Πανήγυρις Ἁγ‍ιορειτῶν Πατέρων - Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Δανιηλαίων - Κατουνάκια

From www.PSALTIKI.info
Jump to: navigation, search

Ἐκλογ‍ὴ ἀργ‍ὴ ψαλλομένη τῇ Κυριακῇ τῶν Ἁγίων Ἀθωνιτῶν Πατέρων

Νεωστὶ μελοποιηθείσα τῇ συνεργ‍ασίᾳ Ἀθανασίου ἱερομονάχου καὶ τοῦ πνευματικοῦ ἀδελφοῦ καὶ μαθητοῦ αὐτοῦ Δανιὴλ μοναχοῦ, τέκνων ἀμφοτέρων τοῦ ἐν Κατουνακίοις τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθῳ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου, τοῦ ἐν ὀνόματι αὐτῶν τῶν Ἁγ‍ίῶν Πατέρῶν τιμωμένου.

ἦχος 𝂳 νη𝃁

1.𝞃𝞃𝞃⁠⁠⁠⁠𝁆𝃢𝝶‍𝞁 𝁇𝝳‍𝝴 𝁇𝃰𝂏𝃔𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁑‌𝞂‌𝝴 𝃰𝝴‌‌‌ 𝁇𝃳𝁚‍𝃈‍𝞈𝁓𝂏𝞈‌‌‌ 𝁑‌𝂏‍𝞈‌𝞁 𝁇𝁿𝝻‍𝝾𝞄 𝃄‍𝃪 𝁕𝃁‍𝝰𝝰‍𝝺 𝁆𝝺‍𝝶 𝁇𝃱‍𝁚𝝺‍𝝾𝞄 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁘𝁇𝃱‍‍𝁛‌𝝾𝞄𝁆𝂏𝝾𝞄 𝁘𝁑𝁿𝝸‌𝁓𝂏𝝸‌‌ 𝁇𝁜𝂏𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁆𝁿𝝰 𝂨𝃯𝁆𝞄 𝁆𝝿‍𝝾 𝁇𝁿𝝻‍𝝴 𝁇𝂏𝁜𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁘𝁇𝃱‍‍𝁛‌𝝴𝁆𝂏𝝴 𝁑𝂅𝂅𝝼𝞈𝝼 𝂩𝃪 𝁆𝞄 𝃛 𝁘𝁇𝃱‍𝃔𝁛‌𝝿‍𝝴𝁆𝝴 𝁑𝝻𝝴𝝸 𝁑𝝴‌𝝸 𝁑𝝼‌𝝰 𝃰𝝰‌‌‌ 𝁇𝞃‍𝝾 𝃰𝝾‌‌𝝼 𝁘𝁇𝁛‌𝝹𝝹‍𝞄𝁆𝂑𝞄 𝁆𝞄𝁓𝂏𝂅𝞄‌‌‌ 𝁘𝁑𝁑𝞀𝝸 𝁇𝁿𝁛𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝃰𝝾‌𝝼 𝁇𝁿𝝹𝝰𝝸 𝁇𝁿𝝿‍‍𝞀𝝾 𝁇𝃰𝁚𝞂‍𝝴 𝁑𝞂‍𝞆𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑‌‌𝂏𝝴‌‌ 𝁆𝁿𝝻‍‍𝝾𝝸 