Ἀγγελιοφόρος τῆς Ἀνατολικῆς χώρας

From www.PSALTIKI.info
< 1
Jump to: navigation, search

Ἀνατολικὴ χώρα

Ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ ἐπιστημονικῶς δημοσιεύονται καὶ ἀναλύονται μελῳδίαι, ὕμνοι καὶ διδακτικαὶ μέθοδοι τῆς λεγομένης «ψαλτικῆς τέχνης» ἢ ἑτέροις λόγοις· «Ἀνατολικῆς Πατερικῆς ὑμνῳδίας», τῆς ἀνατολικῆς δι᾽ ἤχου ἐνσαρκώσεως τοῦ οὐρανίου ἄσματος.


Ἡ ὁποία διασώζεται στὰ μνημεῖα τὰ γεγραμμένα μὲ τὴν βυζαντινὴ σημειογραφία ἀρχίζοντας ἀπὸ τὸν 10 αἰώνα.


Ὀκτώηχος - ἀναστασιματάριον 🖥 Πληκτρολόγ‍ησις τῶν σημειογ‍ραφιῶν
🗻 Ἀγ‍ιορειτικὸν ὡρολόγ‍ιον 🕯 Ὕμνοι σουαχιλιστὶ
🗻 Ἀγ‍ιορειτικαὶ πανηγ‍ύρεις 🕯 Ὕμνοι ἰβηριστὶ
📕 Στιχηράρια - ἀνθολογίαι στιχηρῶν 🕯 Ὕμνοι σλαβιστὶ
📗 Εἰρμολόγ‍ια - συλλογαὶ εἰρμῶν καὶ προσομοίων 🕯 Ὕμνοι ἀγγλιστὶ
📕 Παπαδικαὶ - συλλογαὶ τῶν σταθερῶν ὕμνων ἐκτενοῦς μέλους καὶ ψαλτικαὶ ἀνθολογίαι 🔬 Μέθοδοι τῆς Ψαλτικῆς
📙 Μνημεῖα ψαλτικῆς ἐν ἀρχαίᾳ σημειογ‍ραφίᾳ

Δείγματα ἱεροῦ μέλους τῆς Ἀνατολικῆς γῆς: