Τὰ εἴθιστα συγ‍‌χρόνου ἀγ‍ιορειτικῆς πανηγ‍ύρεως

From www.PSALTIKI.info
Jump to: navigation, search

ΑΝΟΙΞΑΝΤΑΡΙΑ συντ‍ετμημένα ὑπὸ Χουρμουζίου Χαρτ‍οφύλακος + ἦχ‌ος‍𝂳

1.𝝰𝝰𝝰𝁆𝃢 𝃛𝃛 𝁇𝂅𝂅𝝼‍‍𝝾𝝸 𝃛𝃛𝃛 𝁇𝁜𝝾𝝸 𝁑𝝾‌𝝸 𝃛𝃛‍‍𝁇𝂅𝂅𝂅𝝾𝝸 𝁓𝂏𝂅𝃚‌𝝾‌‌𝝸 𝁇𝃰‍𝂗𝝾𝝸 𝁕𝁿𝝾𝝸 𝁇𝁿𝝽‍𝝰 𝁇𝂏𝁜𝝰 𝁕𝁿𝝰‍𝝼 𝁇𝞃‍𝝾 𝁇𝃰‍𝝾 𝁇𝝾𝞁 𝁕𝞂𝞂‍𝝾𝞄 𝁆𝂺‍𝞃‍‍𝝶𝝼 𝃛‍‍𝁇𝂅𝂅𝃣𝞆‍𝝴𝝸 𝁑𝝴‌𝝸 𝁇𝃰‍𝃚‍‍‌𝂗𝂗𝝴𝝸 𝁇𝁜𝝴𝝸𝃛 𝁑‌𝁿𝝴‌𝝸 𝁑𝁿𝝴‌𝝸 𝁉𝁆𝂴𝝴𝝸 𝁑‌𝝴‌𝝸 𝁇𝂏𝁜𝝴𝝸 𝁑𝝴‌𝝸 𝁑𝞃𝝶𝝼 𝁇𝞆‍𝝴𝝸 𝁇𝃰‍𝁿𝝴𝝸 𝁘𝁆𝞀‍𝝰 𝁑𝂏𝂅𝝰‌‌ 𝁑𝁿𝃧⁠𝝰‌‌ 𝁆𝁚𝝰 𝁑𝃇‍𝝰‌‌ 𝁑𝝰‌ 𝁑𝃞𝝰‌‌ 𝁇𝃰‍𝂗𝝰 𝂾𝃩𝁑‌𝃁‍‍𝃢𝞃𝝰𝃰𝝰‌‌‌ 𝃛‍‍𝁘𝁇𝞂‍𝞄 𝁑𝂏𝞄‌‌ 𝁇𝁿𝞄 𝁇𝃰‍𝁿𝃚𝁚‍𝞄 𝁑𝁿𝞄𝝻 𝁘‌‌𝁑𝝿𝝰𝁆𝁛‍𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁉𝞃𝞃𝝰 𝁇𝁑𝃰𝞂‍‍𝞄𝝻 𝁕𝁿𝝿‍‍𝝰𝝼 𝁆𝞃‍𝝰 𝂨𝃯 𝁆𝝿‍‍𝝺𝝶 𝃛‍𝁉𝁐𝞂‍‍𝝷𝝶 𝁕𝝶𝁆𝁠𝝶𝃛 𝁇𝁿𝝶 𝁘𝁇𝝶𝁛‌𝁆𝝶 𝃛‍‍𝁑‌𝝶‌‌ 𝁑𝂏𝝶‌‌ 𝁇𝁿𝝶 𝁇𝁜𝝶𝃛 𝁕𝝶 𝁇𝃰‍𝝶 𝁇𝝶 𝁘𝁑𝃣𝞂‌𝝾 𝁑𝝾‌‌‌𝁇𝁆𝃰𝂏𝁠𝝾 𝁑‌𝝾‌‌ 𝁑𝂏𝝾‌‌ 𝁆𝁿𝂴𝝾 𝁇𝂏𝁜𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝝾‌𝝼 𝁆𝁿𝞃‍‍𝝰𝝸 𝂣𝃩 𝁇𝃢𝞆‍‍𝞀𝝶 𝃰𝝶‌‌‌ 𝁇𝁚𝞂‍‍𝞃𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝝾‌‌ 𝁇𝃰‍𝁿𝝾 𝁇𝂏𝁜𝝾 𝁑𝁿𝝾‌‌ 𝂨𝂭𝃬 𝁑𝁿𝃣𝝾‌‌ 𝁇𝂏𝁜𝝾 𝁑𝁿𝝾‌‌ 𝁇𝂏𝁜𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝝾‌‌𝃢 𝃛‍‍𝁇𝂅𝂅𝃣𝞃‍𝝶 𝁇𝃱‍‍𝁛‌𝝶𝁆𝂏𝝶𝃛 𝁑‌𝁿𝃧⁠𝝶‌‌ 𝁑‌𝂽‍𝞆𝞀𝝶 𝁑𝝶‌‌‌𝁑‌‌𝂏𝝶‌‌‌ 𝁇𝞂‍‍𝞃𝝾 𝁇𝃰‍𝁚‍𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝝾‌‌ 𝁆𝞃‍𝝶 𝁇𝃰‍𝂏𝝶 𝁕𝁑𝞃‍𝝾 𝁇𝃰‍𝃞𝝾 𝁇𝂺‍𝝾 𝁕𝝾 𝁇𝃰‍𝃢𝝾 𝁇𝝾𝞁 𝁇𝁆𝃰𝂑𝝳‍𝝾 𝁘‌‌𝁆𝝾 𝁑𝂏𝝾‌‌ 𝁆𝁿𝝽‍𝝰 𝁇𝃱𝞂𝞂‍‍‍𝝾𝝸 𝁘‌‌𝁆𝁛‌𝝾𝝸𝁆𝂏𝝾𝝸 𝁆𝁿𝝾𝝸 𝂨𝂭𝃬 𝁑𝁿𝃦𝝾‌‌𝝸 𝁇𝂏𝁜𝝾𝝸 𝁑𝁿𝝾‌𝝸 𝁇𝂏𝁜𝝾𝝸 𝁑𝝾‌𝝸 𝁑𝝾‌𝝸 𝁑𝝾‌𝝸 𝁑𝃞𝝾‌𝝸 𝁇𝁿𝝾 𝁇𝃰𝂏𝃢𝝷𝝷‍𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝃛‍‍𝁇𝂅𝂅𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁇𝂏𝁜𝝾𝃛 𝁑‌𝝾‌‌ 𝁑𝝾‌‌ 𝁇𝝾 𝃰𝝾‌‌‌ 𝃛‍‍𝁇𝂅𝂅𝝾 𝁑𝝾‌‌𝁑‌‌𝂏𝝾‌‌𝃛 𝁇𝁿𝁛𝝾 𝁑𝁿𝝾‌‌ 𝁉𝁆𝝾‌ 𝁑‌𝝾‌‌ 𝁇𝂏𝁜𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝝾‌‌ 𝁇𝝾 𝃰𝝾‌‌‌ 𝁇𝁿𝝷𝝷‍𝝴 𝁘𝁆𝝾 𝁑𝂏𝂅𝝾‌‌ 𝁑𝁿⁠𝝾‌‌ 𝁆𝃰𝂏𝂴𝝾 𝁑‌𝝾‌‌ 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝃐𝝾‌‌ 𝁇𝂅𝂅𝝾𝞁 𝂨𝃯
2.𝝰𝝰𝝰‍𝁇𝃱𝃢 𝁇𝝿‍𝝾 𝁇𝁿𝞂‍‍‍𝞃𝞀𝝴 𝁕𝃰𝂑𝞇‍𝝰 𝁘‌‌𝁆𝝰 𝁑𝂏𝝰𝝼 𝁆𝞃‍𝝾 𝃰𝝾‌‌𝞁 𝁉𝁿𝃣𝝳𝝴 𝁘𝁑𝁑𝝴‌ 𝃛‍‍𝁇𝃰𝂏𝝴 𝁑𝁿𝝴‌‌ 𝁑𝝴‌‌ 𝁇𝃰‍𝂗𝃚𝝴𝁆𝃰𝁠𝝴 𝃛‍‍𝁘𝁑𝁑𝂅𝞂𝞂‍‍𝝾𝞄 𝁇𝁚𝝾𝞄 𝁓𝃚‌𝂏𝂅𝝾𝞄‌‌ 𝁆𝞃‍𝝾 𝁇𝃰‍𝂏𝝾 𝁇𝃔𝁚𝝿‍‍𝞀𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝝾‌‌ 𝁇𝂏𝁜𝝾 𝁑𝁿𝝾‌‌ 𝁑𝁿𝞂𝞈 𝁘𝁇𝝿‍𝝾 𝁑𝂏𝂅𝝾‌𝝼 𝂣𝃩 𝁇𝃢𝞃‍𝝰 𝁇𝞀𝝰 𝁇𝁚𝞆‍‍𝝷𝝶 𝁑𝝶‌‌‌ 𝁑𝝶‌‌ 𝁇𝃰‍𝁿𝝶 𝁇𝂏𝁜𝝶 𝁑𝁿𝝶‌‌ 𝂨𝂭𝃬 𝁑𝁿𝃣𝝶‌‌ 𝁇𝂏𝁜𝝶 𝁑𝁿𝝶‌‌ 𝁇𝂏𝁜𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝝶‌‌ 𝁉𝁇𝝶‌ 𝃛‍‍𝁘𝁑𝁑𝂅𝞂‍‍𝝾 𝁇𝃱‍‍𝁛‌𝝾𝁆𝂏𝝾𝃛 𝁑‌𝁿𝃧⁠𝞃𝝰 𝁑𝂽‍𝞀‌𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝂏𝝰‌‌ 𝁇𝞆‍‍𝝷𝝶 𝁇𝃰‍𝁚‍𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝝶‌‌ 𝁆𝞂‍𝝾 𝁇𝃰‍𝂏𝝾𝝼 𝃛‍‍𝁕𝁑𝂅𝂅𝞃‍‍𝝰𝝸 𝁇𝃚𝃰‍𝝰‍𝝸 𝁇𝂺𝝰‍𝝸 𝁕𝝰‍𝝸 𝁇𝃰‍𝃢𝝰𝝸 𝁇𝝰‍𝝸 𝁆𝃰𝂑𝝳‍𝝾 𝁘𝁆𝝾 𝁑𝂏𝝾‌‌ 𝁆𝁿𝝽‍𝝰 𝁇𝃱𝞂𝞂‍‍‍𝝾𝝸 𝁘𝁆𝝾𝝸𝁆𝁛‍‍𝂏𝝾𝝸 𝁆𝁿𝝾𝝸 𝂨𝂭𝃬 𝁑‍𝁿𝃣𝝾‌𝝸 𝁇𝂏𝁜𝝾𝝸 𝁑𝁿𝝾‌‌𝝸 𝁇𝂏𝁜𝝾𝝸 𝁑𝝾‌𝝸 𝁑𝝾‌𝝸 𝁑𝝾‌𝝸 𝁑𝝾‌𝝸 𝃞 𝁇𝁿𝝾 𝁇𝃰𝂏𝃢𝝷𝝷‍𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝃛‍‍𝁇𝂅𝂅𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁇𝂏𝁜𝝾𝃛 𝁑‌𝝾‌‌ 𝁑𝝾‌‌ 𝁇𝝾 𝃰𝝾‌‌‌ 𝃛‍‍𝁇𝂅𝂅𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝂏𝝾‌‌𝃛 𝁇𝁿𝁛𝝾 𝁑𝁿𝝾‌‌ 𝁉𝁆𝂴‌𝝾‌ 𝁑‍𝝾‌‌ 𝁇𝂏𝁜𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝝾‌‌ 𝁇𝝾 𝃰𝝾‌‌‌ 𝁇𝁿𝝷𝝷‍𝝴 𝁘𝁆𝝾 𝁑𝂏𝂅𝝾‌‌ 𝁑𝁿𝝾‌‌ 𝁆𝃰𝂏𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝝾‌‌ 𝁇𝂅𝂅𝝾𝞁 𝂨𝃯
3.𝝰𝝰𝝰𝁆𝝼𝃢𝃛 𝁆𝞃‍𝝰 𝁇𝝼𝝴 𝁉𝝺‍𝝴𝝸 𝁑‍𝝴‌𝝸𝞁 𝁇𝞃‍𝝾 𝃰𝝾‌‌‌ 𝃛‍𝁉𝝿𝝿‍‍𝝼𝝴 𝁕𝝴𝁆𝁠𝝴𝃛 𝁇𝁿𝝴 𝁇𝂏𝁜𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁇𝝴‍𝞄 𝁘𝁉𝁕𝁜𝂅𝂺‍𝝻𝝰 𝁑‍𝂏𝝰‌‌ 𝁇𝝰 𝃰𝝰‌‌‌ 𝃛‍‍𝁇𝂅𝂅𝃣𝝰 𝃰𝝰‌‌‌𝃛 𝁆𝁚𝝰 𝁑𝝰‌ 𝁑𝝰‌ 𝁑𝝰‌ 𝃛‍𝁇𝃱‍‍𝁚‍𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝝰‌‌ 𝃛‍𝁉𝁇𝝿𝝿‍‍‍𝝼𝝴𝞄 𝁑‌𝁿𝝻‌𝝰𝃛 𝁑‍𝝰‌‌ 𝁇𝃰‍𝂏𝝰‍𝞄 𝁘𝁆𝞃‍𝞈 𝁑𝂏𝂅𝞈‌‌ 𝁑𝁿𝃧⁠𝞈‌‌ 𝁆𝁚𝞈 𝁑𝃇‍𝞈‌‌ 𝁑𝞈‌‌ 𝁑𝃞𝞈‌‌ 𝁇𝃰‍𝂏𝞈 𝁇𝂺‍𝞈‍𝝼 𝁆𝁿𝃤𝝹𝝰𝝸 𝁇𝝰𝝸‍ 𝁇𝃰‍𝁿𝝰𝝸‍ 𝁘𝁑𝁑𝂏𝝰𝝸‍    𝁇𝝰𝝸‍𝁆𝃰𝂏𝁠𝝰𝝸‍ 𝁑‍𝁓𝂏𝂅𝝰𝝸‍ ⁠⁠⁠⁠𝁆𝃰𝂏𝂵‍𝝰𝝸‍ 𝁆𝝰𝝸‍ 𝁇𝂏𝁜𝝰𝝸‍ 𝁑𝝰𝝸‍‌‌ 𝁇𝝰𝝸‍ 𝁘𝁉𝁕𝁜𝂅𝝰𝝸‍‌‌ 𝁑‍𝃣𝂏𝝰𝝸‍‌‌ 𝁇𝃰𝝰𝝸‍ 𝁕𝝹𝝰𝝸 𝁆𝝴‍𝝹 𝁇𝁿𝃤𝃃‍‍𝝺‍‍𝝴𝝸 𝁇𝃰‍𝂏𝝴𝝸 𝁕𝝴‍𝝸 𝁇𝁿𝝴‍𝝸 𝁇𝂏𝁜𝝴𝝸 𝁕𝝴‍𝝸 𝁇𝃱‍𝂿‍‍𝝴‍𝝸 𝁉𝁑𝁿𝞇‍𝝾𝞄 𝁓𝂏𝝾𝞄‌‌ 𝃰𝝾𝞄‌‌ 𝁇𝃰𝝹𝝰𝝸 𝁕𝃥𝁿𝝴‍𝝹 𝁇𝃱‍𝁿‍𝁚‌𝝺‍𝝴𝝸 𝁓𝂏𝝴‌‌𝝸 𝁑‌𝝴‌𝝸 𝁇𝃰𝞇‍𝝾𝞄 𝁕𝃢𝞂‍𝝸 𝁇𝁚𝝸 𝁓𝂏𝝸‌‌‌ 𝁑‌𝝸‌‌ 𝁇𝁿𝝸 𝁇𝃰‍𝃚‍‌𝂏𝝸 𝁇𝝸 𝁕𝝸𝃛 𝁇𝁿𝃦𝝸 𝂨𝂭𝃬 𝁉𝃱𝁿𝝳𝝾 𝁑‍𝝾‌‌ 𝁑𝝾‌‌ 𝁘𝁑𝁑𝂏𝃣𝝽𝝰𝁆𝝰 𝁇𝃰‍𝂏𝝰 𝁇𝝰𝁆𝂏𝁛‍‍𝝰 𝁑𝁿𝝰‌‌ 𝁑𝂵‌‌‌𝝴 𝁑𝝴‌‌𝁑‌‌𝂏𝝴‌‌ 𝁇𝝳‍𝝾 𝁇𝃰‍𝁚‍𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝁿𝝾‌‌ 𝁑𝝽‌𝝰 𝁘𝁇𝃱‍‍𝝰 𝁑𝂏𝝰‌ 𝁘𝁆𝞂𝞂‍‍𝝾𝝸 𝁑𝂏𝂅𝝾‌𝝸 𝁘𝁑𝁑𝝾𝝸 𝁇𝁿𝝾𝝸 𝂣𝃩 𝁇𝃱‍𝁿‍𝃦𝝿𝝿‍𝝰 𝃰𝂏‍𝝰‌‌‌ 𝁇𝃰𝂏𝝰 𝁑𝁓𝃤𝂅𝂏𝝰 𝁘𝁑‌𝁓𝂏𝝰   𝃰𝂏‍𝝰‌‌‌   𝁇𝁿𝁛𝞃‍𝝴 𝁑𝁿𝝴‌𝞀 𝂩𝃪 𝁇𝃰𝁚𝃣𝝳‍𝝾 𝁑𝝽𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝃛‍‍𝁑‌𝂅𝂅𝞂𝞂𝝾𝝸 𝁇𝃱𝝾‍𝝸𝁆𝂏𝁛‍‍𝝾‍𝝸𝃛 𝁑‌𝁿𝃧⁠𝝾‌𝝸 𝁑𝂽‍𝞄𝞄‌𝝸 𝁑𝞄‌‌𝝸𝁑‌‌𝂏𝞄‌‌‌𝝸 𝁇𝞄𝝸 𝃰𝞄‌‌‌𝝸‌‌‌+ 𝁇𝁚𝝳‍𝝾 𝁑‍𝝽𝝰 𝁑‍𝁿𝞂𝞂𝝾𝝸 𝁑‌𝞄𝞄‌𝝸 𝁘𝁇𝃱‍‍𝞄𝝸 𝁑𝂏𝞄‌‌𝝸 𝁘𝁆𝝴 𝁑𝂏𝂅𝝴‌‌ 𝁘𝁑𝁑𝝴‌ 𝁇𝁿𝝴    𝂣‍𝃭   𝁇𝃰𝁐𝁚𝂶𝃢𝝳‍𝝾 𝁑‌𝝽𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝞂𝞂𝝾𝝸 𝁆𝞃‍𝝾 𝁇𝝿𝝿‍‍𝝼𝝴 𝁇𝃰‍𝝴 𝁇𝝴‍𝞄 𝁕𝁿𝝻‍𝝰 𝁇𝃥𝞃‍𝝾 𝃰𝝾‌‌‌ 𝃛‍‍𝁇𝂅𝂅𝝰𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁇𝂏𝁜𝝰𝃛 𝁑‌𝝰‌‌𝃦 𝁇𝃰‍𝝰 𝁇𝝰 𝁉𝁕𝁑𝁿𝃤𝝲𝝸 𝁓𝂏𝝸‌‌‌ 𝁇𝞃‍𝝾 𝁇𝃰𝁚𝝰𝝰𝁑𝝲‌𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝝾‌‌ 𝁇𝃱‍𝝾‍𝝼 𝁉𝁑𝁿𝝳𝝾 𝁓𝂏𝝾‌‌‌ 𝁇𝃰‍𝃞𝝾 𝁇𝃰‍𝃦𝝾 𝁇𝁜𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁇𝝾𝁆𝂏𝁛‍‍𝝾 𝃛‍𝁆𝝾 𝁑𝝾‌‌𝁆𝁠𝝾𝃛 𝁑‌𝁿𝝾‌‌ 𝂣𝂭𝃭 𝁑‌𝁿𝝾‌‌ 𝁇𝃰‍𝂏𝝾 𝁇𝝾 𝃛‍‍𝁕𝁑𝃢𝂅𝂅𝝽‍𝝰 𝁑𝝰‌‌𝁑‌‌𝂏𝝰‌‌‌𝃛 𝁇𝁿𝁛𝝰 𝁑𝁿𝝰‌‌ 𝁉𝁆𝂴‌𝝰 𝁑‌𝝰‌‌ 𝁇𝂏𝁜𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝝰‌‌ 𝁉𝃱𝝳𝝾  𝁑𝃰𝂏𝁠𝝾 𝁑𝁿𝝽𝝰 𝁆𝃰𝂏𝞂𝞂‍‍𝝾𝝸 𝁑𝝾‌𝝸 𝁑𝁿𝃦⁠𝝾‌𝝸𝁆𝃰𝂏𝁠𝂴𝝾𝝸 𝁑‌𝝾‌𝝸 𝁑𝃞𝝾‌𝝸 𝁑𝃐𝝾‌𝝸 𝁇𝂅𝂅𝝾𝝸 𝂨𝃯
