Πανήγυρις Νέας Σκήτης + Σεπτ‌εμβρίου η´ + Γενέσιον τῆς Θεοτόκου

From www.PSALTIKI.info
Jump to: navigation, search

Contents:

Δοξαστ‍‍ικὸν Ἑσπερινοῦ Δίχορον κ‍ Ὀκτάηχον· Ποίημα Γερασίμου μοναχοῦ Ἁγ‍ιαννανίτου + Μέλος Δανιὴλ ἱερομονάχου Δανιηλίδου + Ἦχος⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝂢𝂮⁠⁠⁠⁠⁠⁠κε𝂺 + ἔκτασις⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝂱𝃫 — 𝂢𝂭𝃪𝂞

𝝙𝝙𝁆𝁿𝃧𝝾 𝁆𝁿𝝽‍𝝰 𝁘𝁉𝁆𝁜𝂅𝝥𝝰 𝁑‌𝂏𝝰‌‌ 𝁇𝝰 𝃰𝝰‌‌‌ 𝁇𝃳𝁚‍𝞃‍𝞀𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝝸‌‌ 𝁇𝃲𝝸 𝁇𝁜𝝸 𝁑𝁿𝝸‌‌ 𝁘𝁆𝝹𝝰𝝸 𝁑𝝰𝝸‍‌‌‌𝁇𝁆𝃰𝂏𝁠𝝰𝝸‍‌ 𝁑𝝰𝝸‍‌‌ 𝁑𝂏𝝰𝝸‍‌‌ 𝁆𝁿𝝪𝝸 𝁇𝂏𝁜𝞄‍𝝸 𝁑𝞄‌𝝸 𝁑𝞄‌𝝸 𝁆𝁿𝟂 𝂣𝃭 𝁆𝝹𝝰𝝸 𝁆𝝖 𝁇𝃳𝁛𝁿𝝲𝝸 𝁑𝁿𝝸‌‌ 𝁇𝃲𝂏𝝸 𝁕𝝸 𝁇𝂏𝁜𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝝸‌‌ 𝁆𝁿𝟂⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝂣𝃭⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝁇𝃦𝁿𝝥‍‍𝝼𝝴 𝁇𝃲𝂏𝁚‍𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝁿𝝴‌‌ 𝁇𝁑𝃰𝝴‍𝞄 𝁘𝁕𝝻‍𝝰 𝁑𝂏𝝰‌‌𝁇𝁠𝝰 𝁇𝃰𝂏𝝰𝃧 𝁑𝝰‌‌ 𝁇𝁿𝝰 𝁇𝃰𝝰 𝁘𝁆𝞃‍𝝸 𝁑𝂏𝂅𝝸‌‌ 𝁑𝝸‌‌ 𝁇𝁜𝝸 𝁑𝁿𝝸‌‌ 𝁘𝁑𝁑𝝸 𝁇𝁿𝝸 𝂣𝃭    𝝟𝝟𝁘𝁉𝁆𝁜𝂅𝝰𝝸𝃧 𝁑‌𝂏𝝰𝝸 𝁇𝝰‍𝝸 𝃰𝝰‌𝝸 𝁘𝁇𝃏𝝼𝞄𝁆𝞄 𝁑𝞄‌‌ 𝁇𝃲𝞄 𝁇𝁜𝞄 𝁑𝁿𝞄‌𝝼 𝁘𝁆𝝹𝝰𝝸 𝁑𝝰𝝸‍‌‌𝁇𝁆𝃰𝂏𝁠𝝰𝝸‍ 𝁑‌𝝰𝝸‍‌‌ 𝁑𝂏𝝰𝝸‍‌‌ 𝁆𝁿𝝰 𝁇𝂏𝁜𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝝰‌‌ 𝁆𝁿𝝴‍𝝸 𝂣𝃭 𝁆𝝹𝝰𝝸 𝁆𝝴‍𝝸𝞁 𝁆𝞃‍‍𝝾𝞄𝞁 𝁆𝝰‍𝝸 𝁇𝃳𝁿𝁛𝞈 𝁑𝁿𝞈‌‌ 𝁇𝃲𝂏𝃏𝞈𝁆𝞈 𝁑𝞈‌ 𝁑𝞈‌ 𝁑𝁿𝝼𝝰𝞁⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝂣𝃭⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝁆𝞃‍‍𝞈𝝼 𝁆𝝰‍𝝸 𝁇𝃦𝁿𝞈 𝁇𝃲𝂏𝁚‍𝞈 𝁑𝞈‌ 𝁑𝁿𝞈‌ 𝁇𝁑𝃰𝞈 𝁕𝁿𝝼‍𝞈 𝁇𝃧𝁿𝞈 𝁇𝃰𝂏𝞈 𝁑𝞈𝝼 𝁇𝃰𝝖 𝁘𝁆𝝻‍𝝶 𝁑𝂏𝂅𝝶‌‌ 𝁑𝝶‌‌ 𝁇𝁜𝝶 𝁑𝁿𝝶‌‌ 𝁘𝁑𝁑𝝶 𝁇𝁿𝝶‍𝝼𝂣𝃭

Πρῶτος Χορός⁠⁠⁠⁠⁠⁠+⁠⁠⁠⁠⁠⁠ἦχος 𝂢𝂮 κε𝂿⁠⁠⁠⁠⁠⁠ +⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ἔκτασις⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝂨𝃯⁠⁠⁠⁠⁠⁠-⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝂧𝃫𝂞

𝝝𝝝𝁖𝃣𝝴‌ 𝁆𝝰‍𝞀 𝁇𝃱‍𝞆𝝸 𝃰𝝸‌‌‌ 𝁆𝁿𝝸 𝁇𝃵𝝸 𝁆𝁿𝂴‌𝝸 𝁇𝂏𝁜𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝝸‌‌ 𝁆𝁿𝃧𝟂 𝂣𝂭𝃭 𝁉𝃱𝁿𝝼𝝴 𝁘𝁑𝁑𝝴 𝁇𝁿𝝴𝁇𝁆𝃰𝂏𝁠𝝴 𝁑‌𝝴‌‌ 𝁑𝂏𝝴‌‌ 𝁘𝁆𝁑𝃦𝝴 𝁉𝁆𝝴‌ 𝁑‌𝝴‌‌ 𝁑𝂏𝃐𝝴‌𝞄 𝁘𝁇𝝻‍𝝰 𝁑𝂏𝝰‌‌𝁇𝁠𝝰 𝁇𝃧𝁿𝝰 𝁇𝃰𝂏𝝢‍𝝴 𝁑𝝴‌𝞄 𝁇𝃰𝝻‍𝝰 𝁘𝁆𝞃‍𝝸 𝁑𝂏𝂅𝝸‌‌ 𝁑𝝸‌‌ 𝁇𝃏𝝸𝁆𝂏𝝸 𝁑𝁿𝝸‌‌ 𝁘𝁑𝁑𝃞𝝸 𝁇𝁿𝝸 𝂣𝂭𝃭 𝁆𝁿𝞃‍𝝾 𝁇𝃵𝝾 𝁆𝝾 𝁕𝝾 𝁇𝃧𝁿𝂺‍‍𝝴 𝁇𝝴 𝁇𝃲𝁿𝝴 𝁘𝁆𝃏𝝴𝁆𝝴 𝁑𝁿𝝴𝝻 𝁑𝞇𝞄 𝁇𝃲𝂏𝞄 𝃛‍‍𝁉𝞆𝝾 𝁑𝂅𝂅𝝾‌‌𝃛 𝁆𝃰𝂏𝂴𝝾 𝁑‌𝝾‌‌ 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝃐𝝾‌‌ 𝁇𝁿𝝾𝝼 𝂧𝃯𝂞 𝁆𝞃‍‍𝝾𝝼 𝁆𝝙‍𝝴 𝁇𝃰𝞂‍‍𝝿𝝾 𝁘𝁆𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁇𝂏𝝾 𝁑𝂅𝁜𝝾‌‌𝁑𝂏𝝾‌‌ 𝁉𝝾‌ 𝁑‌𝝾‌‌ 𝁑𝂏𝝾‌‌ 𝁘𝁆𝃦𝞃𝝾𝞄 𝁑𝂏𝝾𝞄‌‌ 𝁇𝁠𝝾𝞄 𝁇𝃰𝃧𝁚𝝾𝞄 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁑𝝿𝝰 𝁇𝃲𝂏𝝰 𝃛‍‍𝁘𝁑𝁑𝃦𝂏𝝺‍𝝰   𝁇𝁿𝝰 𝁇𝃲𝃧𝃚𝝰 𝁇𝝰 𝁆𝃰𝂏𝝰 𝁑‌𝝰‌‌ 𝁇𝁑𝁕𝃰𝂑𝂴𝝰 𝁘𝁘𝁆𝝰 𝁑𝂏𝝰‌‌ 𝁘𝁆𝁑𝝰 𝁉𝝰‌ 𝁑‌𝝰‌‌ 𝃰𝃵𝝰‌‌‌ 𝁉𝝰‌ 𝁑‌𝝰‌‌ 𝁑𝂏𝝰‌‌ 𝁆𝞃‍𝝸 𝁇𝁚𝁚𝝸 𝁓𝂏𝝸‌‌ 𝃰𝝸‌‌‌ 𝁇𝃰𝝸 𝁕𝁿𝝸 𝁇𝃵𝝸 𝁆𝁿𝂴‌𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁇𝝿𝝿‍𝝰 𝁑𝁿𝝺𝝰 𝁑𝁿𝞃‌𝝸 𝃛 𝁆𝂅𝂅𝝾𝝼 𝂣𝃭 𝁑‌𝃦𝝴‌𝝹 𝃛 𝁆𝞃‍‍𝞈𝝼 𝁆𝝳‍𝝸 𝁉𝃱𝃣𝁿𝝹𝝰𝝸‌ 𝁓𝂏𝝰𝝸‍‌‌‌ 𝁇𝃳𝁜𝝰𝝸‍‌ 𝁑𝝰𝝸‍‌‌ 𝁑𝝰𝝸‍‌‌ 𝁑𝝰𝝸‍‌‌ 𝁑𝝰𝝸‍‌‌ 𝃰𝃵𝝰𝝸‍‌‌‌ 𝃛‍𝁇𝃰𝃋‍𝝰𝝸‍ 𝁕𝝰𝝸‍ 𝃛 𝁇𝁿𝝰𝝸‍ 𝁇𝂏𝁜𝝰𝝸‍ 𝁑𝁿𝂿‍‍𝝰𝝸‍‌‌𝃛‍‍𝁕𝁑𝂅𝂅𝂅𝞈‍𝝼𝃛 𝁘𝁇𝞃‍𝝴 𝁑𝂏𝝴‌‌𝁇𝁠𝝴 𝁇𝝴 𝃰𝝴‌‌‌ 𝁇𝃳𝁚‍𝞆‍‍𝝷𝝶 𝁑𝝶‌‍‌‌ 𝁑𝝶‌‌‌ 𝃰𝝶‌‌‌ 𝁇𝃰𝁚𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝝶‌‌ 𝁘𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝝶‌‌ 𝁇𝃲𝂏𝝶 𝁇𝁜𝝶 𝁉𝁑𝃔𝁿𝝼𝝰𝝸‍ 𝁓𝂏𝝰𝝸‍‌‌‌ 𝃰𝝰𝝸‍‌‌‌‌ 𝁆𝁿𝝿‍‍𝞀𝝾 𝁇𝁚𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝁿𝝴‌‌ 𝁑𝁿𝝴‌‌ 𝁇𝁐𝁿𝁚𝝴 ⁠⁠𝁓𝂏𝝴‌‌ 𝁑‌𝝴‌‌ 𝁇𝁿𝝴 𝁇𝂏𝁜𝝴 𝁑𝝴‌ 𝁑𝝿𝝿‍𝞀𝝾 𝁘𝁑𝁑𝝴 𝃱𝁇𝁚𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝁿𝝴‌𝞀 𝁑𝞆‌𝝴 𝁘𝁘𝁇𝃳𝝴 𝁑𝂏𝝴‌‌ 𝁘𝁆𝞃‍‍𝝰𝝸 𝁑𝂏𝂅𝝰‌𝝸 𝁘𝁑𝁑𝝰𝝸 𝁇𝝰𝝸 𝁘𝁘𝁆𝃏𝝰‍𝝸𝁆𝂏𝝰‍𝝸 𝁆𝂅𝂅𝝰‍𝝸𝂣𝃩

