Ἐλευθέρα γλῶσσα ψηφοποιήσεως τῶν παλαιῶν τὲ καὶ νέων σημειογραφιῶν τῆς ψαλτικῆς ἐπιστήμης

From www.PSALTIKI.info
Jump to: navigation, search

Εἰσαγ‍ωγ‍ὴ

Τὸ νέον τοῦτο σύστημα οὐκ ἀποτελεῖ ἓν ἰδιαίτερον πρόγραμμα, παρὰ μίαν ἠλεκτρονικὴν τυπογραφικὴν γλῶσσαν, βάσει τῆς σελίδος τῶν βυζαντινῶν μουσικῶν σημαδίων ἥτις ἔτη πολλὰ ὑπάρχει ἐν τῷ UNICODE, δῆλα δὴ ἐν τῷ γενικῷ προτύπῳ τῆς διεθνοῦς ἠλεκτρονικῆς κωδικοποιήσεως, νῦν δὲ πρωτοφανῶς κ‍ θαυμαστῶς ἐνεργοποιῆται. Μετὰ ταύτης τῆς βάσεως τὸ σύστημα τοῦτο ἔσται νέος λόγος ἐν τῇ ἱστορίᾳ τῆς κωδικοποιήσεως καὶ τυπογραφίας τῆς ψαλτικῆς καὶ τεχνολογικῶς ὑπερβαίνει πάντα τὰ προϋπάρχοντα  συστήματα.
Τὰ πλεονεκτήματα τοῦ νέου συστήματος: 
α´. Ἀνεξάρτητός ἐστιν (οὐκ ἐξαρτᾶται ἀπό τινος ἑτέρου προγράμματος ἢ λειτουργικοῦ συστήματος)· 
β´. Ἀπολύτως ἐλευθέρα ἐστίν, καθεὶς δύναται χρῆσθαι ταύτην ἄνευ δικαιωμάτων καὶ μετατρέπειν καὶ ποιεῖν τὰς ἑαυτοῦ ἐκδόσεις πρὸς δόξαν Θεοῦ κατὰ τὸν λόγον τοῦ Ἁγίου Εὐαγγελίου: δωρεὰν ἐλάβετε δωρεὰν δότε· 
γ´. Τὰ πάντα γράφονται ἐν μιᾷ γραμματοσειρᾷ (καὶ τὰ μουσικὰ σημεῖα καὶ ὁ ποιητικὸς λόγος ὑποκάτω καὶ τὰ ἀρχιγράμματα καὶ αἱ ἐπικεφαλίδες καὶ τὸ ἁπλοῦν κείμενον)· δῆλα δὴ οὐ κινηθήσεται οὐδὲν σύμβολον καὶ τὰ γραφόμενα ἀσφαλῶς καὶ ἀμεταβλήτως μενεῖ εἰς αἰῶνας, εὐκόλως πληκτρολογοῦνται, ἐπεξεργάζονται καὶ ἀντιγράφοντα ἀτρέπτως· 
δ´. Λίαν εὔκολός ἐστιν ἡ πληκτρολόγησις, χρῆ εἰδέναι μόνον ἓν πλῆκτρον διὰ ἓν ἕκαστον ἐκ τῶν σημαδίων, τὰς θέσεις αὐτῶν γνωρίζει τὸ σύστημα·

Chant notation’s keyboard (ΨΑΛΤΙΚΗ—AgiosLogos)

1βαθμί­δος 2 βαθμί­δος ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ 1βαθμί­δος 2 βαθμί­δος
ἑλλ. σλαβ. ἰβηρ. ἑλλ. σλαβ. ἰβηρ.
Q
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝂅
й 1
𝂣𝃩
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝂺
W
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝁜
ς ш 2
𝂩𝃪
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝂶
щ
E
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝁕
ε е 3
𝂧𝃫
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝂻
є
R
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝁽
ρ р 4
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝂨𝂭𝃬
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝂽
ѯ
T
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝁎
τ т 5
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝂣𝂭𝃭
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝂿
ѱ
Y
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝁏
υ ы 6
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝂩𝃮𝂞
⁠⁠⁠𝂧𝂬𝃮𝂞
ц
U
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝁐
θ 7
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝂱𝃮
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝃀
ч
I
𝁆
ι ї 8
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝂨𝃯
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝃁
оу
O
𝁇
ο о 9
𝂤𝃩
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝃅
ю
P
𝁉
π п 0
⁠⁠⁠⁠⁠𝂥𝂭𝃬
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝃃
ѡ
[
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝃣
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝃧
-
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝂾𝃬
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝃇
ь
]
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝃦
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝃥
=
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝃄𝃭
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝃆
ъ
~ l.space
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝃋
ѧ
A
𝁑
α а Z
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝃨
ζ з
S
𝁓
σ ѕ X
𝁖
χ х
D
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝃐
δ д C
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝃔
ψ с
F
𝂗
φ ф V
𝁘
ω в
G
⁠⁠⁠⁠𝂏⁠
γ г B
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝃤
β б
H
𝃵
η и N
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝃢
ν н
J
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝁛
ξ ѣ M
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝃞
μ м
K
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝁿
κ к < 1τρ. διαστολή
L
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝁠
λ л > 2τρ. μικρὰ διαστολή
:
𝃰
ж : ?
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝁚
𝂴
«
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝃱
ѿ \ +
𝂵
1βαθμί­δος 2 βαθμ‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌. 1βαθμί­δος 1 βαθμ. 2 βαθμ.
q α