4.𝝹𝝹𝝹‍𝁇𝃱𝃢𝝰‍𝝸‍ 𝃛 𝁆𝁿𝝴‍𝝸𝞁 𝁆𝁿𝞃‍‍𝝾𝝼 𝃛‍𝁇𝃱‍‍𝁚‍𝞆𝝾𝞄 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁑𝝾𝞄‌𝃛 𝁇𝁿𝝾𝞄 𝁇𝂏𝁜𝝾𝞄 𝁕𝝾𝞄 𝁇𝃰‍𝝾𝞄 𝁇𝝾𝞄 𝁉𝁑𝁿𝂻‍𝝴𝝸𝞁 𝁑‍𝁕𝞃‍𝝾𝁇𝃰𝂏𝁠𝝾𝝼 𝁑𝞆‌𝝾𝞄 𝃰𝝾𝞄‌‌ 𝁆𝃣𝝾𝞄 𝃰𝝾𝞄‌‌𝁆𝁚𝝾𝞄 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁇𝃰‍𝂏𝝾𝞄 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁑𝁕𝝴‍‍𝝸𝞁 𝁆𝞃‍‍𝝾𝝼 𝁘𝁇𝃱‍𝞆𝝾𝞄 𝁑𝂏𝂅𝝾𝞄‌𝝼 𝁑𝝰‌‌ 𝁇𝃰‍𝂏𝝰‍𝞄 𝁘𝁆𝞃‍𝞈 𝁑𝂏𝂅𝞈‌‌ 𝁑𝁿𝃧⁠𝞈‌‌ 𝁆𝁚𝞈 𝁑𝃇‍𝞈‌ 𝁑𝞈‌ 𝁑𝃞𝞈‌ 𝁇𝃰‍𝂗𝞈‍𝝼 𝂾𝃩 𝁇𝁿𝂺‌𝃤𝝴 𝁇𝝴 𝃰𝝴‌‌‌ 𝁉𝁿𝝿𝝸 𝁘𝁑𝁑𝂏𝝸    𝁇𝝸 𝁆𝃰𝂏𝝸 𝁑‍𝁓‍𝂏𝂅𝝸  𝁆𝃰𝂏𝂴‌𝝸 𝁆𝝸 𝁇𝂏𝁜𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁇𝝸 𝁕𝃃‍𝃪𝝴 𝁆𝝿𝝸 𝃛‍‍𝁘𝁇𝞂‍‍‍𝞃𝞀𝝴 𝁑𝂏𝝴‌‌ 𝁇𝁿𝝴 𝁇𝁜𝝴𝃛 𝁕𝝴 𝁇𝃱‍𝂿‍‍𝝴 𝁉𝁑𝁿𝞇𝝾𝞄 𝁓𝂏𝝾𝞄‌‌ 𝃰𝝾𝞄‌‌ 𝁇𝃰𝝴 𝁕𝁿𝃥𝝿‍𝝸 𝁇𝃱‍𝁿‍𝁚‌𝞂‍‍‍𝞃𝞀𝝴 𝁓𝂏𝝴‌‌‌ 𝁑‌𝝴‌‌ 𝁇𝃰𝞇‍𝝾𝞄 𝁕𝃢𝞂𝝸 𝁇𝁚𝝸 𝁓𝂏𝝸‌‌‌ 𝁑‌𝝸‌‌ 𝁇𝁿𝝸 𝁇𝃰‍𝂏𝃚‍‌𝝸 𝁇𝝸 𝁕𝝸𝃛 𝁇𝁿𝃦𝂨𝂭𝃬 𝁉𝃱𝁿𝝳𝝾 𝁘𝁑𝁑𝝾 𝁘𝁑𝝽𝝰𝃣 𝁑𝂏𝝰‌‌𝁆𝁠𝝰 𝁇𝃰‍𝂏𝝰 𝁇𝝰𝁆𝂏𝁛‍‍𝝰 𝁑𝁿𝝰‌‌ 𝁑‍𝂵‌‌𝝴 𝁑𝝴‌‌𝁑‌‌𝂏𝝴‌‌ 𝁇𝝳‍𝝾 𝁇𝃰‍𝁚‍𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝁿𝝾‌‌ 𝁑𝝽‌𝝰𝁇𝃰𝂏𝁠‍‍𝝰 𝁘𝁑𝁑𝂏𝂅𝞂𝞂‍‍𝝾𝝸  𝁘𝁑𝁑𝃞𝝾𝝸 𝁇𝁿𝝾𝝸 𝂣𝃩 𝁇𝃱‍𝁿‍𝃦𝝿𝝿‍𝝰 𝃰𝂏‍𝝰‌‌‌ 𝁇𝃰𝂏𝝰 𝁑𝁓‍𝂏𝂅𝃤𝝰 𝁘𝁑𝁓‍𝂏𝝰 𝃰𝂏‍𝝰‌‌‌ 𝁇𝁿𝁛𝞃‍𝝴 𝁑𝁿𝝴‌𝞀 𝂩𝃪𝁇𝃰𝁚𝃣𝝳‍𝝾 𝁑𝝽𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝃛‍‍𝁑‌𝂅𝂅𝞂𝞂𝝾𝝸 𝁇𝃱‍‍𝁛‌𝝾‍𝝸𝁆𝂏𝝾‍𝝸𝃛 𝁑‌𝁿𝃧⁠𝝾‌𝝸 𝁑𝂽‍𝝾‌𝝸 𝁑𝝾‌𝝸𝁑‌‌𝂏𝝾‌‌𝝸 𝁇𝝾𝝸 𝃰𝝾‌‌𝝸‌‌‌+ 𝁇𝁚𝝳‍𝝾 𝁑‍𝝽𝝰 𝁑‍𝁿𝞂𝞂𝝾𝝸 𝁑‌𝞄𝞄‌𝝸 𝁘𝁇𝃱‍‍𝞄𝝸 𝁑𝂏𝞄‌‌𝝸 𝁘𝁆𝝴 𝁑𝂏𝂅𝝴‌‌ 𝁘𝁑𝁑𝝴‌ 𝁇𝁿𝝴    𝂣‍𝃭   𝁇𝃰𝁐𝁚𝂶𝃢𝝳‍𝝾 𝁑‌𝝽𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝞂𝞂𝝾𝝸 𝁆𝞃‍𝝾 𝁇𝝿𝝿‍‍𝝼𝝴 𝁇𝃰‍𝝴 𝁇𝝴‍𝞄 𝁕𝁿𝝻‍𝝰 𝁇𝃥𝞃‍𝝾 𝃰𝝾‌‌‌ 𝃛‍‍𝁇𝂅𝂅𝝰𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁇𝂏𝁜𝝰𝃛 𝁑‌𝝰‌‌𝃦 𝁇𝃰‍𝝰 𝁇𝝰 𝁉𝁕𝁑𝁿𝃤𝝲𝝸 𝁓𝂏𝝸‌‌‌ 𝁇𝞃‍𝝾 𝁇𝃰𝁚𝝰𝝰𝁑𝝲‌𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝝾‌‌ 𝁇𝃱‍𝝾‍𝝼 𝁉𝁑𝁿𝝳𝝾 𝁓𝂏𝝾‌‌‌ 𝁇𝃰‍𝃞𝝾 𝁇𝃰‍𝃦𝝾 𝁇𝁜𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁇𝝾𝁆𝂏𝁛‍‍𝝾 𝃛‍𝁆𝝾 𝁑𝝾‌‌𝁆𝁠𝝾𝃛 𝁑‌𝁿𝝾‌‌ 𝁑𝁿𝝾‌‌ 𝁇𝃰‍𝂏𝝾 𝁇𝝾 𝃛‍‍𝁕𝁑𝃢𝂅𝂅𝝽‍𝝰 𝁑𝝰‌‌𝁑‌‌𝂏𝝰‌‌‌𝃛 𝁇𝁿𝁛𝝰 𝁑𝁿𝝰‌‌ 𝁉𝁆𝂴‌𝝰 𝁑‌𝝰‌‌ 𝁇𝂏𝁜𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝝰‌‌ 𝁉𝃱𝝳𝝾  𝁑𝃰𝂏𝁠𝝾 𝁑𝁿𝝽𝝰 𝁆𝃰𝂏𝞂𝞂‍‍𝝾𝝸 𝁑𝝾‌𝝸 𝁑𝁿𝃦⁠𝝾‌𝝸𝁆𝃰𝂏𝁠𝂴𝝾𝝸 𝁑‌𝝾‌𝝸 𝁑𝃞𝝾‌𝝸 𝁑𝃐𝝾‌𝝸 𝁇𝂅𝂅𝝾𝝸 𝂨𝃯
5.𝝴𝝴𝝴𝁆𝃢 𝁆𝝽‍𝝰 𝁆𝁿𝝿‍𝝾 𝁇𝁿𝞂‍‍𝞃𝝴 𝁇𝃰𝂏𝝺‍𝝴𝝸 𝁑𝝴‌𝝸𝞁 𝁑𝃰𝂏𝞃𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁇𝃰𝁚𝝿𝝿‍‍‍𝝼𝝴𝞄 𝁑𝝻‌‌𝝰 𝁑𝝰‌‌‌ 𝁑𝁿𝞂𝞂‌𝝾𝞄 𝁇𝝹𝝰𝝸 𝃰𝝰𝝸‍‌‌‌ 𝁇𝃰𝝹‍𝞃𝝸 𝁕𝞂‍‍𝝷𝝶 𝁇𝃰‍𝝶 𝁇𝝶 𝃛‍‍𝁑‌𝂅𝂅𝞂𝝾 𝁑𝝾‌‌𝁑‌‌𝂏𝝾‌‌𝃛 𝁇𝁿𝁛𝝾 𝁑𝁿𝝾‌‌ 𝁉𝁆𝂴‌𝝾 𝁑𝃰𝂏𝁠𝝾 𝁑𝝹𝝰𝝸‌‌ 𝁑‍𝝹𝞃𝝸 𝁇𝞂‍‍𝝷𝝶 𝁇𝃰‍𝂏𝝶 𝁑𝁿𝞂𝝾𝝼 𝁆𝃰𝂏𝞃‍‍𝝰𝝸 𝁑‌𝝰‌𝝸 𝁑𝁿𝝰‌𝝸 𝁆𝃰𝂏𝂵‍𝝰𝝸  𝁑𝝰‌𝝸 𝁑‍𝝰‌𝝸 𝁑‍𝃐𝝰‌𝝸 𝁇𝁿𝝰𝝸 𝂨𝃯𝃚‍𝁇𝁐𝁚𝃢𝝰 𝁑‌𝝰‌ 𝁑𝝰‌ 𝃛‍‍𝁘𝁇𝝰 𝁑𝂏𝝰‌‌ 𝁇𝁿𝝰 𝁇𝁜𝝰𝃛 𝁕𝝰 𝁇𝃱‍𝝰 𝁉𝁑𝁿𝂵‌𝝴 𝁓𝂏𝝴‌‌‌ 𝁆𝁠𝂵𝝴 𝁇𝃱‍‍𝁚‍𝂴‌𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝁿𝝰‌‌ 𝁑𝝰‌‌ 𝁇𝃰‍𝂏𝝰 𝁑𝁕𝁿𝂵𝝴 𝃛𝁑‌𝁿𝝴‌‌ 𝂨𝃯 𝁆𝝰𝃛 𝁘𝁇𝁐𝂵𝝴𝁆𝁛‍‍𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁇𝃰‍𝝴 𝁘𝁆𝁛‌𝝴𝁆𝂏𝝴 𝁆𝁿𝝴 𝂣𝂭𝃭 𝁑𝁿𝝴‌‌ 𝁇𝂏𝁜𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝝴‌‌𝁑‌‌𝂏𝝴‌‌ 𝁇𝁿𝂴𝝰 𝁇𝂏𝁜𝝰 𝁕𝝰 𝁇𝃱‍‍𝝰 𝁉𝁑𝁿𝂵‌𝝴 𝁘𝁑𝁑𝝴 𝃛‍‍𝁇𝃰𝂏𝝴 𝁑𝁿𝝴‌‌ 𝁑𝝴‌‌ 𝁇𝂏𝁜𝝴𝃛 𝁑‌𝁿𝝴‌‌ 𝁑𝁿𝝴‌‌ 𝂨𝃯 𝁉𝁐𝁿𝃣𝂴‌𝝰 𝁑‌𝝰‌‌ 𝁑𝝰‌‌ 𝁑‍𝁿𝂵‌‌𝝴 𝁇𝝴 𝁇𝁜𝝴 𝁑𝁿𝃧⁠𝝴‌‌ 𝁑𝂽‍𝂵‌‌𝝴 𝁑𝝴‌𝁑‌‌𝝴‌‌𝂏 𝁇𝂴𝝰 𝁇𝃰‍𝁚‍𝝰 𝁑𝝰‌ 𝁑𝝰‌ 𝁑𝝰‌ 𝁆𝝰 𝁇𝃰‍𝂏𝝰 𝁕𝁑𝂵𝝴 𝁇𝃰‍𝃦⁠𝁚‍𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝁿𝝴‌‌ 𝁑𝁿𝝴‌‌ 𝂨‍𝃬 𝁇𝃱‍𝁿‍𝁏𝃣‍‍‍𝝳‍𝝾 𝁆𝃰𝁠‍𝝾 𝁉𝁕𝁿𝝽‍𝝰 𝁓𝂏𝝰‌‌‌ 𝁇𝃰‍𝁿𝝰 𝁕𝁿𝝰 𝁇𝃱‍𝁚𝃢𝝳𝝳‍𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝁿𝝾‌‌ 𝁑𝃰𝝽‍𝝰 𝁕𝁿𝞂𝞂‍‍𝝾𝝸 𝁇𝝾 𝃰𝝾‌‌‌ 𝁉𝝷𝝷𝝴 𝁑‌𝝴‌‌𝁆𝁠𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝝾‌‌ 𝃰𝝾‌‌‌ 𝁇𝃰𝝷𝝷‍𝝴 𝁘𝁆𝝾𝁑𝂏𝂅𝝾‌‌ 𝁑𝁿𝝾‌‌𝁆𝃰𝂏𝁠𝂴𝝾  𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝃐𝝾‌‌ 𝁇𝂅𝂅𝝾𝞁 𝂨𝃯
6.𝝹𝝹𝝹‍𝁆𝃢𝝰𝝸 𝃛 𝁆𝝰 𝁆𝝼𝝰 𝁑𝝹‌𝝰𝝸 𝁇𝝼𝝸 𝃛‍‍𝁇𝂅𝂅𝝴𝝸 𝁇𝁜𝝴𝝸𝃛 𝁑‌𝝴‌𝝸 𝁑𝝴‌𝝸 𝁇𝃰𝝴‍𝝸𝞁 𝁕𝞃‍𝝾 𝃰𝝾‌‌‌ 𝁇𝃰𝝿‍‍𝞀𝝾 𝁕𝞂‍𝞈 𝃰𝞈‌‌‌ 𝁘𝁆𝁑𝝿‍‍𝝾𝝼 𝁇𝞃‍𝝶 𝃰𝝶‌‌𝞁 𝃛‍‍𝁇𝂅𝂅𝝲‍𝝶 𝁑𝝶‌‌𝁑‌‌𝂏𝝶‌‌‌𝃛 𝁇𝁿𝁛𝝶 𝁑𝁿𝝶‌‌ 𝁉𝁆𝂴‌𝝶 𝁑‌𝝶‌‌ 𝁇𝁜𝂏𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝝶‌‌ 𝁇𝞃‍𝝶 𝁇𝃰‍𝝶 𝁇𝝶‍𝞁 𝁕𝃰𝂏𝝲‍𝝶 𝁑‌𝝶‌‌ 𝁑𝁿𝝶‌‌ 𝁆𝃰𝂏𝂴𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝃐𝝶‌‌ 𝁇𝁿𝝶‍𝞁 𝂨𝃯𝃚‍𝁇𝁐𝁚𝃢𝝰 𝁑‌𝝰‌ 𝁑𝝰‌‌ 𝃛‍𝁇𝁿𝝰 𝁇𝂏𝁜𝝰 𝁕𝝰𝃛 𝁘𝁇𝃱‍𝁛‌𝝰𝁆𝝰 𝁉𝁑𝁿𝂵‌𝝴 𝁓𝂏𝝴‌‌‌ 𝁆𝁠𝂵‌𝝴 𝁇𝃱‍‍𝁚‍𝂴‌𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝁿𝝰‌‌ 𝁑𝂴‌‌𝝰 𝁇𝃰‍𝂏𝝰 𝁑𝁕𝁿𝂵𝝴 𝃛𝁑‌𝁿𝝴‌‌ 𝂨𝃯 𝁆𝝰𝃛 𝁘𝁇𝁐𝂵𝝴𝁆𝁛‍‍𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁇𝃰‍𝝴 𝁘𝁆𝝴𝁆𝁛‍‍𝂏𝝴 𝁆𝁿𝝴 𝂣𝂭𝃭 𝁑‌𝁿𝝴‌‌ 𝁇𝁜𝂏𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝝴‌‌𝁑‌‌𝂏𝝴‌‌‌ 𝁇𝁿𝂴𝝰 𝁇𝂏𝁜𝝰 𝁕𝝰 𝁇𝃱‍‍𝝰 𝁉𝁑𝁿𝂵‌𝝴 𝁘𝁑𝁑𝝴 𝃛‍‍𝁇𝃰𝂏𝝴 𝁑𝁿𝝴‌‌ 𝁑𝝴‌‌ 𝁇𝂏𝁜𝝴𝃛 𝁑‌𝁿𝝴‌‌ 𝁑𝁿𝝴‌‌ 𝂨𝃯 𝁉𝃣𝁿𝁐𝂴‌𝝰 𝁑‌𝝰‌ 𝁑𝝰‌ 𝁑𝁿𝂵‌‌𝝴 𝁇𝝴 𝁇𝁜𝝴 𝁑𝁿𝃧⁠𝝴‌‌ 𝁑‌𝂽‍𝂵‌‌𝝴 𝁑‌𝝴‌‌𝁑𝂏𝝴‌‌ 𝁇𝂴𝝰 𝁇𝃰‍𝁚‍𝝰 𝁑𝝰‌ 𝁑𝝰‌ 𝁑𝝰‌ 𝁆𝝰 𝁇𝃰‍𝂏𝝰 𝁕𝁑𝂵𝝴 𝁇𝃰‍𝁚‍𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝁿𝝴‌‌ 𝁑𝁿𝝴‌‌ 𝂨‍𝃬𝁇𝃱‍𝁿‍𝁏𝃣‍‍‍𝝳‍𝝾 𝁆𝃰𝁠‍𝝾 𝁉𝁕𝁿𝝽‍𝝰 𝁓𝂏𝝰‌‌‌ 𝁇𝃰‍𝁿𝝰 𝁕𝁿𝝰 𝁇𝃱‍𝁚𝃢𝝳𝝳‍𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝁿𝝾‌‌ 𝁑𝃰𝝽‍𝝰 𝁕𝁿𝞂𝞂‍‍𝝾𝝸 𝁇𝝾 𝃰𝝾‌‌‌ 𝁉𝝷𝝷𝝴 𝁑‌𝝴‌‌𝁆𝁠𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝝾‌‌ 𝃰𝝾‌‌‌ 𝁇𝃰𝝷𝝷‍𝝴 𝁘𝁆𝝾𝁑𝂏𝂅𝝾‌‌ 𝁑𝁿𝝾‌‌𝁆𝃰𝂏𝁠𝂴𝝾  𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝃐𝝾‌‌ 𝁇𝝾 𝁘𝁆𝝾𝁆𝁛‍‍𝂏𝝾 𝁆𝁿𝝾𝞁 𝂨𝃯
Συνέχεια ὑπὸ τῶν ἐκπροσώπων τῶν Ἱερῶν Μονῶν καὶ ἐπισήμων ψαλτῶν· σύντομα ἀνοιξαντάρια ὑπὸ Θ.Φ.