𝂨𝂭𝃬 𝁆𝝹𝝰𝝸 𝁆𝝴𝝸 𝁑𝃰𝃔𝂏𝞂‍𝝶 𝁑𝝶‌ 𝁘𝁑𝁑𝃋𝝹𝝾𝞄 𝁘𝁆𝁑𝂅𝂅𝞂‍‍𝝴 ⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝂨𝃯 𝁕𝁑𝂽‍𝞃‍‍𝝶𝞁 𝁇𝝳‍𝝴 𝁇𝝶 𝁇𝞂‍𝝴 𝁇𝃰𝃔𝞈‍𝞁 𝁑‍𝁿𝝻‌𝝾𝞄 𝁉𝁑𝁿𝝾𝞄‌ 𝁓𝂏𝝾𝞄‌‌ 𝁇𝃰‍𝝾𝞄 𝁘𝁆𝁛‌𝝾𝞄𝁆𝂏𝝾𝞄 𝁆𝁿𝝾𝞄 𝂨𝃯 𝁇𝃰𝁎𝂏𝞆‍‍𝝰𝝸 𝁑𝝰‌𝝸 𝁑𝁕𝞀‍𝝴 𝃰𝝴‌‌‌ 𝁆𝁿𝞃‍𝝴 𝂨𝂭𝃬 𝁇𝁿𝝿‍𝝰 𝁇𝃰𝁚𝞃‍𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝂏𝝴‌‌ 𝁆𝁿𝞀‍‍𝝴𝞁 𝂨𝂭𝃬 𝁇𝁿𝂺‍‍𝝻‍𝝰 𝁇𝃱‍𝁚𝝹‍𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝝰‌‌ 𝁘𝁇𝃱‍‍𝁛‌𝝰𝁆𝂏𝝰 𝁘𝁑𝁿𝞀𝝸 𝁓𝃰𝂏𝃵𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁆𝂅𝂅𝝾‍𝝸 𝂣𝂭𝃭 𝁑‍𝂽‍𝝾‌𝝸 𝁆𝝴‍𝝹 𝁆𝞃‍‍𝝶𝞁 𝁇𝁿𝝾‍𝝸𝁆𝃰𝂏𝃔‍𝁠𝝹‍𝝾𝞄 𝁑‍𝝾𝞄‌ 𝁇𝃰𝁚𝝻‍𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝝴‌‌ 𝁑‌‌𝂏𝝴‌‌ 𝁆𝁿𝝼‍‍𝝶𝞁 𝂨𝂭𝃬 𝁕𝝴‍𝝹 𝁇𝝺‍𝝴 𝁇𝞆‍‍𝝷𝝴 𝁇𝃰‍𝂏𝁚‍‍𝝴 ⁠⁠⁠⁠𝁓𝂏𝂅𝁜𝝴‌‌‌ ⁠⁠⁠⁠𝁓𝃰𝂏‍𝂑𝝴 𝁘𝁆𝝴𝁑𝂏𝝴‌𝝼 𝁆𝁿𝞃‍‍𝝴𝞁 𝂩𝃪 𝁑𝂏‍𝞄‌‌ 𝁇𝝿‍𝝾 𝁇𝞃‍‍𝝶𝞁 𝁇𝃰𝞆‍𝝰 𝁕𝞀𝝸 𝃰𝝸‌‌‌ 𝁆𝁿𝞃‍‍𝝾𝞁 𝂨𝂭𝃬 𝁇𝃱𝞃‍‍‍𝝾𝞄 𝁇𝝰𝝰 𝁉𝝲𝝸 𝁑‍𝝸‌‌ 𝁑𝂏𝝸‌‌ 𝁘𝁆𝝾𝞄 𝁑𝂏𝝾𝞄‌ 𝁇𝝾𝞄 𝁆𝃰𝂏𝝿𝝿‍‍𝝼𝝴 𝁑𝝴‌𝞄 𝁑𝁕𝃰𝂑𝝻‍𝝰 𝁘𝁆𝝰 𝁑𝂏𝝰‌ 𝁆𝁿𝞃‍‍𝝾𝞁 𝂨𝂭𝃬 𝁆𝃵𝝴‍𝝸𝞁 𝁆𝞃‍𝝾 𝁇𝝺‍𝝰 𝁇𝃰𝁚𝞃‍‍𝞀𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝂏𝝴‌𝞄 𝁆𝁿𝝴‍‍𝝸𝝼 𝁇𝃵𝝰 𝁇𝁿𝝿‍𝝰 𝁓𝂏𝝰‌‌‌ 𝁇𝃰‍𝂏𝝰 𝁇𝃵𝝰‍𝞄 𝁕𝃰𝂏𝞂‍‍𝞃𝞈 𝁆𝁿𝞈‍𝞁 𝂩𝃮𝂞 𝁕𝞃‍‍𝟂 𝁇𝃱‍𝝵𝝵‍𝞈 𝁘𝁆𝁛‌𝞈𝁆𝂏𝞈 𝁆𝞈 𝁑𝞈𝝼 𝁑𝁿𝞃‌𝝸 𝁇𝃰𝂏𝝷𝝷‍𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁇𝁿𝟂 𝂧𝂬𝃯𝂞 𝁕𝁑𝟂 𝁘𝁇𝃱‍𝁛‌𝟂𝁆𝂏𝟂 𝁆𝟂 𝁓𝂏𝟂‌‌‌ 𝁑‌𝃵𝟂‌‌‌ 𝃛‍𝁘𝁑𝁓𝂏‌‌𝂵𝂵‍𝟂𝁇𝃱‍‍𝁜𝟂𝃛 𝁑‌𝁿𝟂‌‌ 𝂩𝃪 𝁕𝟂 𝁇𝃱‍‍𝁜𝟂 𝁑𝁿𝟂‌‌ 𝂣𝃩 𝁑‍𝁿𝟂‌‌ 𝃰𝃵𝟂‌‌‌ 𝁘𝁇𝟂 𝁑𝂏𝟂‌‌𝁇𝃰𝁠𝟂 𝁕𝁿𝟂 𝁕𝁑𝟂 𝁘𝁇𝃱‍𝁛‌𝟂𝁆𝂏𝟂 𝁆𝁿𝟂 𝂨𝃯 𝁇𝝰𝝰‍𝝺 𝁆𝝺‍𝝶 𝁇𝃱‍𝁚𝝺‍𝝾𝞄 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁑𝂏𝝾𝞄‌ 𝁘𝁇𝃱‍‍𝁛‌𝝾𝞄𝁆𝂏𝝾𝞄 𝁘𝁑𝁿𝝸‌𝁓𝂏𝝸‌‌‌ 𝁇𝂏𝁜𝝸 𝁑𝝸‌ 𝁆𝁿𝝰 𝂨𝃯
