Δεῦτε, ἀδελφοί!

From www.PSALTIKI.info
Jump to: navigation, search

Ψάλλω, ἄρα ὑπάρχω

Ἐλεύθερον Κράτος Ὑμνούντων

Ψαλτικὴ - Ζωὴ

Πάντες δι᾽ ὅσους ἡ Ψαλτικὴ εἶναι ὡς δευτέρα ἀναπνοή, μυστικὴ πνευματικὴ ἄθλησις, πηγὴ ἐμπνεύσεως, ὁδηγὸς πρὸς τὴν θεωρίαν καὶ φάρμακον τῆς ψυχῆς

Ἐδὼ δημοσιεύονται καὶ συζητοῦνται τὰ θεόπνευστα μνημεῖα τῆς ψαλτικῆς τέχνης καὶ τὸ πᾶν συνδεόμενον μὲ ὑμνῳδία.

Βόρεια χώρα

Ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ δημοσιεύονται καὶ συζητοῦνται μελῳδίαι καὶ ὕμνοι τῆς λεγομένης «Ζνάμεννο» ψαλτικῆς τέχνης ἢ ἑτέροις λόγοις· «Βόρειος Πατερικὴ ὑμνῳδία», στολποβόι, πουτεβόι καὶ δεμέστβο μέλος, παλαιὰ σλαβικὴ ψαλτική, βόρειος δι᾽ ἤχου ἐνσάρκωσις τοῦ οὐρανίου ἄσματος.

Τέχνη – Παράδοσις

Ἀνατολικὴ χώρα

Ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ δημοσιεύονται καὶ συζητοῦνται μελῳδίαι καὶ ὕμνοι τῆς λεγομένης «Βυζαντινῆς ψαλτικῆς τέχνης» ἢ ἑτέροις λόγοις· ψαλτικὴ τῆς πρωτευούσης Ἐκκλησιας, «Ἀνατολικὴ Πατερικὴ ὑμνῳδία», ἑλληνική, ἀνατολικὴ σλαβικὴ καὶ ἀραβικὴ ψαλτική, ἀνατολικὴ δι᾽ ἤχου ἐνσάρκωσις τοῦ οὐρανίου ἄσματος.

Ψηφιακὴ καταγραφὴ τῶν μὲν παραδοσιακῶν σημειογραφιῶν ἐν ταῖς ἡμῶν ἱστοσελίσι γίνεται διὰ τοῦ συστήματος «Serafim Unicode», τῶν δὲ εὐρωπαϊκῶν πολυγράμμων σημειογραφιῶν διὰ τῆς mediawiki-ἐπεκτάσεως Score τοῦ συστήματος Lilypond.

𝝙𝝙𝁇𝂅𝂅𝝾 𝁇𝁜𝝾 𝁑‌𝁿𝝾‌‌ 𝁇𝁿𝝾 𝁕𝁿𝝽‍𝝰 𝁇𝃰𝂏𝝥‍𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁇𝁿𝞃‍‍𝞀𝝸 𝁇𝃰𝁚𝝸 𝁑𝝹𝝰𝝸‌‌‌ 𝁑𝝰𝝸‍‌‌‌ 𝁑𝝪‌𝝸 𝃰𝞄‌‌𝝸 𝁇𝁿𝁛𝟂 𝁑𝁿𝟂‌‌ 𝂪 𝁆𝁿𝁚𝝹𝝰𝝸 𝁑𝁿𝝖‌𝁑‌𝂅𝂅𝝲‌𝝸 𝁇𝃲𝝸 𝁇𝝸 𝁉𝟂‌‌ 𝁑‌𝟂‌‌ 𝁇𝃰𝝥‍‍𝝼𝝴 𝁆𝁿𝁚𝝴‍𝞄 𝁑𝁿𝝻𝝰 𝁑𝁿𝝰‌‌ 𝁑𝁿𝝰‌‌ 𝁇𝂏𝝰 𝁑𝁜𝂅𝝰‌‌ 𝁑𝂏𝝰‌‌ 𝁇𝁚𝂴𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝁿𝝰‌‌ 𝁆𝂅𝂅𝞃‍𝝸𝂳

Δυτικὴ χώρα

Ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ δημοσιεύονται καὶ συζητοῦνται μελῳδίαι καὶ ὕμνοι τοῦ «Γρηγοριανοῦ» καὶ «Ἀμβροσιανοῦ» μέλους· «Δυτικὴ Πατερικὴ ὑμνῳδία», ἀρχαία ῥωμαϊκή, παλαιὰ λατινικὴ ψαλτική, ἡ δυτικὴ δι᾽ ἤχου ἐνσάρκωσις τοῦ οὐρανίου ἄσματος.

Μελῳδία - Ἔννοια

Στὴν πολιτεία μας ζοῦν ὅσοι εἶναι βέβαιοι ὅτι κάθε μελῳδία ὡσὰν λόγος, ἐκφράζει μία πνευματικὴ ἔννοια.

Οἱ ἔννοιες ποὺ ἐνσαρκώνονται διὰ μέσου τοῦ ἤχου δύνανται νὰ ἔχουν θεραπευτικὴ δύναμη ἢ τἀνάπαλιν, φθοροποιὸν καὶ ἀποκτείνουσαν τὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων.

Νότια χώρα

Ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ δημοσιεύονται καὶ συζητοῦνται πᾶσαι μελῳδίαι καὶ ὕμνοι οἱ παραλειφθῆσαι μὲν ἐν ἑτέραις χώραις, φέροντες δὲ τὴν σφραγίδα τῆς θείας ἐμπνεύσεως· τὰ ἰβηριτικὰ μέλη, παλαιὰ πολονικὰ μέλη καὶ ἄλλα ὑποψήφια μέλη διὰ τὸ τίμιον ὄνομα τῆς δι᾽ ἤχου ἀπεικονήσεως τοῦ οὐρανίου ἄσματος.

Πρόσωπον ψάλτου
Ἐαν σοῦ ἄρεσε τὸ σχέδιόν μας, κάνε δωρεὰν δι᾽ ἀνάπτυξιν αὐτοῦ καὶ διὰ ἔκδοσιν βιβλίων
Τὸ κανάλι μας στὸ Τηλεγράφημα      Διάλογοι στὸ Telegram
Τὸ κανάλι μας στὸ YouTube