Τὰ αὐτόμελα τῶν στιχηρῶν

From www.PSALTIKI.info
Jump to: navigation, search

Ἦχος πρῶτος

Πανεύφημοι μάρτυρες·

Πηγή: μαρτυρικὸν τῆς ὀκτωήχου·

1.1

1.2

2

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

Πανεύφημοι μάρτυρες ὑμᾶς,

οὐχ ἡ γῆ κατέκρυψεν,

ἀλλ᾿ οὐρανὸς ὑπεδέξατο·

ὑμῖν ἠνοίγησαν,

Παραδείσου πύλαι,

καὶ ἐντὸς γενόμενοι,

τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς ἀπολαύετε,

Χριστῷ πρεσβεύοντες,

δωρηθῆναι ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν,

τὴν εἰρήνην

καὶ τὸ μέγα ἔλεος.

Μέλος σύντομον κατὰ τὴν ἁγιορειτικὴν προφορικὴν παράδοσιν (Ἱ.Μ.Γρηγορίου)· ἦχ‌ος‍ 𝂣𝂮    πα𝂺 𝁇𝃱‍

𝝿𝝿𝝿𝁕𝁑𝃣𝝰 𝃛 𝁉𝁐𝁿𝝼‍‍𝝴𝞄 𝁑‍𝞅𝝶 𝁑𝝻𝝾𝝸 𝁇𝁚𝝻‍‍𝝰𝞀 𝁑𝞃𝞄 𝁑𝞀𝝴𝞁 𝁇𝞄 𝁇𝁿𝝻‍‍‍𝝰𝞁 𝁑𝝾‍𝞄𝞆 𝁇𝝶 𝁇𝁚𝝲‍𝝶 𝁑𝝹𝝰 𝁑𝞃𝝴 𝁑𝝹‍𝞀𝞄 𝃛𝁑𝂅𝂅𝞇‍𝝴𝝼 𝂣𝃩 𝁑𝃞𝝰‍𝝺𝝺‌𝃛 𝁇𝃣𝝾‍𝞄 𝁇𝞀‍𝝰 𝁇𝃰𝝼‍‍𝝾𝞁 𝁆𝞄 𝁆𝝿‍𝝴 𝁑𝝳𝝴 𝁑𝝽𝝰 𝁑𝞃𝝾 𝁇𝃱𝞄‍ 𝁇𝁚𝝻‍𝝸𝝼 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝝼𝝾𝝸 𝁑𝝲𝝶 𝁆𝁿𝞂‍‍𝝰𝝼 𝂣𝃩 𝁇𝃱𝝿‍‍𝝰 𝁇𝞀‍𝝰 𝁉𝝳‍‍𝝴𝝸 𝁕𝞂‍‍𝝾𝞄 𝁆𝝿‍𝞄 𝃰𝞄‌‌‌ 𝁆𝁿𝝺‍‍𝝰𝝸 𝁑𝝹𝝰𝝸‌‌ 𝁇𝝴‍𝝼 𝁇𝁚𝞃‍‍‍𝝾𝞁 𝁑𝝲𝝴 𝁑𝝼‌𝝾 𝁑𝝻‌𝝴 𝃛𝁑𝂅𝂅𝝼𝝾𝝸 𝂣𝃩 𝁉𝁐𝞃‍𝝾𝞄𝃛 𝁑𝝽𝞄 𝁑𝝺‌𝝾𝞄 𝁑𝞃𝝶𝞁 𝁇𝝵‍‍𝞈 𝁆𝝶 𝃰𝝶𝞁 𝁆𝝰 𝁆𝝿‍𝝾 𝁑𝝺‍𝝰𝞄 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝞃𝝴 𝁇𝞆𝞆‍‍𝞀𝝸 𝁇𝃳𝁚‍𝞂‍‍‍𝞃𝟂 𝁑𝝿𝞀𝝴 𝁑𝞂‍𝝱𝝴𝞄 𝁑𝝾‌𝝼 𝁆𝁿𝞃‍‍𝝴𝞁 𝂣𝃩 𝁑𝃞𝝳𝞈 𝁆𝞀‍𝝶 𝁇𝁿𝝷‍𝝶 𝁆𝁿𝝼‍‍𝝰𝝸 𝁇𝞃‍‍‍𝝰𝝸𝞁 𝁇𝞇‍‍𝞄 𝁑𝃢𝞆‍‍𝝰𝝸𝞁 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝁿𝝻‍𝞈𝝼 𝂨𝃯 𝁇𝁐𝃣𝞃‍‍‍𝝶𝝼 𝁆𝝴‍𝝸 𝁕𝞀‍𝝶 𝁇𝃲𝝶 𝁇𝝶 𝁑𝁿𝝼𝝶𝝼 𝁆𝝹𝝰𝝸 𝁇𝞃‍𝝾 𝁕𝝻‍𝝴 𝁑𝝲𝝰 𝁇𝃳𝁚‍𝝴 𝁑𝝴‌ 𝁘𝁑𝝺𝝴 𝁑𝝴‌ 𝁆𝂅𝂅𝝾‍𝞁

Τῶν οὐρανίων ταγμάτων·

Πηγή: θεοτοκίον τῆς ὀκτωήχου, τῇ Κυριακῇ ἑσπέρας·

1.1

1.2

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

Τῶν οὐρανίων ταγμάτων

τὸ ἀγαλλίαμα,

τῶν ἐπὶ γῆς ἀνθρώπων,

κραταιὰ προστασία,

ἄχραντε Παρθένε,

σῶσον ἡμᾶς,

τοὺς εἰς σὲ καταφεύγοντας,

ὅτι ἐν σοὶ τὰς ἐλπίδας μετὰ Θεόν,

Θεοτόκε ἀνεθέμεθα.