1.𝝴𝝴𝝴𝁆𝃢 𝁆𝝽‍𝝰 𝁇𝃱𝝿‍‍𝝾 𝁇𝞂‍‍𝞃𝝴 𝁇𝁿𝃦𝝺‍‍𝝴𝝸𝞁 𝁇𝃰𝂏𝞃‍𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁆𝝿‍‍𝝼𝝴 𝁇𝃰‍𝁜𝂅𝝴 𝁑𝂏𝝴‌𝞄 𝁘𝁆𝁿𝝻‍𝝰 𝁓𝂏𝝰‌‌‌ 𝁇𝂏𝁜𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁆𝁿𝞂𝞂‍𝝾𝞄 𝂨𝂭𝃬 𝁑‍𝃢𝝹𝝰𝝸‌‌ 𝁆𝝹‍‍𝞃𝝸 𝁇𝁚𝞂‍‍𝝷𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁘𝁑𝃔𝞂𝝾 𝁑𝝾‌𝝼 𝃛‍‍𝁘𝁆𝁑𝂅𝞃‍‍‍𝝰𝝸    𝂨𝃯 𝁇𝁐𝃦𝝹𝝰𝝸𝃛 𝁆𝝰 𝁆𝝼𝝰 𝁇𝁿𝝹𝝰𝝸 𝁇𝃰𝂏𝝼𝝸 𝁑𝝸‌‌𝁑‌‌𝂏𝝸‌‌‌ 𝁇𝝴𝝸 𝃰𝝴‌‌𝝸 𝁆𝝴‍𝝸𝞁 𝂧𝂬𝃯𝂞 𝁕𝁑𝃇‍𝞃‍𝝾 𝁆𝁚𝃢𝝿‍‍𝞀𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑‍𝞂𝞈 𝁑𝞈‌‌ 𝁑‌𝃁‍‍𝁿𝝿𝝾𝝼 𝁑𝃰𝃦⁠𝞃‍𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝝶‌𝞁 𝁘𝁆𝝲‍𝝶 𝁑𝂏𝂅𝝶𝞁 𝂨‍𝃬 𝁇𝃱‍𝃣𝁐𝁿‍𝂻𝁚‌𝝳‍𝝾 𝁑‌𝁿𝝽𝝰 𝁑‍𝁿𝞂𝞂𝝾𝝸 𝁇𝃢𝝿𝝿‍𝝰 𝁇𝃰‍𝝰 𝁇𝃰𝂏𝝰 𝁕𝁿𝞃‍‍𝝴𝞀 𝂨𝂭𝃬 𝁇𝁚𝝳‍𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁘𝁑𝁑𝝽‍𝝰 𝁘𝁑𝁑𝞂𝞂‍𝝾𝝸 𝁇𝃞𝞄𝞄𝝸 𝃰𝞄‌‌𝝸 𝁇𝁿𝃥𝝴 𝁇𝂏‍𝝴 𝁆𝝴 𝁓𝃐𝂏𝝴‌‌‌ 𝁇𝁿𝝴 𝂧𝃫 𝁉𝁿𝁐𝃦𝝳‍𝝾 𝁑‌𝝽𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑‌𝞂𝞂𝝾𝝸 𝁆𝞃‍𝝾 𝁇𝝿𝝿‍‍𝝼𝝴 𝁇𝃰‍𝝴 𝁇𝝴‍𝞄 𝁑𝁜𝂅𝝻𝝰𝁑𝂏𝝰‌‌ 𝁘𝁆𝞃‍𝝾 𝁑𝂏𝝾‌‌ 𝁇𝝾 𝁆𝃰𝂏𝝰𝝰 𝁑‌𝝰‌ 𝁑𝁕𝝲‍𝝸 𝁇𝂏𝁜𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁆𝁿𝝾‍𝝼 𝂨𝂭𝃬 𝁆𝃰𝃢𝝳‍𝝾 𝁘𝁑𝁑𝝽‍𝝰 𝁘𝁑𝁑𝞂𝞂‍𝝾𝝸 𝁇𝝾 𝁇𝝷𝝷‍𝝴 𝁇𝁿𝁚𝃣𝝾 𝁑𝁿𝝾‌𝞁 𝁑‍𝁿𝝰𝝰𝝺 𝁑𝁿𝝺‌𝝶 𝁆𝝺‍𝝾𝞄 𝁇𝃰‍𝂅𝁜𝃢𝝾𝞄 𝁑𝂏𝝾𝞄‌ 𝁘𝁆𝁿𝝸 𝁓𝂏𝝸‌‌‌ 𝁇𝂏𝁜𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁆𝂅𝂅𝂅𝝰 𝂨𝃯
2.𝝶𝝶𝝶‍𝁇𝁎‍𝃢‍𝁆𝃰𝂏𝁠𝝶 𝁕𝃦𝞃‍‍𝞈 𝁇𝝶 𝁇𝃰𝝳‍𝝾 𝁘𝁆𝝽‍𝝰 𝁑𝂏𝂅𝝰‌‌ 𝁑𝃰𝂏𝝹𝝹‍𝞄 𝁑𝞄‌‌ 𝁇𝃰𝁚𝞀𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝝸‌‌ 𝃛𝁘𝁆𝝾𝞄 𝁑𝂅𝝾𝞄‌ 𝂨𝂭𝃬 𝁆𝝴𝝸‍𝞁 𝁆𝞃‍‍𝝾𝞄𝞁 𝁆𝝰𝝸 𝁇𝞈 𝁇𝃰‍𝁿𝃢𝞈 𝁑𝝼‌𝝰 𝃰𝝰‌‌‌ 𝁆𝁿𝝰‍𝞁 𝂧𝂬𝃯𝂞 𝁕𝁑𝃤𝝴‍𝞄 𝁆𝞅‍‍𝞀𝝰𝝼 𝁇𝃱‍‍𝁚‍𝃔𝝷‍𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝁿𝞂‌𝝴 𝁆𝞃‍‍𝝰𝝸 𝁓𝂏𝂏𝝰‌‌𝝸 𝁇𝝰‍𝝸 𝁇𝃰𝁚𝝹𝝹‍𝞄 𝁑𝞀‌𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝃛𝁘𝁆𝁑𝂅𝝾‍𝞁    𝂩𝃪 𝁕𝃢𝝴 𝃛 𝁆𝝿𝝸 𝁆𝞃‍‍𝝾𝝸𝞁 𝁇𝝴 𝁇𝃰‍𝁜𝂅𝝴 𝁑𝂏𝝴𝞀 𝁆𝃰𝂏𝝲‍‍𝝾𝝸 𝁑𝝾‌𝝸𝞁 𝁑𝁕𝝰𝝰 𝁇𝁜𝂏𝝰 𝁑𝝰‌𝞄 𝁆𝁿𝞃‍𝝾𝞄 𝂨𝃯 𝁉𝁎𝁿𝝳‍𝝾 𝁑‌𝁿𝝽𝝰 𝁘𝁑𝁑𝂏𝞂𝞂‍𝝾𝝸    𝁇𝝾𝝸 𝁇𝃰𝁚𝝰𝝰 𝁑𝝲‌𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝁿𝝴‌‌ 𝁇𝝳‍𝝾 𝁘𝁇𝃱‍𝃔𝝾𝁆𝂏‌𝝾 𝁘𝁑𝁑𝝽‍𝝰 𝁘𝁑𝁑𝞂𝞂‍‍𝝾𝝸 𝁇𝃥𝝹𝝹‍𝞄 𝁇𝃰‍𝃦𝞄 𝁇𝃰𝂏𝞄 𝁘𝁑𝁿𝞀‌𝝸 𝁓𝂏𝝸‌‌‌ 𝁇𝂏𝁜𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁆𝁿𝝴 𝂨𝂭𝃬 𝁉𝃱𝁿𝝳‍𝝾 𝁘𝁑𝁑𝝽‍𝝰 𝁘𝁆𝞂𝞂‍𝝾𝝸 𝁑𝂏𝂅𝝾‌‌𝝸 𝁕𝃞𝝱𝝱‍𝝰 𝁇𝞂𝝸 𝁇𝁿𝃦𝝺‍‍𝝴𝞄 𝁇𝃰𝂏𝝾‍𝞄 𝁑𝝾‌𝞄 𝁆𝞀‍𝝰 𝃰𝝰‌‌‌ 𝁆𝃰𝂑𝝰 𝁆𝝰 𝁑𝁕𝝼𝝸 𝁇𝃰‍𝝸 𝁇𝝸 𝁕𝝴 𝃰𝃢𝝴‌‌‌ 𝁆𝁿𝝴   𝂧𝂬𝃯𝂞   𝁕𝁑𝃰𝝳‍𝝾 𝁘𝁑𝁑𝝽‍𝝰 𝁘𝁑𝁑𝃣𝞂𝞂‍‍𝝾𝝸 𝁇𝝾 𝁇𝝷𝝷‍𝝴 𝁇𝃰𝂏𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁘𝁆𝝾 𝁑𝂏𝂅𝝾‌𝞁 𝁘𝁆𝝰 𝁑𝂏𝝰‌‌𝁆𝃰𝂏𝁠𝝰‍𝝺 𝁕𝁿𝝺‍𝝶 𝁆𝝺‍𝝾𝞄 𝁇𝃰‍𝁜𝂅𝃢𝝾𝞄 𝁑𝂏𝝾𝞄‌ 𝁘𝁆𝁿𝝸 𝁓𝂏𝝸‌‌‌ 𝁇𝂏𝁜𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁆𝂅𝂅𝂅𝝰 𝂨𝃯
3.𝝾𝝾𝝾𝁆𝂏‍𝃢 𝃛 𝁇𝃣𝝴𝝴 𝁇𝝿𝝸 𝁇𝁜𝂅𝝱‍‍𝝺𝝴 𝁑𝂏𝝴‌‌ 𝁉𝝴‌ 𝁑‍𝝴‌‌𝁑𝂏𝝴‌‌ 𝁆𝁿𝃧⁠𝝿‍‍𝞈𝝼 𝁑𝁓‍𝂏𝝴‌  𝁆𝝿‍𝝸 𝁇𝃰‍𝁜𝂅𝃦⁠𝝸 𝁑𝂏𝝸‌‌ 𝁘𝁆𝁿𝞃‍𝝶 𝁓𝂏𝝶‌‌‌ 𝁇𝂏𝁜𝝶 𝁑𝝶‌𝝼 𝁆𝁿𝝲‍‍𝝶𝝼 𝂨‍𝃬 𝁇𝁐𝃅‍‍𝃣𝝹𝝰𝝸  𝁆𝝿𝝿‍‍𝝾𝝸 𝁇𝁿𝞈‍𝝼 𝁇𝃰𝂏𝝰 𝁑𝝰‌‌𝁑𝂏𝝰‌𝞄 𝁇𝃱𝁿𝞃‍‍‍𝝶𝝼 𝁘𝁆𝞃‍‍𝞀𝝴𝁆𝂏𝁛‍‍𝝴 𝁆𝝴 𝁓𝂏𝝴‌‌‌ 𝁇𝃱‍‍𝁚‍𝝴 𝁓𝂏𝝴‌‌‌ 𝁑𝃰𝂏𝝴 𝁕𝁿𝃢𝃁‍‍𝝻‍‍𝝴𝝸𝝼   𝂨𝃯 𝁆𝝾 𝁇𝝰𝝰 𝁇𝃰𝝿‍‍𝞃𝝾 𝁆𝝻‍𝝴 𝁓𝂏𝝴‌‌ 𝁇𝁿𝝼‍‍𝝾𝞁 𝁇𝃱𝃦𝞃‍‍‍𝞈𝝼 𝁆𝝾 𝁇𝞀‍𝝴 𝁇𝃰‍𝁿𝝴 𝁑𝞈‌ 𝃰𝞈‌‌‌ 𝁆𝁿𝞈‍𝝼 𝂧𝂬𝃯𝂞 𝁕𝁑𝃅‍𝝹𝝰𝝸 𝁇𝝹‍𝝰 𝃛‍‍𝁘‍𝁇𝃱𝂅𝂅𝝿‍‍‍𝝼𝝸𝁑𝁠𝁠𝝸‌𝃛 𝁑‌𝃥𝝸‌‌ 𝁑𝝸‌‌𝁑‌‌𝂏𝝸‌‌ 𝁆𝁿𝝵‍𝝾 𝁇𝃦𝝹𝝹‍‍𝝰𝝸 𝁇𝝹‍𝝰 𝁇𝃱‍‍𝁚‍𝝿‍𝝼𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁕𝃰𝂑𝝵‍𝝾 𝁘𝁆𝝾 𝁑𝂏𝝾‌𝝼 𝁆𝁿𝞃‍‍𝝰𝝸 𝂥𝃬 𝁇𝃰𝂏𝂿𝝳‍𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝁿𝝽‌𝝰 𝁘𝁑𝁑𝂏𝞂𝞂‍𝝾𝝸    𝁇𝝾𝝸 𝁇𝃰𝁚𝝰𝝰 𝁑𝝲‌𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝁿𝝴‌‌ 𝂩𝃪 𝁇𝃱𝝳‍‍𝝾 𝁇𝃰𝂏𝝾 𝁘𝁑𝁑𝝽‍𝝰 𝁘𝁑𝁑𝞂𝞂‍𝝾𝝸 𝁇𝃥𝝹𝝹‍𝞄 𝁇𝃰‍𝃦𝞄 𝁇𝃰𝂏𝞄 𝁘𝁑𝁿𝁓‍𝂏𝞀𝝸 𝁇𝂏𝁜𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁆𝁿𝝴 𝂨𝂭𝃬 𝁇𝃱‍𝁚𝃇‍𝝳‍𝝾 𝁑‌𝝾‌‌   𝁕𝃰𝂑𝝽‍𝝰 𝁘𝁆𝝰 𝁑𝂏𝝰‌‌ 𝁆𝂽‍‍𝁿𝞂𝞂‍‍𝝾𝝸 𝁕𝃞𝝱𝝱‍𝝰 𝁇𝞂𝝸 𝁇𝁿𝃦𝝺‍‍𝝴𝞄 𝁇𝃰𝂏𝝾‍𝞄 𝁑𝝾‌𝞄 𝁆𝞀‍𝝰 𝃰𝝰‌‌ 𝁆𝝰 𝁇𝁚𝝰 𝁓𝂏𝝰‌‌‌ 𝁇𝃰‍𝝰 𝁇𝝰 𝁑𝁜𝂅𝝼‌‌𝝸𝁑𝂏𝝸‌‌ 𝁘𝁆𝝸 𝁑𝂏𝝸‌‌ 𝁇𝝾𝝾‍𝞄 𝁆𝃰𝂏𝞀‍𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝁕𝝼𝝸 𝁇𝂏𝁜𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁆𝁿𝝴 𝂨𝂭𝃬 𝁇𝃱‍𝁚𝃇‍𝝳‍𝝾 𝁑‌𝝾‌‌ 𝁑‍𝃥𝝽𝝰 𝁑𝝰‌‌𝁑𝂏𝝰‌‌ 𝁆𝞂‍‍𝝾𝝸 𝁇𝃦𝞃‍𝝾 𝁘𝁉𝂅𝁜𝝿𝝿‍‍𝝼𝝴 𝁑‍𝂏𝝴‌‌ 𝁇𝃰𝝴‍𝞄 𝁕𝁿𝝻‍𝝰 𝂥𝃬 𝁆𝂏‍𝃃𝞃‍𝝾 𝁉𝁆𝝰𝝰‌ 𝁑‌𝝰‌‌ 𝁇𝃰‍𝂏𝝰 𝁇𝁜𝝰 𝁑𝁿𝝰‌‌ 𝁑𝁿𝝰‌‌ 𝁇𝃱𝁿𝝲‍𝝸 𝁇𝂏𝁜𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁑‌𝞃𝝾 𝁉𝝰𝝰‌ 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝁕𝝲‍𝝸 𝃰𝝸‌‌‌ 𝁇𝁿𝁛𝝾 𝁑𝁿𝝾‌𝝼 𝂥𝂭𝃬 𝁑𝃰𝂻‍𝃢𝝳‍𝝾 𝁘𝁑𝁑𝝽‍𝝰 𝁘𝁑𝁑𝞂𝞂‍𝝾𝝸 𝁇𝃞𝝾 𝁇𝝷𝝷‍𝝴 𝁇𝁿𝃥𝝾 𝁇𝂏‍𝝾 𝁆𝝾 𝁓𝂏𝝾‌‌‌ 𝁇𝁿𝝾𝞁 𝂧𝃫 𝁕𝁑𝃢𝝰𝝰‍𝝺 𝁆𝝺‍𝝶 𝁇𝝺‍𝝾𝞄 𝁇𝃰‍𝁜𝂅𝝾𝞄 𝁑𝂏𝝾𝞄‌ 𝁘𝁆𝁿𝝸 𝁓𝂏𝝸‌‌‌ 𝁇𝂏𝁜𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁆𝂅𝂅𝂅𝝰 𝂨𝃯