2.𝝸𝝸𝝸‍𝁆 𝁇𝁐𝃃‍‍𝝳‍‍𝝾‍𝞄 𝁆𝝴 𝁘𝁇𝃱‍‍𝝻‍𝝰 𝁑𝂏𝝰‌‌𝁆𝃰𝂏𝁠‍‍𝝰 𝁘𝁑𝝹‍𝞀𝞄 𝁑𝂅𝂏𝞄‌‌ 𝁆𝁿𝝼‍𝝰 𝂥𝂭𝃬 𝁆𝃰𝂏𝞅‍𝞄 𝁑‌𝞄‌‌ 𝁘𝁑𝝲𝝰 𝁑𝂏𝝰‌‌ 𝁇𝝰 𝁇𝝳‍𝝴 𝁇𝃰‍𝂏𝁚‍‍⁠𝝴   𝁓𝂏𝂅𝁜𝝴‌‌   𝁓𝃰𝂏‌𝃵𝝴 𝁘𝁆𝝴 𝁑𝂏𝝴𝞄 𝁆𝁿𝞈‍𝝼𝂥𝂭𝃪 𝁑‌𝃅‍𝝹𝝰𝝸‌‌ 𝁆𝝶‍𝞄 𝁇𝁿𝝺𝝸 𝁇𝃰‍𝂏𝝸 𝁇𝃰𝂏𝝸 𝁕𝞂‍‍‍𝝷𝝶𝝼 𝁆𝂽‍𝝴‍𝝼 𝁆𝃰𝂏𝞃‍𝞰 𝁑‌𝞰‌‌ 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝝴‌‌ 𝁘𝁑𝞀𝝶 𝁑𝂏𝂅𝝶‌ 𝁑𝝶‌‌ 𝁇𝃵𝝶 𝁘𝁆𝝶 𝁑𝂏𝝶‌‌𝁆𝃰𝂏𝁠‍‍𝝶 𝁑‌𝝶‌ 𝁑𝂏𝂅𝝶‌ 𝁆𝁿𝝻‍‍𝟂    𝂣‍𝃭 𝁘𝁇𝃱‍‍𝁛‌𝟂𝁆𝂏𝟂 𝁆𝟂 𝁓𝂏𝟂‌‌‌ 𝁇𝃰‍𝁿𝟂 𝁕𝁑𝟂 𝁘𝁇𝃱‍𝁛‌𝟂𝁆𝂏𝟂 𝁆𝁿𝟂 𝂨𝃯 𝁇𝁎𝁐𝁚𝞆‍‍𝝰𝝸 𝁑‌𝃆‍𝝰‌𝝸 𝁘𝁆𝝰𝝸 𝁑𝂏𝂅𝝰‌𝝸 𝁘𝁑𝞀𝝴 𝁑𝝴‌ 𝁇𝁿𝁛𝞃‍𝝴 𝁑𝁿𝝴‌‌ 𝂥𝂭𝃬 𝁆𝃵𝂽‍𝝾𝝸 𝁇𝁿𝞄 𝁇𝃰𝂏𝞇‍𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝂏𝝶‌‌ 𝁇𝃰𝝺‍𝟂 𝁆𝁿𝟂 𝂧𝂬𝃯𝂞 𝁕𝁑𝞃‍‍𝟂 𝁆𝞅‍‍𝞀𝝾 𝁆𝁚𝝼𝝶 𝁑𝃐𝝶 𝁘𝁑𝃋𝝻𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁘𝁆𝞃𝝸 𝁑𝂏𝂅𝝸‌‌ 𝂣𝃯 𝁇𝃱𝁿𝃃‍‍𝞃‍‍𝝰 𝁇𝞃‍𝝴 𝃰𝝴‌‌𝞀 𝁉𝁿𝝿‍𝝼𝝰 𝁑‌𝝰‌‌ 𝁑𝝰‌‌ 𝃛‍𝁇𝃰𝂏𝝰 𝁑𝂅𝂅𝝰‌‌ 𝂥𝂭𝃬𝃚‍ 𝁖𝃁‍𝞃𝝶   𝁓𝂏‌‌𝂅𝝶‌‌ 𝁇𝃱‍‍𝁜𝂏𝝶𝃛 𝁑‌𝝶‌‌ 𝁑𝝶‌𝞁 𝁘𝁆𝝲‍𝝶 𝁑𝂏𝂅𝝶𝞁 𝂨‍𝃬 𝁇𝃱‍𝁏𝝿‍𝝰 𝁆𝞀‍𝝾 𝁇𝃱‍𝁚𝞂‍𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁘𝁑𝃋𝝻𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝃛𝁘𝁆𝁑𝂅𝝼‍‍𝝾𝝸 𝂣𝂭𝃬 𝁕𝁑𝃅‍𝝹𝝰𝝸𝃛 𝁆𝞃‍‍𝝶𝝼 𝁆𝞃‍‍𝞀𝝰 𝁆𝃰𝂏𝞆‍‍𝝴𝝸𝁆𝃰𝂏𝁠𝝴‍𝝸 𝁕𝁿𝝴‍𝝸 𝁘𝁇𝝰 𝁑𝂏𝝰‌‌ 𝁇𝝰‍𝝼 𝁇𝃰𝂏𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁇𝁿𝝳‍𝝾𝝼 𝂾𝃬 𝁑‌𝂻‍𝞃𝝶𝞁 𝁆𝝰 𝁉𝃈‍𝞂‍‍𝝹𝝶 𝁑‌𝝶‌ 𝁘𝁑𝞂𝝴 