Μέλος σύντομον κατὰ τὴν ἁγιορειτικὴν προφορικὴν παράδοσιν (Ἱ.Μ.Γρηγορίου)· ἦχ‌ος‍ 𝂣𝂮     πα𝂺 𝁇𝃱‍

𝞃𝞃𝞃𝁆𝃣𝞈‍𝝼 𝃛 𝁑𝝾‌𝞄 𝁇𝞀‍𝝰 𝃛 𝁇𝝼𝝸 𝁆𝞈‍𝝼 𝁑𝞃‍𝝰𝝲 𝃛 𝁇𝁚𝝻‍𝝰 𝁑𝝰‌ 𝁑𝞃‍𝞈𝝼 𝁑𝞃‌𝝾 𝁇𝝰 𝁇𝝲‍‍𝝰𝝺 𝁆𝁚𝝺𝝸 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝁕𝁿𝝻‍𝝰 𝂣𝃩 𝁑𝞃‍𝞈𝝼 𝃛 𝁇𝝴 𝁇𝝿𝝸 𝃛 𝁇𝁚𝝲‍𝝶 𝁑𝝶𝞁 𝁑𝝰‌𝝼 𝃛 𝁉𝁐𝝷‍‍‍𝞀𝞈 𝁑𝂅𝝿‍𝞈𝝼    𝂨𝃬𝂭 𝁕𝁑𝝹‍‍𝞀𝝰 𝁇𝞃‍‍𝝰𝝸 𝃛 𝁇𝝰 𝁆𝝿‍‍𝞀𝝾 𝁑𝞂‍𝞃𝝰 𝃛 𝁇𝃳𝞂𝝸 𝁕𝁑𝁿𝝰 𝂣𝃩 𝁉𝁐𝝖 𝁑𝞆‍‍𝞀𝝰𝝼 𝁆𝞃‍𝝴 𝁑𝝥‍𝝰𝞀 𝁉𝁿𝝷‍𝝴 𝁑𝝼‌𝝴 𝁑𝁕𝞂‍‍𝞈 𝁇𝞂‍‍𝝾𝝼 𝁇𝝶 𝁇𝁿𝝻‍‍𝝰𝞁 𝂨𝃬𝂭 𝁑𝞃𝝾𝞄𝞁 𝁑‍𝝴𝝸𝞁 𝁇𝃰𝝨‍𝝴 𝁆𝝹‍𝝰 𝁆𝞃‍𝝰 𝁑𝞅‍𝝴𝞄 𝁑‍𝝲𝝾𝝼 𝁠𝃛 𝁑‍𝂅𝂅𝞃𝝰𝞁    𝂣𝃩 𝁆𝝾 𝃛 𝁇𝞃‍𝝸 𝁇𝝴‍‍𝝸𝞁 𝃛 𝁉𝁇𝝨𝝴 𝁑‍𝞃‍𝝰𝞁 𝁆𝝴‍𝝺 𝃛 𝁑𝝿𝝸 𝁑𝝸‌ 𝁑𝝳‍𝝰𝞁 𝁆𝝻𝝴 𝁇𝞃‍𝝰 𝁇𝝝‍𝝴 𝁇𝁿𝝾‍𝝼 𝂨𝃬𝂭 𝁑𝝝‌𝝴 𝁇𝝾 𝁉𝞃‍𝝾 𝁕𝝹‍𝝴 𝁆𝝰 𝁑𝝼‌𝝴 𝁇𝃳𝁚‍𝝷‍𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝂅𝁜𝝻‌𝝴 𝁑𝂏𝝴‌‌ 𝁆𝂅𝂅𝝷‍‍𝝰

Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος·

Πηγή: τὸ πρῶτον στιχηρὸν τῆς ἑορτῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου (15 Αὐγούστου)·

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

3.1

3.2

4.1

4.2

5.1

5.2

6.1

6.2

Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος!

ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς,

ἐν μνημείῳ τίθεται,

καὶ κλίμαξ πρὸς οὐρανόν,

ὁ τάφος γίνεται.

Εὐφραίνου Γεθσημανῆ,

τῆς Θεοτόκου τὸ ἅγιον τέμενος.

Βοήσωμεν οἱ πιστοί,

τὸν Γαβριὴλ κεκτημένοι ταξίαρχον·

Κεχαριτωμένη χαῖρε,

μετὰ σοῦ ὁ Κύριος,

ὁ παρέχων τῷ κόσμῳ

διὰ σοῦ τὸ μέγα ἔλεος.

Μέλος σύντομον κατὰ τὴν ἁγιορειτικὴν προφορικὴν παράδοσιν (Ἱ.Μ.Γρηγορίου)· ἦχ‌ος‍ 𝂣𝂮    πα𝂺 𝁇𝃱‍