4.𝝰𝝰𝝰‍𝁇𝃱‍𝁿‍𝁚‌𝃣 𝁑𝁿𝞂𝞈 𝁑‌𝞃𝟂 𝁆𝝹𝝹‍𝞄 𝁇𝃢𝞀𝝸 𝁇𝃰‍𝝸 𝁇𝝸 𝃛𝁘𝁆𝁑𝂅𝂅𝟂‍    𝂨𝂭𝃬 𝁆𝂏‍ 𝃛 𝁆𝁿𝞃‍𝞰 𝁑𝁜𝂅𝝵𝞈𝁑𝂏𝞈‌‌ 𝁆𝝶 𝁇𝃱‍‍𝁜𝂏𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝂏𝝶‌‌ 𝁆𝁿𝝻‍𝝾𝞄 𝁇𝂏‍𝞇‍‍𝝰 𝁇𝝺‍‍𝞈𝁇𝃰𝂏𝁠𝞈 𝁕𝁿𝃦𝞃‍‍𝟂 𝁇𝃰𝂏𝝷𝝷‍𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁇𝃰𝁚𝟂 𝁑𝟂‌‌ 𝁑𝟂‌‌ 𝁑𝁿𝝻‌𝝾𝞄 𝁇𝂏𝁜𝃣𝝴 𝁑𝁿𝞈𝞁 𝁑𝁓‍𝂏𝞄 𝁇𝃰𝁚𝃢𝝿‍𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝝰‌𝞀 𝁘𝁆𝞆‍𝞈 𝁑𝂏𝂅𝞈‌‌ 𝂨𝃯 𝁇𝃰𝁐𝝳‍𝝾 𝁘𝁑𝁑𝝽‍𝝰 𝁘𝁑𝁑𝞂𝞂‍𝝾𝝸 𝁇𝞃𝞃‍‍𝞀𝝸𝞂 𝁇𝞄 𝁇𝝿‍𝝾𝁆𝃰𝂏𝁠𝝾 𝁑‌𝞂‍𝞃𝝰𝁑𝂏𝂅𝃐‍𝝰‌‌‌ 𝁇𝁿𝃦𝞃‍𝝴 𝁇𝃰𝂏𝝷𝝷‍𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁇𝃰𝁚𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝝾‌‌ 𝁘𝁆𝞃‍𝝶 𝁑𝂏𝂅𝝶𝞁 𝂨𝂭𝃬𝁑‍𝝿𝝿𝝰 𝃰𝃤𝝰‌‌‌𝁉𝁆 𝝰 𝁑‌𝝰‌𝁑𝂏𝝰‌ 𝁆𝁿𝞃‍‍𝝴𝞀 𝁇𝃰𝂏𝞄𝞄‍𝝸 𝁑𝞄𝝸 𝁇𝁿𝃦𝃅‍‍𝝴 𝁇𝁿𝝹𝝰𝝸 𝁇𝃰𝁚𝝿𝝿‍‍𝝼𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝝴‌𝞄 𝁘𝁆𝝻‍𝝰 𝁑𝂏𝂅𝝰‌‌ 𝂥𝃬𝂽 𝁇𝃱‍‍𝁚‍𝃔‍‍‍𝞂𝞂‍𝝴  𝁑‌𝝴‌   𝁑‌𝁿𝃢𝝿‍‍𝞀𝝾𝞂 𝁑‌𝂅𝁜𝝹‌‌‌𝞄𝁑𝂏 𝁆𝝼𝝾𝞄 𝁇𝃱‍‍𝁜𝂏𝝾𝞄 𝁑𝝾𝞄‌𝁑𝂏𝝾𝞄‌ 𝁆𝝻‍𝝴 𝁑𝝴‌‌𝁑𝂏𝝴‌𝝼 𝁆𝁿𝝹𝝰𝝸 𝁇𝃰𝂏𝝳‍𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁆𝝽‍𝝰 𝁇𝃰‍𝁜𝂅𝝰 𝁑𝂏𝝰‌‌ 𝁘𝁆𝁿𝝵‍𝝾 𝁓𝂏𝝾‌‌‌ 𝁇𝂏𝁜𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁆𝁿𝝻‍‍𝝴𝝼 𝂨𝃯 𝁇𝃱‍𝝳‍𝝾 𝁇𝝾 𝁘𝁑𝁑𝝽‍𝝰 𝁘𝁑𝁑𝞂𝞂‍‍𝝾𝝸 𝁇𝃞𝝾 𝁇𝝷𝝷‍𝝴 𝁇𝁿𝃥𝝾 𝁇𝂏‍𝝾 𝁆𝝾 𝁓𝂏𝝾‌‌‌ 𝁇𝁿𝝾‍𝞁 𝂧𝃫𝁕𝁑𝃢𝝰𝝰‍𝝺 𝁆𝝺‍𝝶 𝁇𝝺‍𝝾𝞄 𝁇𝃰‍𝁜𝂅𝝾𝞄 𝁑𝂏𝝾𝞄‌ 𝁘𝁆𝁿𝝸 𝁓𝂏𝝸‌‌‌ 𝁇𝂏𝁜𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁆𝂅𝂅𝂅𝝰 𝂨𝃯
5.𝝶𝝶𝝶𝁆𝃢 𝁇𝝳‍‍𝞄𝝼 𝁉𝝷‍‍𝝴𝝸 𝁑‍𝝴‌𝝸 𝁑𝂏𝝴‌𝝸 𝁆𝁿𝝶 𝁇𝃰𝂏𝝰𝝰 𝁑𝝰𝞄 𝁇𝁿𝞃‍‍𝟂 𝂩𝃪 𝁇𝃱𝝶‍ 𝁆𝝳𝝸 𝁆𝁿𝝰 𝁑𝂅𝁜𝝺‌𝝾𝁑𝂏𝝾‌‌‌ 𝁆𝝲‍𝝶 𝁇𝃱‍‍𝁜𝂏𝝶 𝁑𝝶‌‌𝁑𝂏𝝶‌‌ 𝁆𝁿𝝻‍𝝾𝞄 𝂩𝃪 𝁇𝂏‍𝝴 𝁇𝝲‍𝞈𝁆𝃰𝃔‍𝂏𝁠𝞈 𝁑𝝳𝝴 𝁑𝂏𝂅𝃐‍𝝴‌‌ 𝁇𝁿𝃦𝃅‍‍𝝴‍𝞄 𝁇𝁿𝞅‍‍‍𝞀𝝰𝝼 𝁇𝃱‍‍𝁚‍𝝷‍𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁕𝃰𝂑𝞂‍𝞈 𝁘𝁆𝞈 𝁑𝂏𝞈‌ 𝁆𝁿𝝻‍‍𝝰𝝸 𝂥𝃬 𝁆𝂽‍‍𝃣𝝴 𝁆𝝿𝝸 𝁉𝁆𝁿𝞃‍𝟂 𝁑‌𝁓‍𝂏𝝹𝝹‍𝞄 𝁇𝃰𝁚𝃢𝞀‍𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝝸‌ 𝁘‌‌𝁆𝟂 𝁑𝂏𝂅𝟂‌‌ 𝂨𝃯 𝁇𝁎𝁿𝝳‍𝝾 𝁕𝝽‍𝝰 𝃰𝝰‌‌‌ 𝁆𝞂𝞂‍𝝾𝝸 𝃰𝝾‌‌𝝸 𝁆𝁚𝝿𝝿‍𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁘𝁑𝁑𝞃‍‍𝝴𝞀 𝁇𝃞𝝰𝝰 𝁇𝃰‍𝃦𝝰 𝁇𝃰𝂏𝝰 𝁘𝁑𝁿𝁓‍𝂏𝝼𝝰 𝁇𝂏𝁜𝝰 𝁑𝝰𝞀 𝁆𝁿𝞆‍𝝴 𝂨𝂭𝃬 𝁉𝁿𝃤𝝳‍𝝾 𝁑𝝽𝝰 𝁑𝝰‌ 𝁑𝞂𝞂𝝾𝝸 𝁇𝞄𝞄‍𝝸 𝁉𝁿𝝴‌ 𝁘𝁑𝁑𝂏𝞂𝞂‍𝞄    𝁇𝞄‍𝝼 𝁇𝃰𝁚𝝰 𝁑𝝼𝝰 𝁑𝝰‌𝞀 𝁑𝁿𝞆‌‌𝝴 𝂩𝃪 𝁉𝁎𝁿𝃦‍𝝳𝝾 𝁑‌𝝽𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑‍𝞂𝞂𝝾𝝸 𝁆𝞃‍𝝾 𝁇𝝿𝝿‍‍𝝼𝝴 𝁇𝃰‍𝝴 𝁇𝝴‍𝞄 𝁑𝂅𝁜𝝻𝝰𝁑𝂏𝝰‌‌ 𝁉𝞃𝝾 𝁓𝂏𝂏𝝾‌‌‌ 𝁇𝃰𝂏𝝾 𝁑𝃰𝂏𝝰𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝁕𝝲‍𝝸 𝁇𝂏𝁜𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁆𝁿𝝾‍𝝼 𝂨𝂭𝃬 𝁑‍𝂏‍𝞃‌𝝾 𝁇𝃃‍𝝾𝝾 𝁇𝝻‍𝝾 𝁇𝃱‍‍𝁚‍𝝾𝞄 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁕𝃰𝂑𝞂𝝸 𝁘𝁆𝝸 𝁑𝂏𝝸‌‌ 𝁆𝁿𝝾‍𝝼 𝂥𝂭𝃬 𝁆𝝹𝝰𝝸 𝁆𝝾𝝾 𝁉𝁆𝝻𝝾 𝁑‌𝝾‌‌ 𝁇𝃰‍𝂏𝝾 𝁇𝁜𝝾 𝁑𝁿𝝾‌‌ 𝁑𝁿𝝾‌‌ 𝁇𝃱𝝾𝁆𝃰𝂏𝁠𝝾 𝁑‌𝝹𝝰𝝸‌‌ 𝁑‌𝝾𝝾‌‌ 𝁉𝝻𝝾 𝁑‌𝝾‌‌ 𝁑𝁕𝝷‍‍𝞀𝝾 𝃰𝝾‌‌‌ 𝁇𝁿𝁛𝝼𝝾 𝁑𝁿𝝾‌𝝼𝂥𝂭𝃬 𝁆𝂏‍𝂽‍𝞃𝞃‍‍𝞀𝝸 𝁇𝁚𝃣𝝰 𝁑𝝰𝞁 𝁑𝁿𝝰𝝰‌ 𝁑𝁿𝝲‌𝝸 𝁑𝁿𝝰‌‌ 𝁆𝝳‍𝝾 𝃰𝝾‌‌‌ 𝁆𝃰𝂑𝃢𝝾 𝁘𝁆𝝾 𝁑𝂏𝝾‌‌ 𝁘𝁆𝁿𝝽‍𝝰 𝁓𝂏𝝰‌‌‌ 𝁇𝂏𝁜𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁆𝁿𝞂𝞂‍‍𝝾𝝸 𝂨𝃯 𝁇𝃱‍𝝳‍𝝾 𝁇𝝾 𝁘𝁑𝁑𝝽‍𝝰 𝁘𝁑𝁑𝞂𝞂‍‍𝝾𝝸 𝁇𝃞𝝾 𝁇𝝷𝝷‍𝝴 𝁇𝁿𝃥𝝾 𝁇𝂏‍𝝾 𝁆𝝾 𝁓𝃐𝂏𝝾‌‌‌ 𝁇𝁿𝝾‍𝞁 𝂧𝃫𝁕𝁑𝃢𝝰𝝰‍𝝺 𝁆𝝺‍𝝶 𝁇𝝺‍𝝾𝞄 𝃰𝝾𝞄‌‌ 𝁆𝃰𝂑𝝾𝞄 𝁘𝁆𝝾𝞄 𝁑𝂏𝝾𝞄‌ 𝁘𝁆𝁿𝝸 𝁓𝂏𝝸‌‌‌ 𝁇𝂏𝁜𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁆𝂅𝂅𝝰 𝂨𝃯
6.𝝴𝝴𝝴‍𝁆𝃢𝝹 𝃛 𝁇𝃱‍𝁿‍𝁚‌𝃣𝝺‍‍𝝴𝝸 𝁑‍𝁿𝝿𝝾𝝸 𝁑‌𝝴‌𝝼 𝁆𝃅𝝰 𝁇𝁿𝝻‍‍𝝰𝞀 𝁇𝃰𝂏𝞃‍𝞈 𝁑𝞈‌‌ 𝁑𝂏𝞈‌‌ 𝃛𝁇𝃱𝂅𝂅𝝺‍‍‍𝝾𝝸 𝂾𝃬 𝁖𝃁‍‍𝃢𝝰 𝃛 𝁇𝁿𝝿‍𝝾 𝁇𝃱‍‍𝁜𝂏𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝝾‌‌ 𝁇𝁑𝁿‍𝁚‌𝃧⁠𝞃‍𝝶 𝁓𝂏𝂅𝝶‌‌‌ 𝁇𝃱‍‍𝁜𝂏𝝶 𝁑𝃦⁠𝝶‌‌ 𝁑𝝶𝞁 𝃛𝁘𝁆𝝲‍𝝶 𝁑𝂅𝂅𝂏𝝶𝞁 𝂨‍𝃬 𝁇𝁐𝃅‍‍𝃣𝝹𝝰𝝸  𝃛 𝁇𝝰 𝁇𝃰‍𝁚‍𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝝼‌𝝾 𝁇𝃰‍𝝾 𝁇𝝾 𝃛‍‍𝁆𝝻‍‍𝝾𝝸 𝁓𝂏𝂏𝝾‌‌𝝸 𝁇𝂅𝂅𝂽‍𝃦𝝾𝝸 𝂨𝂭𝃬𝃚 𝁉𝃱𝁿𝞈‌ 𝁑‌𝞂‍𝞃𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁘𝁆𝝻‍𝝶 𝁑𝂏𝂅𝝶‌‌𝃣 𝁑𝁓‍𝂏𝞄‌  𝁆𝝿‍𝝰 𝁇𝃰‍𝁜𝂅𝃢𝝰 𝁑𝂏𝝰‌𝞀 𝁆𝃰𝂏𝞆‍‍𝝴𝝸 𝁑‌𝝴𝝸𝝼 𝁑𝁕𝝰 𝁇𝂏𝁜𝝰 𝁑𝝰𝞄 𝁆𝁿𝞃‍‍𝝾𝞄𝞁 𝂨𝃯𝁇𝃱‍𝁏𝁿‍𝃇‍𝁚‌𝃦‍‍‍𝝳‍𝝾 𝁑𝁿𝝽𝝰 𝁘𝁑𝁑𝂏𝞂𝞂‍‍𝝾𝝸    𝁇𝝾𝝸 𝁇𝃰𝁚𝝿𝝿‍𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝁿𝃃‍‍𝞃‌𝝴𝞀 𝁉𝁿𝝳𝝾 𝁑‌𝝽𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝁿𝞂𝞂𝝾𝝸 𝁇𝞄𝞄𝝸 𝃰𝞄‌‌𝝸 𝁉𝁿𝝴‌ 𝁘𝁑𝁑𝝴 𝁇𝁿𝃦𝝴 𝁇𝃱‍𝁚𝃇‍𝝳‍𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑‌𝝽𝝰 𝁑𝝰‌‌𝁑𝂏𝝰‌‌ 𝁆𝞂𝞂‍𝝾𝝸 𝁆𝞃‍𝝾 𝁇𝃦𝝿𝝿‍‍𝝼𝝴 𝁇𝃰‍𝝴 𝁇𝝴‍𝞄 𝁑𝝻‌𝝰 𝃰𝝰‌‌‌ 𝁆𝁿𝝰 𝁕𝁑𝞃‍𝝾𝂏𝃃‍‍ 𝁉𝁆𝝰𝝰‌ 𝁑‌𝝰‌‌ 𝁇𝃰‍𝂏𝝰 𝁇𝁜𝝰 𝁑𝁿𝝰‌ 𝁑𝁿𝝰‌ 𝁇𝃱𝁿𝝲‍‍𝝸 𝁇𝁜𝂏𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝞃𝝾 𝁉𝝰𝝰‌ 𝁑‌𝝰‌‌ 𝁑𝁕𝝲‍𝝸 𝃰𝝸‌‌‌ 𝁇𝁿𝁛𝝾 𝁑𝁿𝝾‌𝝼 𝂥𝂭𝃬 𝁆𝂽‍𝂏‍𝞃𝞃‍𝞀𝝸 𝁇𝁚𝃣𝝰 𝁑𝝰𝞁 𝁑𝁿𝝰𝝰‌ 𝁑𝁿𝝲‌𝝸 𝁑𝁿𝝰‌‌ 𝁆𝝳‍𝝾 𝁇𝃰‍𝁜𝂅𝃢𝝾 𝁑𝂏𝝾‌‌ 𝁘𝁆𝁿𝝽‍𝝰 𝁓𝂏𝝰‌‌‌ 𝁇𝁜𝂏𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁆𝁿𝞂𝞂‍‍𝝾𝝸 𝂨𝃯 𝁇𝃱‍𝝳‍𝝾 𝁇𝝾 𝁘𝁑𝁑𝝽‍𝝰 𝁘𝁑𝁑𝞂𝞂‍‍𝝾𝝸 𝁇𝃞𝝾 𝁇𝝷𝝷‍𝝴 𝁇𝁿𝃥𝝾 𝁇𝂏‍𝝾 𝁆𝝾 𝁓𝂏𝝾‌‌‌ 𝁇𝁿𝝾‍𝞁 𝂧𝃫𝁕𝁑𝃢𝝰𝝰‍𝝺 𝁆𝝺‍𝝶 𝁇𝝺‍𝝾𝞄 𝁇𝃰‍𝁜𝂅𝝾𝞄 𝁑𝂏𝝾𝞄‌ 𝁘‌‌𝁆𝁿𝝸 𝁓𝂏𝝸‌‌‌ 𝁇𝂏𝁜𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁆𝂅𝂅𝂅𝝰 𝂨𝃯