Δεύτερος Χορός⁠⁠⁠⁠⁠⁠+⁠⁠⁠⁠⁠⁠ἦχος 𝂫𝂢𝂭 πα𝂺⁠⁠⁠⁠⁠⁠+⁠⁠⁠⁠⁠⁠ἔκτασις⁠⁠⁠⁠⁠⁠ 𝂣𝃩  — 𝂧𝃯𝂞

𝝟𝝟𝃱𝁇𝃣𝞄 𝃛 𝁆𝝾 𝁆𝞅‍𝝾 𝁘𝁇𝃳𝃔𝃏‍‍‍𝞀‍𝝾𝞄𝁆𝝾𝞄 𝁑𝁿𝝾𝞄‌ 𝁆𝁿𝝾𝞄 𝁕𝃰𝝾𝞄 𝃛‍‍𝁘𝁑𝞂𝝰 𝁑𝂅𝝰‌‌ 𝁇𝃲𝃚𝝰 𝁇𝝰 𝁉𝁆𝝰‌ 𝁑‌𝝰‌‌ 𝁑𝂏𝃐𝝰‌‌ 𝁇𝁿𝝲‍‍𝝰𝞀 𝁇𝞃‍𝝶 𝃰𝝶‌𝝼 𝁇𝁿𝁛𝝖 𝁑𝁿𝝰‌‌ 𝁆𝁚𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝝰‌‌ 𝃰𝝰‌‌‌ 𝃛‍‍𝁆𝂅𝂅𝂅𝞆‍‍𝞀𝝰 𝃛 𝁇𝃳𝁚‍𝝰‌ 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝝰‌‌ 𝁇𝁿𝝰𝁆𝃰𝂏𝁠𝝰 𝁑‌𝝰‌‌ 𝁑𝂏𝝰‌‌ 𝁆𝁿𝂴‌𝝰 𝁇𝃵𝝰 𝁆𝁚𝝰 𝁑𝞃‍𝝶𝝼 𝁑𝃥𝁿𝝖‌ 𝁑𝞆𝞀𝝰 𝁇𝃲𝂏𝝰‍𝝼 𝃛‍‍𝁉𝃢𝞃‍𝝾 𝁑‌𝂅𝂅𝝾‌‌𝃛 𝁉𝁆𝁿𝃥𝂴‌𝝾 ⁠⁠𝁘𝁘𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝃐𝝾‌‌ 𝁇𝁿𝝾‍𝝼𝂧𝃫𝁇𝁿𝃦𝝶 𝁘𝁇𝁜𝂅𝝖 𝁑𝂏𝝰‌‌ 𝁉𝁇𝝰‌ 𝁑‌𝝰‌‌ 𝁑𝂏𝝰‌𝝼 𝁆𝁿𝝼‍𝝰 𝁇𝃰𝂏𝞆‍𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝃛‍𝁇𝃳𝁚‍𝞀𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝝰‌‌𝃛 𝁇𝁿𝝰𝁆𝃰𝂏𝁠𝝰 𝁑𝁓‍𝂅𝂏𝝰 𝃰𝃵𝝰‌‌‌ 𝁇𝃰𝂏𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝂏𝝰‌‌ 𝁆𝂵𝝴 𝁑𝞆‌𝝰 𝁇𝃳𝃢𝁿𝁚‍𝃔‍‍‍𝃔𝞀𝝰 𝁓𝂏𝝰‌‌ 𝁑‌𝝰𝞁 𝁇𝃰𝝿‍‍𝝺𝝶 𝁕𝃣𝞀‍𝝾𝞄 𝁇𝁚𝁚𝝾𝞄 𝁓𝂏𝝾𝞄‌‌ 𝁑‌𝝾𝞄‌ 𝁇𝁿𝝾𝞄 𝁇𝃰𝂏𝝾𝞄 𝁑𝃐𝝾𝞄‌‌ 𝃛‍‍𝁇𝂅𝂅𝂅𝝾𝞄 𝁇𝃵𝝾𝞄𝃛 𝁆𝁿𝂴‌𝝾𝞄 𝁇𝂏𝁜𝝾𝞄 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁆𝁿𝞃‍‍𝝰𝝸 𝂨𝂭𝃬 𝁆𝃦𝝺‍𝞄 𝁇𝝾 𝁉𝁇𝝻𝝴 𝁑‌𝝴‌‌ 𝁘𝁆𝁑𝝴 𝁘𝁆𝁑𝝴 𝁆𝃰𝁠‌𝝴 ⁠⁠𝁉𝁑𝃣𝁿𝝼‌𝝶 𝁓𝂏𝝶‌‌‌ 𝃰𝝶‌‌‌ 𝃛‍‍𝁘‍𝁇𝂅𝂅𝝶𝁕𝁑𝁠𝝶𝃛 𝁇𝝶 𝁇𝃲𝝶 𝁇𝝶‍𝞁 𝁘𝁑𝁑𝂏𝞂‍‍𝞃𝝴𝝸    𝁇𝝴𝝸 𝁇𝝴𝝸 𝁇𝁜𝝴𝝸 𝁉𝁑𝁿𝝴𝝸 𝁓𝂅𝂏𝝴‌‌𝝸 𝁇𝃵𝝴𝝸 𝁉𝁆𝁿𝂴𝝴𝝸 𝁓𝂏𝝴‌‌𝝸 𝁇𝝴𝝸 𝁇𝁜𝂏𝝴‍𝝸 𝁑𝝴𝝸 𝁑𝝴𝝸 𝁑𝝨𝞃𝝴𝝸 𝁇𝃲𝂏𝝴𝝸 𝁘𝁆𝞀‍𝞈 𝁓𝂏𝂏‌𝞈‌‌‌ 𝁇𝃰𝂏𝁠𝞈 𝁑𝞈‌‌ 𝁇𝃲𝞈 𝁇𝞈𝁆𝃰𝂏𝁠𝞈 𝁑‌𝞈‌ 𝁑𝁕𝃰𝂑𝂴𝞈 𝁘𝁘𝁆𝞈 𝁑𝂏𝞈‌‌ 𝁘𝁆𝁑𝞈 𝁇𝃰𝂏𝞈 𝁑𝞈‌‌ 𝁉𝞈‌ 𝁑‌𝞈‌ 𝁑𝂏𝞈‌‌ 𝁆𝞂‍𝝴 𝁇𝁚𝁚𝝴 𝁓𝂏𝝴‌‌ 𝁇𝃲𝝴 𝁇𝝴 𝁕𝁿𝝴 𝁇𝃵𝝴 𝁆𝁿𝂵𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁇𝝨‍‍‍𝞃𝝴𝝸 𝁑‌𝁿𝞀𝞈 𝁑‌𝁿𝞂‌𝝴 𝃛‍‍𝁇𝁐𝂅𝂅𝃃𝞈 𝃰𝞈‌‌𝃛 𝁆𝁚𝞈 𝁑𝞈‌ 𝁑𝞈‌‌ 𝁇𝃲𝁿𝁛𝞈 𝁑𝂅𝂅𝞈𝞁𝂥𝂭𝃭