ἦχος 𝂢𝂮 πα𝂺

1
ζ
𝃩
𝂣𝂭
ς
𝁇𝃳
σ

ἦχος 𝂪𝁑𝁕 Βου𝂶

2
χ
𝃪
𝂥𝂭
ε
𝁇𝃱‍
𝁉𝃱‍
δ

ἦχος 𝂦 Γα𝂻 𝁑𝁕

3
ψ
𝃫
𝂧𝂬
ρ
𝁇𝁐
𝁉𝁐
φ

ἦχος 𝂨𝂮 Δ‍‍ι𝂽 πα𝂺

4
ω
𝃬
𝂨𝂭
τ
𝁇𝁎
𝁉𝁎
γ

ἦχος 𝂫𝂣𝂮 πα κε𝂺

5
β
𝃭

ἦχος 𝂤𝂰‍ Δι𝃃

υ
𝁇𝃱‍𝁐
𝁉𝃱‍𝁐
η

𝂫𝂤𝂰‍ па𝃅 𝁇𝁐𝃃‍‍ Δι𝃃 Βου𝃃

6
ν
𝃮

ἦχος 𝂱𝂯 Γα

θ
𝁇𝃱‍𝁏
𝁉𝃱‍𝁏
ξ

ἦχος 𝂲 𝂱𝂯 Ζω𝃋

7
μ
𝃯

𝂫𝂤𝂰‍ 𝁇𝃱‍ 𝂨𝂮 Δ‍‍ι 𝃇

ι
𝁇𝁎𝁐
𝁉𝁎𝁐
κ

ἦχος 𝂳 νη𝃁

8
< 1τρ.
ο
𝁓𝂏
𝁇𝃲𝂗𝂗𝂗
λ
0
9
> 2τρ.
π
𝁇𝂏𝁜
𝁇𝃰𝂏
: /
[ " \
1βαθμί­δος 2 βαθμ‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌. 1βαθμί­δος 1 βαθμ. 2 βαθμ.
Й
𝁇𝃲
𝁇𝃲𝁿
Ф
𝂺
1
Я
𝃩
𝂣
Ц
𝁇𝃳
𝁉𝁇
Ы
𝂶
2
Ч
𝃪
𝂥
У
𝁇𝃱‍
𝁉𝃱‍
В
𝂻
3
С
𝃫
𝂧
К
𝁇𝁐
𝁉𝁐
А
𝂽
4
М
𝃬
𝂨
Е
𝁇𝁎
𝁉𝁎
П
𝂿
5
И
𝃭

гл‍ 𝂤𝂰‍ ди𝃃

Н
𝁇𝃱‍𝁐
𝁉𝃱‍𝁐
Р
𝂧𝂬𝃮𝂞
6
Т
𝃮

гл‍ 𝂱𝂯 га

Г
𝁇𝃱‍𝁏
𝁉𝃱‍𝁏
О
𝃀
7
Ь
𝃯

гл‍ 𝂳ни𝃁

Ш
𝁇𝁎𝁐
𝁉𝁎𝁐
Л
𝃁
8
Б

гл‍ 𝂫𝂣𝂮 па ке𝂺

гл‍ 𝂢𝂮 па𝂺

Щ
𝁓𝂏
𝁇𝃲𝂗𝂗𝂗
Д
𝃅
9
Ю

𝂲 𝂱𝂯 зѡ𝃋

гл‍ 𝂫𝂤𝂰‍ па𝃅

З
𝁇𝂏𝁜
𝁇𝃰𝂏
Ж
𝃃
0
/
Х
𝂣‍𝃭
𝃄‍𝃪
Э
𝃉
𝃈
\
Ъ
𝂨‍𝃬
𝃄‍𝃬
Ѣ
𝃉
𝃈
Ё
𝂭
𝂬

Modifications of chant notation

Τροποποιηταί (modificators)