7.𝝴𝝴𝝴𝁆𝃢𝞄 𝃛 𝁇𝃰𝝺‍𝝾 𝁆𝃰𝂑𝝾 𝁘𝁆𝝾 𝁑𝂏𝝾‌‌ 𝁆𝁿𝝲‍𝝴𝝸‍ 𝁆𝝶 𝁇𝞇‍𝞄 𝁇𝁿𝞆‍𝝶 𝁇𝂏‍𝝶 𝁆𝝶 𝁓𝂏𝝶‌‌‌ 𝁇𝃦𝁿𝝻‍𝝾𝞄 𝁇𝃰𝂏𝞃‍𝝾 𝁑𝝾‌𝝼 𝁆𝝹𝝹‍𝞄 𝁇𝃰‍𝁜𝂅𝞄 𝁑𝂏𝞄‌‌ 𝁘‌‌𝁆𝁿𝞀‍𝝸 𝁓𝂏𝝸‌‌‌ 𝁇𝂏𝁜𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁆𝁿𝝾‍𝝼 𝂨𝂭𝃬 𝁆𝂏‍𝝾 𝁇𝃱‍𝁿‍𝁚‌𝝶𝝶 𝁑𝁿𝝺‌𝝸 𝁑𝃰𝂏𝝾 𝁑𝝾‌𝞁 𝁇𝃰𝁚𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝝴‌‌    𝁑‍𝁿𝝲‍𝝼𝞈  𝁑‌𝃣𝁓‍𝂏𝞃‍𝝶𝝼   𝁆𝝳‍𝞄 𝁇𝃰‍𝁜𝂅𝃢𝞄 𝁑𝂏𝞄‌‌ 𝁆𝃰𝂏𝞂‍𝝸 𝁑‌𝝸𝝼 𝁑𝁕𝝰 𝁇𝁜𝂏𝝰 𝁑𝝰𝞄 𝁆𝁿𝞃‍𝝾𝞄 𝂨𝃯 𝁘𝁉𝃱𝂅𝁜𝃣𝝴‌‌ 𝁑‌𝂏𝝴‌‌ 𝁉𝝴‌ 𝁑‌𝝴‌‌𝁑𝂏𝝴‌‌ 𝁆𝁿𝝷‍𝝾𝞄 𝁇𝃱‍𝁿‍𝃇‍𝁚‌𝞂‍‍𝝹𝝾 𝁓𝂏𝝾‌‌‌  𝁑𝃰𝂏𝝾 𝁕𝁿𝃢𝞃‍‍𝝾𝞁 𝁆𝃇‍𝝹𝝰𝝸 𝁆𝝴 𝁇𝃦⁠𝁚𝝲𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝃰𝝴 𝁑𝃰𝂏𝝼𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝁕𝞃‍𝝾 𝁇𝁜𝂏𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁆𝁿𝝼‍‍𝞄𝝽 𝂥𝃬 𝁇𝃱‍𝁏𝂽‍‍𝃢‍‍‍𝝳𝝳‍𝝾 𝁇𝝾 𝁘𝁑𝁑𝝽‍𝝰 𝁘𝁑𝁑𝞂𝞂‍‍𝝾𝝸 𝁇𝝱𝝱‍𝝰 𝁇𝞂‍𝝸 𝁇𝁿𝝺‍𝝴 𝁇𝂏‍𝝴 𝁆𝝴 𝁓𝂏𝃐𝝴‌𝞄 𝁇𝁿𝃦𝝴‍𝝿 𝁇𝃰𝂏𝝾𝞄 𝁑𝝾𝞄‌ 𝃛‍‍𝁘𝁇𝞀‍𝝰 𝁑𝂏𝝰‌‌ 𝁇𝁿𝝰 𝁇𝁚𝝰 𝁓𝂏𝃚‌𝝰‌‌ 𝁇𝃰‍𝝰 𝁇𝝰 𝁑𝂅𝁜𝝼‌𝝸𝁑𝂏𝝸‌‌ 𝁘𝁆𝝴 𝁑𝂏𝝴‌𝝿 𝁇𝝾𝞄 𝁆𝃰𝂏𝞀‍𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝁕𝝼𝝸 𝁇𝂏𝁜𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁆𝁿𝝴 𝂨𝂭𝃬 𝁇𝃱‍𝁚𝃇‍𝝳‍𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁕𝃰𝂑𝝽‍𝝰 𝁘𝁆𝝰 𝁑𝂏𝝰‌‌ 𝁆𝁿𝞂𝞂‍‍𝝾𝝸 𝁆𝝿𝝿‍‍𝝰𝝼 𝁆𝞃‍𝝾 𝁇𝝹‍‍𝞀𝝰 𝁇𝃰‍𝝰 𝁇𝝰 𝁕𝞃‍‍𝞈 𝃰𝞈‌‌‌ 𝁉𝁆𝁿𝞈𝞀 𝁑‌𝁕𝞂‍𝞄 𝁑𝂏𝞄‌‌ 𝁇𝞄‍𝝼 𝁇𝞄𝞄𝝸 𝃰𝞄‌‌𝝸 𝁇𝁚𝟂 𝁑𝟂‌‌ 𝁑𝃰𝝹𝝰𝝸 𝁑𝃰𝂏𝝿𝝿‍‍𝝼𝝴 𝁑𝝴‌𝞄 𝁑𝁕𝃰𝂑𝝻‍𝝰 𝁘𝁆𝝰 𝁑𝂏𝝰‌‌ 𝁆𝁿𝞃𝝸 𝂥𝃬𝂽 𝁇𝃱‍‍𝁚‍𝃔𝝳𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝁿𝃢𝝽‌𝝰 𝁑𝁓‍𝂏𝞂𝞂𝝾𝝸 𝁇𝁿𝝾 𝁇𝃰𝂏𝃣𝝷𝝷‍𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁇𝁿𝁚𝝾 𝁑𝁿𝝾𝞁 𝁑‌𝁿𝝰𝝰𝝺 𝁑𝁿𝝺‌𝝶 𝁆𝝺‍𝝾𝞄 𝁇𝃰‍𝁜𝂅𝃢𝝾𝞄 𝁑𝂏𝝾𝞄‌ 𝁘𝁆𝁿𝝸 𝁓𝂏𝝸‌‌‌ 𝁇𝁜𝂏𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁆𝂅𝂅𝂅𝝰 𝂨𝃯
8.𝞈𝞈𝞈𝁉𝁇𝃢𝞁‌ 𝁑‌𝝴‌ 𝁇𝝻‍𝝴 𝁇𝝲‍𝝰 𝁇𝁿𝃦𝝺‍𝞄 𝁇𝃰‍𝂏𝞄 𝁇𝞄‍𝝼 𝁑𝝷𝝶 𝃰𝝶‌‌‌ 𝁆𝝶 𝁕𝁑𝞃‍𝝰 𝁇𝃱‍‍𝁚‍𝃔𝝴 𝁑𝝴‌𝞀 𝁑𝃤𝁿𝝲‌𝝰 𝁉𝁑‌𝁿𝞂𝞂𝝾𝞄 𝁑𝁕𝝹𝝹‍𝞄 𝃰𝞄‌‌‌ 𝁉𝁜𝂅𝞄‌‌ 𝁑‌𝂏𝞄‌‌ 𝁘‌‌𝁆𝁿𝞀𝝸 𝁓𝂏𝝸‌‌‌ 𝁇𝂏𝁜𝝸 𝁑𝝸‌ 𝁆𝁿𝝴 𝂨𝃯 𝁇𝃱‍𝁏𝃦‍‍‍𝃇𝁚𝝿‍𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁕𝃰𝂑𝝰 𝁘𝁆𝝰 𝁑𝂏𝝰‌𝝼 𝁆𝁿𝞃‍𝝰 𝁆𝂽‍𝝴‍𝝼 𝁆𝞂‍𝝾 𝁇𝁚𝃣𝞅‍𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝁿𝝸‌‌ 𝁑𝁿𝝰‌‌ 𝁑𝁿𝝴‌‌ 𝁆𝝿‍𝝾𝝸 𝁇𝃰‍𝁜𝂅𝃢𝝾𝝸 𝁑𝂏𝝾‌𝝸 𝁘‌‌𝁆𝁿𝝶 𝁓𝂏𝝶‌‌ 𝁇𝂏𝁜𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁆𝁿𝞂‍‍𝝰𝞁 𝂨𝃯 𝁇𝁎𝁿𝁛𝝳‍𝝾 𝁕𝝽‍𝝰 𝃰𝝰‌‌‌ 𝁆𝁿𝃦𝞂𝞂‍‍𝝾𝝸 𝁆𝝿𝝿‍𝝰𝁇𝃰𝂏𝁠𝝰 𝁘𝁑𝁑𝞃‍‍𝝴𝞀 𝁘𝁑𝁑𝝰𝝰 𝁇𝝲‍𝝴 𝁇𝃰‍𝝴 𝁇𝃰𝂏𝝴‍𝝼 𝁘𝁑𝁿𝁓𝂏𝝼𝝶 𝁇𝂏𝁜𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁆𝁿𝞃‍𝝴 𝂨𝂭𝃬 𝁉𝃱𝁿𝝳𝝾 𝁘𝁑𝁑𝝽‍𝝰 𝃛‍‍𝁘𝁆𝁑𝂅𝞂𝞂‍‍𝝾𝝸 𝁆𝞄𝞄𝝸 𝃛 𝁑‌𝝴‌‌𝃰𝃤𝝴‌‌‌𝁉𝁆‌𝁠𝝴‌ 𝁑‌𝝴‌‌𝁑𝂏𝝴‌‌ 𝁆𝁿𝝲‍‍𝝴𝝼 𝁇𝃰𝂏𝝼‍𝝶 𝁑𝝶‌ 𝁇𝃦𝁿𝞃‍𝝴 𝃛𝁘‍𝁇𝃱‍𝂅𝂅𝂅𝃇‍𝝳‍𝝾 𝁑𝂏𝁠𝝾‌‌𝃛 𝁘𝁆𝁿𝝽‍𝝰 𝁇𝁓𝃰𝂏‍𝂑𝝰 𝁘𝁆𝝰 𝁑𝂏𝝰‌‌ 𝁆𝁿𝞂𝞂‍‍𝝾𝝸 𝂥𝃬 𝁆𝂏‍𝂽‍𝞃‍𝝾 𝁇𝃱‍‍𝃤𝃔𝁚‍𝝿𝝿‍‍𝝼𝝴 𝁑‍𝝴‌𝞄 𝁑‍𝁿𝝻‌𝝰 𝁘𝁑𝁑𝂏𝞃‍𝝾    𝁇𝝾 𝁇𝃰𝁚𝝰𝝰 𝁑𝝲‌𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁘𝁆𝝾 𝁑𝂏𝂅𝝾‌𝝼 𝂩𝃪 𝁕𝃞𝞃‍𝝾 𝁇𝝴‍𝝹 𝁇𝁿𝃦𝞃‍𝝾𝞄 𝁇𝃰𝂏𝝿𝝿‍𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁇𝞃‍‍𝞀𝝾𝁆𝃰𝂏𝃔‍𝁠𝝾‍𝞁 𝁑‌𝝴𝝴‌‌𝁑𝂏𝂅𝃐‍𝝴‌𝝹 𝁇𝁿𝃦𝝿‍𝝾 𝁇𝃰𝂏𝞀‍𝝴 𝁑𝝴‌𝞄 𝁆𝝾 𝁇𝃰‍𝁜𝂅𝝾 𝁑𝂏𝝾‌‌ 𝁘𝁆𝁿𝝻‍𝝴 𝁓𝂏𝝴‌‌‌ 𝁇𝁜𝂏𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝃛𝁆𝂅𝂅𝝼‍‍𝝾𝝼 𝂨𝂭𝃬 𝁖𝃢𝝹𝝰𝝸‌‌ 𝃛 𝁆𝝴‍𝝼 𝁆𝞄𝞄𝝸 𝁇𝁿𝁚𝃧⁠𝟂 𝁑𝁿𝝰𝝰‌ 𝁑‍𝁿𝝼𝝰 𝁑‍𝁿𝝿𝝰𝞄 𝁆𝝾 𝁇𝃰‍𝁜𝂅𝃦⁠𝝾 𝁑𝂏𝝾‌‌ 𝁘‌‌𝁆𝁿𝝻‍𝝴 𝁓𝂏𝝴‌‌‌ 𝁇𝁜𝂏𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝃛𝁆𝂅𝂅𝝼‍𝝾𝝼 𝂨‍𝃬 𝁇𝃱‍𝁏𝃣‍‍‍𝞃𝞃‍𝞀𝝸 𝃛 𝁇𝁚𝝰 𝁑𝝰𝞁 𝁑𝁿𝝰𝝰‌ 𝁑𝁿𝝲‌𝝸 𝁑𝁿𝝰‌‌ 𝁆𝝳‍𝝾 𝁇𝃰‍𝃢𝁜𝂅𝝾‌ 𝁑𝂏𝝾‌‌ 𝁘‌‌𝁆𝁿𝝽‍𝝰 𝁓𝂏𝝰‌‌ 𝁇𝁜𝂏𝝰 𝁑𝝰‌ 𝁆𝁿𝞂𝞂‍‍𝝾𝝸 𝂨𝃯 𝁇𝃱‍𝝳‍𝝾 𝁇𝝾 𝁘𝁑𝁑𝝽‍𝝰 𝁘𝁑𝁑𝞂𝞂‍‍𝝾𝝸 𝁇𝃞𝝾 𝁇𝝷𝝷‍𝝴 𝁇𝁿𝃥𝝾 𝁇𝂏‍𝝾 𝁆𝝾 𝁓𝂏𝝾‌‌‌ 𝁇𝁿𝝾‍𝞁 𝂧𝃫𝁕𝁑𝃢𝝰𝝰‍𝝺 𝁆𝝺‍𝝶 𝁇𝝺‍𝝾𝞄 𝁇𝃰‍𝁜𝂅𝝾𝞄 𝁑𝂏𝝾𝞄‌ 𝁘‌‌𝁆𝁿𝝸 𝁓𝂏𝝸‌‌‌ 𝁇𝂏𝁜𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁆𝂅𝂅𝂅𝝰 𝂨𝃯

«Πάντα ἐν σοφίᾳ…» κ.τ.λ. ὑπὸ Χ.Χ.

1.𝝿𝝿𝝿𝁇𝂅𝂅𝃞𝝰 𝁇𝁜𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁇𝂅𝂅𝂅𝃢𝝰 𝁓𝂏𝂅𝝰‌‌ 𝁇𝃰‍𝂗𝝰 𝁕𝁿𝝰‍𝝼 𝁇𝁿𝞃‍𝝰 𝁇𝂏𝁜𝝰 𝁕𝁿𝝰 𝂨𝃯 𝁆𝝴‍𝝼 𝁇𝞂‍𝝾 𝁇𝂅𝂅𝂅𝞅‍𝝸 𝁘𝁆𝂴‌𝝸 𝁑𝝸‌‌𝁆𝃰𝁠𝝸 𝁕𝁿𝝰 𝁇𝃰𝂏𝝴 𝁑𝝴‌ 𝁇𝁿𝝿‍‍𝝾𝝸 𝁇𝃰‍𝂏𝁚‍𝝾𝝸 𝁑𝝾‌𝝸 𝁑𝁿𝝾‌𝝸 𝁑𝃰𝝾𝝸 𝁕𝞂‍𝝰 𝁇𝃰‍𝁚‍𝝰 𝁑𝝰‌ 𝁑𝁿𝝰‌‌ 𝁑𝁿𝃐𝝰‌‌ 𝁇𝃰𝝰𝁆𝁠𝝰 𝁕𝝴𝝴 𝁇𝁎𝁜𝂅𝃣‍𝝿‍𝝾𝝸𝁑𝂏𝝾‌𝝸 𝁆𝁜𝂅𝝶 𝁑𝂏𝝶‌‌ 𝁘𝁆𝞂‍𝝰 𝁑𝂏𝂅𝝰‌‌ 𝁇𝂏‍𝝰 𝁆𝁿𝝰 𝁇𝂏‍𝝰 𝁆𝃰𝂏𝂴𝝰 𝁑‌𝝰‌𝁑𝂏𝝰‌ 𝁆𝝰 𝁑𝝰‌𝁑𝂏𝝰‌ 𝁇𝁿𝝰‍𝞁 𝂣𝃩 𝁇𝃰𝁚𝃢𝝳‍𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝁿𝝽‌𝝰 𝁇𝃰𝂏𝝿𝝿‍𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁇𝁿𝞃‍‍𝞀𝝸 𝁇𝃰‍𝂏𝁚‍𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝁿𝝸‌‌ 𝁑𝃰𝝸 𝁕𝁿𝝹𝝰𝝸 𝁇𝃰𝂏𝞄𝞄𝝸 𝁑𝞄𝝸 𝁇𝁿𝟂𝂩𝃪𝁇‌𝁽⁠𝟂 𝁇𝃰‍𝁿𝁛𝟂 𝁑𝁿𝟂‌‌ 𝁆𝃰𝂏𝟂 𝁑‌𝁓‍𝂏𝂅𝟂 𝁇𝟂 𝁇𝃰‍𝁚‍𝟂 𝁑𝟂‌‌ 𝁑𝟂‌‌ 𝁑𝟂‌‌ 𝁇𝃰𝃣𝟂 𝁘𝁕𝁑𝁛𝝹𝝰𝝸 𝁆𝝰𝝸‍ 𝁑𝃢𝝰𝝰‌‌ 𝃰𝝰‌‌‌ 𝃛‍‍𝁇𝂅𝂅𝂅𝝲‍𝝸 𝁇𝃱𝂏‍𝝸‍𝃛 𝁘𝁆𝂴‌𝝸 𝁑𝝸‌‌𝁆𝃰𝁠𝝸 𝁕𝁿𝃃‍‍𝟂‍ 𝃛‍𝁇𝁚𝝿𝝿‍‍𝝼𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝝴‌‌ 𝃛‍‍𝁇𝂅𝂅𝝴 𝁘‌‌𝁆𝝴𝁆𝁛‍‍𝂏𝝴 𝃛 𝁆𝁿𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝃰𝝴‌𝞄 𝃛‍‍𝁆𝂅𝂅𝝻‍𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁇𝃰‍𝃚𝂏𝝰 𝁘𝁆𝁛‌𝝰𝁆𝂏𝝰 𝁘𝁆𝁑𝝰 𝁘𝁆𝝰 𝁑𝂅𝂏𝝰‌‌ 𝁑‌𝁿𝝰𝝰‌ 𝁇𝃱‍𝝲‍𝝸𝁆𝁛‍‍𝝸 𝁑𝟂‌‌ 𝃰𝟂‌‌‌ 𝁇𝁿𝝿𝝿‍‍𝝼𝝴 𝁇𝁿𝁚𝝴 𝁓𝂏𝂅𝝴‌‌ 𝁑‌𝁿𝝴𝞄 𝁆𝁚𝝻‍𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝝰‌‌ 𝁇𝃱‍‍𝝰 𝁘𝁇𝝿𝝿‍‍𝝼𝝴 𝁑𝂏𝝴‌‌𝁇𝁠‍‍𝝴‍𝞄 𝁑𝁿𝝻‌𝝰 𝃛𝃛‌𝁘𝁆𝁑𝂅𝞃‍‍𝝸𝃛𝃛𝃛 𝁇𝁜𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝃛𝃛‍‍𝁉𝁇𝝸‌ 𝁑‌𝁿𝝸‌‌ 𝁑𝝸‌‌𝁑𝂏𝝸‌‌ 𝃛 𝁇𝁿𝁛𝝸 𝁑𝁿𝝸‌‌ 𝂤𝂭𝃯
2.𝝹𝝹𝝹‍⁠𝁇𝁿𝃢𝝰𝝸‍ 𝁇𝃰𝁚𝝼‍𝞄 𝁑𝞄‌‌ 𝁑𝞄‌𝝼 𝁑‌𝁿𝝹𝝰𝝸‌‌ 𝁇𝃰𝂏𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁇𝁿𝝴𝝸𝁆𝃰𝁠𝝴𝝸   𝁉𝁑𝝹𝝰𝝸‌ 𝁓𝂏𝝰𝝸‍‌‌‌ 𝁇𝃰‍𝝰𝝸‍ 𝁇𝃰‍𝁚‍𝝰𝝸‍ 𝁑𝝰𝝸‍‌‌ 𝁑𝁿𝝰𝝸‍‌‌ 𝁑𝃰𝝴‍𝝸𝞁 𝁕𝞃‍‍𝝾𝞄𝞁 𝁆𝝰𝝸 𝁆𝞈 𝁇𝃰‍𝁚‍𝞈 𝁑𝞈‌ 𝁑𝁿𝞈‌ 𝁑𝃐𝁿𝞈‌‌ 𝁇𝃰𝞈𝁆𝁠𝞈 𝁕𝞈 𝁇𝞈 𝁇𝃰‍𝃣𝞈 𝁇𝞈 𝃛‍‍𝁆𝂅𝂅𝝼‍𝝰 𝁑𝝰‌ 𝁇𝁜𝂏𝝰𝃛 𝁑‌𝁿𝝰‌ 𝁑𝁿𝝰𝞁 𝂣𝃩 𝁕𝁑𝃞𝞃‍‍𝞈 𝃰𝞈‌𝝼 𝁇𝃢𝝰𝝸 𝃰𝝰‌‌𝝸 𝃛‍‍𝁉𝞈‌ 𝁑‌𝂅𝂅𝃦⁠𝞈‌‌𝃛 𝁉𝁆𝁿𝂴‌𝞈 𝁘𝁑𝁑𝃐𝞈‍ 𝁇𝁿𝃢𝞈 𝁇𝃰𝞈 𝁘𝁆𝞈 𝁑𝞈‌‌𝁆𝁠𝞈 𝁇𝃰‍𝞈 𝁇𝞈 𝁕𝁿𝝼‍𝞈 𝁇𝃰‍𝂏𝁚‍𝞈‌ 𝁑𝞈‌‌ 𝁑𝁿𝞈‌𝝼 𝁑‌𝝰𝝰‌‌ 𝁇𝃰‍𝂏𝝰 𝁑𝁕𝁿𝝻‍𝝶 𝁑𝁿𝝶‌𝝼 𝂨𝃯 𝁇𝝰𝝰‍𝝺 𝁆𝝺‍𝝶 𝁆𝁿𝝺‍𝝾𝞄 𝁇𝂏‍𝃢𝝾𝞄 𝁆𝝾𝞄 𝁕𝝾𝞄 𝃛‍‍𝁇𝂅𝂅𝃣𝝾𝞄 𝁇𝃱‍‍𝁛‌𝝾𝞄𝁆𝂏𝝾𝞄𝃛 𝁑‌𝁿𝃧⁠𝝰𝝰𝝺 𝁑𝝺‌𝝶 𝁑𝝶‌‌‌ 𝁑𝂏𝝶‌‌ 𝁇𝝺‍𝝾𝞄 𝃰𝝾𝞄‌‌ 𝁇𝁚𝝾𝞄 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁇𝃰𝝸 𝁕𝁑𝁿𝝰    𝂣‍𝃭 𝁇𝃦⁠𝝰 𝃰𝝰‌‌‌ 𝃛‍‍𝁇𝂅𝂅𝝰 𝁇𝁜𝝰𝃛 𝁕𝁿𝃢𝝰 𝁇𝁿𝃣𝝰 𝂣𝃩 𝁇𝝰 𝃰𝝰‌‌‌ 𝃛‍‍𝁇𝂅𝂅𝝰 𝁑𝝰‌‌𝁑𝂏𝝰‌‌𝃛 𝁇𝁿𝁛𝝰 𝁑𝁿𝃢𝝰‌‌ 𝁘𝁆𝁑𝂴𝝰 𝁉𝁆𝝰𝝺 𝁑‌𝝺𝝶 𝁇𝝺𝝾𝞄 𝃰𝝾𝞄‌‌ 𝁇𝁿𝝸 𝁘𝁆𝝰 𝁑𝂏𝂅𝝰‌‌ 𝁑𝁿⁠𝝰‌‌ 𝁆𝃰𝂏𝂴𝝰 𝁑‌𝝰‌ 𝁑‌𝝰‌ 𝁑‌𝃐‍𝝰‌ 𝁇𝂅𝂅𝝰 𝂨𝃯