Πρῶτος Χορός +⁠⁠⁠⁠⁠⁠ἦχος 𝂤𝂰⁠⁠⁠⁠⁠⁠Δ⁠⁠⁠ι⁠⁠ 𝃃⁠⁠⁠⁠⁠⁠+⁠⁠⁠⁠⁠⁠ἔκτασις 𝂱‍𝃭- 𝃄𝃪𝂞⁠⁠⁠⁠⁠⁠ (𝂱𝃮⁠⁠⁠⁠⁠⁠-⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝃄𝃫𝂞⁠⁠⁠⁠⁠⁠)

𝝖𝝖𝁆𝃃‍‍𝃦𝝸 𝃛 𝁘𝁆𝁑𝝳‍𝝴 𝁇𝝖 𝃰𝝰‌‌‌ 𝁇𝁿𝁛𝞂‍𝞈 𝁑𝞈‌‌ 𝃰𝞈‌‌‌ 𝁇𝁿𝁛𝞈 𝁑𝁿𝞈‌‌ 𝁉𝝻𝝰 𝁑‌𝝰‌‌𝁆𝃰𝂏𝁠𝝰 𝁑‌𝝰‌‌ 𝁑𝂏𝝰‌‌ 𝁆𝁿𝂴𝝰 𝁇𝂏𝁜𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝝰‌‌ 𝃛 𝁆𝁿𝞃‍‍𝝾𝝸 𝂥𝂭𝃬 𝁆𝂏‍𝞃‍‍𝞈𝝼 𝃛 𝁆𝝾‍𝞄 𝃰𝝾‌𝞄 𝃛‍‍𝁇𝂅𝂅𝞀‍𝝰 𝁇𝁜𝝰 𝃛 𝁕𝝤‍𝞄 𝃰𝝾‌𝞄 𝁇𝞀𝝰 𝃰𝝰‌‌‌ 𝁇𝁿𝁚𝃔‍‍‍𝝼‍𝞈 𝁓𝂏𝞈‌‌ 𝁑‌𝞈‌ 𝁇𝞈 𝁘𝁘𝁆𝃏𝞈𝁆𝂏𝞈 𝃛𝁆𝂅𝂅𝞈‍𝝼 𝃄𝃯𝂞 𝁕𝁑𝞆‍𝝾 𝃛 𝁆𝞀‍𝝴𝝸 𝁇𝁚𝁚𝝴‍𝝸 𝁓𝂏𝝴‌𝝸 𝃰𝝴‌‌𝝸 𝁉𝝴‌𝝸 𝁑‌𝝴‌𝝸 𝁇𝁿𝝴𝝸 𝁇𝃵𝝴𝝸 𝁉𝁆𝁿𝂴‌𝝴𝝸 𝁑‌𝝴‌𝝸 𝁑𝝴‌𝝸 𝁑𝁿𝃤𝝴‌𝝸 𝁑𝁿𝝬𝝾 𝁇𝁐𝁿𝁚𝞀‍𝝴𝝸    𝁑𝁿𝝴‌𝝸 𝁑𝁿𝝴‌𝝸 𝁇𝂏𝝴𝝸 𝁑𝂅𝁜𝝴‌𝝸𝁑𝂏𝝴‌𝝸 𝁆𝁿𝂴𝝴𝝸 𝁇𝂏𝁜𝝴𝝸 𝁑𝝴‌𝝸 𝁑𝝴‌𝝸 𝃛 𝁆𝁿𝝰‍𝝸 𝂥𝂭𝃪 𝁆𝂏𝞃‍‍𝝶𝝼 𝃛 𝁆𝁿𝝴‍𝞄 𝁇𝃰𝂏𝝹‍𝝺𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝃛‍‍𝁇𝂅𝂅𝂅𝝶𝃛 𝁆𝃰𝂏𝂴𝝶 𝁑‌𝁓‍𝂅𝂏𝝶 𝁉𝝖‌ 𝁑‌𝝰‌‌ 𝁇𝃲𝂗𝝰‍𝞄 𝁆𝁿𝞃‍𝝶 𝁇𝃲𝁚‍𝂏𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝁿𝝶‌‌𝁇𝁑𝃰𝁠𝝶‍𝞁 𝁉𝁕𝃞𝁿𝝲𝝴 ⁠⁠𝁘𝁑𝁑𝝴 𝁇𝃱𝃤𝁿𝝴‍ 𝁇𝃰𝂏𝝴 𝁑𝝴𝝼 𝃛‍‍𝁇𝃦𝂅𝂅𝝼‍𝝶 𝃰𝝶‌‌‌ 𝃛 𝁇𝃰𝂏𝝘‍𝝴 𝁑𝝴‌𝝼 𝁘𝁑𝁓‍𝂏𝝼𝝶 𝃰𝃵𝝶‌‌‌ 𝁇𝁿𝁛𝞂𝝸 𝃛⁠⁠𝁑𝂅𝂅𝝸‌𝝼 𝂥𝂭𝃬𝁑𝃇‍𝃥𝝻‌𝝰 𝃛 𝁆𝁿𝝹‍𝝰 𝁇𝂏𝁜𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝃢𝝰‌‌ 𝁇𝃲𝁚‍𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝁿𝝰‌‌ 𝁑𝁿𝝰‌ 𝁇𝁿𝁚𝃨𝞀𝝸 𝁓𝂏𝝸‌‌‌ 𝁑‌𝝸‌‌ 𝁘𝁇𝝸 𝁑𝂏𝝸‌‌𝁇𝁠𝝸 𝁇𝁿𝃢𝝸 𝁇𝁿𝝸 𝁇𝂏𝁜𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝝸‌‌ 𝁇𝝸 𝃰𝝸‌‌‌ 𝁇𝁚𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝝵‌𝝾𝞄 𝃰𝝾𝞄‌‌ 𝁆𝝾𝞄 𝁇𝁚𝁚𝂵𝝴 𝁑𝝡𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝁿𝝹‌𝝰 𝁉𝃱𝁿𝞀‌𝝸 𝁓𝂏𝝸‌‌‌ 𝁇𝁜𝝸 𝁑𝁿𝝸‌‌ 𝁑𝁿𝝵‌𝝾𝞄 𝃛‍‍𝃱𝁇𝂅𝂅𝞂𝝸 𝃰𝝸‌‌‌ 𝃛 𝁆𝁚𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝝸‌‌𝁇𝃲𝂗𝝸 𝂾𝃫⁠⁠⁠⁠(⁠⁠⁠⁠𝂾𝃬⁠)

Δεύτερος Χορός⁠⁠⁠⁠⁠⁠+⁠⁠⁠⁠⁠⁠ἦχος 𝂫⁠⁠𝂥𝂭 +⁠⁠⁠⁠⁠⁠ἔκτασις⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝂱𝃮 -⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝂾𝃫𝂞⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠(𝂱𝃯 -⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝂾𝃬𝂞⁠⁠⁠⁠⁠⁠)

