1/ΣΟΥΑΧΙΛΙΣΤΙ

From www.PSALTIKI.info
< 1
Jump to: navigation, search
𝁇𝙦𝙦 𝁇𝙦𝙦𝙖 𝁇𝙦𝙦‍𝙪 𝁇𝙦𝙦‍‍𝙪𝙣     𝁇𝙦𝙦‍‍‍𝙤𝙢       𝁇𝙬𝙬 𝁇𝙬𝙬𝙖 𝁇𝙬𝙬‍𝙪 𝁇𝙬𝙬‍‍𝙪𝙣     𝁇𝙬𝙬‍‍‍𝙤𝙢   𝁇𝙚𝙚 𝁇𝙚𝙚‍𝙣 𝁇𝙚𝙚‍‍𝙖𝙣    𝁇𝙚𝙚‍‍‍𝙤𝙢
𝙦𝙦𝙦𝁇𝙦 𝁇𝙦𝙖 𝁇𝙦‍𝙖𝙢 𝁇𝙦‍‍𝙖𝙢𝙬𝙬𝙬𝁇𝙬 𝁇𝙬𝙖 𝁇𝙬‍𝙖 𝁇𝙬‍‍𝙖𝙣𝙚𝙚𝙚𝁇𝙚 𝁇𝙚‍𝙢 𝁇𝙚‍‍𝙖𝙢
𝁇𝙧𝙧 𝁇𝙧𝙧𝙖 𝁇𝙧𝙧‍𝙪 𝁇𝙧𝙧‍‍𝙪𝙣      𝁇𝙧𝙧‍‍‍𝙤𝙢 𝁇𝙩𝙩 𝁇𝙩𝙩𝙖 𝁇𝙩𝙩‍𝙪 𝁇𝙩𝙩‍‍𝙪𝙣     𝁇𝙩𝙩‍‍‍𝙤𝙢 𝁇𝙮𝙮 𝁇𝙮𝙮‍𝙣 𝁇𝙮𝙮‍‍𝙖𝙣    𝁇𝙮𝙮‍‍‍𝙤𝙢
𝙧𝙧𝙧𝁇𝙧 𝁇𝙧𝙖 𝁇𝙧‍𝙖𝙣 𝁇𝙧‍‍𝙖𝙢𝙩𝙩𝙩𝙩𝁇𝙩 𝁇𝙩𝙖 𝁇𝙩‍𝙖𝙣 𝁇𝙩‍‍𝙖𝙢𝙮𝙮𝙮𝁇𝙮 𝁇𝙮𝙞 𝁇𝙮‍𝙖 𝁇𝙮‍‍𝙖𝙢
𝁇𝙪𝙪 𝁇𝙪𝙪‍𝙢 𝁇𝙪𝙪‍‍𝙖𝙣    𝁇𝙪𝙪‍‍‍𝙤𝙢 𝁇𝙞𝙞 𝁇𝙞𝙞‍𝙣 𝁇𝙞𝙞‍‍𝙖𝙣 𝁇𝙞𝙞‍‍‍𝙤𝙢
𝙪𝙪𝙪𝁇𝙪 𝁇𝙪‍𝙣 𝁇𝙪‍‍𝙖𝙣𝙞𝙞𝙞𝁇𝙞 𝁇𝙞‍𝙣 𝁇𝙞‍‍𝙖𝙢
𝁇𝙤𝙤 𝁇𝙤𝙤𝙣 𝁇𝙤𝙤‍𝙖𝙣    𝁇𝙤𝙤‍‍‍𝙤𝙢 𝁇𝙥𝙥 𝁇𝙥𝙥𝙖𝁇𝙥𝙥‍𝙤𝙣 𝁇𝙥𝙥‍‍𝙤𝙢      𝁇𝙥𝙥‍‍‍𝙤𝙢
𝙤𝙤𝙤𝁇𝙤 𝁇𝙤‍𝙣 𝁇𝙤‍‍𝙖𝙣𝙥𝙥𝙥𝙥𝁇𝙥 𝁇𝙥𝙖 𝁇𝙥‍𝙧𝙖 𝁇𝙥‍‍𝙧𝙤
𝁇𝙖𝙖 𝁇𝙖𝙖‍𝙣 𝁇𝙖𝙖‍‍𝙪𝙢 𝁇𝙨𝙨 𝁇𝙨𝙨𝙖 𝁇𝙨𝙨‍𝙖𝙣 𝁇𝙨𝙨‍‍𝙖𝙢       𝁇𝙨𝙨‍‍‍𝙤𝙢 𝁇𝙙𝙙 𝁇𝙙𝙙𝙖 𝁇𝙙𝙙‍𝙤𝙣   𝁇𝙙𝙙‍‍𝙤𝙢     𝁇𝙙𝙙‍‍‍𝙪𝙢
𝙖𝙖𝙖𝁇𝙖 𝁇𝙖‍𝙣 𝁇𝙖‍‍𝙪𝙢𝙨𝙨𝙨𝙨𝁇𝙨 𝁇𝙨𝙖 𝁇𝙨‍𝙖𝙣 𝁇𝙨‍‍𝙖𝙢𝙙𝙙𝙙𝙙𝁇𝙙 𝁇𝙙𝙖 𝁇𝙙‍𝙤𝙣 𝁇𝙙‍‍𝙤𝙢