𝝮𝝮𝁉 𝁑𝞃‌𝝾𝞄 𝁆𝝿‍𝝰 𝁑𝞀𝝰 𝁉𝁆𝝳𝝾 𝁑𝝽‌𝝾𝞄 𝁇𝝷‍‍𝝰𝞄 𝁇𝝻𝝰 𝁆𝁿𝞃‍‍𝝾𝞁 𝂨𝃬𝂭 𝁑𝝶‌‌ 𝁇𝝿‍𝝶 𝃛 𝁇𝝲‍𝝶 𝁉𝁆𝞃‍‍𝝶𝞁 𝁑𝁕𝝵‍‍𝞈 𝃛 𝁇𝁿𝝶‍𝞁 𝁑𝝴‌𝝼 𝁇𝝻‍‍𝝼𝝶 𝁇𝁚𝝻‍𝝴𝝸 𝁑𝟂‌‌‌ 𝁑𝞃‌𝝸 𝁑𝝷𝝴 𝃛 𝁑𝂅𝂅𝞃‍𝝰𝝸 𝂣𝃩 𝁑𝝹𝝰𝝸‌‌ 𝃛 𝁉𝃱𝁿𝝹‍‍𝝺𝝸 𝁑𝝻𝝰𝝽 𝁑𝁕𝝿‍‍‍𝞀𝝾𝞁 𝁇𝝾‍𝞄 𝁇𝞀‍𝝰 𝁉𝝼‍𝝾𝝼 𝁑𝝾‌‌ 𝁉𝁆𝞃‍𝝰 𝁑𝞅𝝾𝞁 𝁇𝃳𝁚‍𝝲𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝂅𝁜𝝼‌𝝴 𝁑𝂏𝝴‌‌ 𝃛 𝁆𝁿𝞃‍‍𝝰𝝸 𝂣𝃩 𝁆𝝴‍𝞄 𝃛 𝁉𝃱𝁿𝞅‍‍‍𝞀𝝰𝝸 𝁑𝝼‌𝝾‍𝞄 𝁑𝁕𝝘‍‍𝝴𝝷 𝁇𝞂‍𝝶 𝁇𝝻𝝰 𝃛 𝁇𝁿𝁛𝝼𝝶 𝂨𝃬𝂭 𝁕𝞃‍‍𝝶𝞁 𝃛 𝁇𝝝‍𝝴 𝁇𝝾 𝃛 𝁉𝞃‍𝝾 𝁑𝝹𝝾‍𝞄 𝁇𝃳𝞃‍𝝾 𝃛 𝁘𝁑𝁑𝝰 𝁆𝝲‍𝝸 𝁆𝝾‍𝝼 𝁑𝞃‌𝝴 𝁑𝝻‌𝝴 𝁑𝂅𝂅𝝼𝝾𝞁 𝂣𝃩 𝁆𝝱‍𝝾 𝃛 𝁉𝃱𝁿𝝶 𝁑𝞂𝝾 𝁑𝁕𝝻‍‍𝝴𝝼 𝁇𝝾‍𝝸 𝁇𝝿‍𝝸 𝃛 𝁇𝁿𝞂‍‍‍𝞃𝝾𝝸 𝂨𝃬𝂭 𝁕𝞃‍‍𝝾𝝼 𝃛 𝁇𝝘‍‍𝝰𝝱 𝁇𝞀𝝸 𝃛𝁉𝝶‍𝝺 𝁑𝝹‌𝝴 𝁇𝃳𝝹‍‍𝞃𝝶 𝃛 𝁑𝝻‌𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝝼𝝾𝝸 𝃛 𝁇𝞃‍𝝰 𝁆𝁚𝝽‍𝝸 𝁑𝝰‌ 𝁑𝁕𝝰‍‍𝞀 𝁑𝁿𝞆‍𝝾𝝼 𝂣𝃩 𝁇𝁐𝝟‍𝝴 𝁆𝞆‍𝝰 𝁆𝞀‍𝝸 𝁇𝞃‍‍𝞈 𝁉𝝻𝝴 𝁕𝝼‍𝝶 𝁇𝁚𝞆‍‍𝝰𝝸 𝁑𝝰‌𝝸 𝁑𝁿𝞀‌𝝴 𝂨𝃬𝂭 𝁑𝝻‌𝝴 𝁇𝞃‍𝝰 𝁇𝁚𝝨‍𝝾𝞄 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝝟𝞄 𝁑𝞀‌𝝸 𝁑𝁿𝝾‌𝞁 𝂣𝃩 𝁇𝃱𝝾‍ 𝁇𝝥‍𝝰 𝃛 𝁇𝞀‍𝝴 𝁆𝞆‍‍𝝾𝝼 𝁕𝞃‍‍𝟂 𝃛 𝁆𝝹‍𝝾 𝃰𝝾‌‌‌ 𝁆𝁿𝞂‍‍‍𝝻𝟂 𝂨𝃬𝂭 𝁑𝝳‌𝝸 𝁇𝝰 𝁉𝝨‍‍𝝾‍𝞄 𝁕𝞃‍𝝾 𝁆𝝻𝝴 𝁑𝝲𝝰 𝁇𝃳𝁚‍𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝂅𝁜𝝺‌𝝴 𝁑𝂏𝝴‌‌ 𝁆𝁿𝝾‍𝞁 𝂣𝃩

Νεφέλην σε φωτός·

Πηγή: θεοτοκίον τῆς ὀκτωήχου, τὸ ἀπόστιχον μικροῦ ἑσπερινοῦ·

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Νεφέλην σε φωτὸς

ἀϊδίου, Παρθένε,

ὁ Προφήτης ὠνόμασεν·

ἐν σοὶ γὰρ ὡς ὑετὸς

ἐπὶ πόκον, καταβὰς

ὁ Λόγος τοῦ Πατρός,

καὶ ἐκ σοῦ ἀνατείλας,

τὸν κόσμον ἐφώτισε,

τὴν πλάνην κατήργησε,

Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν.

Αὐτὸν ἱκετεύουσα

ἐκτενῶς, Παναγία

δεόμεθα,

μὴ παύσῃ ὑπὲρ ἡμῶν,

τῶν ἀληθῆ Θεοτόκον

ὁμολογούντων σε.