UNICODE πλῆκτρον ἐν τῇ MediaWiki

(AgiosLogos)

πλῆκτρον ἐν τῇ XKB

(PSALTIKH)

1

τροποποιητής

U+200D < RETURN

(Enter)

2

τροποποιητής

U+200C > Enter

+SHIFT

μικρὸν διάστημα

(little space)

U+202F ~ BackSlash(\)

+SHIFT

Τροποποιήσεις

πληκτρολόγησις ἐναλλακτικὴ λύσις δεῖγμα

χρήσεως

𝁘‌‌
βαρεία ἐρυθρά
𝁘 + 𝁘
𝁘‌‌‍
𝁘 + 𝁘 + 1τρ.
𝁘‌‌⁠
βαρεία ἐρυθρὰ μικρά
𝁘 + 𝁘 +𝁘
𝁘‍
βαρεία-1
𝁘 + 1 τρ.
𝁘‍𝁇𝂅𝂅𝂴‌ⰰ𝁑𝁠ⰰ‌‌
𝁘‌
βαρεία-2
𝁘 + 2 τρ.
𝁚𝁚
ψηφιστὸν ἐρυθρόν
𝁚 +     𝁚
𝁚‍
ψηφιστόν-1
𝁚 + 1 τρ.
𝁇𝃰‍𝁚‍
𝁚‍‍
ψηφιστόν-2
𝁚 + 1 τρ. + 1 τρ.
𝁇𝃱‍‍𝁿𝁚‍‍ 𝁓𝂅𝂅𝂏
𝁚‌
ψηφιστόν-3
𝁚 + 2 τρ.
𝁇𝃱‍𝁿‍𝁚‌

Τροποποιήσεις 2

πληκτρολόγησις Τροποποιήσεις πληκτρολόγησις
𝂣𝂣
𝂣 + 𝂣
𝁇𝂣𝂣𝂣𝝰
𝁇 + 𝂣 + 𝂣 + 𝂣 +𝝰
𝁇𝂭𝂣‌𝂫‍
𝂨𝂨
𝂨 + 𝂨
𝁇𝂭𝂣‌𝂫‍
𝁇 + 𝂣 + 2τρ. + 𝂭 + 𝂫 + 1τρ.
𝁇𝂮𝂣‌
𝂥𝂥
𝂥 + 𝂥
𝁇𝂤𝂤𝝰
𝁇 + 𝂤 + 𝂤 +𝝰
𝁇𝂣‍‍𝝰
𝁇𝂥𝂥𝂥𝝰
𝁇𝂣‍‍‍𝞈
𝁇𝂩‍‍
𝁇𝂨𝂨𝂨𝝰
𝁇𝂧‍‍𝝾
𝁇𝂨‍‍𝝰
𝂟‍𝂣𝂣𝂣
𝂟 + 1τρ. + 𝂣 + 𝂣 + 𝂣

‍‍‍Slavic chant notation (mediawiki AgiosLogos)

1βαθμί­δος ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ~ l.space
Q
1
A
Z
󺹺
W
2
S
X
󺺀
E
3
D
C
󺺏
R
4
F
V
T
5
G
B
Y
6
H

N
U
7
J
M
I
8
K
< 1τρ.
O
9
L
> 2τρ.
P
0
:
?
[
-
\ 3‍‍τρ.
]
=
1βαθμί­δος 1βαθμί­δος 1 βαθμ.
Й (q)
Ф (a)
Я (z)
Ц (w)
Ы (s)
Ч (x)
У (e)
В (d)
С (c)
К (r)
А (f)
М (v)
󺺓
Е (t)
П (g)
И (b)
Н (y)
Р (h)
Т (n)
󺹢
Г (u)
О (j)
Ь (m)
󺺥
Ш (i)
Л (k)
Б (<) 1τρ.
Щ (o)
Д (l)
Ю (>) 2τρ.
З (p)
Ж (;)
/
Х ([)
Э (')
\
Ъ (])
Ѣ
Ё (`) l.space

‍‍‍Slavic chant notation („PSALTIKHzn“ — XKB)

