Ἄγγελος τῆς Ἑῴας γῆς

From www.PSALTIKI.info
< 1
Jump to: navigation, search

Ἑῴα γῆ

Ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ δημοσιεύονται καὶ συζητοῦνται μελῳδίαι καὶ ὕμνοι τῆς λεγομένης «Βυζαντινῆς ψαλτικῆς τέχνης» ἢ ἑτέροις λόγοις· ψαλτικὴ τῆς πρωτευούσης Ἐκκλησιας, «Ἀνατολικὴ Πατερικὴ ὑμνῳδία», ἑλληνική, ἀνατολικὴ σλαβικὴ καὶ ἀραβικὴ ψαλτική, ἀνατολικὴ δι᾽ ἤχου ἐνσάρκωσις τοῦ οὐρανίου ἄσματος.

Ἥτις διασώζεται ἐν μνημείοις τοῖς γεγραμμένοις τῇ βυζαντινῇ σημειογραφίᾳ ἐκ τοῦ Ι´ αἰῶνος ἀρχομένη.


ΟΚΤΩΗΧΟΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ 🖥 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΙΣ τῶν ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΩΝ
🗻 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ 🕯 ΣΟΥΑΧΙΛΙΣΤΙ
🗻 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΑΙ ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ 🕯 ΙΒΗΡΙΣΤΙ
📕 ΣΤΙΧΗΡΑΡΙΑ - ΑΝΘΟΛΟΓΙΑΙ ΣΤΙΧΗΡΩΝ 🕯 ΣΛΑΒΙΣΤΙ
📗 ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΑ - ΣΥΛΛΟΓΑΙ ΕΙΡΜΩΝ καὶ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΝ 🕯 ΑΓΓΛΙΣΤΙ
📕 ΠΑΠΑΔΙΚΑΙ - ΣΥΛΛΟΓΑΙ ΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΥΜΝΩΝ ΕΚΤΕΝΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ καὶ ΨΑΛΤΙΚΑΙ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑΙ 🔬 ΕΚΜΑΘΗΣΙΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ
📙 ΜΝΗΜΕΙΑ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΕΝ ΑΡΧΑΙΑι ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑι


Δείγματα ἱεροῦ μέλους τῆς Ἀνατολικῆς χώρας: