‌‌ 𝁘𝁆𝁑𝂅𝂅𝝰‍   𝂨𝃯

6.