Δεῦτε, ἀδελφοί!

From www.PSALTIKI.info
Jump to: navigation, search

Ψάλλω, ὅθεν εἰμί

Ἐλεύθερον Κράτος Ὑμνούντων

ΨΑΛΤΙΚΗ - ΖΩΗ

Πάντες δι᾽ οὓς ἡ Ψαλτική εστιν ὡς δευτέρα ἀναπνοή, μυστικὴ πνευματικὴ ἄθλησις, πηγὴ ἐμπνεύσεως, ὁδηγὸς πρὸς τὴν θεωρίαν καὶ φάρμακον τῆς ψυχῆς

Ὧδε δημοσιεύονται καὶ συζητοῦνται τὰ θεόπνευστα μνημεῖα τῆς ψαλτικῆς τέχνης καὶ πᾶν συνδεόμενον μετὰ ὑμνῳδίας.

Βόρειος γῆ

Ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ δημοσιεύονται καὶ συζητοῦνται μελῳδίαι καὶ ὕμνοι τῆς λεγομένης «Ζνάμεννο» ψαλτικῆς τέχνης ἢ ἑτέροις λόγοις· «Βόρειος Πατερικὴ ὑμνῳδία», στολποβόι, πουτεβόι καὶ δεμέστβο μέλος, παλαιὰ σλαβικὴ ψαλτική, βόρειος δι᾽ ἤχου ἐνσάρκωσις τοῦ οὐρανίου ἄσματος.

ΤΕΧΝΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ

Ἑῴα γῆ

Ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ δημοσιεύονται καὶ συζητοῦνται μελῳδίαι καὶ ὕμνοι τῆς λεγομένης «Βυζαντινῆς ψαλτικῆς τέχνης» ἢ ἑτέροις λόγοις· ψαλτικὴ τῆς πρωτευούσης Ἐκκλησιας, «Ἀνατολικὴ Πατερικὴ ὑμνῳδία», ἑλληνική, ἀνατολικὴ σλαβικὴ καὶ ἀραβικὴ ψαλτική, ἀνατολικὴ δι᾽ ἤχου ἐνσάρκωσις τοῦ οὐρανίου ἄσματος.

Ψηφιακὴ καταγραφὴ τῶν μὲν παραδοσιακῶν σημειογραφιῶν ἐν ταῖς ἡμῶν ἰστοσελίσι γίνεται διὰ τοῦ συστήματος «Serafim Unicode», τῶν δὲ εὐροπαϊκῶν πολυγραμμάτων σημειογραφιῶν διὰ τῆς mediawiki-ἐπεκτάσεως Score τοῦ συστήματος Lilypond.

𝝙𝝙𝁇𝂅𝂅𝝾 𝁇𝁜𝝾 𝁑‌𝁿𝝾‌‌ 𝁇𝁿𝝾 𝁕𝁿𝝽‍𝝰 𝁇𝃰𝂏𝝥‍𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁇𝁿𝞃‍‍𝞀𝝸 𝁇𝃰𝁚𝝸 𝁑𝝹𝝰𝝸‌‌‌ 𝁑𝝰𝝸‍‌‌‌ 𝁑𝝪‌𝝸 𝃰𝞄‌‌𝝸 𝁇𝁿𝁛𝟂 𝁑𝁿𝟂‌‌ 𝂪 𝁆𝁿𝁚𝝹𝝰𝝸 𝁑𝁿𝝖‌𝁑‌𝂅𝂅𝝲‌𝝸 𝁇𝃲𝝸 𝁇𝝸 𝁉𝟂‌‌ 𝁑‌𝟂‌‌ 𝁇𝃰𝝥‍‍𝝼𝝴 𝁆𝁿𝁚𝝴‍𝞄 𝁑𝁿𝝻𝝰 𝁑𝁿𝝰‌‌ 𝁑𝁿𝝰‌‌ 𝁇𝂏‍𝝰 𝁑𝁜𝂅𝝰‌‌ 𝁑𝂏𝝰‌‌ 𝁇𝁚𝂴𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝁿𝝰‌‌ 𝁆𝂅𝂅𝞃‍𝝸𝂳

Ἑσπέριος γῆ

Ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ δημοσιεύονται καὶ συζητοῦνται μελῳδίαι καὶ ὕμνοι τοῦ «Γρηγοριανοῦ» καὶ «Ἀμβροσιανοῦ» μέλους· «Δυτικὴ Πατερικὴ ὑμνῳδία», ἀρχαία ῥωμαϊκή, παλαιὰ λατινικὴ ψαλτική, ἡ δυτικὴ δι᾽ ἤχου ἐνσάρκωσις τοῦ οὐρανίου ἄσματος.

ΜΕΛΟΣ - ΕΝΝΟΙΑ

Ἐν τῇ ἡμῶν πολιτείᾳ πολιτεύονται ὅσοι πιστεύουσιν ὅτι ἑκάστη μελῳδία ὡσεὶ λόγος, ἐκφράζει πνευματικὴν ἔννοιαν.

Αἱ ἔννοιαι αἵτινες δι᾽ ἤχου ἐνσαρκοῦνται, δύνανται ἔχειν θεραπευτικὴν δύναμιν ἢ τἀνάπαλιν, φθοροποιὸν καὶ ἀποκτείνουσαν ψυχὰς ἀνθρώπων.

Μεσημβρινὴ γῆ

Ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ δημοσιεύονται καὶ συζητοῦνται πᾶσαι μελῳδίαι καὶ ὕμνοι οἱ παραλειφθῆσαι μὲν ἐν ἑτέραις χώραις, φέροντες δὲ τὴν σφραγίδα τῆς θείας ἐμπνεύσεως· τὰ ἰβηριτικὰ μέλη, παλαιὰ πολονικὰ μέλη καὶ ἄλλα ὑποψήφια μέλη διὰ τὸ τίμιον ὄνομα τῆς δι᾽ ἤχου ἀπεικονήσεως τοῦ οὐρανίου ἄσματος.

ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΨΑΛΤΟΥ – ΑΓΙΟΤΗΣ
Ποιῆσαι δωρεάν
Δίαυλος ἡμῶν τοῦ Τηλεγραφήματος      Διάλογοι τοῦ Τηλεγραφήματος ἡμῶν
Δίαυλος ἡμῶν ἐν τῷ YouTube