𝝢𝝢𝁆𝃣𝝴 𝃛 𝁇𝃱‍𝞅‍𝝴 𝁆𝝺‍‍𝝶𝝼 𝁆𝝨‍𝝴 𝁆𝞅‍‍𝞈 𝁆𝞃‍𝝾𝁆𝃰𝂏𝁠𝝾‍𝞁 𝁑‌𝝰‌‌ 𝁑𝁕𝞲 𝁇𝃰𝝳‍𝝸 𝁕𝝾𝞄 𝁇𝝥‍‍𝝰𝞀 𝁆𝝷‍𝝴 𝃰𝝴‌‌‌ 𝁆𝁿𝝼𝝴 𝂨𝂭𝃬 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝝿𝞀𝝾 𝁇𝃰𝞅‍𝝶 𝁆𝞃‍‍𝝶𝞁 𝁑𝝾‌‌ 𝁆𝁚𝝼𝝾 𝁑𝝻‌𝝰 𝁑‌𝁿𝞂‌𝝴𝝼 𝂣𝃩 𝁆𝝴‍𝝼 𝃛 𝁉𝁐𝁿𝝨‍‍𝝾𝝸 𝁑‌𝝲‍𝝰𝞀 𝁑‌𝞈‌𝞁 𝁑𝞄‌‌ 𝁇𝝴 𝁇𝁿𝞃‍‍𝝾𝞁 𝂨𝂭𝃬 𝁕𝁑𝃞𝝴 𝁆𝝿‍𝝸 𝁑𝝿𝝾 𝁑𝁕𝝹‍‍𝝾𝝼 𝁇𝝹‍𝝰 𝁇𝞃‍𝝰 𝃛 𝁇𝃣𝝱‍‍𝝰𝞁 𝂣𝃩 𝁆𝝾 𝃛 𝁇𝃱‍𝁚𝝠‍𝝾 𝁑‌𝝲𝝾𝞁 𝁑‌𝞃‌𝝾𝞄 𝁇𝝥‍‍𝝰𝞃 𝁇𝁿𝞀‍‍𝝾𝞁 𝂨𝂭𝃬 𝁑𝝹𝝰𝝸‌‌‌ 𝁑𝝴‌𝝹 𝁇𝃰𝝨‍𝝾𝞄 𝁕𝝖 𝁇𝝼𝝰 𝁆𝞃‍𝝴𝝸 𝃰𝝴‌‌𝝸 𝃛 𝁆𝝺‍‍𝝰𝞁 𝂨𝂭𝃬 𝁇𝞃‍‍𝝾𝝼 𝃛 𝁘𝁆𝁑𝝹‍𝝾 𝁇𝞂‍‍‍𝝻𝝾𝝼 𝁆𝝴 𝁇𝁚𝞅‍‍𝞈 𝁑𝞃‌𝝸 𝃛𝁑‍𝞂𝝴𝝼 ⁠⁠⁠⁠ 𝂨𝂭𝃬 𝁑‍𝞃𝝶𝝼 𝃛 𝁉𝁿𝝿‍𝝺𝝰 𝁑‍𝝼‌‌𝝶𝝼 𝁑𝁕𝝹‍𝝰 𝁇𝃱‍𝞃‍‍𝝶𝞀 𝁆𝝲‍𝝶 𝃛 𝁆𝞂‍𝝴 𝂨𝂭𝃬 𝁕𝝬‍‍𝞀𝝸 𝃛 𝁇𝃰𝞂‍‍‍𝞃𝝾𝞁 𝁆𝝾 𝁑𝝝‌𝝴 𝁆𝁚𝝾‍𝞁 𝁑𝝶‌‌ 𝃛 𝁑‌𝝻‍𝞈𝝼 𝂣𝃩 𝁆𝝖‍𝞄 𝃛‍𝁇𝃱‍𝞃‍𝝾𝝼 𝁆𝝞 𝁇𝝹‍𝝴 𝃛 𝁇𝁚𝞃‍‍𝝴𝞄 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁑𝁿𝞂𝝰 𝂨𝂭𝃬 𝁑‌𝝴‌𝝹 𝁑𝞃‌𝝴 𝁇𝃰𝝼‍‍𝞈𝞁 𝁕𝝥‍𝝰 𝁇𝝼𝝰 𝁆𝝲𝝸 𝃰𝝸‌‌‌ 𝃛 𝁆𝝰 𝂨𝂭𝃬 𝁖𝃢𝝳𝝴 𝃛 𝁇𝃱‍𝁿‍𝁚‍‌𝝾 𝁑𝁿𝝻𝝴 𝁑‌𝃣𝝷𝝰 𝁉𝁐𝝻𝝶 𝁉𝁑𝁿𝝿‍‍𝝰𝞄 𝁑𝞂‌𝞰 𝁑𝁕𝞄 𝁇𝝿‍𝝴𝞀 𝁇𝝶 𝃛 𝁇𝁿𝝻‍‍𝞈𝝼 𝂨𝂭𝃬 𝁕𝞃‍‍𝞈𝝼 𝃛 𝁇𝝰 𝁇𝝺‍𝝶 𝃛‍𝁇𝁚𝝷‍𝝶 𝁑𝝝‌𝝴 𝁑𝝾‌‌ 𝃛‍𝁇𝞃‍𝝾 𝁆𝝹‍𝝾𝝼 𝁑𝝾‌‌ 𝃛 𝁆𝝻‍𝝾 𝁑𝝺𝝾 𝁇𝁿𝁚𝝲‍‍𝝾𝞄𝝼 𝁑𝁿𝞃‍𝞈𝝼 𝁑‌𝁿𝝨‌𝝴 𝂣𝃩

Τὰ προσόμοια «Νεφέλην σε φωτός»

Ἦχος δεύ‍τερος

Οἶκος τοῦ Ἐφραθᾶ·

Πηγή: τὰ προεόρτια ἀπόστιχα τῶν Χριστουγέννων·

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

Οἶκος τοῦ Ἐφραθᾶ,

ἡ Πόλις ἡ Ἁγία,

τῶν Προφητῶν ἡ δόξα,

εὐτρέπισον τὸν οἶκον,

ἐν ᾧ τὸ θεῖον τίκτεται.

Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου σε νεκρόν·

Πηγή: τὸ ἀπόστιχον τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς·

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

3.1

3.2

4.1

4.2

5.1

5.2

6.1

Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου σε νεκρόν,

ὁ Ἀριμαθαίας καθεῖλε,

τὴν τῶν ἁπάντων ζωήν,

σμύρνῃ καὶ σινδόνι σε

Χριστὲ ἐκήδευσε·

καὶ τῷ πόθῳ ἠπείγετο,

καρδίᾳ, καὶ χείλει,

σῶμα τὸ ἀκήρατον,

σοῦ περιπτύξασθαι·

ὅμως συστελλόμενος φόβῳ,

χαίρων ἀνεβόα σοι· Δόξα,

τῇ συγκαταβάσει σου Φιλάνθρωπε.

