Пиши пѣвческїѧ зна‍мена и ноты въ цифровомъ видѣ!

From www.PSALTIKI.info
Jump to: navigation, search

Цифровое написанїе пѣвческагѡ зна‍мени на нашихъ страничкахъ ѡсꙋществлѧетсѧ по сѵстемѣ «Serafim Unicode», а линейныхъ нотъ черезъ вики-расширенїе Score сѵстемы Lilypond.

𝝙𝝙𝁇𝂅𝂅𝝾 𝁇𝁜𝝾 𝁑‌𝁿𝝾‌‌ 𝁇𝁿𝝾 𝁕𝁿𝝽‍𝝰 𝁇𝃰𝂏𝝥‍𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁇𝁿𝞃‍‍𝞀𝝸 𝁇𝃰𝁚𝝸 𝁑𝝹𝝰𝝸‌‌‌ 𝁑𝝰𝝸‍‌‌‌ 𝁑𝝪‌𝝸 𝃰𝞄‌‌𝝸 𝁇𝁿𝁛𝟂 𝁑𝁿𝟂‌‌ 𝂪 𝁆𝁿𝁚𝝹𝝰𝝸 𝁑𝁿𝝖‌𝁑‌𝂅𝂅𝝲‌𝝸 𝁇𝃲𝝸 𝁇𝝸 𝁉𝟂‌‌ 𝁑‌𝟂‌‌ 𝁇𝃰𝝥‍‍𝝼𝝴 𝁆𝁿𝁚𝝴‍𝞄 𝁑𝁿𝝻𝝰 𝁑𝁿𝝰‌‌ 𝁑𝁿𝝰‌‌ 𝁇𝂏𝝰 𝁑𝁜𝂅𝝰‌‌ 𝁑𝂏𝝰‌‌ 𝁇𝁚𝂴𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝁿𝝰‌‌ 𝁆𝂅𝂅𝞃‍𝝸𝂳