𝝩𝝩  𝁆𝃦𝝶‍𝝼 𝃛 𝁆𝞃‍‍𝞈𝝼 𝁆𝝱‍‍𝞀𝝾 𝃛‍‍𝁇𝂿‍𝂅𝂅𝞃‍‍𝞈 𝁇𝞈𝃛 𝁑‌𝁜𝂅𝞈‌‌𝁑𝂏𝞈‌‌ 𝁇𝞈 𝃰𝞈‌‌ 𝁉𝁿𝞈‌ 𝁑‌𝁓‍𝂏𝞈𝝼 𝂨𝂭𝃬⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝁆𝝰 𝁆𝝼‍𝝰 𝁉𝃱𝁿𝝲𝝴 𝁘𝁑𝁑𝃋𝝴 𝁇𝁿𝝴 𝁇𝃰𝝴𝝼 𝁘𝁑𝝼𝝶 𝁑𝝶‌‌𝁆𝃰𝂏𝁠𝝶 𝁑‌𝝶‌‌ 𝁑𝂏𝝶‌‌ 𝁆𝁿𝂴𝝶 𝁇𝂏𝁜𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝝶‌‌ 𝁆𝁿𝞂‍𝝸𝝼 𝂨𝂭𝃬 𝁇𝁿𝝴 𝁉𝝴‌ 𝁑‌𝝴‌‌ 𝁑𝂏𝝴‌𝝹 𝃛‍‍𝁆𝂅𝂅𝃣𝞅‍‍‍𝝷𝝾 𝁇𝝾 𝁇𝂏𝁜𝝾𝃛 𝁑‌𝝾‌‌ 𝁑𝃇‍𝝾‌‌ 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝝾‌‌ 𝁇𝃰𝞀‍𝝰 𝁆𝁿𝝰‍𝞁 𝁘𝁉𝁆𝁜𝂅𝞃𝝴 𝁑‌𝂏𝝴‌𝝹 𝁇𝃰𝝻‍‍𝝰𝝸 𝁘𝁑𝁑𝞀𝝾 𝁆𝃰𝂏𝝾 𝁑‌𝝾‌‌ 𝁑𝂏𝝾‌‌ 𝁆𝁿𝝻‍𝝴 𝁇𝂏𝁜𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝝴‌‌ 𝃛 𝁆𝂅𝂅𝝼‍‍𝝰𝝸 𝂥𝃩 𝁆𝞅‍‍𝝰𝝸 𝃛 𝁇𝃢𝁜𝂅𝝳‍‍‍𝞀𝞈 𝁑𝂏𝞈‌‌ 𝁇𝃰𝂏𝞈 𝁑𝞈‌‌𝞁 𝁑𝁕𝝴 𝁑𝃐𝝴‌‌ 𝁇𝝿‍𝝰 𝃰𝃣𝝰‌‌‌ 𝃛‍‍𝁘𝁇𝝲‍𝝰 𝁑𝂏𝝰‌ 𝁇𝁿𝝰 𝁇𝃲𝁿𝃚𝝰 𝁇𝂏𝁜𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝝰‌𝝺 𝁘𝁆𝝺‍𝝾 𝁑𝂅𝂏𝝾‌‌ + 𝁑𝂺‍𝝚‌ 𝁇𝃢𝝿‍𝝰 𝁆𝃰𝂏𝝲‍𝝰 𝁑‌𝝰‌‌𝝺 𝁑𝁕𝝺‍𝝾 𝁇𝂏𝁜𝝾 𝁑𝝾‌𝝼 𝃛𝁆𝂅𝂅𝞃‍‍𝝰𝝸 𝂨𝃯𝁇𝃱𝃃‍𝞃‍‍‍𝝾𝝸𝞁𝃛 𝁆𝁿𝝴 𝁇𝁿𝝿‍𝝸 𝃛‍‍𝁘𝁇𝃃‍𝃦𝝲‍𝝶 𝁑𝂏𝝶‌‌ 𝁇𝁿𝝶 𝁇𝃲𝁿𝃚𝁛𝝶 𝁑𝁿𝝶‌‌ 𝁘𝁆𝁑𝝶𝁆𝃰𝁠‌𝝶𝂏 𝁑𝝶‌ 𝁑𝂏𝝶‌ 𝁆𝁿𝃤𝂴‌𝝶 𝁇𝂏𝁜𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝝶‌𝞁 𝁆𝁿𝝳‍𝝴 𝂥𝂭𝃪𝁇𝃱𝃇‍𝃦𝞂‍‍‍𝞄𝝻 𝁆𝝻𝝸 𝁉𝃱𝁿𝃂‍𝝲‍‍𝝼𝞄 ⁠⁠𝁘𝁑𝁑𝃋𝞄 𝁇𝁿𝝻‍𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁇𝝴 𝁇𝂏𝁜𝝴 𝁑𝝨𝞄𝝻 𝁑𝁕𝝻‍𝝸 𝁉𝃱𝝲‍𝝼𝞄  𝁇𝁑𝃰𝂏𝁠𝞄 𝁑𝁿𝝻𝝴 𝁆𝃰𝂏𝝼‍‍𝝰𝝸 𝁑‌𝝰𝝸 𝁑𝁿𝃣𝝰‌𝝸 𝁆𝁚𝝰‍𝝸 𝁑𝃇‍𝝰‌𝝸 𝁑𝝰‌𝝸 𝁑𝝰‌𝝸 𝁇𝃲𝃚‍‍‌𝂗𝂗𝝰‍𝝸 𝁘𝂅 𝂾𝃬𝃚 𝁆𝝼‍𝝾 𝁆𝝴 𝃛‍‍𝁉𝁇𝞀‍𝞈 𝁑‌𝃅‍𝂅𝂅𝃧𝞈‌‌𝃛 𝁇𝁿𝞈 𝁇𝃳𝁿𝞈‍𝞁 𝃛‍‍𝁘‍𝁆𝂅𝂅𝝾𝝸𝁑𝁠𝝾‌𝝸𝃛 𝁇𝃰𝝾𝝸 𝁘𝁑𝁑𝝾 𝁘𝁆𝝼‍𝝴𝝸 𝁑𝂏𝂅𝝴‌𝝸‌‌ 𝁘𝁉𝁜𝂅𝝱𝝾 𝁑‌𝂏𝝾‌‌ 𝁇𝝾 𝃰𝝾‌‌‌ 𝃛‍𝁇𝃳𝃔𝁚‍𝞈 𝁑𝞈‌‌ 𝁑𝞈‌‌𝃛 𝁇𝁿𝞈𝁇𝁆𝃰𝂏𝁠𝞈 𝁑‌𝞈‌ 𝁑𝂏𝞈‌ 𝁘𝁆𝞈 𝁑𝂏𝞈‌𝁆𝁠𝞈 𝃰𝃵𝞈‌‌ 𝁇𝃰𝂏𝞈 𝁑𝞈‌‌ 𝁑𝂏𝞈‌‌ 𝁆𝁿𝂴𝞈 𝁇𝁚𝞈 𝁑𝞈‌ 𝁑𝂅𝞈‌‌ 𝁘𝁑𝁑𝞈 𝁇𝁿𝁛𝞂𝝸 𝁑𝁿𝝸‌‌ 𝂥𝃭 𝁇𝁿𝞃‍‍𝝾𝝸𝞁 𝁇𝃳𝁿𝞃‍𝝾 𝁉𝁆𝝺𝞄 𝁑‌𝞄‌‌ 𝁇𝃲𝂏𝞄 𝁇𝁜𝞄 𝁑𝞄‌‌ 𝁑𝞄‌‌ 𝁑𝞄‌‌ 𝁇𝃲𝁿𝁚‍𝞄 𝁑𝁿𝞄‌‌ 𝁇𝁑𝃰𝁚𝞄 𝁑𝞄‌‌ 𝁑𝞄‌‌ 𝁑‌𝁿𝞃‍𝞀𝝾𝝼 𝂥𝃭 𝃱𝁇𝞃‍𝞈 𝃰𝞈‌‌‌ 𝁇𝁆𝃰𝂏𝞈 𝁑‌𝞈‌‌ 𝁑𝂏𝞈‌𝝼 𝁉𝁆𝁿𝝴‌ 𝁓𝂏𝝴‌‌ 𝁇𝃳𝝴 𝁆𝁿𝝷‍‍‍𝝼𝞈 𝁇𝞈 𝁇𝁜𝞈 𝁑𝁿𝞈‌‌ 𝁆𝃰𝂏𝞈 𝁑‌𝞈‌ 𝁑𝂏𝞈‌𝝼 𝃛‍‍𝁘‍𝁆𝂅𝂅𝝻𝝸𝁑𝁠𝝸‌‌𝃛 𝁇𝁿𝝸 𝁇𝁿𝝸 𝁉𝁑𝁿𝝻‍‍𝝼𝝾𝞄 𝁓𝂏𝝾𝞄‌‌ 𝁇𝁜𝝾𝞄 𝁑𝁿𝝾𝞄‌ 𝁑𝁿𝝾𝞄‌ 𝃛 𝁆𝂅𝂅𝞂‍𝝸𝂥𝃭 𝁑𝂽‍𝃦𝝸‌‌ 𝃛 𝁇𝃰𝝳‍𝝾𝞄𝁆𝃰𝂏𝁠𝝾𝞄 𝁑‌𝝾𝞄‌ 𝁑𝁕𝁿𝝶 𝁇𝝰 𝃰𝝰‌‌‌ 𝁆𝃰𝂑𝝰 𝁘𝁆𝝰 𝁑𝂏𝝰‌‌ 𝁆𝃰𝂏𝝿‍𝝰 𝁑𝁓‍𝂏𝝰‌ 𝁇𝂏𝁜𝝰 𝁑𝝰𝞀 𝃛 𝁆𝁿𝞆‍𝝶 𝂨𝂭𝃬 𝁆𝞃‍‍𝝶𝞁 𝃛 𝁆𝞂‍𝞈 𝁆𝞃‍𝝶 𝁉𝃱𝁿𝞀‌𝝸 ⁠⁠𝁘𝁑𝁑𝃋𝝸 𝁇𝁿𝝸 𝁇𝂏𝁜𝝸 𝁑𝁿𝝸‌‌ 𝃛‍‍𝁕𝁑𝃣𝂅𝂅𝂅𝃅‍𝃫𝝰 𝃰𝃵𝝰‌‌‌ 𝃛 𝁇𝁚𝂴𝝰 𝁑𝝰‌ 𝁑𝝰‌ 𝁑𝝰𝞁 𝁑𝁿𝝲‌𝝴 𝃱𝁇𝝲‍𝝴 𝃰𝝴‌‌‌ 𝁆𝃰𝂏𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝂏𝝴‌‌ 𝁉𝁆𝁿𝝴‌ 𝁓𝂏𝝴‌‌ 𝁇𝃳𝝴𝝼 𝁆𝁿𝝼‍𝝶 𝁇𝝶 𝁇𝁜𝝶 𝁑𝁿𝝶‌‌ 𝁉𝝶‌ 𝁑‌𝝶‌‌ 𝁑𝂏𝝶‌‌ 𝃛‍‍𝁘‍𝁆𝂅𝂅𝂴𝝶𝁑𝁠𝝶‌‌𝃛 𝁇𝁿𝝶 𝁉𝁿𝝶‌ ⁠⁠𝁘𝁑𝁑𝝶 𝁆𝁚𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝝶‌‌ 𝃰𝝶‌‌‌ 𝁇𝝘‍𝝴 𝃰𝝴‌‌‌ 𝁇𝁚𝝲‍𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝝴‌‌ 𝁇𝂏𝁜𝝴 𝁑𝁿𝝴‌𝝼 𝁑𝁿𝝼‌𝝶 𝃛‍‍𝃱𝁇𝂅𝂅𝂅𝃦𝂻‍𝞃‍‍𝝰𝝸 𝁇𝃵𝝰‍𝝸𝃛 𝁆𝃰𝂏𝂵‍𝝰𝝸 𝁑‌𝝰‌𝝸 𝁑𝝰‌𝝸 𝁑𝃐𝝰‌𝝸 𝁇𝁿𝝰‍𝝸𝂧𝃬