Μέλος σύντομον κατὰ τὴν ἁγιορειτικὴν προφορικὴν παράδοσιν (Ἱ.Μ.Γρηγορίου)· ἦχ‌ος‍ 𝂤𝂰‍    Δ⁠⁠⁠ι  𝃃 (πα𝃅)

𝝤𝝤𝁇𝃳𝁚‍ 𝁑𝝾‌‌ 𝁘𝁑𝁑𝞃‍𝝴 𝁇𝝴‍𝝹 𝁇𝞃‍𝝾𝞄 𝁇𝃳𝁚‍𝝽‍𝞄 𝁑𝝺‌𝝾𝞄 𝁑𝝨‌𝝴 𝁑𝁕𝝼‍𝝴 𝁇𝁿𝝹‍‍‍𝞀𝝾𝝼 𝂤𝂭𝃬𝁑𝝾‌‌ 𝁆𝝖 𝁇𝞀𝝸 𝁇𝝻‍𝝰 𝁇𝃳𝁚‍𝝷‍‍𝝴𝝸 𝁑𝝰𝞁 𝁑𝝹𝝰 𝁆𝝷‍‍𝝴𝝸 𝃰𝝴‌𝝸 𝁆𝝺𝝴 𝁕𝞃‍‍𝝶𝝼 𝁆𝞃‍‍‍𝞈𝝼 𝁇𝝰 𝁇𝃰𝝿‍‍𝝰𝝼 𝁆𝞃‍‍‍𝞈𝝼 𝁑𝁕𝝵‍‍𝞈 𝁇𝁿𝝶‍𝝼 𝂤𝂭𝃮𝂞 𝁉𝞂‍‍‍𝝻𝞄𝞀 𝁑𝝼‌𝝶𝝼 𝁆𝝹‍‍𝝰𝝸 𝁑𝞂𝞄𝝼 𝁉𝁆𝝳𝝾 𝁑𝝼‌𝝸 𝁆𝁚𝞂‍𝝴 𝁑𝝬𝞀𝝸 𝁑𝞂𝞃‌𝝴 𝁇𝝴 𝁇𝃰𝝹‍𝝶 𝁘𝁆𝁑𝝳‍‍𝝴𝞄 𝁆𝁿𝞂‍𝝴 𝂤𝂭𝃬 𝁇𝝹𝝰𝝸 𝁇𝞃‍𝟂 𝁉𝁿𝝿‍𝝾 𝁑𝝷𝟂 𝁑𝝶‌‌ 𝁆𝁚𝝿‍𝝴𝝸 𝁑𝝲𝝴 𝃛𝁑𝁿𝞃𝝾 𝃄𝃫 𝁆𝝹‍‍𝝰𝞀 𝃛𝁇𝁐𝁚𝝳‍𝝸 𝁑𝞪‌‌ 𝁑𝝹𝝰𝝸‌‌𝃛 𝁆𝞆‍𝝴𝝸 𝃰𝝴‌‌𝝸 𝁆𝁿𝝺‍𝞰 𝂤𝂭𝃮𝂞 𝁇𝃳𝁚‍𝞂‍𝞈 𝁑𝝻‌𝝰 𝁑𝞃‌𝝾 𝁑𝝰‌‌ 𝁆𝁉𝝹‍𝝶 𝁑𝞀𝝰 𝁆𝞃‍‍𝝾𝝼 𝁑𝞂‌𝝾𝞄 𝁑𝝿‌𝝴 𝁇𝞀𝝸 𝁇𝃰𝝿‍‍𝞃𝞄 𝁘𝁆𝁑𝝽‍𝝰 𝁆𝁿𝞂‍‍‍𝝷𝝰𝝸 𝂤𝂭𝃬 𝁇𝁚𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝁿𝝻𝞈𝞁 𝁇𝞂‍𝞄 𝁇𝞂‍‍‍𝞃𝝴𝝺 𝃛𝁇𝃳𝁚‍𝝺𝝾 𝁑𝝻‌𝝴 𝁑𝝼𝝾𝞁𝃛 𝁆𝞅‍𝝾 𝃰𝝾‌‌‌ 𝁆𝁿𝝱‍𝟂 𝂤𝂭𝃮𝂞 𝁕𝞆‍‍𝝰𝝸 𝁆𝞀‍‍𝞈𝝼 𝁇𝝰 𝁇𝝼𝝴 𝃛𝁇𝝱‍𝝾 𝁆𝝰 𝁆𝞂‍‍𝝾𝝸𝃛 𝁇𝁿𝁛𝝳‍𝝾 𝁑𝁿𝝽𝝰 𝁆𝞃‍𝞰 𝁆𝞂‍‍𝞄𝝲 𝁆𝝹‍𝝰 𝁆𝞃‍𝝰 𝁆𝁚𝝱‍𝝰 𝁑𝞂𝞰 𝁑𝞂‌𝝾𝞄 𝁑𝞅𝝸 𝁇𝃳𝁚‍𝝺‍𝝰𝝼 𝁑‍𝝷‍𝞀𝞈 𝁑‍𝁿𝝿‌𝝴 𝂤𝂭𝃬

Ποίοις εὐφημιῶν στέμμασιν·

Πηγή: τὸ ἑσπέριον στιχηρὸν τῆς ἑορτῆς τῶν ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου (29 Ἰουνίου)·

1.1

1.2

2.1

2.2

3

4.1

4.2

5.1

5.2

6.1

6.2

Ποίοις εὐφημιῶν στέμμασιν,

ἀναδήσωμεν Πέτρον καὶ Παῦλον;

τοὺς διῃρημένους τοῖς σώμασι,

καὶ ἡνωμένους τῷ Πνεύματι,

τοὺς θεοκηρύκων πρωτοστάτας·

τὸν μέν, ὡς τῶν Ἀποστόλων προεξάρχοντα,

τὸν δέ, ὡς ὑπὲρ τοὺς ἄλλους κοπιάσαντα,

τούτους γὰρ ὄντως ἀξίως,

ἀθανάτου δόξης, διαδήμασι στεφανοῖ,

Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν,

ὁ ἔχων τὸ μέγα ἔλεος.