3.𝝰𝝰𝝰𝁆𝁿𝃢 𝁘𝁆𝁛‌𝝰𝁆𝝰 𝁇𝝰 𝁇𝃰‍𝝰 𝁇𝝰‍𝝺 𝁕𝁿𝝺‍𝝶 𝁇𝃰‍𝂏𝁚‍𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝁿𝝶‌‌ 𝁑𝃰𝝶 𝁕𝝺‍𝝾𝞄 𝃰𝃣𝝾𝞄‌‌ 𝃛‍𝁆𝃰𝂑𝝾𝞄 𝁘𝁆𝝾𝞄 𝁑𝂏𝝾𝞄‌ 𝁆𝝸 𝃛𝃛‌𝁆𝂅𝂅𝝰𝃛𝃛𝃛 𝁇𝃢𝁜𝝰 𝁑𝝰‌𝃛𝃛 𝁇𝁿𝝰 𝁇𝃰𝝰 𝁕𝃰𝝳‍𝝾 𝁘𝁑𝁑𝝽‍𝝰 𝁘𝁑𝁑𝂏𝞂𝞂‍‍𝝾𝝸    𝁇𝝾𝝸 𝁇𝁿𝝾𝝸 𝁇𝃢𝝾 𝁇𝃰‍𝁚‍𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝁿𝝾‌‌ 𝁑𝁿𝝾‌‌ 𝁘𝁉𝂅𝁜𝝷𝝷𝝴 𝁑𝂏𝝴‌‌ 𝁇𝝴 𝃰𝝴‌‌‌ 𝃛‍‍𝁇𝂅𝂅𝝴 𝁑𝝴‌‌𝁑𝂏𝝴‌‌𝃛 𝁇𝁿𝁛𝝴 𝁑𝁿𝝴‌‌ 𝁉𝁆𝂵𝝴 𝁑‌𝝴‌ 𝁇𝂏𝁜𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝝴‌‌ 𝁇𝝾 𝃰𝝾‌‌‌ 𝁇𝁿𝝷𝝷‍𝝴 𝁘𝁆𝝾 𝁑𝂏𝂅𝝾‌‌ 𝁑𝁿𝝾‌‌ 𝁆𝃰𝂏𝂴𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝃐‍𝝾‌‌ 𝁇𝃰𝝾𝞁 𝁕𝝰𝝰‍𝝺 𝁇𝝺‍𝝶 𝁇𝁿𝝺‍𝝾𝞄 𝁇𝂏‍𝃢𝝾𝞄 𝁆𝝾𝞄 𝁕𝝾𝞄 𝃛‍‍𝁇𝂅𝂅𝃣𝝾𝞄 𝁇𝃱‍‍𝁛‌𝝾𝞄𝁆𝂏𝝾𝞄𝃛 𝁑‌𝁿𝃧⁠𝝰𝝰𝝺 𝁑𝝺𝝶 𝁑𝝶‌‌𝁑𝂏𝝶‌‌ 𝁇𝝺‍𝝾𝞄 𝁇𝃰‍𝁚‍𝝾𝞄 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁇𝃰𝝸 𝁕𝁑𝁿𝝰    𝂣‍𝃭 𝁇𝃦⁠𝝰 𝃰𝝰‌‌‌ 𝃛‍‍𝁇𝂅𝂅𝝰 𝁇𝁜𝝰𝃛 𝁕𝁿𝃢𝝰 𝁇𝁿𝃣𝝰 𝂣𝃩 𝁇𝝰 𝃰𝝰‌‌‌ 𝃛‍‍𝁇𝂅𝂅𝝰 𝁑𝝰‌‌𝁑𝂏𝝰‌‌𝃛 𝁇𝁿𝁛𝝰 𝁑𝁿𝃢𝝰‌‌ 𝁘𝁆𝁑𝂴𝝰 𝁉𝁆𝝰𝝺 𝁑‌𝝺𝝶 𝁇𝝺𝝾𝞄 𝃰𝝾𝞄‌‌ 𝁇𝁿𝝸 𝁘𝁆𝝰 𝁑𝂏𝂅𝝰‌‌ 𝁑𝁿⁠𝝰‌‌ 𝁆𝃰𝂏𝂴𝝰 𝁑‌𝝰‌ 𝁑‌𝝰‌ 𝁑‌𝃐‍𝝰‌ 𝁇𝂅𝂅𝝰 𝂨𝃯
4.𝝰𝝰𝝰‍𝁇𝃰𝃢 𝁘𝁆𝝰 𝁑𝝰‌‌𝁆𝁠𝝰 𝁇𝃰‍𝝰 𝁇𝝰‍𝝺 𝁘𝁕𝝺‍𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁇𝃱‍‍𝁛‌𝝶𝁆𝝶 𝁑𝁿𝝶‌‌ 𝁑𝃰𝝶 𝁕𝝺‍𝝾𝞄 𝃰𝃣𝝾𝞄‌‌ 𝁆𝃰𝂑𝝾𝞄 𝁘𝁆𝝾𝞄 𝁑𝂑𝝾𝞄‌ 𝁆𝝸 𝁇𝃰‍𝝸 𝁇𝝸 𝃛‍‍𝁕𝂅𝂅𝂅𝃢𝝰 𝁇𝃱𝂏‍𝝰‍𝃛 𝁘𝁆𝂴𝝰 𝁑𝝰‌‌𝁆𝃰𝁠𝝰 𝁕𝁿𝝳‍𝝾 𝁇𝃰‍𝂏𝁚‍𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝁿𝝾‌‌ 𝁑𝃰𝝽‍𝝰 𝁕𝁿𝞂𝞂‍‍𝝾𝝸 𝂨𝃯𝁇𝃱‍𝁛‌𝝾𝁆𝝾 𝁑𝁿𝝾‌‌ 𝁇𝃰‍𝃦𝂗𝝾 𝁇𝁿𝁚𝂴𝝾 𝁑𝁿𝝾‌‌ 𝁑𝁿𝝾‌‌ 𝁑𝁿𝝾‌‌ 𝁇𝃰𝝾 𝁘𝁆𝁑𝝾 𝁘𝁆𝁑𝝾 𝁇𝃰𝁐𝝷𝝷‍𝝴 𝁘𝁆𝝾 𝁑𝂏𝂅𝝾‌‌ 𝁑𝁿𝃣𝝾‌‌ 𝁇𝁜𝂏𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝝾‌‌ 𝁇𝃰‍𝃢𝂗𝝾𝞁 𝂨𝂭𝃬𝃚‍‍𝁘‍𝁑‍𝂅𝂅𝃣𝝾‌‌𝁑‍𝁠‌𝝾‌‌𝃛 𝁇𝝾 𝁆𝝾𝁆𝁠𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝁿𝝾‌‌ 𝁇𝁿𝃢𝝾 𝁇𝁿𝝷𝝷‍𝝴 𝁇𝂏‍𝝴 𝁘𝁆𝁑𝝴 𝁆𝁚‌𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁘𝁑𝁑𝝷𝝷‍𝝴 𝁇𝃰𝝾𝁆𝁠𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁇𝃰‍𝂏𝝾 𝁇𝝾 𝁉𝁆𝝾‌ 𝁑‌𝁓‍𝂏𝂅𝝾 𝁇𝁿𝝾 𝁉𝁿𝂴‌𝝾 𝁓𝂏𝝾‌‌‌ 𝁉𝝾‌ 𝁑𝃰𝝾 𝁕𝁿𝝾‍𝞁 𝂨𝃯 𝁇𝃱‍𝁿‍𝁚‌𝃣𝝳‍𝝾 𝁑𝁿𝝽𝝰 𝁑‌𝞂𝞂𝝾𝝸 𝁇𝝾𝝸𝁆𝂏𝁛‍‍𝝾𝝸 𝁑𝝾‌𝝸 𝁑𝝾‌𝝸 𝁑𝝾‌‌‌ 𝃰𝝾‌‌‌ 𝁇𝝷𝝷𝝴 𝃰𝝴‌‌‌ 𝁇𝁿𝁚𝝾 𝁓𝂏𝝾‌‌‌ 𝁑‌𝝾‌‌ 𝁇𝝾 𝁘𝁆𝁛‌𝝾𝁆𝂏𝝾 𝃛‍𝁆𝝾 𝁑𝝾‌‌𝁆𝁠𝝾𝃛 𝁑‌𝝾‌‌𝁆𝁠𝝾 𝁘𝁆𝝾 𝁑𝂏𝂅𝝾‌‌ 𝁇𝃰‍𝂗𝝾 𝁇𝂏‍𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝂏𝂅𝃐‍𝝾‌‌ 𝁇𝝾𝁆𝂏𝁛‍‍𝝾 𝁆𝂅𝂅𝝾‍𝞁 𝂨𝃯

Κεκραγ‍άριον ὑπὸ Ἰακώβου Πρωτοψάλτου + ἦχ‌ος‍ 𝂨𝂮     Δι  𝂽

𝁆𝁿𝝰 𝁆𝂏𝝲𝝲𝝸 𝁆𝁿𝝰 𝁇𝃐‍𝂏‍𝝰 𝁑𝝰‌‌𝁑𝂏𝂅𝃐‍𝝰‌‌ 𝁇𝃰‍𝂏𝁛𝝰 𝁑𝂅𝂅𝝰‌‌ 𝂨𝂭𝃬    𝝹𝝹𝝹  𝃛‍𝁇𝁚𝃞𝞄 𝁑𝞄‌‌ 𝁑𝃐𝞄‌‌𝃛 𝁇𝁿𝞄𝁆𝃰𝁠𝞄 𝃛‍‍𝁘𝁑𝁑𝂅𝞀‍𝝸 𝁇𝁜𝝸𝃛 𝁕𝝸 𝁇𝃰‍𝝸 𝁇𝝸 𝃛‍‍𝁘𝁑𝁑𝂅𝃐‌𝝴 𝁇𝁛‌𝝴𝁆𝂏𝝴𝃛 𝁆𝁿𝝴 𝂨𝂭𝃬 𝁇𝁿𝃧𝝴 𝁉𝁇𝁿𝝹𝝴 𝁑‌𝂻‍𝝴‌‌𝁑𝃐𝝴‌‌ 𝃛‍‍𝁇𝂅𝂅𝃦𝝴 𝁑𝃧𝝴‌‌ 𝁇𝃰‍𝃚𝂗𝝴 𝁆𝃰𝝴 𝃛‍‍𝁘‌‌𝁑𝁑𝂅𝝹‍‍‍𝞀𝝰 𝁇𝁚𝝰 𝁓𝂏𝂅𝃚‌𝝰‌‌ 𝁆𝝰 𝃰𝂏‍𝝰‌‌‌ 𝁇𝃰𝂏𝝰 𝁉𝁑𝁿𝃦𝝽‍𝝰 𝁑‌𝝰‌‌ 𝁑𝝰‌‌ 𝁇𝁜𝂏𝝰 𝁑𝁿𝝰‌‌    𝁑‌𝁿𝂽‍‍𝝿‍𝞀𝝾𝞁 𝃛‍𝁆𝃰𝃞𝞂𝞂‍𝝴 𝁕𝝴𝃛 𝁇𝂅𝂅𝝴 𝂨𝂭𝃬 𝁆𝝴‍𝝸𝞂 𝃛‍‍𝁆𝂅𝂅𝃤𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝃰𝂏‍𝝰‌‌‌𝃛 𝁇𝃰𝁚𝝰 𝁑𝝰‌ 𝁑𝝰‌‌𝁑𝃰𝁠‍‍𝝰 𝁕𝁿𝝹‍𝝾𝞄 𝂩𝃪 𝁇𝃰𝂏𝁐𝞂‍𝝾 𝁑‌𝝾‌‌𝁑𝂏𝝾‌‌ 𝁆𝁿𝂴𝝾 𝁇𝁿𝁚𝝾 𝁓𝂏𝂅𝝾‌‌‌ 𝁘𝁑𝁑𝝾𝝼 𝁇𝁿𝁛𝝻‍𝝾𝞄 𝁑𝁿𝝾𝞄‌ 𝂩𝃪 𝁆𝂏‍𝝴‍𝝸𝞂 𝁇𝁿𝝰 𝁇𝁿𝝹‍𝝾𝞄 𝃛‍‍𝁘‍𝁇𝃥𝂅𝂅𝞂‍𝝾𝁑𝁠𝝾‌‌𝃛 𝁇𝝾𝁆𝁠𝝾 𝁆𝝾 𝁑𝝾‌𝝼 𝁘𝁆𝝻‍𝝾𝞄 𝁑𝂏𝂅𝝾𝞄‌ 𝂧𝃫 𝁇𝁐𝁿𝃧𝂽‍‍𝝹𝝹‍𝞄 𝁆𝁿𝞀𝝸 𝃛𝃛‌𝁘𝁆𝁑𝂅𝝴𝃛𝃛𝃛𝁇𝁜𝝴 𝁑𝝴‌‌𝃛𝃛 𝁇𝁿𝝴𝁉𝁆𝁠𝝴‌ 𝁑‌𝝴‌‌𝁑𝂏𝝴‌‌ 𝁇𝁿𝁛𝝴 𝁑𝁿𝝴‌‌ 𝂩𝃭 𝁇𝃱‍‍𝁿𝁚‍𝝹𝝹𝞄 𝁑𝁿𝞀‌𝝸 𝁑𝁿𝝴‌‌ 𝁇𝁿𝝴 𝁉𝁿𝝹𝝴 𝁘𝁑𝁑𝃐𝝴 𝃛‍‍𝁇𝃦𝂅𝂅𝝴 𝁑𝃧𝝴‌‌ 𝃰𝂏‍𝝴‌‌‌𝃛 𝁇𝃰𝝴 𝃛‍‍𝁘𝁑𝁑𝂅𝝹‍‍‍𝞀𝝰 𝁇𝁚𝝰 𝁓𝂅𝂏𝃚‌𝝰‌‌ 𝁆𝝰 𝁇𝃰‍𝂏𝝰 𝁉𝁆𝃦𝁿𝝽‍𝝰 𝁑‌𝝰‌ 𝁑𝝰‌ 𝁇𝁜𝂏𝝰 𝁑𝁿𝝰‌‌   𝁑‌𝁿𝝿‍𝞀𝝾𝞁 𝃛‍‍𝁆𝂽‍𝂅𝂅𝞂𝞂‍𝝴 𝁆𝝴‍‍𝝸𝞂 𝃛‍‍𝁆𝃤𝂅𝂅𝝰 𝁑𝝰‌ 𝃰𝂏‍𝝰‌‌‌𝃛 𝁇𝃰𝁚𝝰 𝁑𝝰‌ 𝁑𝝰‌𝁑𝃰𝁠𝝰 𝁕𝁿𝝹‍𝝾𝞄 𝂩𝃪 𝁇𝃰𝂏𝁐𝞂‍𝝾 𝁑‌𝝾‌‌𝁑𝂏𝝾‌‌ 𝁆𝁿𝂴𝝾 𝁇𝁿𝁚𝝾 𝁓𝂏𝂅𝝾‌‌‌ 𝁘𝁑𝁑𝝾𝝼 𝁇𝁿𝁛𝝻‍𝝾𝞄 𝁑𝁿𝝾𝞄‌ 𝂩𝃪𝁉𝃱𝁿𝃥𝝿‍‍𝞀𝝾 𝁓𝂏𝝾‌‌‌ 𝁇𝃰‍𝁿𝃦𝝾 𝁇𝃰𝂏𝝾 𝁑𝝾‌‌𝁑𝂏𝝾‌‌ 𝁇𝃰𝝾𝁆𝁠‍𝁚𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝝾‌‌ 𝁘𝁇𝃱‍𝝿‍‍𝞀𝝾 𝁑𝂏𝝾‌‌𝁇𝁠𝝾 𝁑𝁿𝞂‍𝞆𝝴 𝁑𝁿𝃣𝝴‌‌ 𝁆𝁚𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝝴‌‌ 𝁇𝃰‍𝂗𝃦𝝴‍𝞁 𝂨𝂭𝃬 𝁇𝁿𝞃‍𝞰 𝁇𝁿𝞅‍𝞈 𝃛‍‍𝁘‍𝁇𝂅𝂅𝝼‍𝞰𝁑𝁠𝞰‌‌‌𝃛 𝁇𝝶 𝁆𝝶𝁆𝁠𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁘𝁑𝁑𝞃‍‍𝝶𝞁 𝁇𝝳‍𝝴 𝃰𝝴‌‌‌ 𝃛‍‍𝁇𝂅𝂅𝝶 𝃰𝝶‌‌‌𝃛 𝁆𝁚𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁘𝁑𝁑𝞂‍𝝴 𝃛‍‍𝁇𝂅𝂅𝞈 𝁑𝞈‌ 𝁇𝃰‍𝂏𝃚𝞈 𝁘𝁆𝞈𝁆𝂏𝁛‍‍𝞈 𝁆𝞈 𝁑𝞈‌ 𝁑𝞈‌‌𝁆𝃰𝂏𝁠𝞈 𝁕𝞃‍‍𝝶𝞁 𝁆𝝳‍𝝴 𝁇𝃱‍𝁚𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝞂‌𝝴 𝃰𝝴‌‌‌ 𝃛‍‍𝁇𝂅𝂅𝞈 𝁑𝞈‌ 𝁇𝃰‍𝂏𝃚𝞈 𝁘𝁆𝞈𝁆𝂏𝁛‍‍𝞈 𝁆𝞈 𝁑𝞈‌‌ 𝁑𝞈‌‌𝁆𝃰𝂏𝁠𝞈 𝁕𝞃‍‍𝝶𝞁 𝁆𝝳‍𝝴 𝁇𝃱‍𝁚𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝞂‌𝝴 𝃰𝝴‌‌‌ 𝃛‍‍𝁇𝂅𝂅𝞈 𝃰𝞈‌‌𝃛 𝁆𝁚𝞈 𝁑𝞈‌‌ 𝁑𝞈‌‌ 𝁑𝞈‌‌ 𝁉𝁿𝞈‌ 𝁘𝁑𝁑𝞈 𝁇𝞈 𝁇𝃰‍𝁚‍𝁿𝞈‍𝞁 𝁑𝁿𝝻‌𝝾𝞄 𝁑𝁿𝃣𝝾𝞄‌ 𝁆𝁚𝝾𝞄 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁇𝃰‍𝂗𝃦𝝾𝞄 𝂨𝂭𝃬 𝁆𝝴𝝼 𝁆𝞃‍𝟂 𝁇𝁿𝝹‍𝝴 𝁇𝁿𝝹‍‍𝞀𝝰 𝁇𝁿𝝲‍𝝴𝁆𝃰𝁠‍𝁚𝝴 𝁑‌𝂅𝁜𝝼‍𝝰𝝸𝁑𝂏𝝰‌𝝸 𝁆𝁚𝝰‍𝝸 𝁑𝝰𝝸 𝁑𝁿𝝻𝝴 𝁇𝁿𝝿‍‍𝞀𝝾 𝁇𝂏‍𝝾 𝁆𝝾 𝁕𝝾 𝁇𝁿𝂺‍‍𝃧𝝾 𝁇𝝾 𝁇𝃰‍𝁿𝝾 𝁘𝁆𝁛‌𝝾𝁆𝝾 𝁑𝁿𝃦𝝾‌‌ 𝁑𝝾‌‌ 𝁇𝃱‍‍𝝾𝞁 𝃛‍‍𝁉𝞂𝞂𝝴 𝁑‌𝂅𝂅𝝴‌‌𝃛 𝁉𝁆𝁿𝂵‌𝝴 𝁘𝁑𝁑𝃐𝝴 𝁇𝂅𝂅𝂅𝝴 𝂧𝂬𝃯𝂞 𝁘𝁑𝁑𝃧𝝴𝝸 𝁇𝝴𝝸 𝃰𝝴‌𝝸𝞂 𝁇𝃰𝝰𝁆𝁠𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁇𝁜𝂏𝝰 𝁑𝁿𝝰‌‌ 𝁑𝃰𝝹‍𝝾𝞄 𝁉𝁑𝁿𝃦𝞂𝝾 𝁘𝁑𝁑𝝾 𝁇𝃰𝁚‌𝝾‌ 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝝾‌𝝼 𝁘‌‌𝁆𝝻‍𝝾𝞄 𝁑𝂏𝂅𝝾𝞄‌𝂨𝂭𝃬 𝁇𝃱‍𝝹𝝹‍𝞄 𝁘𝁆𝞄𝁆𝁛‍‍𝂏𝞄 𝁆𝁚𝞄 𝁑𝞄‌‌ 𝁑𝞄‌‌𝁆𝃰𝂏𝁠𝞄 𝁕𝂽‍‍𝁿𝞀‍𝝸𝁇𝃰𝝴𝁆𝁿𝁠𝝴 𝁇𝂏‍𝃧𝝴 𝁆𝃰𝂏𝂵𝝴 𝁑‌𝝴‌‌𝁑𝂏𝝴‌‌  𝁉𝁆𝝴‌ 𝁑‌𝝴‌𝁑𝂏𝝴‌ 𝁇𝂅𝂅𝝴 𝂣𝂭𝃭