𝁑𝝴‌ 𝁇𝃰𝂏𝞈 𝁑𝂅𝂅𝞈‌𝞁 𝃄‍𝃪 𝁆𝁿𝃃‍‍𝞅‍‍𝝸 𝁇𝝺‍𝝸 𝃰𝝸‌‌‌ 𝁉𝁿𝝹𝞈 𝁑‌𝞈‌‌ 𝁑𝞈‌‌ 𝁇𝃰𝂏𝞈 𝃛𝁑‍𝁿𝞈‌𝞁 𝂥𝂭𝃬 𝁑𝂻‍𝝹𝝰𝝸‌‌‌𝃛 𝁇𝁿𝝻‍𝝴 𝁇𝃰𝂏𝞆‍‍𝞀𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁇𝃰𝁚𝞃‍𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝂏𝝴‌‌ 𝁆𝁿𝝺‍‍𝝾𝞄𝞁 𝂨𝂭𝃬 𝁆𝃵𝝴‍𝝼 𝁇𝞂‍‍𝞃𝝴 𝃰𝝴‌‌𝞀 𝁇𝁿𝝼𝝸 𝁉𝁿𝞂𝝰 𝁑‌𝝻‌𝝴 𝁑𝃐𝝴‌‌ 𝁇𝁿𝝼‍𝝾𝝸 𝂧𝂬𝃯𝂞 𝁕𝁑𝝾‍𝝸 𝁘𝁇𝃱‍𝁛‌𝝾𝝸𝁆𝂏𝝾𝝸 𝁆𝝾𝝸 𝁓𝂏𝝾‌‌𝝸 𝁑‌𝃵𝝾‌𝝸 𝃛‍𝁘𝁑𝁓𝂏‌‌𝂵𝂵‍‍𝝾𝝸 𝁇𝃱‍‍𝁜𝝾𝝸 𝃛𝁑𝁿𝝾‌𝝸 𝂩𝃪 𝁕𝝾‍𝝸 𝁇𝃱‍‍𝁜𝝾𝝸 𝁑𝁿𝝾‌𝝸 𝂣𝃩 𝁑‌𝁿𝝾‌𝝸 𝃰𝃵𝝾‌‌𝝸 𝁘𝁇𝝾𝝸 𝁑𝂏𝝾‌𝝸 𝁉𝁇 𝁠𝝾𝝸 𝁑‌𝁿𝝾‌𝝸𝁉𝁆𝁠𝝾𝝸 𝁑‌𝝾‌𝝸𝁑𝂏𝝾‌𝝸 𝁇𝃰𝝾𝝸 𝁕𝁿𝝾𝝸 𝂨𝃯 𝁕𝁑𝝾𝝸𝁘𝁇𝃱‍𝁛‌𝝾𝝸𝁆𝂏𝝾𝝸 𝁆𝁿𝝾𝝸 𝂨𝃯 𝁇𝝰𝝰‍𝝺 𝁆𝝺‍𝝶 𝁇𝃱‍𝁚𝝺‍𝝾𝞄 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁑𝂏𝝾𝞄‌ 𝁘𝁇𝃱‍‍𝁛‌𝝾𝞄𝁆𝂏𝝾𝞄 𝁘𝁑𝁿𝝸‌𝁓𝂏𝝸‌‌‌ 𝁇𝂏𝁜𝝸 𝁑𝝸‌ 𝁆𝁿𝝰 𝂨𝃯
3.𝞈𝞈𝞈𝁇𝃱‍ 𝁆𝝻‍‍𝝾𝝸 𝁇𝃱‍𝃋‍𝁚𝞈 𝁑‌𝞈‌ 𝃛‍𝁑𝃰𝂏‌𝞈 𝁘𝁆𝞈 𝁑𝂏𝂅𝞈‌‌𝃛 𝁆𝁿𝝷‍‍𝝶𝝼 𝂨𝂭𝃬𝂽 𝁇𝃱𝝿‍‍𝝴 𝁇𝝺‍𝝴 𝁉𝝹𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝝰‌ 𝁑𝝰‌ 𝁑𝂏𝝰‌ 𝁆𝁿𝝼𝝸 𝁆𝃵𝝴 𝁇𝁿𝞀𝝶 𝁇𝃰𝂏𝝻𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝂏𝝸‌‌ 𝁇𝃰𝂏𝝹‍𝟂 𝁆𝁿𝟂 𝂧𝂬𝃯𝂞 𝁕𝁑𝁖𝝹𝝰𝝸 𝁇𝃱𝝴‍ 𝁇𝝲‍𝝴𝝼 𝁇𝁿𝝼𝝶 𝁇𝃰‍𝂏𝝶 𝁇𝝶 𝁑𝁓‍𝂏𝂅𝝷‍‍𝝶𝝼 𝂨𝂭𝃬 𝁆𝃵𝞈 𝁇𝃰𝂏𝞂‍‍𝝴𝝸 𝁑𝝴‌𝝸 𝁑𝁿𝝴‌𝝸 𝁉𝁑𝁿𝝼𝞄 𝁑𝁕𝁿𝝹‍‍𝞃𝝸 𝃛‍𝁇𝃱‍𝃈‍𝁚𝝹𝝾 𝁓𝂏𝝾‌‌‌ 𝃛 𝁇𝃱‍‍𝁚‍𝝾 𝁓𝂏𝝾‌‌‌ 𝁑‌𝃵𝝾‌‌ 𝁇𝁿𝞀‍‍𝝰𝝽 𝃄‍𝃪 𝁇𝃵𝂻‍𝝴‍𝝼 𝁇𝁿𝝾𝝸 𝁇𝁿𝝹‍𝝾 𝁇𝁿𝝿‍𝝴 𝁇𝂏𝁜𝝴 𝁕𝝴 𝁇𝃰‍𝂏𝝴 𝁆𝝳‍𝟂 𝁘𝁆𝁛‌𝟂𝁆𝂏𝟂 𝁆𝁿𝟂 𝂧𝂬𝃯𝂞 𝁕𝁑𝟂 𝁇𝃱‍‍𝁜𝃔𝟂 𝁑𝁿𝟂‌‌ 𝁑𝁿𝟂‌‌𝁇𝃱‍‍𝁜𝃔𝟂 𝁑𝟂‌‌ 𝁓𝂏𝟂‌‌‌ 𝁓𝂅𝂏𝟂‌‌‌ 𝂣𝃩 𝁘𝁆𝂵𝂵‍𝟂 𝁑𝂏𝂅𝟂‌‌ 𝂨𝃯 𝁕𝁑𝟂 𝁘𝁇𝃱‍𝁛‌𝟂𝁆𝂏𝟂 𝁆𝁿𝟂 𝂨𝃯 𝁇𝃱‍𝁏𝁚𝞆‍‍𝝰𝝸 𝁑𝝰‌𝝸 𝁕𝃰𝂏‌𝞀‍𝝴 𝁘𝁆𝝴 𝁑𝂏𝝴‌‌ 𝃛𝁆𝂅𝂅𝞃‍𝝴 𝂨𝂭𝃬 