Ἦχος τρίτος

Μεγάλη τοῦ Σταυροῦ σου·

Πηγή: μαρτυρικὸν τῆς ὀκτωήχου, τῇ Δευτέρᾳ ἑσπέρας, τὸ ἀπόστιχον στιχηρόν·

1.1

1.2

1.3

2

3.1

3.2

Μεγάλη τῶν Μαρτύρων σου Χριστὲ ἡ δύναμις·

ἐν μνήμασι γὰρ κεῖνται,

καὶ πνεύματα διώκουσι,

καὶ κατήργησαν ἐχθροῦ τὴν ἐξουσίαν,

τῇ πίστει τῆς Τριάδος,

ἀγωνισάμενοι, ὑπὲρ τῆς εὐσεβείας.

Σταυροφανῶς Μωϋσῆς·

Πηγαί: Ὀκτώηχος (1) τῇ Τετάρτῃ, τὸ ἀπόστιχον τῶν αἴνων· (2) τῇ Πέμπτῃ ἑσπέρας, τὸ ἀπόστιχον·

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

4.1

4.2

Σταυροφανῶς Μωϋσῆς, ἐν τῷ ὄρει,

χεῖρας ἐκτείνας πρὸς ὕψος,

τὸν Ἀμαλὴκ ἐτροποῦτο·

σὺ δὲ Σωτὴρ τὰς παλάμας ἁπλώσας,

ἐν τῷ Σταυρῷ τῷ τιμίῳ,

ἐνηγκαλίσω με σώσας,

τῆς δουλείας τοῦ ἐχθροῦ,

καὶ ἔδωκάς μοι σημείωσιν ζωῆς,

ἀπὸ τόξου φυγεῖν τῶν ἐναντίων μου.

Διὰ τοῦτο, Λόγε,

προσκυνῶ τὸν Σταυρόν σου τὸν τίμιον.

Τὰ προσόμοια «Σταυροφανῶς Μωϋσῆς»

Ἦχος τέταρτος

Ἔδωκας σημείωσιν·

Πηγή: τῇ Παρασκευῇ πρωί, τὸ σταυρώσιμον ἀπόστιχον τῶν αἴνων·

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

5.1

5.2

Ἔδωκας σημείωσιν,

τοῖς φοβουμένοις σε Κύριε,

τὸν Σταυρόν σου τὸν τίμιον,

δι᾿ οὗ ἐθριάμβευσας,

τὰς ἀρχὰς τοῦ σκότους,

καὶ τὰς ἐξουσίας,

καὶ ἐπανήγαγες ἡμᾶς,

εἰς τὴν ἀρχαίαν μακαριότητα·

διό σου τὴν φιλάνθρωπον,

οἰκονομίαν δοξάζομεν,

Ἰησοῦ παντοδύναμε,

ὁ Σωτὴρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσι·

Πηγή: τὸ ἑσπέριον στιχηρὸν τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου (23 Ἀπριλίου)

1.1

1.2

1.3

2

3.1

3.2

4.1

4.2

5.1

5.2

6.1

Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσιν,

ἀθλοφόρε Γεώργιε,

συνελθόντες σήμερον, εὐφημοῦμέν σε·

ὅτι τὸν δρόμον τετέλεκας,

τὴν πίστιν τετήρηκας,

καὶ ἐδέξω ἐκ Θεοῦ,

τὸν τῆς νίκης σου στέφανον·

ὃν ἱκέτευε,

ἐκ φθορᾶς καὶ κινδύνων λυτρωθῆναι,

τοὺς ἐν πίστει ἐκτελοῦντας,

τὴν ἀεισέβαστον μνήμην σου.

Ἤθελον δάκρυσιν ἐξαλείψαι·

Πηγή: Ὀκτώηχος, τὸ ἀπόστιχον τῇ Κυριακῇ ἑσπέρας·

1.1

1.2

2.1

2.2

3.1

3.2

4.1

4.2

Ἤθελον δάκρυσιν ἐξαλεῖψαι,

τῶν ἐμῶν πταισμάτων Κύριε τὸ χειρόγραφον,

καὶ τὸ ὑπόλοιπον τῆς ζωῆς μου,

διὰ μετανοίας εὐαρεστῆσαι σοι·

ἀλλ᾿ ὁ ἐχθρὸς ἀπατᾷ με,

καὶ πολεμεῖ τὴν ψυχήν μου·

Κύριε,

πρὶν εἰς τέλος ἀπόλωμαι, σῶσόν με.

Ὁ ἐξ ὑψίστου κληθείς·

Πηγή: τὸ στιχηρὸν τῶν αἴνων τοῦ ἀποστόλου Παύλου (29 Ἰουνίου)·

1

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

5.1

5.2

Ὁ ἐξ ὑψίστου κληθείς, οὐκ ἀπ᾿ ἀνθρώπων,

ὅτε τὸ ἐπίγειον σκότος ἠμαύρωσε,

τοὺς ὀφθαλμούς σου τοῦ σώματος,

τῆς ἀσεβείας,

δημοσιεῦον τὴν σκυθρωπότητα,

τότε τὸ οὐράνιον, φῶς περιήστραψε,

σῆς διανοίας τὰ ὄμματα,

τῆς εὐσεβείας

ἀνακαλύπτον τὴν ὡραιότητα·

ὅθεν ἐπέγνως τὸν ἐξάγοντα,

φῶς ἐκ σκότους Χριστὸν τὸν Θεὸν ἡμῶν,

ὃν ἱκέτευε σῶσαι,

καὶ φωτίσαι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Ἦχος πλάγ‍ιος Α´

Χαίροις ἀσκητικῶν·

Πηγή: τὸ ἀπόστιχον τοῦ Ὁσίου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου (5 Δεκεμβρίου)·