Πρῶτος Χορός⁠⁠⁠⁠⁠⁠+⁠⁠⁠⁠⁠⁠ἦχος 𝂦 Γα𝂻⁠⁠⁠⁠⁠⁠+⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ἔκτασις⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝂨𝃯 — 𝂧𝃯𝂞⁠⁠⁠⁠⁠⁠(⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝂨𝃩 — 𝂧𝃩𝂞)

𝝖𝝖𝁇𝃱‍𝁛𝃥𝁿 𝁑‌𝁿𝝰‌‌ 𝁆𝁿𝝰 𝁕𝃰𝝰 𝁉𝁑𝃣𝁿𝞂𝝰 𝁓𝂏𝝰‌‌‌ 𝃰𝝰‌‌‌ 𝁇𝃰𝂏𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝁿𝝰‌‌ 𝁆𝃰𝂏𝂴𝝰𝁆𝃰𝂏𝁠𝝰 𝁆𝃰𝂏𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑‍𝂏𝝰‌‌‌ 𝁆𝃰𝂏𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝂏𝝰‌‌ 𝁆𝞂‍𝝰 𝁇𝃲𝂏𝝰 𝁕𝁑𝁿𝞃‍𝝴 𝁇𝃰𝂏𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝃛𝃛‌𝁘𝁇𝝿‍𝝰 𝁑𝂏𝃐𝝰‌‌ 𝁇𝁿𝝰 𝃛𝃛𝃛 𝁇𝁜𝃤𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝃛𝃛 𝁇𝁿𝝰 𝁆𝃰𝁠‍𝁚𝝰 𝁑‌𝝰‌‌ 𝁑𝝰‌‌ 𝁘𝁑𝝰‌ 𝁑𝂏𝃐𝝰‌‌ 𝁇𝝰‍𝝼 𝁇𝁿𝁛𝞃‍𝝴 𝁑𝁿𝝴𝞁 𝂩𝃪 𝁇𝃥𝁿𝝹𝝰𝝸 𝁇𝃳𝁚‍𝞃‍𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝝰‌‌ 𝃰𝝰‌‌‌ 𝃛‍‍𝁇𝂅𝂅𝝰 𝁇𝃵𝝰𝃛 𝁆𝁿𝂴𝝰 𝁇𝂏𝁜𝝰 𝁑𝝰‌ 𝁑𝝰𝞄𝁆𝁿𝞃‍‍𝝶𝞁 𝂣𝂭𝃭 𝁆𝞃‍‍𝝶𝝼 𝁆𝞂‍𝝴 𝁆𝁿𝝿‍‍𝞃𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝃰𝝶‌𝝼 𝁆𝃰𝝲‍𝝴 𝁑‌𝂅𝁜𝝴‌‌𝁑𝂏𝝴‌‌ ⁠⁠𝁉𝁆𝝴‌ 𝁑‌𝝴‌‌ 𝁑𝃐𝂏𝝴‌𝝼 𝃛‍‍𝁘𝁇𝝼‍𝝶 𝁑𝂏𝝶‌‌ 𝁇𝁿𝝶 𝃰𝝶‌‌‌ 𝃛 𝁇𝃙𝝶 𝁇𝝶 𝁇𝂏𝁜𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝝶‌‌ 𝁘𝁆𝁑𝞂‍‍𝝸𝝼 𝁘𝁆𝁑𝞄 𝁘𝁆𝁑𝃣𝝻‍‍𝝼𝝶 𝁘𝁇𝃳𝝶𝃏𝁆𝝶 𝁑𝁿𝝶‌‌ 𝁑‌𝞂𝝰 𝁘𝁘𝁇𝃳𝝰 𝁑𝂏𝝰‌‌ 𝁘𝁆𝞃‍𝝴 𝁑𝂅𝂏𝝴‌‌ 𝁘𝁑𝁑𝝴 𝁇𝁿𝝴 𝂣𝃩 𝁆𝞈‍𝞁 𝁆𝞃‍‍𝝶𝞁 𝁇𝁿𝝰‍𝝸 𝁇𝃰𝂏𝞈 𝁑𝞈‌ 𝃛‍‍𝁇𝂅𝂅𝂅𝝼𝝸 𝁇𝃵𝝸𝃛 𝁆𝁚𝂴‌𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁆𝞆‍𝝰 𝁉𝁇𝁿𝞀𝝰𝁓𝂏𝝰‌‌‌ 𝁇𝃲𝃥𝁿𝝰 𝁇𝃱‍𝃋‍𝁿‍𝝰‍𝞁 ⁠⁠⁠⁠𝃛‍𝁉𝝰𝝸 ⁠⁠𝁕𝝰‍𝝸𝁆𝁠𝝰‍𝝸𝃛 𝁇𝝰‍𝝸 𝁆𝝰‍𝝸 𝁆𝁠‍𝁚𝝰‍𝝸 𝁑𝝰‌𝝸 𝃛‍‍𝁘𝁑𝁑𝂏𝞃‍𝝸    𝁇𝁿𝝸 𝁇𝃲𝁿𝃚𝝸 𝁉𝁿𝝖𝝸 ⁠⁠𝃛‍‍𝁘𝁑𝞃‌𝝸𝁑𝂅𝝸‌‌ 𝁉𝝬‍𝝰 ⁠⁠𝃛 𝁑‌𝁿𝃣𝞀‍𝝰𝞁 𝁘𝁑𝁑𝝖𝝸 𝁇𝁿𝞃‍𝝸 𝁇𝂏𝝸 𝁆𝁚𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝁿𝝸‌‌ 𝁑𝃢𝝸‌‌ 𝁇𝃳𝝸 𝃛‍‍𝁆𝂅𝂅𝂅𝝰𝃛 𝁉𝁆𝃥𝁿𝂴‌𝝰 ⁠⁠𝁘𝁑𝁑𝝰 𝁉𝁇𝃣𝝰‌  𝁑‍𝝰‌‌  𝁉𝁆𝁠𝝰‌ 𝁑‌𝝰‌‌ 𝁑𝂏𝝰‌‌ 𝁇𝁿𝁛𝝰 𝁑𝂅𝂅𝂅𝝰‌‌𝂣𝃩 ⁠⁠⁠⁠(⁠⁠𝂣𝃪⁠⁠⁠⁠)

Δεύτερος Χορός⁠⁠⁠⁠⁠⁠+⁠⁠⁠⁠⁠⁠ἦχος 𝂲 πα𝂺⁠⁠⁠⁠⁠⁠+⁠⁠⁠⁠⁠⁠ἔκτασις⁠⁠⁠⁠⁠⁠ 𝂨𝃯 — 𝂣𝂭𝃪𝂞⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠(⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝂨𝃩 — 𝂣𝂭𝃫𝂞⁠⁠⁠⁠⁠⁠)