𝁆𝝿𝝿‍𝝰𝃛 𝁇𝃱‍‍𝃔𝁚‍𝞃‍𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝂏𝝴‌‌ 𝁆𝞀‍𝝴 𝃰𝝴‌‌𝞁 𝁇𝃰𝝷‍𝝴 𝁇𝃰𝂏𝞂‍‍𝝿𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝁕𝞂‍𝝸 𝁇𝃰‍𝂏𝝸 𝁇𝃵𝝸 𝁕𝃰𝂏𝝾𝝸 𝁆𝂅𝂅𝝾𝝸 𝂩𝃮𝂞 𝁕𝁿𝂺‍‍𝝾‍𝝸 𝁇𝁿𝝹‍𝝰 𝁇𝃰𝁚𝝷‍‍𝝰 𝁑𝞀𝝰 𝁑𝝰‌𝝼 𝁑𝁿𝞃‌𝝴 𝁇𝂏𝁜𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝝴𝞁 𝁘𝁑𝝴‌ 𝁑𝂏𝝴‌ 𝁇𝝴 𝁇𝃰𝂏𝝰 𝁑𝝰𝞄 𝁇𝃰𝂏𝞃‍𝝾𝞄 𝁑𝁿𝝾𝞄𝞁 𝂣𝃬𝃃 𝁑‌𝂏𝝳‌𝝸 𝁇𝝰 𝁇𝞃‍‍𝝶𝞁 𝁘𝁇𝝿‍‍𝞀𝝰 𝁑𝂏𝝰‌‌ 𝁇𝝰 𝁆𝃰𝂏‌𝝰 𝁘𝁆𝝰 𝁑𝂏𝝰‌ 𝁘𝁆𝁿𝝽‍𝝴 𝁓𝃰𝂏‌𝃵𝝴 𝁘𝁆𝝴 𝁑𝂏𝝴‌‌ 𝁆𝁿𝞈‍𝞁 𝁆𝃵𝝹𝝰𝝸 𝁑𝂻‍𝝼‌𝝾 𝁑𝁕𝝴 𝁇𝁿𝞀‍𝝰 𝁇𝂏𝁜𝝰 𝁑𝝰‌ 𝁑𝝰𝞁 𝁑𝁿𝝿‍𝞀𝝾 𝁇𝃰𝂏𝞂‍𝝴 𝁑𝝴‌𝞄 𝃛𝁉𝁇𝞆𝝶 𝁑‌𝁿𝝶𝞁 𝂩𝃪 𝁆𝝹𝝰𝝸𝃛 𝁆𝞃‍‍𝝶𝞁 𝁆𝞃‍𝝴 𝁇𝃱‍‍𝃇‍𝁚‍𝝺‍𝝴𝝸 𝁑𝝴‌𝝸 𝁑𝝴‌𝝸 𝁑𝝴‌𝝸 𝁘𝁆𝝰 𝁑𝂏𝂅𝝰𝞁 𝂾𝃯 𝁕𝁑𝃵𝃅‍𝝼𝝴 𝃛‍‍𝁉𝃱𝝹‍‍𝞀𝞈 𝁑‍𝁿𝞈‌‌ 𝁑𝃰𝂏𝞈𝃛 𝁘𝁆𝞈 𝁑𝂏𝞈‌‌𝁆𝃰𝂏𝁠‍‍𝞈 𝁘𝁑𝁑𝂏𝂅𝞂‍‍𝝴   𝁆𝁿𝞈‍𝞁 𝂥‍𝃬 𝁇𝃱‍𝁏𝝴‍‍𝝸𝞁 𝁆𝞃‍𝝾 𝁇𝁿𝞄 𝁇𝃰‍𝂏𝞄 𝁇𝁜𝞄 𝁕𝃰𝂏𝞇‍‍𝝾 𝁆𝁿𝝾‍𝞁 𝂧𝂬𝃯𝂞 𝁕𝁑𝃵𝃃‍𝞃‍‍𝝶𝞁 𝁆𝝷‍𝝴 𝁆𝞈 𝁘𝁉𝂅𝁜𝞀𝝸 𝁑‌𝂏𝝸‌‌ 𝁇𝃰𝝸 𝁕𝝰 𝃰𝝰‌𝞁 𝁇𝁿𝝰 𝁕𝁿𝝼‍𝝰 𝁇𝃱𝁿𝞆‍‍‍𝝷𝝴 𝁇𝃰‍𝂏𝁚‍𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁘𝁆𝝴 𝁑𝂏𝂅𝝴‌‌ 𝁘𝁑𝁑𝝴𝝼 𝁇𝁿𝁛𝞃‍𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝃰𝝴‌𝞁 𝁇𝁿𝂴𝝰 𝁇𝁿𝁚𝂵𝝴 𝁓𝂏𝝴‌‌ 𝁑‌𝝴‌‌ 𝁇𝃱‍‍𝁿𝁚‍𝂵𝂵‍𝝴 𝁓𝂏‌‌𝝴‌‌‌ 𝁑‌𝝴‌‌ 𝁇𝃇‍𝁚𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁉𝁑𝝰‌ 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝂏𝝰‌‌ 𝁆𝁿𝃁‍‍𝂵𝝴 𝃰𝃵𝝴‌‌‌ 𝁘𝁇𝝴 𝁑𝂏𝝴‌‌𝁉𝁇𝁠𝝴‌ 𝁑‌𝁿𝝴‌‌ 𝁉𝁆𝁿𝝴‌ 𝁘𝁑𝁑𝂏𝝴    𝁇𝃰𝂏𝝴 𝁕𝁿𝂵𝂵‍𝝴 𝂨𝃯 𝁕𝁑𝝴 𝁘𝁇𝃱‍𝁛‌𝝴𝁆𝂏𝝴 𝁆𝁿𝝴‍𝞁 𝂨𝃯 𝁆𝝰𝝰‍𝝺 𝁆𝝺‍𝝶 𝁇𝝺‍𝝾𝞄 𝁇𝃰‍𝂅𝁜𝝾𝞄 𝁑𝂏𝝾𝞄‌‌ 𝁘𝁆𝁿𝝸 𝁓𝂏𝝸‌‌ 𝁇𝂏𝁜𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁆𝁿𝝰 𝂨𝃯