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

Χαίροις ἀσκητικῶν ἀληθῶς,

ἀγωνισμάτων τὸ εὐῶδες κειμήλιον·

σταυρὸν γὰρ ἐπ᾿ ὤμων ἄρας,

καὶ τῷ Δεσπότῃ Χριστῷ,

σεαυτὸν Παμμάκαρ ἀναθέμενος,

σαρκὸς κατεπάτησας,

τὸ χαμαίζηλον φρόνημα·

ταῖς ἀρεταῖς δέ,

τὴν ψυχὴν κατελάμπρυνας,

καὶ πρὸς ἔνθεον,

ἀνεπτέρωσας ἔρωτα.

Ὅθεν τὴν παναγίαν σου,

κυκλοῦντες πανεύφημε,

λάρνακα Σάββα τῆς θείας,

φιλανθρωπίας αἰτούμεθα,

τυχεῖν σαῖς πρεσβείαις,

καὶ τῷ κόσμῳ δωρηθῆναι

τὸ μέγα ἔλεος.

Ὅσιε Πάτερ·

Πηγή: τὸ ἑσπέριον στιχηρὸν τοῦ Ὁσίου Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου (11 Ἰαννουαρίου)·

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

4.1

4.2

5.1

5.2

6.1

6.2

Ὅσιε Πάτερ, θεοφόρε Θεοδόσιε·

μεγάλως ἠγωνίσω

ἐν τῇ προσκαίρῳ ζωῇ,

ἐν ὕμνοις καὶ νηστείαις καὶ ἀγρυπνίαις,

τύπος γενόμενος τῶν σῶν φοιτητῶν·

νῦν δὲ συγχορεύεις

μετὰ τῶν Ἀσωμάτων,

Χριστὸν ἀπαύστως δοξολογῶν,

τὸν ἐκ Θεοῦ Θεὸν Λόγον καὶ Λυτρωτήν,

τὸν ὑποκλίναντα

τὴν κάραν τῷ Προδρόμῳ,

καὶ ἁγιάσαντα τὴν φύσιν τῶν ὑδάτων.

Αὐτὸν ἱκέτευε, αὐτὸν δυσώπει Ὅσιε,

δωρηθῆναι τῇ Ἐκκλησίᾳ,

ὁμόνοιαν, εἰρήνην, καὶ μέγα ἔλεος.

𝝾𝝾𝝾𝁉𝁇𝃣 𝁑‍𝞂‌𝝸 𝁇𝝴𝃛 𝁇𝝿‍𝝰 𝁇𝞃‍‍𝝴𝞀

Ἦχος πλάγ‍ιος Β´

Ὅλην ἀποθέμενοι·

Πηγή: στιχηρὰ ἁγίων ἀναργύρων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ (1 Νοεμβρίου)·

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

4.1

4.2

4.3

4.4

Ὅλην ἀποθέμενοι,

ἐν οὐρανοῖς τὴν ἐλπίδα,

θησαυρὸν ἀσύλητον,

ἑαυτοῖς οἱ Ἅγιοι ἐθησαύρισαν,

δωρεὰν ἔλαβον,

δωρεὰν διδοῦσι,

τοῖς νοσοῦσι τὰ ἰάματα,

χρυσὸν ἢ ἄργυρον,

εὐαγγελικῶς οὐκ ἐκτήσαντο,

ἀνθρώποις τε καὶ κτήνεσι,

τὰς εὐεργεσίας μετέδωκαν,

ἵνα διὰ πάντων,

ὑπήκοοι γενόμενοι Χριστῷ,

ἐν παῤῥησίᾳ πρεσβεύωσιν,

ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Μέλος σύντομον κατὰ τὴν ἁγιορειτικὴν προφορικὴν παράδοσιν (Ἱ.Μ.Γρηγορίου)· ἦχ‌ος‍ 𝂫𝂤𝂭  βου  𝃃