𝁇𝙛𝙛 𝁇𝙛𝙛𝙖 𝁇𝙛𝙛‍𝙖𝙣 𝁇𝙛𝙛‍‍𝙖𝙢 ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝁇𝙛𝙛‍‍‍𝙤𝙢 𝁇𝙜𝙜 𝁇𝙜𝙜𝙖 𝁇𝙜𝙜‍𝙖𝙣 𝁇𝙜𝙜‍‍𝙖𝙢     𝁇𝙝𝙝 𝁇𝙝𝙝𝙖 𝁇𝙝𝙝‍𝙖𝙣    𝁇𝙝𝙝‍‍𝙤𝙢
𝙛𝙛𝙛𝙛𝁇𝙛 𝁇𝙛𝙖 𝁇𝙛‍𝙖𝙣 𝁇𝙛‍‍𝙖𝙢𝙜𝙜𝙜𝙜𝁇𝙜 𝁇𝙜𝙖 𝁇𝙜‍𝙤𝙣 𝁇𝙜‍‍𝙪𝙢𝙝𝙝𝙝𝁇𝙝 𝁇𝙝𝙖 𝁇𝙝‍𝙖𝙣 𝁇𝙝‍‍𝙪𝙢
𝁇𝙟𝙟 𝁇𝙟𝙟𝙖 𝁇𝙟𝙟‍𝙖𝙣 𝁇𝙟𝙟‍‍𝙤𝙢 𝁇𝙠𝙠 𝁇𝙠𝙠𝙤 𝁇𝙠𝙠‍𝙖𝙣 𝁇𝙠𝙠‍‍𝙤𝙢       𝁇𝙠𝙠‍‍‍𝙤𝙢 𝁇𝙡𝙡 𝁇𝙡𝙡𝙖 𝁇𝙡𝙡‍𝙖𝙣 𝁇𝙡𝙡‍‍𝙪𝙢
𝙟𝙟𝙟𝁇𝙟 𝁇𝙟𝙖 𝁇𝙟‍𝙪𝙣 𝁇𝙟‍‍𝙤𝙢𝙠𝙠𝙠𝙠𝁇𝙠 𝁇𝙠𝙤 𝁇𝙠‍𝙖𝙣 𝁇𝙠‍‍𝙤𝙢𝙡𝙡𝙡𝙡𝁇𝙡 𝁇𝙡𝙖 𝁇𝙡‍𝙪𝙣 𝁇𝙡‍‍𝙤𝙢
𝁇𝙯𝙯 𝁇𝙯𝙯𝙖 𝁇𝙯𝙯‍𝙖𝙣 𝁇𝙯𝙯‍‍𝙤𝙢    𝁇𝙯𝙯‍‍‍𝙪𝙢 𝁇𝙭𝙭 𝁇𝙭𝙭𝙖 𝁇𝙭𝙭‍𝙪𝙣   𝁇𝙭𝙭‍‍𝙤𝙢 𝁇𝙘𝙘 𝁇𝙘𝙘𝙖 𝁇𝙘𝙘‍𝙖𝙣 𝁇𝙘𝙘‍‍𝙤𝙢    𝁇𝙘𝙘‍‍‍𝙤𝙢
𝙯𝙯𝙯𝁇𝙯 𝁇𝙯𝙖 𝁇𝙯‍𝙪𝙣 𝁇𝙯‍‍𝙤𝙬𝙭𝙭𝙭𝁇𝙭 𝁇𝙭𝙖 𝁇𝙭‍𝙪 𝁇𝙭‍‍𝙤𝙢𝙘𝙘𝙘𝙘𝁇𝙘 𝁇𝙘𝙖 𝁇𝙘‍‍𝙤𝙣 𝁇𝙘‍‍𝙪𝙢
𝁇𝙮𝙮 𝁇𝙮𝙮𝙖 𝁇𝙮𝙮‍𝙤𝙣 𝁇𝙮𝙮‍‍𝙤𝙢 𝁇𝙗𝙗 𝁇𝙗𝙗𝙖 𝁇𝙗𝙗‍𝙤𝙣 𝁇𝙗𝙗‍‍𝙤𝙢 𝁇𝙗𝙗‍‍‍𝙤𝙢 𝁇𝙣𝙣 𝁇𝙣𝙣𝙖 𝁇𝙣𝙣‍𝙪𝙣 𝁇𝙣𝙣‍‍𝙤𝙢      𝁇𝙣𝙣‍‍‍𝙤𝙢
𝙫𝙫𝙫𝁇𝙫 𝁇𝙫𝙖 𝁇𝙫‍𝙤𝙣 𝁇𝙫‍‍𝙤𝙢𝙗𝙗𝙗𝙗𝁇𝙗 𝁇𝙗𝙖 𝁇𝙗‍𝙪𝙣 𝁇𝙗‍‍𝙤𝙢𝙣𝙣𝙣𝙣𝁇𝙣 𝁇𝙣𝙖 𝁇𝙣‍𝙤𝙣 𝁇𝙣‍‍𝙚𝙢
𝁇𝙢𝙢 𝁇𝙢𝙢𝙖 𝁇𝙢𝙢‍𝙖𝙣      𝁇𝙢𝙢‍‍𝙤𝙢    𝁇𝙢𝙢‍‍‍𝙪𝙢
𝙢𝙢𝙢𝁇𝙢 𝁇𝙢𝙖 𝁇‍𝙢‍𝙖𝙣      𝁇𝙢‍‍𝙖𝙢