4.𝝶𝝶𝝶‍𝁇𝃱‍𝁿‍ 𝁘𝁇𝃱‍𝃋‍𝁛‌𝝲‍‍𝞀𝞄𝁆𝞄 𝁑𝞄‌‌ 𝁇𝃱‍‍𝁜𝞄 𝁘𝁑𝁿𝝿‍𝝼𝝶 𝁓𝂏𝝶‌‌‌ 𝁇𝂏𝁜𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁆𝁿𝞂‍𝝰 𝂣𝃬 𝁖𝁿𝃁‍‍𝝹𝝰𝝸‌‌ 𝃰𝃵𝝰𝝸‍‌‌‌ 𝁇𝝴 𝁇𝝲‍𝝴 𝁇𝁚𝝼‍𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝝾‌‌ 𝁇𝃱‍𝁜𝝾 𝁑𝁿𝝻𝝶𝝼    𝂨𝂭𝃬𝃃 𝁆𝞈‍𝞁 𝁆𝞂‍‍‍𝞃𝞀𝝾𝞄 𝁇𝃱‍𝁚𝝷‍𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁕𝃰𝂏‌𝝸 𝁘𝁆𝝸 𝁑𝂏𝝸‌‌ 𝁆𝁿𝝾‍𝝼 𝂨𝂭𝃬 𝁕𝃵𝝻‍𝝾 𝁉𝁇𝃈‍𝝼𝝰  𝁓𝂏‌‌𝝰‌‌‌ 𝁇𝃱‍‍𝁚‍𝝰 𝁑𝁕𝝵‍𝝾 𝁑𝃵𝝾‌‌ 𝁇𝁿𝝾‍𝝼 𝃄‍𝃪 𝁇𝃱𝁿𝝴‍‍ 𝁆𝝿‍𝝸 𝁆𝞃‍𝝾𝞄 𝁇𝝳‍𝞈 𝁇𝃰‍𝞈 𝁇𝁜𝞈 𝁕𝝻‍𝝰 𝃰𝝰‌‌ 𝁆𝁿𝞃‍‍𝝾 𝂧𝂬𝃯𝂞 𝁕𝁑𝝾 𝁇𝃱‍‍𝃔𝁜𝝾 𝁑𝁿𝝾‌‌ 𝁑𝁿𝝾‌‌ 𝁇𝃱‍‍𝃔‍𝂏𝁜𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁓𝂏𝝾‌‌‌ 𝁓𝂏𝂅𝝾‌‌‌ 𝁘𝁆𝂵𝂵‍𝝾 𝁑𝂏𝂅𝝾‌𝞁   𝂨𝃯 𝁇𝃱‍𝁏𝁚𝞆‍𝝰𝝸 𝁑𝝰‌‌𝝸 𝁕𝃰𝂏‌𝞀‍𝝴 𝁘𝁆𝝴 𝁑𝂏𝝴‌‌ 𝁆𝁿𝞃‍𝝴 𝂨𝂭𝃬 𝁑𝂏𝝾‌‌𝝸 𝁇𝁿𝝹‍𝝰𝁇𝃰𝂏𝞃‍𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁘𝁇𝝻‍𝝴 𝁑𝂏𝂏𝝴‌‌ 𝃰𝝴‌‌‌ 𝁇𝁛‌𝝴𝁆𝂏𝝴 𝁘𝁑𝁿𝝷𝝴 𝁓𝂏𝝴‌‌‌ 𝁇𝂏𝁜𝝴 𝁑𝝴‌ 𝁆𝁿𝝽‍𝝸𝝼 𝂨𝂭𝃬 𝁆𝃵𝞄𝞄‍𝝸 𝁇𝃱‍‍𝁚‍‍𝃋𝝾𝝸   𝁓𝂏𝂅𝁜𝝾‌‌𝝸       𝁑𝁕𝃰𝂏𝞃‍𝝾𝞄 𝁑‌𝝾𝞄‌ 𝁇𝃰𝂏𝝷𝝷‍𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁉𝁇𝁿𝝾𝞄‌ 𝁑‌𝝾𝞄‌ 𝁑𝃐𝝾𝞄‌ 𝁇𝃰𝂏𝃔𝝾𝞄 𝁑𝂅𝂅𝝾𝞄‌ 𝂨𝂭𝃬𝂽‌ 𝁇𝁿𝝹𝝰𝝸 𝁇𝃰𝂏𝝼𝝼‍𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝂏𝝰‌ 𝁇𝃱𝁿𝝾‍‍𝝸 𝂧𝂬𝃯𝂞 𝁕𝁑𝞃‍‍𝝶𝞁 𝁆𝝰𝝰 𝁇𝁎𝁚𝝲𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝂏𝝸‌‌ 𝁆𝁿𝝰‍𝞁 𝁇𝁿𝞃𝞃‍𝞀𝝸 𝁇𝁜𝂅𝝰 𝁑𝂏𝝰‌‌ 𝁇𝃱𝝰‍ 𝁘𝁆𝝰𝁛‌𝁆𝂏𝝰 𝁘𝁆𝝰 𝁑𝂏𝂅𝝰‌‌ 𝁘𝁑𝁑𝝰 𝁇𝁿𝁛𝝳𝝾 