𝝾𝝾𝝾𝁇𝃱‍𝁚𝃦 𝁑𝝺𝝶𝝼 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝝿𝝾 𝁇𝝷‍𝝴 𝁇𝝻𝝴 𝃛𝁆𝁿𝁛𝝼‍‍𝝾𝝸 𝁑𝝴𝝼𝃛 𝁇𝝾‍𝞄 𝁇𝞀‍𝝰 𝃛𝁇𝁚𝝼‍‍𝝾𝝸𝞁 𝁑𝞃𝝶𝝼 𝁑𝁕𝝴‍‍𝝺𝃛 𝁉𝁇𝝿𝝸 𝁑𝁿𝝳𝝰 𝂤𝂭𝃬𝃚 𝁇𝁚𝝷‍‍𝝶 𝁑𝞂‍𝝰𝞄 𝁑𝞀𝝾𝝼 𝁑𝝰‌‌ 𝁇𝞂‍‍𝞄𝝺 𝁇𝝺‍𝝶 𝁆𝁿𝞃‍‍𝝾𝝼 𝁇𝝴 𝁆𝝿‍𝝸 𝁆𝝲‍‍𝝶𝞁 𝁑𝝾‌𝝸 𝁇𝃳𝁚‍𝝖 𝁑𝝲‌𝝸 𝁑𝁿𝝾‌𝝸 𝁆𝝴 𝁇𝝷‍𝝶 𝁑𝞂‍𝝰𝞄 𝁑𝞀‌𝝸 𝁑𝁿𝞂‍𝝰𝝼 𝂥𝂭𝃪𝁇𝃱‍𝁚𝝳‍𝞈 𝁑𝞀‌𝝴 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝝰𝝼 𝁇𝝴 𝁇𝝺‍𝝰 𝁆𝁿𝝱‍‍𝝾𝝼 𝁆𝝳‍𝞈 𝁆𝞀‍𝝴 𝁆𝝰‍𝝼 𝁆𝝳‍𝝸 𝁕𝝳‍𝝾𝞄 𝁇𝃲𝝾𝞄 𝁇𝝾𝞄 𝁑𝁿𝞂‌𝝸 𝂤𝂭𝃬 𝁕𝃤𝞃‍‍𝝶𝞁 𝁇𝝼𝝾𝁇𝃦𝞂‍𝝾𝞄 𝁇𝃲𝝾𝞄 𝁇𝁜𝞂𝝸 𝁑𝞃𝝰 𝁑𝝸‌‌ 𝁆𝁚𝝰 𝁑𝝻𝝰 𝁑𝁿𝃥𝞃𝝰 𝃄𝃫𝁇𝃱𝃦𝞆‍‍‍𝞀𝞄𝃛 𝁉𝁆𝞂‍‍𝝾𝝼 𝁑𝝶‌‌ 𝁇𝃳𝁚‍𝝰𝞀 𝁑𝝲𝞄 𝁑𝁿𝞀𝝾𝝼 𝁇𝁚𝃤𝝴‍𝞄 𝁑𝝰𝝲 𝁑𝝲‌𝝴 𝁑𝝺‌𝝸 𝁇𝁿𝝹‍‍𝞈𝞁 𝁇𝝾‍‍𝞄𝝹 𝁇𝁜𝝴 𝁑𝝹‍𝞃𝝶 𝁑𝞂𝝰𝝼 𝁑𝁿𝞃‌𝝾 𝂤𝂭𝃪 𝁆𝝰‍𝝼𝃛 𝁇𝃱‍𝁚𝝷‍‍𝞀𝞈 𝁑‍𝝿‍𝝾𝝸𝞁 𝁑‍𝞃‌𝝴 𝁑𝝹𝝰𝝸‌‌ 𝁇𝝹‍‍𝞃𝝶 𝁇𝝼𝝴 𝁆𝁿𝞂𝝸 𝂤𝂭𝃬 𝁇𝁚𝃢𝞃‍‍𝝰𝞁 𝁑𝝴‌𝞄 𝁑𝝴‌𝞀 𝁑𝝲‌𝝴 𝁉𝁿𝞂𝝸 𝁑𝝰𝞁 𝁑𝝻‌𝝴 𝁇𝁚𝞃‍𝝴 𝁑𝝳𝞈 𝁑𝁿𝝹‍𝝰𝝼 𝂤𝂭𝃯 𝁇𝁐𝝸 𝁆𝝼‍𝝰 𝁆𝝳𝝸 𝁆𝝰 𝁕𝝿‍𝝰 𝁇𝃲𝝰 𝁇𝝰‍𝝼 𝁑𝂅𝂅𝞃‍𝞈𝝼 𝂥𝂭𝃬 𝁆𝞄𝃛 𝁇𝃳𝁚‍𝝿‍𝝶 𝁑𝝹‌𝝾 𝁑𝝾‌𝝸 𝁆𝝲‍𝝴 𝁑𝝼‌𝝾 𝁑𝁕𝝻‍𝝴 𝁇𝝼‍𝝾𝝸 𝁇𝝬‍𝞀𝝸 𝁇𝂅𝂅𝞂‍‍‍𝞃𝟂 𝂤𝂭𝃬 𝁑𝝴‌𝝼𝃛 𝁇𝝿‍‍𝝰𝞀 𝁇𝞀‍𝝶 𝁇𝃰𝁚𝞂𝝸 𝁑𝞪‌‌ 𝁑𝝿‍𝞀𝝴 𝁆𝁉𝞂‍‍‍𝝱𝝴𝞄 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁆𝞂𝝸 𝁆𝞄 𝁘𝁑𝁑𝝿‍‍𝝴𝞀 𝁇𝞃‍‍‍𝞈𝝼 𝁇𝞇‍𝞄 𝁇𝁿𝁚𝞆‍‍𝞈𝝼 𝁑𝁿𝝶‌‌ 𝁑𝁿𝝻‌𝞈 𝁑𝂅𝂅𝞈‌𝝼 𝂤𝂭𝃪

Ἡ ἀπεγνωσμένη·

Πηγή: τὸ στιχηρὸν τῶν αἴνων τῆς Μεγάλης Τετάρτης·

Τριήμερος ἀνέστης·

Πηγή: τὸ τέταρτον ἀναστάσιμον ἀπόστιχων·

Αἱ Ἀγγελικαὶ·

Πηγή: τὸ στιχηρὸν τῶν αἴνων, τὰ προεόρτια τῶν Χριστουγέννων (20 Δεκεμβρίου), ποίημα ἁγίου Ῥωμανοῦ τοῦ Μελῳδοῦ·

Ἦχος Βαρύς

Οὐκ ἔτι κωλυόμεθα·

Πηγή:

Σήμερον γρηγορεῖ ὁ Ἰούδας·

Πηγή: τὸ στιχηρὸν τῆς Μεγάλης Πέμπτης·

Ἦχος πλάγ‍ιος Δ´

Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος·

Πηγή: σταυροθεοτοκίον τῆς Ὀκτωήχου·

Κύριε, εἶ καὶ κριτηρίῳ·

Πηγή: τὸ πρῶτον ἀναστάσιμον ἀπόστιχον·

Ὁ ἐν Ἐδὲμ Παράδεισος·

Πηγή: τὸ σταυρώσιμον ἀπόστιχον τῆς Ὀκτωήχου·

Τί ὑμᾶς καλέσωμεν·

Πηγή: μαρτυρικὸν τῆς Ὀκτωήχου·