1 2 3 4 5 6
~
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
-
=
1 2 3 4 5 6
Q
3
4
W
E
R
T
Y
3
4
U
1
2
3
4
I
4
O
4
P
[
4
]
1 2 3 4 5 6
A
2
3
4
S
4
D
F
2
3
4
G
3
4
H

2
3
4
J
3
4
K
L
3
4
:
1
2
3
4
1 2 3 4 5 6
Z
X
4
C
V
B
4
N
3
4
M
3
4
< 1τρ.
2
3
4
>
3
4
?
1
2
3
4
\ 3‍‍τρ. little

space

1 2 3 4 5 6
NL
/
*
-
+ start of

annotated

text

start of

annotated

characters

EN end of

annotated

block

start of

annotated

characters

1
Combining Black Tonal Range Mark Mrachno
2
Combining Black Tonal Range Mark Svetlo
3
Combining Black Tonal Range Mark Tresvetlo
4
Combining Black Modifier Mark Zaderzhka

• Alias: Ottyazhka

5
Combining Black Modifier Mark Otsechka
6
Combining Black Modifier Mark Sorochya Nozhka

• Alias: Sokolik

7
Combining Black Modifier Mark Podchashie
8
Combining Black Modifier Mark Chashka
9
Combining Black Modifier Mark Polnaya Chashka
0
Combining Black Modifier Mark Oblachko
DL
Combining Black Modifier Mark Tochka

and Dvoyetochiye

‍‍‍‍‍‍Ancient slavic chant notation („PSALTIKHanzn“ — XKB)

1 2 1 2 1 2
Q
2
A
Z
W
2
S
X
E
D
C
R
F
V
T
G
B
Y
H
N
U
J
M
I
K
<
O
L
>
P
:
?
[
󺶅
\ 3‍‍τρ. little

space

]
󺶄
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2
0
~
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
NL
0
/
-
*
=
-
+
EN

Chant notations 1 — alphabetic order („PSALTIKHzz“ — XKB)

1 2 3 4 5 6 7 8 x
0 U+1D00x
𝀀
U+1D01x
𝀐
U+1D02x
𝀠
U+1D03x
𝀰
U+1D04x
𝁀
U+1D05x
𝁐
U+1D06x
_____𝁠
U+1D07x
𝁰
0
1
𝀁
𝀑
𝀡
𝀱
𝁁
𝁑
𝁡
𝁱
1
2
𝀂
𝀒
𝀢
𝀲
𝁂
𝁒
𝁢
𝁲
2
3
𝀃
𝀓
𝀣
𝀳
𝁃
𝁓
𝁣
𝁳
3
4
𝀄
𝀔
𝀤
𝀴
𝁄
𝁔
𝁤
𝁴
4
5
𝀅
𝀕
𝀥
𝀵
𝁅
𝁕
𝁥
𝁵
5
6
𝀆
𝀖
𝀦
𝀶
𝁆
𝁖
𝁦
𝁶
6
7
𝀇
𝀗
𝀧
𝀷
𝁇
𝁗
𝁧
𝁷
7
8
𝀈
𝀘
𝀨
𝀸
𝁈
𝁘
𝁨
𝁸
8
9
𝀉
𝀙
𝀩
𝀹
𝁉
𝁙
𝁩
𝁹
9
NL
𝀊
𝀚
𝀪
𝀺
𝁊
𝁚
𝁪
𝁺
A
/
𝀋
𝀛
𝀫
𝀻
𝁋
𝁛
𝁫
𝁻
B
*
𝀌
𝀜
𝀬
𝀼
𝁌
𝁜
𝁬
𝁼
C
-
𝀍
𝀝
𝀭
𝀽
𝁍
𝁝
𝁭
𝁽
D
+
𝀎
𝀞
𝀮
𝀾
𝁎
𝁞
𝁮
𝁾
E
EN
𝀏
𝀟
𝀯
𝀿
𝁏
𝁟
𝁯
𝁿
F
1 2 3 4 5 6 7 8 x
~ U+1D08x
𝂀
U+1D09x
𝂐
U+1D0Ax
𝂠
U+1D0Bx
𝂰
U+1D0Cx
𝃀
U+1D0Dx
𝃐
U+1D0Ex
𝃠
U+1D0Fx
𝃰
0
1
𝂁
𝂑
𝂡
𝂱
𝃁
𝃑
𝃡
𝃱
1
2
𝂂
𝂒
𝂢
𝂲
𝃂
𝃒
𝃢
𝃲
2
3
𝂃
𝂓
𝂣
𝂳
𝃃
𝃓
𝃣
𝃳
3
4
𝂄
𝂔
𝂤
𝂴
𝃄
𝃔
𝃤
𝃴
4
5
𝂅
𝂕
𝂥
𝂵
𝃅
𝃕
𝃥
𝃵
5
6
𝂆
𝂖
𝂦
𝂶
𝃆
𝃖
𝃦
6
7
𝂇
𝂗
𝂧
𝂷
𝃇
𝃗
𝃧
7
8
𝂈
𝂘
𝂨
𝂸
𝃈
𝃘
𝃨
8
9
𝂉
𝂙
𝂩
𝂹
𝃉
𝃙
𝃩
9
0
𝂊
𝂚
𝂪
𝂺
𝃊
𝃚
𝃪
A
-
𝂋
𝂛
𝂫
𝂻
𝃋
𝃛
𝃫
B
=
𝂌
𝂜
𝂬
𝂼
𝃌
𝃜
𝃬
C
Insert
𝂍
𝂝
𝂭
𝂽
𝃍
𝃝
𝃭
D
Scroll