𝝙𝝙𝁆𝃣𝝸 𝁆𝝰 𝁇𝃱‍𝞃‍𝝰 𝃰𝃧𝝰‌‌‌ 𝁆𝝰 𝃰𝝰‌‌‌ 𝁆𝃰𝝰‍𝞄 𝁘𝁑𝁑𝞃‍‍𝝶𝞁 𝁉𝁆𝝲𝝰 𝁑‌𝝰‌‌ 𝁇𝃲𝂏𝝰 𝁇𝁜𝝰 𝁑𝁿𝝰‌‌ 𝁑𝁿𝝰‌𝞀 𝁇𝃳𝁚‍𝝾𝝸 𝁑𝝾‌𝝸 𝁑𝁿𝃣𝝾‌𝝸 𝁆𝁚𝂴‌𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝃰𝝾𝝸 𝃛‍‍𝁘𝁑𝁑𝂅𝂅𝝲‍‍𝝶𝃛 𝁘𝁇𝝲‍𝝴 𝁑𝂏𝝴‌‌𝁇𝁠𝝴 𝁇𝁿𝝴 𝁉𝁿𝝼𝝴𝝸 𝁓𝂏𝝴‌‌𝝸 𝁇𝃲𝁿𝝴𝝸 𝁇𝂏𝁜𝝴𝝸 𝁑𝂅𝂅𝃧𝝴‌𝝸𝞁⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝂣𝂭𝃭⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝁆𝞄‍𝝸 𝁆𝝾 𝁆𝝷‍𝝴 𝁉𝃱𝁿𝞂𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝃐𝝸‌‌ 𝁇𝁿𝝸 𝁉𝝸‌ 𝁑‌𝝸‌‌ 𝁑𝂏𝝸‌‌ 𝁘𝁆𝃦𝝸 𝁑𝝸‌‌𝁉𝁆𝁠𝝸‌‌ 𝁑‌𝝸‌‌ 𝁑𝃐𝂏𝝸‌‌ 𝁇𝁿𝝰‍𝞁 𝂨𝂭𝃬 𝃛‍‍𝁇𝃱𝝷‍‍‍𝝴𝝸 𝁇𝃲𝃧𝂗𝝴𝝸 𝁇𝁚𝁚𝝴𝝸 𝁓𝃚‌𝂅𝂏𝝴‌𝝸 𝁑‌𝝴‌𝝸 𝁇𝃰𝂏𝝴𝝸 𝁘𝁑𝁑𝂅𝂏𝝰   𝁘𝁑𝁑𝃞𝝰 𝁇𝁿𝝰‍𝞁 𝂣𝂭𝃭 𝁆𝃦𝝻‍𝝴 𝃰𝃔𝝴‌‌‌ 𝁆𝝴 𝁇𝁚𝁚𝝴 𝁓𝂅𝂏𝝴‌‌‌ 𝁑𝃰𝃥𝝴 𝃛‍‍𝁘𝁑𝁓‍𝂏𝂏𝞃‍𝝴 𝁇𝁿𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁇𝃲𝂗𝃚𝁛𝝴 𝁑𝁿𝝴‌‌ 𝁇𝁿𝞂‍‍𝞆𝝾 𝁇𝃵𝝾 𝁆𝁚𝝾 𝁑𝝡𝝴 𝁑𝁿𝞃𝝴 𝁑𝞂𝞆𝝾 𝁇𝃲𝂏𝝾 𝃛‍‍𝁉𝃢𝝻𝝴 𝁑‌𝂅𝂅𝝴‌‌𝃛 𝁉𝁆𝁿𝃥𝂵‌𝝴 𝁘𝁑𝁑𝝴 𝁇𝁿𝝴‍𝝼𝂧𝃫𝃚‍‍𝁇𝃧𝁐𝂅𝂅𝂻‍𝝶 𝁑‌𝝶‌‌ 𝁇𝃲𝂏𝃚𝃏𝝶𝁆𝝶 𝁑𝁿𝝶‌‌ 𝁇𝃵𝝶 𝁆𝁿𝂴𝝶 ⁠⁠⁠⁠𝁉𝝶‌ 𝁑‌𝝶‌‌ 𝁑𝂏𝝶‌‌ 𝁆𝃰𝂏𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁑‍𝂏𝝶‌‌ 𝁆𝝶 𝁇𝂏𝃲𝝶‍𝝼 𝃛‍‍𝁕𝁑𝂅𝂅𝝻‍𝝴 𝁇𝁐𝁜𝝜‍𝝼 ⁠⁠𝃛 𝁉𝁑𝁿𝝡‍𝝴 𝁑‌𝝲𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝃛‍‍⁠⁠𝁑𝂅𝂅𝝺𝞄 𝃰𝞄‌‌‌ 𝃛 𝁉𝁿𝞄‌ 𝁓𝂏𝂅𝞄‌‌ 𝁇𝃵𝞄 𝁆𝁿𝃦𝂴𝞄 𝁇𝃵𝞄 𝁆𝁚𝞄 𝁑𝞄‌‌𝁑𝃰𝞄 𝁕𝁿𝝼‍𝝴𝝸 𝁉𝃱𝝴𝝸 𝁑‌𝝴‌𝝸 𝁑𝂏𝝴𝝸𝝼 𝃛‍‍𝁆𝃧𝂅𝂅𝝾𝞄 𝁇𝃲𝁿𝃚𝝾𝞄 𝁇𝁿𝝾𝞄 𝁇𝁚𝝾𝞄 𝁑𝝾𝞄‌𝝹 𝁘𝁑𝁓‍𝂏𝝸 𝁇𝃰𝂏𝞂‍‍𝞆𝞄 𝁑𝞄‌‌‌ 𝁆𝝞 𝁇𝃲𝃏𝂏𝝸𝁆𝂏𝝸 𝃛‍‍𝁘𝁑𝁓‍𝂏𝂅𝂅𝞂‍‍𝞆𝞄 𝃛 𝁉𝁿𝃔𝞄‌ 𝁘𝁑𝁑𝞄 𝁇𝁿𝂿‍‍𝞄 𝁇𝁆𝃰𝂏𝃦𝞄 𝁑‌𝞄‌‌ 𝁑𝂏𝞄‌‌ 𝁘𝁆𝞄 𝁑𝂏𝞄‌‌  𝁇𝁠𝞄 𝁇𝃥𝁚𝝤‍‍𝞄𝝹 𝁑𝝞‌‌ 𝁑‌𝁿𝞂‍𝞆𝞄 𝁑𝝾‌‌‌ 𝁇𝃲𝂏𝝾 𝃛‍‍𝁉𝃢𝝻𝝴𝁑‌𝂅𝂅𝝴‌‌𝃛 𝁆𝃰𝂏𝃥𝂵𝝴 𝁑‌𝝴‌‌ 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝃐𝝴‌‌ 𝁇𝁿𝝴 𝃰𝃵𝝴‌‌𝝼 𝁇𝁿𝃧𝝴𝝸 𝂣𝂭𝃭 𝁇𝃱‍𝁿‍𝝹𝝰𝝸 𝁉𝁑𝁿𝝖‌ 𝁓𝂏𝝰‌‌ 𝃰𝝰‌‌𝞄 𝁇𝃰𝂏𝞃‍𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝃦𝁿𝝶‌‌ 𝁇𝁿𝃧𝂴𝝶 𝁇𝃵𝝶 𝁆𝁜𝂅𝝶 𝁑𝂏𝝶‌‌ 𝁘𝁆𝁜𝂅𝝶 𝁑𝂏𝝶‌‌ 𝁆𝝶 𝁇𝃲𝂏𝝶‍𝞁 𝁕𝁑𝁿𝞃‍𝞰 𝁇𝁿𝃦𝞰 𝁇𝃲𝂏𝁚‍𝞰 𝁑𝞰‌‌ 𝁑𝁿𝞰‌‌ 𝁑𝃰𝞰 𝃛‍‍𝁘‌𝁑𝁑𝂅𝃥𝝲‍‍𝝴 𝁇𝁚𝁚𝝴 𝁓𝂏𝂅𝃚‌𝝴‌‌ 𝁇𝃱‍𝁿‍𝃋‍𝝴‍𝝼 ⁠⁠⁠⁠⁠𝃛‍𝁉𝝼𝝶 𝁕𝝶𝁆𝁠𝝶𝃛‍𝁇𝂅𝂅𝝶 𝁓𝂏𝃚‌‌𝝶‌‌‌ 𝁑‌𝂏𝝶‌‌ 𝁇𝝶 𝁇𝃲𝁿𝃚𝝶 𝁉𝁿𝝘‍𝝴𝝼 ⁠⁠𝁘𝁑𝁑𝝼𝝶 ‍𝃛‍𝁉𝝶‌ 𝁑‌𝁿𝞃𝞰‍𝃛 𝁑‍𝂅𝁜𝝘‌𝝴𝁑𝂏𝝴‌𝝼 𝁇𝁿𝝼𝝶 𝁇𝃵𝝶 𝁆𝁚𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝁿𝃢𝝶‌‌ 𝁑𝝶‌‌ 𝁇𝃳𝝶 𝃛‍‍𝁆𝂅𝂅𝂅𝞂‍‍𝝴𝝸 𝃛 𝁉𝁆𝁿𝃥𝂴‌𝝴𝝸 𝁘𝁑𝝴‌𝝸 𝁑𝃐𝝴‌𝝸 𝁇𝁿𝝴𝝸 𝂧𝃫 𝁇𝁿𝃣𝝿‍‍‍𝞀𝝾𝞂 𝁘𝁆𝁑𝝹‍𝝾 𝁇𝃳𝁿𝁚‍𝝻‍𝝴𝝸 𝁑𝁿𝝴‌𝝸 𝁉𝁑𝁿𝝴‌𝝸 𝁓𝂏𝝴‌‌𝝸 𝃰𝝴‌‌𝝸 𝁉𝝴‌𝝸 𝁑‌𝝴‌𝝸 𝁇𝁿𝝴𝝸 𝁇𝃵𝝴𝝸 𝁉𝁆𝁿𝂴𝝴𝝸 𝁑‌𝝵𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝁿𝝻𝝴𝝼 𝁇𝃱‍𝝰𝝸 𝃰𝝰‌‌𝝸 𝁆𝁿𝁚𝝰𝝸 𝁑𝁿𝝰‌𝝸 𝁑𝁿𝝰‌𝝸 𝁘𝁑𝃢𝝼‌𝝴 𝁑‌‌𝂏𝝴‌‌𝁇𝃰𝂏𝁠𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝝴‌‌ + 𝁆𝃰𝂏𝝖‍𝝸 𝁑‌𝝰𝝸 𝁑𝁿𝝼‌𝝴 𝂨𝃯𝃚‍‍ 𝁇𝂅𝂅𝁐𝂺‍𝃦𝝖‍𝝸 𝁇𝃲𝂏𝝰𝝸 𝃛 𝁆𝃰𝂑𝝼𝝴 𝁘𝁘𝁆𝝴 𝁑𝂏𝝴‌‌ 𝃛‍‍𝁘𝁆𝞂𝝸 𝁓𝂏𝂏𝝸‌‌‌ 𝁇𝂅𝂅𝃥𝝸 𝁇𝃵𝃦𝝸 𝃛 𝁆𝃰𝂏𝂴‌𝝸 𝁑‌𝝸‌‌ 𝁑𝂏𝝸‌‌ 𝁆𝁉𝝸 𝁑‍𝝸‌‌ 𝁑‌‌𝂏𝝸‌‌ 𝁇𝂅𝂅𝝸‍𝝼𝂣𝃬 ⁠⁠⁠⁠⁠⁠(⁠⁠⁠𝂣𝃭⁠⁠⁠⁠⁠⁠)