𝝹𝝹𝝹‍     𝁑𝃞𝝰‌‌ 𝃰𝝰‌‌‌ 𝁆𝁿𝃧𝞃‍‍𝝴𝞄 𝁆𝁿𝝷‍‍𝞄𝝼 𝁉𝁇𝁿𝝷‍𝝶 𝁑‌𝂻‍𝝶‌‌ 𝁑𝃐𝝶‌‌ 𝁇𝁿𝃦𝝶 𝁉𝁿𝝶‌ 𝁑‌𝝶‌‌𝁑𝂏𝝶‌‌ 𝁇𝃱‍‍𝁛‌𝝶𝁆𝂏𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝝶‌‌ 𝁘𝁆𝞃‍‍𝞈 𝁑𝂏𝂅𝞈‌‌ 𝂣𝃬 𝁆𝂽‍𝝶 𝃰𝝶‌‌‌ 𝃛‍‍𝁘‍𝁆𝂅𝂅𝝿‍‍𝞀𝝾𝁑𝁠𝝾‌‌𝃛 𝁇𝝾 𝁆𝝾𝁆𝁠𝝾 𝁑𝝾𝞂 𝁑𝁿𝝴𝞄 𝁇𝁐𝁿𝂽‍‍𝞆‍𝝶   𝃛𝃛‌𝁘𝁆𝁑𝂅𝝻‍𝝾𝞄𝃛𝃛𝃛 𝁇𝁜𝝾𝞄 𝁑𝝾𝞄‌𝃛𝃛 𝁇𝁿𝝾𝞄𝁉𝁆𝁠𝝾𝞄‌ 𝁑‌𝝾𝞄‌𝁑𝂏𝝾𝞄‌ 𝁇𝁿𝁛𝝾𝞄 𝁑𝁿𝝾𝞄‌ 𝁆𝁿𝞈‍𝞁 𝁆𝁿𝝷‍𝞄 𝁉𝁇𝁿𝝻𝝸 𝁘𝁑𝁑𝝸 𝁇𝁿𝃦𝝸 𝁇𝃰𝝸 𝃛‍‍𝁘𝁑‌𝝰‌ 𝁑𝂅𝂅𝝰‌‌ 𝁑𝂏𝝰‌‌𝃛 𝁆𝁿𝂴𝝰 𝁇𝁜𝂏𝝰 𝁑𝝰‌ 𝁑𝝰‌ 𝁆𝁿𝝻‍𝝰 𝁆𝂏‍𝝴𝝼 𝃛‍‍𝁆𝂅𝂅𝂽‍𝃤𝞈 𝁑𝞈‌‌ 𝃰𝂏‍𝞈‌‌‌𝃛 𝁇𝃰𝁚𝞈 𝁑𝞈‌ 𝁑𝞈‌𝁑𝃰𝁠𝞈 𝁕𝁿𝝿‍𝝸 𝂩𝃪 𝁇𝃰𝂏𝁐𝝾 𝁑‌𝝾‌‌𝁑𝂏𝝾‌‌ 𝁆𝁿𝂴𝝾 𝁇𝁿𝁚𝝾 𝁓𝂏𝂅𝝾‌‌‌ 𝁘𝁑𝁑𝝾𝝼 𝁇𝁿𝁛𝞂𝞂𝝾𝞄 𝁑𝁿𝝾𝞄‌ 𝂩𝃪𝁉𝃱𝁿𝃥𝝴‌ 𝁓𝂏𝝴‌‌‌ 𝁇𝃰‍𝁿𝃦𝝴 𝁇𝃰𝂏𝝴 𝁑𝝴‌‌𝁑𝂏𝝴‌‌ 𝁇𝃰𝝴𝁆𝁠‍𝁚𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝝴‌‌ 𝁘𝁇𝃱‍𝝴 𝁑𝂏𝝴‌‌𝁇𝁠𝝴 𝁑𝁿𝝿‍𝝰𝞀 𝁆𝁿𝁛𝞂𝝸 𝁑𝁿𝃣𝝸‌‌ 𝁆𝁚𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝝸‌‌ 𝁇𝃰‍𝂗𝃦𝝸‍𝞁 𝂨𝂭𝃬 𝁉𝞃‍𝞈 𝁑‌𝞈‌ 𝁇𝞈 𝃰𝞈‌𝝼 𝃛‍‍𝁇𝂅𝂅𝂅𝞆‍𝝴𝝸𝃛 𝁆𝁚𝝴𝝸 𝁑𝝴‌𝝸 𝁑𝝴‌𝝸 𝁑𝝴‌𝝸 𝁇𝃰𝞀‍𝞈𝁆𝁠𝞈 𝁑𝞈‌‌ 𝁇𝃰‍𝂏𝞈 𝁘𝁆𝁛‌𝞈𝁆𝂏𝞈 𝁆𝞈 𝁑𝞈‌ 𝁑𝞈‌𝁆𝃰𝂏𝁠𝞈 𝁕𝁿𝞈 𝁇𝃱‍𝁚𝞃‍‍𝞈 𝁑‌𝞈‌𝝼   𝁑‌𝞆𝝴𝝸 𝃰𝝴‌‌𝝸 𝃛‍‍𝁇𝂅𝂅𝞀‍𝞈 𝃰𝞈‌‌‌𝃛 𝁆𝁚𝞈 𝁑𝞈‌ 𝁑𝞈‌ 𝁑𝞈‌ 𝁉𝁿𝞈‌ 𝁘𝁑𝁑𝞈 𝁇𝞈 𝁇𝃰‍𝁚‍𝁿𝞈‍𝝼 𝁑𝁿𝝻‌𝝾𝞄 𝁑𝃣𝁿𝝾𝞄‌ 𝁆𝁚𝝾𝞄 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁇𝃰‍𝂗𝃦𝝾𝞄 𝂨𝂭𝃬 𝁆𝂏‍𝝷‍‍𝞄 𝁇𝃱‍𝁿‍𝞂𝝸 𝁆𝃰𝂏𝝸 𝁑‌𝝸‌𝁑𝂏𝝸‌‌ 𝁆𝁜𝂅𝝸 𝁑𝂏𝝸‌‌ 𝁉𝝸‌ 𝁑‌𝝸‌‌ 𝁑𝂏𝝸‌‌ 𝁆𝁿𝝰 𝂨𝂭𝃬 𝁆𝝴 𝃰𝝴‌‌‌ 𝁆𝁿𝞂‍‍𝝿𝝴 𝁇𝂏‍𝝴 𝁆𝝴 𝁕𝝴 𝁇𝁿𝂺‍‍𝃧𝝴 𝁇𝝴 𝁇𝃰‍𝁿𝝴 𝁘𝁆𝁛‌𝝴𝁆𝝴 𝁑𝁿𝝴‌ 𝁑‌𝞀‌𝝸 𝁇𝃱‍‍𝝸 𝃛‍‍𝁉𝝼𝝶 𝁑‌𝂅𝂅𝝶‌‌𝃛 𝁉𝁆𝁿𝂴‌𝝶 𝁘𝁑𝁑𝃐𝝶 𝁇𝁿𝝶 𝂧𝂬𝃯𝂞 𝁘𝁑𝁑𝝴‍𝝸 𝁇𝝴𝝸 𝃰𝝴‌𝝸𝞂 𝁇𝃰𝝰𝁆𝁠𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁇𝁜𝂏𝝰 𝁑𝁿𝝰‌ 𝁑𝃰𝁚𝝹‍𝝾𝞄  𝁉𝁑𝁿𝃦𝞂𝝾 𝁘𝁑𝁑𝝾 𝁇𝃰𝁚‌𝝾‌ 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝂿‍𝝾‌𝝼 𝁘𝁆𝝻‍𝝾𝞄 𝁑𝂏𝂅𝝾𝞄‌ 𝁇𝃱‍𝝹𝝹‍𝞄 𝁘𝁆𝁛‌𝞄𝁆𝂏𝞄 𝁆𝞄 𝁑𝞄‌‌ 𝁑𝞄‌‌𝁆𝃰𝂏𝁠𝞄 𝁕𝁿𝞀‍𝝸 𝁇𝃰𝝴 𝁆𝁿𝝴 𝁇𝂏‍𝝴 𝁆𝃰𝂏𝃧𝂵𝝴 𝁑‌𝝴‌‌𝁑𝂏𝝴‌‌  𝁉𝁆𝝴‌ 𝁑‌𝝴‌‌ 𝁑𝂏𝝴‌‌ 𝁇𝂅𝂅𝝴 𝂣𝂭𝃭

Ἀργ‍ὴ στιχολογ‍ία + ἦχ‌ος‍ 𝂨𝂮     𝁑𝁕   Βου

1.𝝷𝝷𝝷𝁇𝂅𝂅𝁐𝃤𝝾𝞄  𝃛𝁘𝁇𝁛‌𝝹𝝹‍𝞄𝁆𝞄 𝁆𝞀‍𝝸𝃛 𝁑‌𝂅𝂅𝝴‌‌𝃛 𝁑‌𝁿𝞅𝞄 𝁇𝝺‍𝝰 𝃛𝁇𝁿𝝹‍𝝶𝝼 𝁆𝞃‍𝟂 𝃛𝁘𝁑𝁑𝞂‍‍𝞃𝝾 𝁇𝝻‍𝝰 𝃛𝁇𝁚𝞃𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝝸‌‌ 𝃛 𝁑‌𝁿𝝻‌𝝾𝞄 𝂨𝂭𝃬 𝁆𝝹𝝰𝝸 𝃛𝁇𝃱‍𝁚𝝷‍𝞄 𝁑𝞄‌‌ 𝁑𝞄‌‌ 𝃛𝁑‌𝁿𝞀𝝰𝝼 𝁕𝝿‍𝝴 𝃛𝁆𝞀‍𝝸 𝃰𝝸‌‌‌ 𝁇𝝾 𝃛𝁉𝁇𝁿𝞆‍𝝶𝞁 𝁑‌𝝿‌𝝴 𝃛𝁇𝁑𝁚𝞀𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝞃‌𝝰 𝃛𝁉𝁇𝁿𝞆‍𝝴𝝸 𝁑‌𝝺𝝶 𝃛 𝁑‌𝂅𝂅𝝻‌𝝾𝞄 𝂩𝃪
2.𝝻𝝻𝝻‍𝁇𝁿𝁐𝃤𝝶 𝁆𝝴‍𝝹 𝃛𝁇𝁚𝝹‍‍𝝺𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁑‌𝝼𝝶𝞁 𝃛  𝁑‌𝁿𝞃‍𝝶𝝼 𝁇𝝹‍‍𝝰𝞀 𝃛𝁇𝃰𝝳𝝸 𝁆𝝰‍𝝼 𝃛𝁑‌𝁿𝝻‌𝝾𝞄 𝁆𝝴‍𝝸𝞁 𝃛𝁇𝁿𝝺‍𝝾 𝁆𝝲‍‍𝝾𝞄𝞁 𝃛𝁘𝁑𝁑𝝿‍𝝾 𝁇𝝼𝝶 𝃛𝁇𝁚𝞀𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝝸‌‌ 𝃛 𝁑‌𝁿𝝰𝞁 𝂨𝂭𝃬 𝁑‌𝞃‌𝝾𝞄 𝃛𝁇𝝿‍‍𝞀𝝾 𝃰𝝾‌‌‌ 𝁇𝞅‍𝝰 𝃛𝁇𝁚𝞂𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝝵‌𝝴 𝃛    𝁑‌𝁿𝞂‍‍𝝷𝝰𝝸         𝁑𝝿𝞀𝝾 𝃛𝁇𝞅‍𝝰 𝁇𝃰‍𝝰 𝃛 𝁉𝁕𝁿𝞂‍‍𝝴𝝸𝞁 𝁑‌𝝴‌𝝼 𝃛𝁑‌𝝰‌‌ 𝁇𝃱‍‍𝝰 𝁆𝝻‍‍𝝰𝞀 𝃛𝁇𝁚𝞃𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝝸‌‌ 𝃛 𝁑‌𝂅𝂅𝝰𝝸𝞁 𝂩𝃪
3.𝞂𝞂𝞂   𝁆𝁿𝃤𝞄‍𝝼 𝁆𝝰‍𝝼 𝃛𝁇𝁐𝝷‍‍‍𝞀𝞈  𝁆𝃰𝁠𝞈 𝃛𝁑‌𝁿𝝿‍𝝾𝝸𝞁 𝁆𝝴‍𝞀 𝃛𝁑‌𝁿𝝲𝝰 𝁇𝝵‍𝝾 𝃛𝁉𝁇𝝻𝝴 𝁑‌𝝼‍𝝾𝝸𝞁 𝁆𝞃‍‍𝝶𝝼 𝃛𝁘𝁑𝁑𝝰 𝁇𝝼𝝾 𝃛𝁇𝁚𝝻𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝝸‌‌ 𝃛 𝁑‌𝂅𝂅𝝰𝝼 𝂨𝂭𝃬𝃚 𝁆𝁿𝝹𝝰𝝸 𝁇𝝾𝞄 𝃛𝁇𝃱‍‍𝁚‍𝝻𝝶 𝁑‌𝞂𝞄𝝼 𝁑‌𝝳‌𝞄 𝃛𝁉𝝰‌ 𝁑𝃰𝁠𝝰 𝃛𝁕𝁿𝞂‍‍𝞈 𝁆𝝻‍𝝴 𝃛𝁉𝁿𝞃𝝰 𝁑‌𝞃𝞈𝝼 𝃛𝁘𝁑𝁑𝝴𝝹 𝁇𝝺‍𝝴 𝃛𝁉𝁿𝝹‍‍‍𝞃𝞈𝝼    𝁑‌𝝰𝞄 𝃛𝁑‌𝂅𝂅𝞃‍𝞈𝝼 𝂩𝃪
4.𝝿𝝿𝝿‍𝁆𝃤𝝰‍𝝸 𝃛𝁇𝁐𝝳‍𝝴  𝁆𝃰𝁠𝝴‍𝞄 𝃛𝁘𝁑𝁑𝞂‍‍𝝴𝝸 𝁇𝝻‍𝝴 𝃛𝁇𝁚𝝳𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁑‌𝝹𝝰𝝸‌‌ 𝃛𝁑‌𝂅𝂅𝝾‌𝞁 𝂨𝂭𝃬𝃚 𝁆𝁿𝝴𝝼 𝁇𝝴 𝃛𝁉𝁿𝝺𝝴 𝁑‌𝝴‌𝝸 𝃛𝁘𝁑𝁑𝝹𝝰𝝸 𝁇𝝴 𝃛𝁇𝁚𝝺𝝴 𝁑𝝴‌𝝲 𝁑𝝽𝝴𝝸 𝃛𝁑‌𝂅𝂅𝝻‌𝝴 𝂩𝃪𝃚 𝁇𝁐𝝴 𝁆𝃰𝁠𝝴 𝃛𝁑‌𝁿𝝺𝝰𝝸 𝁑‌𝝾‌𝝼 𝃛𝁑‌𝝳𝝴𝁆𝁛‍‍𝝴 𝁑𝝰‌‌ 𝃛𝁇𝁿𝝻‍‍𝝰𝞀 𝁇𝞃‍𝞈 𝃛𝁇𝂅𝂅𝝺‍𝝾𝞄 𝂧𝂬𝃮𝂞𝃚 𝁇𝁚𝝻𝝶 𝁑𝝺‌𝝸 𝁑‌𝝿𝝰 𝃛𝁑‌𝝼𝝰𝁆𝃰𝁠𝝰 𝃛𝁑‌𝞃‍𝞈 𝁑𝞈‌ 𝁑‌𝞃‍𝝶𝝼 𝃛𝁆𝝹‍𝝴 𝃰𝝴‌‌‌ 𝁇𝞅‍𝝰 𝃛𝁇𝁚𝝺‍𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝝶𝝼 𝃛𝁑‌𝂅𝂅𝝻‌𝝾𝞄 𝂩𝃪
5.𝝾𝝾𝝾𝁆𝁿𝃤 𝁆𝞃‍𝝸 𝃛𝁇𝁿𝁎𝝴 𝁆𝞃‍𝝸 𝃛𝁉𝁑𝁿𝁿𝝹𝝰𝝸‌‌ 𝁑‌𝝶‌‌    𝃛𝁑‌𝁿𝝿‍‍𝞀𝝾𝞂 𝁇𝝴‍𝞄 𝃛𝁇𝞆‍𝝶𝁇𝃰𝁠𝝶 𝃛𝁕𝂅𝂅𝝻‍𝝾𝞄 𝂧𝂬𝃮𝂞𝃚 𝁇𝁿𝝴‍𝝼 𝁆𝞃‍‍‍𝝰𝝸𝞁 𝃛𝁑‌𝁿𝝴𝞄 𝁑‌𝝳𝝾 𝃛𝁉𝝹𝝸 𝁕𝝰‍‍𝝸𝞁 𝁇𝝰‍𝞄 𝃛𝁇𝂅𝂅𝞃‍‍𝞈𝝼 𝂧𝂬𝃮𝂞𝃚 𝁑‌𝁿𝝹𝝰 𝁇𝞃‍𝝴 𝃛𝁇𝁿𝝿‍𝝾 𝁆𝝷‍𝝶 𝃛𝁑‌𝁿𝞂‍𝝰𝝼 𝁑𝝴‌‌ 𝃛𝁇𝃱‍‍𝁚‍𝞆‍𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝝻‌𝝴 𝃛𝁑‌𝂅𝂅𝝼‌𝝰 𝂨𝂭𝃬𝃚 𝁇𝁚𝝿‍𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑‌𝞃‍𝞀𝝰𝞁   𝃛𝁑‌𝝾‌𝝸 𝁇𝃱‍‍𝝾𝝸 𝁆𝝹‍𝞀𝝸 𝃛𝁇𝁚𝞃‍‍𝝰𝝸 𝁑𝝰‌𝝸 𝁑𝝰‌𝞄 𝃛𝁑‌𝂅𝂅𝞃𝞈𝝼 𝂩𝃪
6.𝝰𝝰𝝰‍𝁆𝃤 𝃛𝁇𝁿𝁎𝝹‍𝝾𝞄 𝁆𝞂‍‍𝝾𝝼 𝃛𝁑‌𝁿𝞃‍𝝰𝝸 𝁑‍𝞃‌𝝰 𝃛𝁑‌𝁿𝞀𝝶 𝁇𝝻‍𝝰 𝃛𝁉𝞃‍𝝰 𝁑‌𝝰‌ 𝁇𝃱‍‍𝁜𝝰 𝃛𝁑‌𝂅𝂅𝝻‌𝝾𝞄 𝂩𝃮𝂞𝁇𝁚𝝾 𝁑𝞃‌𝝸 𝁑𝝶‌‌ 𝃛𝁇𝃰𝝳‍‍𝞄𝝼 𝁕𝝷‍‍𝝶 𝃛𝁑‌𝂅𝂅𝞂‍𝝰𝝼   𝂨𝂭𝃬𝃚 𝁆𝁿𝞈 𝁇𝞂‍𝝴𝝸 𝃛𝁉𝁿𝝿‍𝝰 𝁑‌𝞆‍𝝾𝞁 𝃛𝁘𝁑𝝲𝝶𝁆𝁛‍𝝶‍𝞁 𝁑𝝴𝞀 𝃛𝁇𝃱‍‍𝁚‍𝁿𝞀𝝰 𝁓𝂏𝝰‌‌‌  𝃛𝁑‌𝃞𝁿𝝲𝝶 𝁑𝝴‌‌ 𝃛𝁇𝁑𝁚𝝿𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝞃𝝶𝞁 𝃛𝁇𝂅𝂅𝝲‍‍𝝶𝞁 𝂱𝃮 𝁇𝃱‍𝃤𝝳𝝸 𝃛𝁆𝁿𝝴 𝁇𝞂‍‍𝝹𝝾𝞀 𝃛𝁇𝁿𝁛𝝿𝝸 𝁑𝞂𝝷𝝶 𝃛𝁇𝞃‍𝝰 𝃰𝝰‌‌‌ 𝁇𝝾 𝃛𝁇𝁚𝞂‍‍𝞃𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝝰𝞄 𝃛𝁉𝁑𝁿𝃤𝞃‍‍𝞈𝝼 𝁑‌𝝿‌𝝰 𝃛𝁑‌𝞀𝝰 𝃰𝝰‌‌‌ 𝁇𝞃‍‍𝝾𝝼 𝃛𝁇𝁚𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝝰‌‌ 𝃛 𝁑‌𝂅𝂅𝝳𝝶𝝼 𝂩𝃪