Lock

𝂎
𝂞
𝂮
𝂾
𝃎
𝃞
𝃮
E
Pause

Break

𝂏
𝂟
𝂯
𝂿
𝃏
𝃟
𝃯
F
1 2 3 4 5 6 7 8 x
Q U+EE0x
U+EE1x
U+EE2x
U+EE3x
U+EE4x
U+EE5x
U+EE6x
U+EE7x
0
W
1
E
2
R
3
T
4
Y
5
U
6
I
7
O
8
P
9
[
A
]
B
A
C
S
D
D
E
F


F
1 2 3 4 5 6 7 8 x
G U+EE8x
U+EE9x
U+EEAx
U+EEBx
U+EECx
U+EEDx
U+EEEx
U+EEFx
0
H
1
J
2
K
3
L
4
:
5
6
Z
7
X
8
C
9
V
A
B
B
N
C
M
D
<
E
>

F

Chant notations 2 — alphabetic order („PSALTIKHzzzz“ — XKB)

1 2 3 4 5 6 7 8 x
0 U+EA0x
U+EA1x
U+EA2x
U+EA3x
U+EA4x
U+EA5x
U+EA6x
U+EA7x
0
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
NL
A
/
B
*
C
-
D
+
E
EN


F
1 2 3 4 5 6 7 8 x
~ U+EA8x
U+EA9x
U+EAAx
U+EABx
U+EACx
U+EADx
U+EAEx
U+EAFx
0
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
0
A
-
B
=
C
Enter
D
Scroll

Lock

E
Pause

Break



F
1 2 3 4 5 6 7 8 x
Q U+EB0x
U+EB1x
U+EB2x
U+EB3x
U+EB4x
U+EB5x
U+EB6x
U+EB7x
0
W
1
E
2
R
3
T
4
Y
5
U
6
I
7
O
8
P
9
[
A
]
B
A
C
S
D
D
E
F


F
1 2 3 4 5 6 7 8 x
G U+EB8x
U+EB9x
U+EBAx
U+EBBx
U+EBCx
U+EBDx
U+EBEx
U+EBFx
0
H
1
J
2
K
3
L
4
:
5
6
Z
7
X
8
C
9
V
A
B
B
N
C
M
D
<
E
>


F

Byzantine Round Notation + Lyrics — semantic order („PSALTIKH“ — XKB)

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2
~
𝂭
𝂬
___𝞲
___𝞾
___
___
𝂮
𝀞
0
𝃅
𝂼
1
𝂣
𝃩
𝂺
𝂢
𝂢
𝂮
𝂄
𝂂
1
𝂺
𝂲
2
𝂩
𝃪
𝂶
𝂪
𝂪
𝁥
𝁦
𝁩
2
𝂶
𝂪
3
𝂧
𝃫
𝂻
𝂦
𝂦
𝁨
𝁾
𝃫
3
𝂻
𝂦
4
𝂨
𝃬
𝂽
𝃉
𝃇
𝃬
𝂨
𝃬
4
𝂽
𝃉
5
𝂥
𝃭
𝂿
𝃊
𝃆
𝁫
𝁰
𝁱
5
𝂿
𝃊
6
𝂤
𝃩
𝃅
𝂰
𝂰
𝁲
𝁳
𝁴
6
𝂤
𝂰
7
𝂱
𝃮
𝃀
𝂯
𝂯
𝂯
𝁽
𝁼
7
𝂱
𝂯
8
𝂨
𝃯
𝃁
𝃂
𝂳
𝁪
𝂃
𝂁
8
𝃁
𝃂
9
𝂾
𝃬
𝃃
𝃈
𝃇
𝁬
𝁭
𝁹
9
𝃃
𝃈
0
𝃄
𝃭
𝂯
𝂼
𝂫
𝁶
𝁷
𝁸
NL
𝂢
𝂮
-
𝁍
𝁞
𝃋
𝂲
𝂉
𝂉
𝂉
𝂉
/
𝂫
𝂳
=
𝂞
𝁟
𝃘
𝃙
𝁡
𝁢
𝁮
𝁯
*
𝃀
𝃘
Enter 1τρ. 2τρ. Print