Πρῶτος Χορός⁠⁠⁠⁠⁠⁠ +⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ἦχος⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝂨𝂮⁠⁠⁠⁠⁠⁠πα𝂺⁠⁠⁠⁠⁠⁠ +⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ἔκτασις⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝂱𝃮 — 𝂩𝃮𝂞⁠⁠⁠⁠⁠⁠(𝂱𝃫 — 𝂩𝃫𝂞 ⁠⁠⁠⁠)

𝝩𝝩  𝁆𝃣𝝰 𝃰𝝰‌‌‌ 𝁆𝁿𝝰 𝁆𝝰 𝁇𝃲𝁿𝝰‍𝞄 𝁘𝁆𝞃‍𝝶 𝁑𝝶‌‌𝁆𝃰𝂏𝁠𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝂏𝝶‌‌ 𝁆𝁿𝂴‌𝝶 𝁇𝂏𝁜𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝝶‌𝝼 𝁆𝁿𝝲‍‍𝝰𝞀 𝂣𝃩⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝁇𝁿𝃤𝝿‍‍𝞀𝝾 𝁆𝁿𝞃‍‍𝞈𝝼 𝁆𝝰‍𝝸 𝁇𝃳𝝰‍𝝸 𝃛‍𝁆𝞈 𝁕𝞈𝁆𝁠𝞈𝃛 𝁇𝃣𝞈𝁆𝁠𝞈 𝁉𝁆𝁿𝞈‌ 𝁓𝂅𝂏𝞈‌‌ 𝁇𝁿𝃢𝞈 𝁇𝃵𝞈 𝁘𝁆𝁑𝞈 𝁆𝁚𝞈 𝁑𝞈‌ 𝁑𝞈‌ 𝃰𝃣𝞈‌‌‌ 𝃛‍‍𝁘‍𝁆𝂅𝂅𝂴𝞈𝁑𝃢𝁠𝞈‌‌ 𝃛‍‍𝁇𝃱𝂅𝂅𝃤𝞈‍‍‍‍‍ 𝁇𝞈 𝃛 𝁘𝁆𝁑𝞈 𝁘𝁆𝁑𝞈 𝁇𝃢𝞈 𝁇𝁚𝁚𝞈 𝁓𝂏𝞈‌‌ 𝁑‌𝞈‌‌ 𝁇𝃱𝃤𝂵‍𝝴 𝁇𝃲𝁿𝝴 𝁑 𝃰𝝿‍‍𝞀𝝾 𝁆𝃰𝁚𝝾 𝁑‌𝞃‍𝞈 𝁑‌𝞈‌𝝼 𝁑‌𝁿𝝰‌𝝸 𝁇𝁿𝞈 𝁇𝃵𝞈 𝁉𝁆𝞈‌ 𝁑‌𝞈‌‌ 𝁑𝂏𝞈‌‌ 𝁇𝁿𝁛𝝼‍𝞈 𝁑𝁿𝞈‌𝝼 𝂩𝃪 𝁆𝁿𝝾 𝁆𝝝‍𝝴 𝁇𝃱‍𝝴 𝁉𝁑𝁿𝝾‌ 𝁓𝂏𝝾‌‌‌ 𝁇𝃲𝁿𝁛𝝾𝞁 𝁑‍𝁿𝞃‍𝞈𝝼 𝁇𝁿𝝾 𝁇𝃲𝂏𝁚‍𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝂅𝁜𝝾‌‌𝁑𝂏𝝾‌‌ 𝁉𝝾‌ 𝁑‌𝝾‌‌ 𝁑𝂏𝝾‌‌ 𝁆𝁿𝝺‍‍𝞈𝝼 𝁉𝁿𝃣𝝿‍‍𝞀𝝾 𝁓𝂏𝝾‌‌‍‌ 𝃰𝝾‌‌‌ 𝁉𝞈‌ 𝁑‌𝞈‌ 𝁇𝁿𝞈 𝁇𝃵𝞈 𝁉𝁆𝁿𝂴‌𝞈 𝁑‌𝞈‌ 𝁑𝞈‌ 𝁑𝁿𝞀‌𝝸 𝁇𝃱‍𝝸 𝃰𝝸‌‌‌ 𝁆𝁿𝁚𝝸 𝁑𝁿𝝸‌‌ 𝁑𝁿𝝸‌‌ 𝁑𝁿𝃢𝝸‌‌ 𝁇𝂏𝁜𝝸 𝁑𝃰𝂏𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝂏𝝥𝞀𝝾 𝁆𝃰𝂏𝞈 𝁑𝞈‌‌ 𝁘𝁑𝁑𝞀𝝸 𝁇𝞂‍𝝴 𝁘𝁘𝁆𝃏𝝴𝁆𝂏𝝴 𝁆𝁿𝝴𝂨𝃯⁠⁠⁠⁠⁠⁠(⁠⁠⁠𝂨𝃬⁠⁠⁠⁠)

Δεύτερος Χορός⁠⁠⁠⁠⁠⁠+⁠⁠⁠⁠⁠⁠ἦχος 𝂳 Ν‍⁠⁠η 𝃁 +⁠⁠⁠⁠⁠⁠ἔκτασις⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝂨‍𝃬 — 𝂣𝃩𝂞⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠(⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝂨𝃩 — 𝂣𝂭𝃭𝂞⁠⁠⁠⁠⁠⁠)