7.𝝾𝝾𝝾𝁉𝁇𝃞 𝁕𝞃‍𝝸 𝁇𝝿‍‍𝞀𝝾𝞁 𝃛𝁇𝂅𝂅𝞂𝞂‍𝝴𝃦 𝃛𝁇𝃱‍𝁿‍𝝹𝝹‍𝞄 𝁆𝞀𝝸 𝃛𝁑‌𝂅𝂅𝝴‌‌ 𝃛𝁉𝁇𝁿𝝹𝝹𝞄 𝁑‌𝞀‌𝝸 𝃛𝁑‌𝁿𝝴‌‌ 𝁇𝝾𝝸 𝃛𝁘𝁑𝁑𝝾 𝁇𝞅‍‍‍𝝷𝝰𝝺 𝃛𝁇𝁚𝝻‍𝝾𝝸 𝁑𝝾‌𝝸 𝁑𝝾‌𝝸 𝃛𝁑‌𝂅𝂅𝝻‌𝝾𝞄 𝂨𝂭𝃬𝃚 𝁑‌𝁿𝃥𝝴‌‌ 𝁇𝝿𝝸 𝃛𝁇𝁿𝁛𝞂𝞂‍𝝾𝝸 𝁑𝝾‌𝝸 𝃛𝁇𝃱‍𝁚𝃦𝝶 𝁑𝝶𝝺 𝁑𝝿‌‌𝝸 𝃛𝁑‌𝂅𝂅𝞂𝝰 𝃛𝁇𝝻‍𝝶 𝁇𝃰‍𝝶 𝃛𝁕𝁿𝃤𝝰‍𝝼 𝁆𝞃‍𝝰 𝃛𝁇𝁚𝝼𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑‌𝝺𝝶𝞁 𝃛𝁑‌𝁿𝞃𝝶𝝼 𝁆𝞇‍𝞄 𝃛𝁉𝁇𝞆𝝶 𝁑𝃰𝁠𝝶𝝼 𝃛𝁕𝂅𝂅𝝻‍𝝾𝞄 𝂩𝃪
8.𝞅𝞅𝞅‍𝁇𝃱𝁿𝃤𝞄‍‍ 𝁆𝝺‍𝝰 𝃛𝁉𝝽‍𝝾  𝁑𝃰𝁠‌𝝾‍𝝼 𝃛𝁑‌𝁿𝝻𝝴 𝁑𝝰‌‌ 𝃛𝁇𝁿𝝿‍𝝾 𝁇𝝿‍𝝰 𝃛𝁉𝝲𝝸 𝁑‌𝝸‌‌ 𝁇𝃱‍‍𝁜𝝸 𝃛𝁑‌𝂅𝂅𝝳𝝾𝞁 𝃛𝁇𝁚𝝶‍𝞁 𝁑𝞂𝞄𝝼 𝁑𝝴‌‌ 𝃛𝁉𝞂‍‍𝞃𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁇𝞂‍‍𝝰𝝼 𝃛𝁇𝁚𝞃‍𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝝾‌‌ 𝃛 𝁑‌𝂅𝂅𝝻𝝾𝝸  𝂨𝂭𝃬𝃚 𝁕𝁿𝝹𝝰𝝸 𝁑𝝰‌ 𝃛𝁇𝁿𝝿‍𝝾 𝁇𝞂‍‍‍𝝹𝝰𝝼 𝃛𝁉𝝳𝝰 𝁑‌𝝰‌ 𝁇𝃱‍‍𝁜𝝰 𝃛𝁑‌𝂅𝂅𝝺𝞈𝝼 𝃛𝁉𝁇𝁿𝞃‍‍𝞈𝝼 𝁑‌𝝴‌𝞀 𝃛𝁑‌𝁿𝝲𝝰 𝁆𝝵‍𝝾 𝃛𝁇𝁚𝝻‍𝝴 𝁑‌𝝼‍𝞈𝝼   𝁑‌𝞃𝝶𝝼 𝃛 𝁑‌𝝰‌‌ 𝁇𝃱‍‍𝝰 𝁆𝝼‍𝝾 𝃛𝁇𝁚𝝻𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝝸‌‌ 𝃛𝁑‌𝂅𝂅𝝰𝝼 𝂩𝃪
9.𝝿𝝿𝝿𝁆𝃞𝝴 𝃛𝁇𝃱‍‍𝁚‍𝞂𝝾𝞄 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁑𝝾𝞄𝝼 𝃛𝁘𝁑‌𝞃𝝰𝝸𝁆𝁛‍‍𝝰‍𝝸 𝁑𝝴‌𝝼 𝃛𝁇𝃱𝁿𝃤𝝰‍‍𝝻 𝁇𝞅‍𝝸 𝃛𝁇𝝱‍‍𝝺𝝶 𝁆𝞂‍‍‍𝞃𝞀𝟂 𝁆𝝰‍𝞄 𝃛𝁉𝁑𝁿𝞃‍𝞈 𝁑‌𝞈𝝼 𝃛𝁉𝁑𝃡𝁿𝝾‌𝝸 𝁑‌𝝰‌‌ 𝃛𝁑‌𝁿𝝻‍‍𝝰𝞀 𝁑‍𝞃𝞈 𝃛𝁇𝂅𝂅𝝺‍‍𝝾𝝸 𝂱𝃮𝃚 𝁇𝃱‍𝁿‍𝃤𝝹‍𝝰 𝁆𝞃‍𝝰 𝃛𝁉𝝻𝝾 𝁑‌𝝼𝝰𝞁 𝁇𝝴𝝸 𝃛𝁇𝃰𝝻𝝸 𝁕𝝴 𝃛𝁇𝂅𝂅𝝲‍𝞈 𝃛𝁉𝁇𝁿𝝴‌ 𝁑‌𝞈𝞁 𝃛𝁘𝁑𝁑𝝰‍𝝼 𝁇𝝿‍𝝰 𝃛𝁇𝁚𝞀‍𝝴 𝁑𝝴‌ 𝁑𝝴𝝺 𝃛𝁑‌𝂅𝂅𝝷‍𝞈 𝂩𝃪
10.𝞅𝞅𝞅‍ 𝁆𝃤𝞈 𝃛𝁇𝁐𝃦𝝼‍𝞰  𝁆𝃰𝁠𝞰 𝃛𝁑‌𝁿𝝻𝝾𝞄 𝁑‌𝝿‍𝞀𝝾𝞁 𝃛𝁉𝃱𝁿𝝹𝝹𝞄 𝁑‌𝞀‌𝝸 𝃛𝁘𝁑𝁑𝝾𝝼 𝁇𝝴 𝃛𝁇𝁚𝝹𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝝹𝞀𝝰 𝃛𝁑‌𝁿𝝽𝝰 𝂨𝂭𝃬 𝁆𝞅‍𝞈 𝃛𝁇𝃱‍𝁚𝝼𝞰 𝁑𝞰‌‌‌ 𝁑𝞰‌‌‌ 𝃛𝁑‌𝁿𝝻𝝾𝞄 𝁇𝝿‍‍‍𝞀𝝾𝞁 𝃛𝁉𝁿𝃤𝝹𝝹𝞄 𝁑‌𝞄‌‌ 𝃛𝁑‌𝞀‌𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝝾‌𝝼 𝃛𝁆𝝴 𝃰𝝴‌‌‌ 𝁇𝝳‍𝝴 𝃛𝁇𝁚𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝝶‌‌ 𝃛 𝁑‌𝂅𝂅𝝷‍𝝶𝝼 𝂩𝃪
11.𝝴𝝴𝝴𝁆𝁿𝃤𝝹 𝁇𝞆‍𝝴 𝃛𝁇𝁿𝞈 𝁇𝝴‍𝝼 𝃛𝁉𝁿𝞈‌ 𝁑‌𝝿𝝸 𝃛𝁑‌𝁿𝝾‌𝝼 𝁆𝝰‍𝞄 𝃛𝁇𝁚𝞃‍𝝾𝞄 𝁓𝂏𝝾𝞄‌ 𝁑‌𝞃‍𝝶𝝼 𝃛𝁇𝁿𝝳‍𝝴 𝁇𝝶 𝃛𝁆𝞂𝝸 𝁇𝃰‍𝝸𝝼 𝃛𝁕𝁿𝝻‍𝝾𝞄 𝂨𝂭𝃬 𝁆𝞃‍‍𝝶𝝼 𝃛𝁇𝃱‍𝁚𝝷‍‍𝝺𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝞇𝝸𝝼 𝃛 𝁑‌𝁿𝝻‌𝝾𝞄 𝁇𝝴 𝃛𝁉𝁿𝝼𝞈 𝁑‌𝝿‌𝝸 𝃛𝁑‌𝁿𝝾‌𝝼 𝁑‌𝝰𝝰𝞄 𝃛𝁉𝁑𝁿𝞃𝝾𝞄 𝁑‌𝝰‌ 𝃛𝁑‌𝁿𝝿‍𝝰𝝲 𝁇𝝲𝝴 𝃛𝁇𝂅𝂅𝝺‍𝞈 𝂩𝃪
12.𝝴𝝴𝝴‍𝁆𝃢𝝼 𝃛𝁘𝁆𝁑𝞃‍‍𝟂 𝁇𝝴‍𝝹 𝃛𝁇𝁚𝝺‍‍𝝴𝝸 𝁑𝝴‌𝝸 𝁑𝝴‌𝝸 𝃛𝁑‌𝂅𝂅𝝿‍𝝴𝝸𝝼 𝃛𝁇𝃱𝁿𝃤𝝴‍‍𝝽 𝁇𝝴 𝃛𝁇𝝻𝝾𝞄 𝃰𝝾𝞄‌‌ 𝁇𝞃‍𝝾 𝃛𝁇𝁚𝝿‍𝝼𝝴 𝁑𝝴‌𝞄 𝁑𝝻‌𝝰 𝃛𝁑‌𝂅𝂅𝝻‌𝝾𝞄 𝂨𝂭𝃬𝃚 𝁑‌𝁿𝝹𝝰𝝸‌‌‌ 𝁇𝞂𝞂‍𝞄 𝃛𝁉𝝴‌𝁑𝃰𝁠𝝴 𝃛𝁑‌𝝲‍‍𝝼𝞈 𝁑‌𝞈‌𝞁 𝁑‌𝞃‌𝝰𝞁𝃛 𝁉𝁇𝁿𝞃‍𝞀𝝸 𝁑‌𝝱𝝾𝞄𝞁 𝃛𝁑‌𝂅𝂅𝝻‌𝝾𝞄 𝂩𝃪
13.𝝴𝝴𝝴𝁆𝁿𝃤𝝼 𝁇𝝾 𝃛𝁇𝂅𝂅𝁐𝝳‍‍𝟂  𝃛𝁑‌𝞃𝝰 𝁇𝃰‍𝝰‍𝞄 𝃛𝁑‌𝂅𝂅𝞃𝞰 𝃛𝁉𝁇𝁿𝞰‌‌ 𝁑‌𝝴‌‌ 𝃛𝁘𝁑𝁑𝝿‍𝝾 𝁇𝞀‍𝝴𝞄 𝃛𝁇𝁚𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝝾‌‌ 𝃛𝁑‌𝂅𝂅𝝻𝝶𝝼    𝂨𝂭𝃬𝃚 𝁉𝁇𝁿𝝴‌ 𝁑‌𝝹‍𝞀𝞄 𝃛𝁘𝁑𝁑𝞇‍‍𝝰𝝼 𝁇𝝿‍𝝰 𝃛𝁇𝁚𝝲𝝸 𝁑𝝸‌ 𝁑𝝳𝝰 𝃛𝁑‌𝂅𝂅𝝻𝝾𝝸 𝂩𝃪
14.𝝹𝝹𝝹‍𝁆𝁿𝃤𝝰 𝁆𝞃‍𝝴 𝃛𝁇𝁎𝁿𝝼𝝾 𝁆𝝾𝞄𝝼 𝃛𝁉𝁑𝁿𝝴‍𝝸𝞁 𝁑‌𝞃𝝰 𝃛𝁑‌𝁿𝝳𝝴 𝁇𝝽𝝸 𝃛𝁉𝝰‌ 𝁑‌𝝹𝝰𝝸‌‌ 𝁇𝝴‍𝝿 𝃛𝁇𝁚𝝴 𝁑𝝴‌ 𝁑𝝱‍𝝺𝝴 𝃛 𝁑‌𝂅𝂅𝝿𝝾𝝼     𝂨𝂭𝃬𝃚 𝁆𝁿𝝹𝝰𝝸 𝁇𝃱‍𝝾𝞄‍𝝹 𝃛𝁉𝁑𝁿𝝶‌‌ 𝁑‌𝝶𝝼 𝃛𝁑‌𝝾‌‌ 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝝴‌‌ 𝃛𝁆𝝿‍𝝸 𝃰𝝸‌‌‌ 𝁇𝝲𝝸 𝃛𝁇𝁚𝝼‍𝞈 𝁑𝞈‌  𝁑‌𝞂‍𝝹𝞈𝝼 𝃛𝁑‌𝂅𝂅𝝻‌‌𝝴 𝂩𝃪
15.𝝰𝝰𝝰𝁆𝃤 𝃛𝁇𝁎𝁿𝁛𝝿‍𝝾 𝁑𝝺𝝴 𝃛𝁆𝁿𝞃‍𝝾 𝁑𝞅𝞄 𝃛𝁇𝝲‍𝝶 𝁇𝁚𝝶 𝁓𝂏𝝶‌‌ 𝃛𝁑𝁿𝝰𝝿 𝁇𝝴 𝃛𝁇𝂅𝂅𝝻‍𝝾𝞄 𝂩𝃮𝂞𝃚 𝁑‌𝝹𝝰𝝸‌‌ 𝁇𝝾𝞄‍𝝹 𝃛𝁇𝁚𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝝴‌‌ 𝃛𝁑𝁿𝞂‍𝞃𝝸𝝼 𝁑‌𝝾‌‌‌ 𝃛𝁇𝁿𝝴‍𝝹 𝁇𝝵‍𝝶 𝃛𝁉𝁿𝞃‍𝞈 𝁑‌𝞈𝝼 𝃛𝁘𝁑𝁑𝞃‍‍𝝶𝝼 𝁇𝞇‍𝞄 𝃛𝁇𝁚𝞆‍𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝝶𝝼 𝃛𝁑𝂅𝂅𝝻‌𝝾𝞄 𝂩𝃪
16.𝝴𝝴𝝴‍𝁆𝃤 𝃛𝁉𝁐𝁿𝝹𝝴 𝁑‌𝝹‍𝞀𝝰 𝃛𝁑𝁿𝝽𝝰 𝁇𝝿‍‍𝞀𝝾𝞁 𝃛𝁇𝂅𝂅𝞂𝞂‍𝝴 𝃛𝁇𝁚𝝹𝝹‍𝞄 𝁑𝞀‌𝝸 𝁑𝝴‌‌ 𝃛𝁇𝝴𝝸 𝁇𝁚𝝴𝝸 𝁓𝂏𝝴‌𝝸  𝃛𝁑𝁿𝝿𝝰 𝂨𝂭𝃬 𝁆𝞂𝞂‍𝞄 𝃛𝁇𝃱‍𝁚𝝴𝝸 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝝴𝝺 𝃛𝁇𝃰𝝿𝝸 𝁕𝝸‍𝞁 𝃛𝁑𝁿𝝻‌𝝾𝞄 𝁇𝝻‍𝝴 𝃛𝁉𝁿𝃤𝞀𝝸𝞁 𝁑‌𝝻‌𝝾𝞄 𝃛𝁑𝝴‌𝝸 𝁑𝝴‌𝝸 𝁑𝝴‌𝝼 𝃛𝁆𝝲‍𝞰 𝁇𝃰‍𝞰 𝃛𝁇𝁚𝝵‍‍𝞈 𝁑𝞈‌ 𝁑𝞈‌𝝼 𝃛𝁑𝂅𝂅𝞃𝞈𝝼 𝂩𝃪
17.𝝿𝝿𝝿‍𝁇𝃱‍𝃤𝞀‍𝝾𝁆𝁛‍‍𝝾 𝁑𝞂‍𝞆𝝴𝞁 𝃛   𝁆𝁿𝝿‍‍‍𝞀𝝾𝞁 𝁑‌𝞃𝝶𝝼 𝃛𝁇𝝳‍𝝴 𝃰𝝴‌‌‌ 𝁇𝝶 𝃛𝁇𝁚𝞂𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝝸‌𝝼 𝃛𝁑𝂅𝂅𝝻‌𝝾𝞄   𝂨𝂭𝃬𝃚 𝁆𝝾 𝁇𝃰‍𝝾 𝃛𝁉𝁕𝁿𝞃𝝸 𝁑‌𝝴‌ 𝃛𝁑𝁿𝞃𝝰 𝁇𝝿‍𝝴𝝸 𝃛𝁉𝝼‍𝞈 𝁑‌𝞈‌ 𝁇𝝷‍‍𝝶𝝼 𝃛𝁇𝁚𝞂𝞅‍𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝝾‌‌ 𝃛𝁑𝂅𝂅𝝳𝞀𝝰 𝂩𝃪
18.𝞀𝞀𝞀‍  𝁇𝁎𝁿𝃦‍𝞄 𝁆𝞂‍‍𝝰𝝸 𝃛𝁑𝁿𝝻𝝴 𝁑𝝴‌𝝹 𝃛𝁇𝞃‍‍𝞈𝁆𝃰𝁠𝞈‍𝝼 𝃛𝁑𝁿𝝹𝝰 𝁑‌𝞃𝝰 𝃛𝁑𝁿𝝳‌𝝸 𝁆𝞈 𝃛𝁇𝃱‍𝁿‍𝝹‍𝝾𝝼 𝁆𝞃‍‍𝞈𝝼 𝃛𝁑𝂅𝂅𝝻‌𝝴 𝂩𝃮𝂞𝃚𝁇𝁚𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝝾‌‌ 𝃛𝁑𝁿𝃤𝞃𝝸 𝁑𝝴‌‌ 𝃛𝁇𝝹‍‍𝞀𝝰 𝃰𝝰‌‌‌ 𝁇𝞃‍‍𝝰𝝸 𝃛𝁇𝁚𝞈 𝁑𝞈‌ 𝁑𝝷𝝶 𝃛𝁑𝁿𝞂‍𝝰𝝼 𝁑‌𝞄‌‌ 𝃛𝁇𝃱‍‍𝁚‍𝝿‍𝝴 𝁑𝝴‌𝞀 𝁑𝝴‌‌ 𝃛𝁑𝂅𝂅𝝻‌𝝴 𝂩𝃪
19.𝝴𝝴𝝴𝁆𝃤 𝃛𝁉𝁇𝁿𝝽‍𝝰 𝁑‌𝝲𝝰 𝃛𝁑𝁿𝝲𝝴 𝁑‌𝝴‌𝝹 𝃛𝁑𝁿𝞅𝞄 𝁇𝝺‍𝝰 𝃛𝁇𝝹‍‍𝝶𝞁 𝁆𝞃‍‍𝝶𝝼 𝁆𝞇‍𝞄 𝃛𝁑𝞆𝝶 𝁇𝃰‍𝝶‍𝝼 𝃛𝁑𝁿𝝻‌𝝾𝞄 𝂩𝃪 𝁇𝃱‍‍𝞃‍𝝾𝞄 𝃛𝁆𝁿𝝴‍𝝽 𝁑𝝾‌‌ 𝃛𝁇𝝻‍𝝾 𝃰𝝾‌‌‌ 𝁇𝝺‍𝝾 𝃛𝁇𝁚𝝲‍𝝶 𝁑𝝶‌ 𝁑𝞂𝝰 𝃛𝁑𝂅𝂅𝞂𝝷𝝰𝝸‍‌   𝂨𝂭𝃬𝃚    𝁑‌𝁿𝞃𝟂 𝁇𝝾 𝃛𝁇𝃱‍‍𝁚‍𝝼𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝝻‌𝝰𝃛 𝁇𝁚𝞃𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝝸‌‌ 𝃛𝁑𝂅𝂅𝞂‌𝝾𝞄 𝂩𝃪
20.𝝴𝝴𝝴‍𝁆𝃤 𝃛𝁇𝁐𝁿𝝻‍𝝴  𝁆𝞄 𝃛𝁑𝁿𝝿𝝾 𝁇𝝻‍𝝴 𝃛𝁇𝁿𝁛𝝼𝝾𝞄 𝁑𝞂‌𝝸 𝃛𝁇𝁚𝝳𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁑‌𝝹𝝰𝝸‌‌ 𝃛𝁑𝂅𝂅𝝾‌𝝸   𝂨𝂭𝃬𝃚 𝁕𝝴 𝃰𝝴‌‌‌ 𝁇𝞈‍𝞁 𝃛𝁉𝁇𝁿𝝾‍‌𝞄 𝁑‌𝝰𝝼 𝃛𝁘𝁑𝁑𝞃‍𝝰 𝁇𝝿‍𝝾 𝃛𝁇𝁚𝝳‍𝞈 𝁑𝞈‌‌ 𝁑𝞈‌𝞁 𝃛𝁑𝂅𝂅𝝻𝝾𝝸 𝂩𝃪