𝁑𝁿𝝾‌𝞁   𝂨𝂭𝃬 𝁆𝁚𝝲‍𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁘𝁑𝝲𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝃰𝃵𝝾‌‌‌ 𝃛‍‍𝁉𝝼𝝾 𝁑‌𝁿𝝾‌ 𝁑𝝾‌‌ 𝁇𝂏𝁜𝝾 𝁘𝁑𝝾‌ 𝁑𝂏𝂅𝝾‌‌ 𝁆𝁿𝞃‍‍𝝴𝞁 𝂨𝃯 𝁆𝞈‍𝞁 𝁇𝞃‍𝝾 𝁇𝝹‍‍𝝰𝞃 𝁇𝝴𝝸 𝁇𝁿𝝹𝝾 𝁇𝃰‍𝂏𝝾 𝁇𝝾 𝁑𝁓‍𝂏𝂅𝂅𝝼𝝰   𝂨𝂭𝃬 𝁉𝁆𝁿𝝳𝝸 𝁘𝁑𝝰‌ 𝁑𝂏𝝰‌ 𝁇𝝰 𝁘𝁇𝃔𝁛‌𝞂‍𝞈𝁆𝞈 +⁠ 𝁑𝝳‌𝝸 𝁇𝝰 𝃰𝃵𝝰‌‌‌ 𝁇𝁚𝃔𝞂‍𝞈 𝁑𝞈‌‌ 𝁘𝁑𝁑𝞂‍‍𝝰𝝼 𝁘𝁆𝞃‍𝝴 𝁑𝂏𝂅𝝴‌𝞁 𝂩𝃪 𝁑𝝹𝝰𝝸‌‌ 𝁆𝞃‍𝝾 𝁇𝝹‍‍𝝰𝝷 𝁇𝝾 𝁇𝃰𝝻‍𝝾𝝸 𝁕𝞈 𝃰𝞈‌‌‌ 𝁆𝁿𝞂‍‍𝝸𝝼 𝂨𝂭𝃬 𝁆𝝹‍𝝰 𝃰𝝰‌‌‌ 𝁇𝞃‍𝝾 𝃰𝝾‌𝞀 𝁉𝝷‍𝞈 𝁑‌𝞈‌‌ 𝁘𝁆𝞈 𝁑𝂏𝂅𝞈‌ 𝁘𝁑𝁑𝞂‍‍‍𝝰𝝼 𝁇𝁿𝁛𝞃‍𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝃰𝝴‌‌‌ 𝁇𝁿𝂴𝝰 𝁇𝁿𝁚𝂵𝝴 𝁓𝂏𝝴‌‌‌ 𝁑‌𝝴‌‌ 𝁇𝃱‍‍𝁿𝃔‍𝁚‍𝝴 𝁓𝂏𝝴‌‌ 𝁑‌𝝴‌‌ 𝁇𝃇‍𝁚𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁉𝁑𝝰‌ 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝂏𝝰‌‌ 𝁆𝁿𝃁‍‍𝂵𝝴 𝃰𝃵𝝴‌‌‌ 𝁘𝁇𝝴 𝁑𝂏𝝴‌‌𝁉𝁇𝁠𝝴‌ 𝁑‌𝁿𝝴‌‌𝁉𝁆𝝴‌ 𝁑‌𝝴‌ 𝁑𝂏𝝴‌‌ 𝁇𝃰𝝴 𝁕𝁿𝂵𝂵‍𝝴 𝁕𝁑𝝴 𝁘𝁇𝃱‍𝁛‌𝝴𝁆𝂏𝝴 𝁆𝁿𝝴‍𝞁 𝂨𝃯 𝁆𝝰𝝰‍𝝺 𝁆𝝺‍𝝶 𝁇𝝺‍𝝾𝞄 𝁇𝃰‍𝂅𝁜𝝾𝞄 𝁑𝂏𝝾𝞄‌ 𝁘𝁆𝁿𝝸 𝁓𝂏𝝸‌‌ 𝁇𝂏𝁜𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁆𝁿𝝰 𝂨𝃯
5.𝝴𝝴𝝴𝁆 𝁇𝝲‍‍𝝴𝝼 𝁇𝃰𝂏𝝼𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁇𝃰‍𝂏𝝶 𝁇𝃰𝂏𝝶 𝁕𝁿𝝷‍‍𝝶 𝂨𝂭𝃬𝃃 𝁆𝃵𝞃‍𝝰 𝁇𝃱𝁿𝁚𝝳‍‍𝝰 𝁘𝁆𝝹‍‍𝞀𝞄 𝁑𝂏𝂅𝞄‌‌ 𝁘𝁆𝝰 𝁑𝂏𝂅𝝰‌ 𝁆𝃰𝂏‌𝝰 𝁘𝁆𝝰 𝁑𝂏𝝰‌ 𝁆𝁿𝝻‍𝝾𝞄 𝁇𝂏𝁜𝝾𝞄 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁑𝁿𝝾𝞄‌ 𝁑𝃰𝂏‌𝝴 𝁘𝁆𝝴 𝁑𝂏𝝴‌‌𝁆𝃰𝂏𝁠𝝴 𝁘𝁑𝝴‌ 𝁑𝂏𝂅𝝴‌‌ 𝁆𝁿𝝻‍‍𝝾𝝸 𝂥𝂭𝃯 𝁆𝁿𝃁‍‍𝝰 𝃰𝃵𝝰‌‌‌ 𝁇𝝰 𝁇𝃰‍𝁿𝝰 𝁇𝃰‍𝂏𝝰 𝁇𝝰‍𝞀 𝃛𝁑𝁓𝂏𝂅𝞃‍‍𝝾𝞁   𝂨𝂭𝃬 𝁑‌𝝶‌‌𝃛 