𝝙𝝙𝁕𝁑𝃞𝝸 𝁇𝁐𝝸 ⁠⁠𝁆𝁚𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝝾‌‌ 𝁇𝁿𝝾 𝃰𝃵𝝾‌‌‌ 𝃛‍𝁇𝃰𝝾 𝁕𝝾 𝃛‍‍𝁇𝃣𝂅𝂅𝝾 𝁘𝁆𝃏𝝾𝁆𝂏𝝾𝃛 𝁆𝁿𝝾 𝂣𝃩⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝁑𝁿𝃢𝝾‌‌ 𝃰𝃵𝝾‌‌‌ 𝃛‍𝁇𝃰𝝾 𝁕𝝾 𝃛 𝁇𝁿𝝾 𝃛‍‍𝁇𝂅𝂅𝝾 𝁘𝁘𝁆𝃏𝝾𝁆𝂏𝝾 𝃛‍‍𝁘‌𝁑𝝾‌‌𝁑𝂏𝝾‌‌ 𝁇𝁿𝝾 𝁇𝁚𝁚𝝾 𝁓𝂏𝃚‌𝝾‌‌‌ 𝁇𝃲𝝾 𝁇𝝾 𝁑𝂵𝂵𝝾 𝃰𝝾‌‌‌ 𝁉𝁆𝝾‌ 𝁑‌𝝾‌‌ 𝁑𝂏𝝾‌‌ 𝁇𝁿𝁛𝝾 𝁑𝁿𝝾‌‌ 𝁉𝁆𝂴‌𝝾 ⁠⁠𝁑‌𝝾‌‌ 𝁇𝂏𝁜𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝝾‌‌ 𝁇𝝙‍𝝸 𝃰𝝸‌‌‌ 𝁇𝁿𝝸 𝁘𝁆𝝾 𝁑𝂅𝂏𝝾‌‌ 𝁑𝁿𝝾‌‌ 𝁇𝁆𝃰𝂏𝂴𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝃐𝝾‌‌ 𝁇𝁿𝝾 𝂨𝃯 𝁇𝃰𝃦𝁐𝝖 𝁆𝁿𝝰 𝁆𝝰 𝁇𝃲𝁜𝂅𝝰𝁑𝂏𝝰‌‌ 𝁆𝁿𝞆‍‍𝞀𝝰 𝁇𝂏𝁜𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝝰‌‌ + 𝁇𝃳𝁚‍𝝖 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝃰𝂏𝞆‍‍𝞀𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝂏𝝰‌𝝼 𝁆𝁿𝞃‍𝝴 𝂨𝂭𝃬 𝁕𝁑𝃞𝝝‍𝝴 𝁆𝝾 𝁇𝃱‍𝃢𝁿‍𝁚‌𝞃‍𝝾 𝁑𝁿𝝾‌‌ 𝁑𝁿𝝾‌‌ 𝁇𝂏𝁜𝝾 𝁑𝃰𝂏𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝂏𝝾‌‌ 𝁆𝃰𝂏𝂴𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝃐𝝾‌‌ 𝃛𝁇𝂅𝂅𝝹‍𝝴 𝂨𝃯 𝁆𝝰𝃛 𝁇𝁐𝁚𝝴𝝸 𝁑‌𝝴‌𝝸 𝁑𝝴‌𝝸 𝁑𝝴‌𝝸 𝁇𝁿𝝴𝝸 𝃰𝃵𝝴‌‌𝝸 𝃛‍𝁇𝃰𝝴𝝸 𝁕𝝴‍𝝸𝃛 𝁇𝝴𝝸 𝁆𝞂‍‍𝞄𝝼 𝁆𝞃‍‍𝝾𝝸𝞁 𝁆𝝩‍𝝾 𝁇𝁑𝃰𝃣𝂏𝝹𝝴 𝁑𝝴‌𝞄 𝁑𝁕𝁿𝞂‍𝝸 𝁇𝃢𝁿𝝨‍𝝾𝞄 𝁇𝃰𝂏𝝬‍‍𝞀𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁇𝁿𝞂‍‍‍𝞃𝟂 𝁇𝃰𝂏𝞃‍𝟂 𝁑𝟂‌‌‌ 𝁉𝁇𝝨‍𝟂 𝁑‌𝟂‌‌𝁆𝃰𝂏𝁠𝟂 𝁑𝟂‌‌ 𝁑𝁕𝝪‍𝝸 𝁑𝂏𝞄‌𝝸𝁇𝁠𝞄‍𝝸 𝁇𝁿𝟂 𝁇𝁜𝂅𝝹𝝰𝝸𝁑𝂏𝝰𝝸‍‌‌ 𝁇𝃳𝁿𝁚‍𝝟‍‍𝞃𝝸 𝁑𝁿𝝸‌‌ 𝁑𝝸‌‌ 𝁘𝁘⁠𝁇𝃳𝝸 𝁑𝂏𝝸‌‌ 𝁘𝁆𝞂‍‍𝞃𝞰 𝁑𝂏𝂅𝞰‌‌‌ 𝁑𝞰‌‌‌ 𝁑𝞰‌‌‌ 𝁑𝂏𝂏𝞰‌‌‌ 𝁇𝃲𝃦𝁿𝞰⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝂨𝂭𝃬⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝁉𝃱𝁿𝝿‍‍𝞀𝝴 𝁑‌𝞂‍𝝱𝝴 𝁑𝝴‌𝞄 𝁑𝁿𝝴‌‌ 𝁇𝁑𝁿𝁚𝃣𝝳‍𝝸 𝁓𝂏𝝸‌‌ 𝁑‌𝃢𝝸‌‌ 𝃰𝃵𝝸‌‌‌ 𝁘𝁇𝝰 𝁑‍‌𝂏𝝰‌‌ 𝁇𝃰𝂏𝁠𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁉𝃱𝝙𝝸 𝁑‌𝁿𝝰‌‌ 𝁘𝁑𝁑𝝿‍‍𝝰𝝼 𝁇𝃰𝞃‍𝝾𝁆𝁠𝝾 𝃰𝝾‌‌‌ 𝁆𝁚𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝝾‌‌ 𝁇𝃲𝃚𝂗𝂗𝝾‍𝞁⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝂨𝂭𝃬⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝁕𝁑𝃣𝞄 𝃛 𝁇𝝿‍‍𝝴𝞀 𝁇𝞄 𝁇𝃰𝝻‍‍𝞈𝝼 𝁘𝁑𝁑𝞃‍𝞈 𝁇𝃰𝞈 𝁆𝁿𝞈 𝁕𝁿𝞈‍𝝼 𝁉𝁿𝝴‌ 𝁘𝁑𝁑𝝴‍𝝹 𝁇𝁿𝝿‍𝝾 𝁇𝃵𝝾𝁉𝁆𝝾‌ 𝁑‌𝝾‌ 𝁑𝂏𝝾‌‌ 𝁇𝁿𝝾 𝁇𝂏𝁜𝝾 𝁑𝃰𝂏𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝂏𝝾‌‌ 𝁆𝂴𝝾𝁆𝃰𝂏𝁠𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝂏𝂅𝝾‌‌ 𝁆𝁿𝝷‍𝝾𝞄 𝂣𝃩 𝁇𝃱‍𝃦𝃃‍‍𝝲‍𝝴 𝁆𝝼‍𝝴 𝁇𝁿𝝷‍‍𝝺𝝸 𝁑𝃰𝁚𝝾𝞄 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁑𝝾𝞄𝞁 𝁑‌𝁿𝝨𝝾𝝸𝁇𝃰𝂏𝞈 𝁑𝞈‌‌ 𝁇𝁿𝝳‍𝝰 𝁇𝂏𝁜𝝰 𝁑𝝰‌ 𝁑𝂏𝂅𝃐‍𝝰𝞁 𝁇𝁿𝞆‍‍𝝰𝞀 𝁇𝂿‌𝁿𝝻‍𝝾 𝁇𝁜𝂅𝞂‍𝞄 𝁑𝂏𝞄‌‌ 𝁇𝞄 𝁇𝃲𝂏𝞄 𝁉𝁓𝂏𝁿𝞄‌ 𝁓𝂏𝞄‌‌‌ 𝁘𝁘𝁇𝃱‍𝞄 𝁑𝂏𝞄‌‌ 𝁘𝁆𝝼‍𝞈 𝁑𝂏𝂅𝞈‌‌ 𝁘𝁑𝁓‍𝂏‌𝞈 𝁇𝃲𝂗𝞈‍𝞁⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝂨𝂭𝃬⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝁆𝃢𝝰 𝃰𝝰‌‌‌ 𝁉𝃔𝝰‌ 𝁑‌𝝰‌‌ 𝁑𝂏𝝰‌‌ 𝁆𝁿𝝼‍𝝰 𝁆𝃰𝁚𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝁿𝝻‌𝝴 𝁇𝝴 𝁇𝃲𝝴 𝁇𝃰𝂏𝝴‍𝝺 𝃛‍‍𝁘𝁑𝁓‍𝂏𝂏𝝿‍𝝾 𝁇𝂅𝂅𝝾 𝁑𝝾‌‌𝃛 𝁉𝁇𝝾‌ 𝁑‌𝝾‌‌ 𝁑𝂏𝝾‌‌ 𝁆𝁚𝝾 𝁑𝝾𝝼 𝁑𝞃‍𝞈 𝃰𝃣𝞈‌‌‌ 𝁆𝞈 𝁇𝃲𝞈 𝁇𝁜𝞈 𝁑𝁿𝞈‌‌ 𝁑𝃢𝁿𝞈‌‌ + 𝁇𝃵𝝖 𝁑𝝼𝝰 𝁑𝝻𝝴𝝺 𝁇𝁚𝝿‍𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝃐𝝾‌𝝼 𝁇𝁿𝞃‍‍‍𝞈𝝼 𝂨𝃯𝁇𝁐𝞃‍𝞰 𝁆𝝲‍‍𝝰𝞀 𝁇𝃰𝂏𝝨‍𝞰 𝁑𝞰‌‌‌ 𝁑𝞰‌‌‌ 𝁑𝞰‌‌‌ 𝁑𝁿𝁿𝝰‌ 𝁇𝃰𝂏𝞀‍𝞈 𝁑𝞈‌‌ 𝁇𝁿𝝲‍𝞰 𝁆𝝹‍𝝰 𝁆𝞃‍𝝰 𝁇𝃰𝞅‍𝝴 𝁆𝝴 𝁇𝁚𝁚𝝴 𝁑𝁕𝁿𝃣𝝟‍𝝰 𝁉𝁑𝞃‍𝝰 𝁑‌𝝰‌‌ 𝁑𝂏𝝰‌‌ 𝁇𝞅‍𝝴 𝁇𝃲𝁚‍𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝁿𝝴𝞄 𝁑‌𝝲𝝾 𝁘𝁘𝁇𝃳𝝾 𝁑𝂏𝝾‌‌ 𝁘𝁆𝝻‍𝝴 𝁑𝂅𝂏𝝴‌‌ 𝁘𝁑𝁑𝝴 𝁇𝝴 𝁘𝁘𝁆𝃏𝝴𝁆𝂏𝝴 𝁆𝂅𝂅𝝴‍𝝼𝂣𝃩 ⁠⁠⁠⁠⁠(⁠𝂣𝃭⁠⁠⁠⁠)

Πρῶτος Χορός⁠⁠⁠⁠⁠⁠+⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ἦχος 𝂣𝂮⁠⁠⁠⁠⁠⁠πα𝂺⁠⁠⁠⁠⁠⁠+⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ἔκτασις 𝂨𝃯 — 𝂣𝂭𝃭⁠⁠⁠⁠⁠⁠(𝂨𝃬 — 𝂣𝂭𝃪𝂞 ⁠⁠⁠⁠)

𝝚𝝚𝁆𝃣𝝴 𝃰𝝴‌‌𝝼 𝁇𝁿𝝿‍𝝰 𝁇𝁿𝞂‍𝞰 𝁆𝃰𝂑𝞈 𝁆𝞈 𝁑𝁓‍𝂏𝞈 𝁇𝃳𝁜𝂏𝞈 𝁑𝁿𝞀𝝰 𝁆𝝴‍𝝽 𝁆𝝰‍𝝸 𝁇𝁚𝞃‍‍𝝾𝞄𝝼 𝁑𝞃𝝴𝞁 𝁘𝁑𝁑𝝨‍𝝴 𝁇𝝴 𝃰𝝴‌‌‌ 𝃛‍‍𝁇𝂅𝂅𝝴 𝁘𝁘𝁆𝃏𝝴𝁆𝂏𝝴𝃛 𝁆𝁿𝝴 𝁓𝂏𝝴‌‌ 𝁇𝃳𝁜𝝴 𝁉𝁑𝁿𝝴‌𝝸 𝁓𝂏𝝴‌‌𝝸 ⁠⁠𝃰𝝴‌𝝸𝞁 ⁠⁠𝃛‍‍𝁘‍𝁇𝂅𝂅𝝱‍𝝾𝁑𝁠𝝾‌‌𝃛 𝁉𝁇𝁿𝝶‌ 𝁓𝂏𝝶‌‌‌ 𝁇𝃳𝁜𝝶 + 𝁑𝝴‌𝝸 𝁑𝝴𝝸𝞁 𝁑‍𝁿𝝱𝝾 𝁇𝝶 𝃰𝝶‌‌‌ 𝁆𝃰𝂑𝝶 𝁘𝁘𝁆𝝶 𝁑𝂏𝝶‌‌ 𝁆𝃰𝂏𝝷‍‍𝝴𝝸 𝁑𝁓‍𝂏𝝴𝝸 𝁇𝂏𝁜𝝴𝝸 𝁑𝝴‌𝝸 𝂜𝃚‍‍𝁘𝁆𝁑𝂅𝝰 𝁇𝃲𝁿𝃚𝁛𝝰 𝁑𝂅𝂅𝝰‌𝝼