Scr.

2τρ. Scroll

Lock

2τρ.
-
𝃋
𝃙
\ 3‍‍τρ. little

space

+
𝃇
Pause

Break

little

space

3‍‍τρ.
EN start of

annotated

text

start of

annotated

characters

end of

annotated

block

EN
1 2 3 4 5 6 7 8
Q
𝂅
𝁊
__
__
__
__
__𝙦
__𝙌
W
___𝁜
𝁋
__𝞁
__
__
__
__𝙬
__𝙒
E
𝁕
𝁌
__𝝴
__𝝚
__
__
__𝙚
__𝙀
R
𝁒
𝂀
__𝞀
__𝝦
__
__
__𝙧
__𝙍
T
𝁣
𝁤
__𝞃
__𝝩
__
__
__𝙩
__𝙏
Y
__𝁎
𝁏
__𝞄
__𝝪
__
__
__𝙮
__𝙔
U
𝁐
𝁵
__𝝷
__𝝝
__
__
__𝙪
__𝙐
I
𝁆
𝁗
__𝝸
__𝝞
__
__
__𝙞
__𝙄
O
𝁇
𝁈
__𝝾
__𝝤
__
__
__𝙤
__𝙊
P
𝁉
___𝃣
__𝝿
__𝝥
__
__
__𝙥
__𝙋
[
𝂜
𝂝
__
__
__
__
__
__
]
𝂟
𝂞
__
__
__
__ⰟⰟ
__
__
1 2 3 4 5 6 7 8
A
𝁑
𝂗
__𝝰
__𝝖
__
__
__𝙖
__𝘼
S
𝁓
𝁔
__𝞂
__𝝨
__
__
__𝙨
__𝙎
D
𝃐
___𝃦
__𝝳
__𝝙
__
__
__𝙙
__𝘿
F
𝃵
___𝃟
__𝞅
__𝝫
__
__
__𝙛
__𝙁
G
𝂏
___𝃥
__𝝲
__𝝘
__
__
__𝙜
__𝙂
H
𝂑
𝂐
__𝝶
__𝝜
__
__
__𝙝
__𝙃
J
𝁛
𝃏
__𝝽
__𝝣
__
__
__𝙟
__𝙅
K
𝁿
___𝃧
__𝝹
__𝝟
__
__
__𝙠
__𝙆
L
𝁝
___𝃠
__𝝺
__𝝠
__
__
__𝙡
__𝙇
:
𝃰
𝃲
__
__
__
__
__󰄹
__
𝃱
𝃳
__
__
__
__
__
__
1 2 3 4 5 6 7 8
Z
___𝃨
___𝃡
__𝝵
__𝝛
__
__
__𝙯
__𝙕
X
𝁖
𝁧
__𝞆
__𝝬
__
__
__𝙭
__𝙓
C
𝃔
𝃕
__𝞇
__𝝭
__
__
__𝙘
__𝘾
V
𝁘
𝁙
__𝞈
__𝝮
__ⰿ
__
__𝙫
__𝙑
B
𝃵
___𝃤
__𝝱
__𝝗
__
__
__𝙗
__𝘽
N
𝂴
___𝃢
__𝝼
__𝝢
__
__
__𝙣
__𝙉
M
𝂵
___𝃞
__𝝻
__𝝡
__
__
__𝙢
__𝙈
<
𝃛
𝃚
__𝟂
__𝞨
__
__
__
__
>
_____𝁠
𝁻
__𝞰
__
__
__
__
__
/
𝁚
___𝁜
__𝞪
__
__
__
__
__
\ little

space

3‍‍τρ.
__
__
__
__
__
__