𝁉𝝻𝝴 𝁑‌𝝴‌ 𝁑𝂏𝝴‌ 𝁘𝁆𝞀‍𝝰 𝁑𝂏𝝰‌‌𝁇𝁠𝝰‍𝞁 𝁆𝃰𝂏𝝹𝝰𝝸 𝁑𝝰𝝸‍‌‌ 𝁑𝁕𝃰𝂏𝝼𝞄 𝁑‌𝞄‌‌ 𝁆𝁿𝝹‍‍𝞃𝝾 𝂨𝃯 𝁕𝁿𝝾 𝁇𝂏𝁜𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝃰𝝾‌‌‌ 𝁇𝝾 𝁘𝁆𝁛‌𝝾𝁆𝂏𝝾 𝁆𝁿𝝾‍𝞁 𝂨𝃯 𝁇𝃱‍𝁏𝂽𝁚𝞆‍‍𝝰𝝸 𝁑𝝰‌𝝸 𝁇𝃵𝝰𝝸 𝁘𝁑𝁿𝞀𝝴 𝁓𝂏𝝴‌‌ 𝁇𝂏𝁜𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁆𝁿𝞃‍𝝴 𝂣𝃬     𝁑‍𝂏𝝿𝝿𝝰 𝁇𝁿𝞃‍𝝴 𝁇𝃰‍𝂏𝝴 𝁇𝝴 𝁑𝁿𝞀𝝴𝞁 𝁇𝃵𝞃‍𝞀𝝸𝞂 𝁇𝁚𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝃰𝝾‍𝝺 𝁘𝁑𝁿𝝱𝝸 𝁓𝂏𝝸‌‌ 𝁇𝂏𝁜𝝸 𝁑𝝸‌ 𝁆𝁿𝝾‍𝝸 𝂣𝃬    𝁑‍𝂏𝞃𝝶𝞁 𝁆𝝿𝝿‍‍𝝰𝝼 𝁆𝞃‍𝝾 𝁇𝁿𝝱‍𝝰 𝁇𝞂𝝸 𝃰𝝸‌‌‌ 𝁇𝁚𝝺𝝸 𝁑𝝸𝞂 𝁑𝁓‍𝂏𝞂‍𝝶𝞁 𝁇𝁿𝝻𝝻‍𝝰 𝁇𝃰𝂏𝞀𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁘𝁇𝃱‍‍𝝰 𝁑𝂏𝂅𝝰𝝻 𝂥𝂭𝃮𝂞   𝁆𝃵𝝾𝝸 𝁆𝞂‍‍‍𝞃𝞀𝝰 𝁆𝞃‍𝝶 𝁇𝁚𝝲‍‍𝝾𝝸 𝁑𝝾‌𝝸 𝁑𝝾‌𝝸 𝁑𝝾‌𝝸 𝁘𝁆𝝹𝝰𝝸 𝁑𝂏𝂅𝝰𝝸‍‌‌ 𝃄𝃫 𝁇𝁿𝞄 𝁇𝝿‍𝝴 𝁇𝃰‍𝁜𝂅𝝴 𝁑𝂏𝝴‌𝞀 𝁘𝁆𝁿𝝻‍𝝰 𝁓𝃰𝂏‌𝃵𝝰 𝁘𝁆𝝰 𝁑𝂏𝝰‌‌ 𝁆𝁿𝞆‍‍𝝾𝝸 𝂥𝂭𝃬𝂽 𝁕𝃵𝞃‍𝝾𝞄 𝁆𝝷‍𝝴 𝁆𝝾‍𝞂 𝁇𝝳‍𝝾 𝁇𝃰‍𝝾 𝁇𝝾 𝁕𝁿𝞃‍𝝾𝞄 𝁇𝁑𝁚𝁿𝝹‍‍𝝺𝝶 𝁓𝂏𝝶‌‌‌ 𝁑‌𝝶‌‌ 𝁇𝃱𝁿𝞀‍‍𝝾𝞄 𝁇𝃰𝂏𝝰𝝰 𝁑𝝰‌ 𝁑𝂏𝝰‌𝞄 𝁇𝃱𝁿𝞃‍‍𝝶 𝁇𝃱‍𝂏𝁜𝝶 𝁑‌𝝶‌‌ 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝁿𝝶‌‌ 𝃰𝃵𝝶‌‌‌ 𝁘𝁇𝝶 𝁑𝂏𝝶‌‌𝁉𝁇𝁠𝝶 𝁑‌𝁿𝝶‌‌ 𝁉𝁆𝝶‌ 𝁑‌𝝶‌ 𝁑𝂏𝝶‌‌ 𝁇𝃰𝝶 𝁕𝁿𝂵𝂵‍𝝶 𝂨𝂭𝃬 𝁑𝁿𝝶‌‌ 𝁇𝃱‍𝃋‍𝃵𝝶 𝁑‌𝝶‌‌ 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝁿𝝶‌‌ 𝁇𝂏𝁜𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝁿𝝶‌‌ 𝁇𝂏𝁜𝝶 𝁕𝁿𝂵𝂵‍𝝶 𝁕𝁑𝝶 𝁘𝁇𝃱‍𝁛‌𝝶𝁆𝂏𝝶 𝁆𝁿𝝶‍𝞁 𝂨𝃯 𝁆𝝰𝝰‍𝝺 𝁆𝝺‍𝝶 𝁇𝃰𝝺‍𝝾𝞄 𝁇𝁆𝃰𝂏‌𝝾𝞄 𝁘𝁆𝝾𝞄 𝁑𝂏𝝾𝞄‌ 𝁘𝁆𝁿𝝸 𝁓𝂏𝝸‌‌ 𝁇𝂏𝁜𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁆𝁿𝝰 𝂨𝃯